ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 416 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 416 Страница

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности Методическое пособие по спецкурсу Тема 1. Введение в банковское дело. Тема 6. Договор банковского счета. Тема 7. Договор банковского вклада. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ СТАТЬЯ ВО ВСЕЙ КОНСТИТУЦИИ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО — ЭТО АБСУРД. КУПИЛ КВАРТИРУ, ПОСТРОИЛ ДОМ — ПЛАТИ. ЗА ЧТО? ЗА СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ? КАК УЗНАТЬ ОГРН ОРГАНИЗАЦИИ? СВЕРИМ РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫЕ НА ПЛАТЁЖНОМ ДОКУМЕНТЕ С ЕГРЮЛ Гражданин, человек — основа государства, высшая ценность. А не разного рода юридические лица. Порядок проведения камеральной налоговой проверки ВИДЫ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Налоговый период и ставки налога Стандартные налоговые вычеты. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ Расходы для целей налогообложения. Не признаются объектами налогообложения: СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Налоговые льготы, предоставляемые налогоплательщикам- работодателям Шпаргалка - охорона праці в галузі Принципи державної політики в галузі охорони приаці(ОП). Відомчий і громадський контроль за станом ОП Фактори які визначають ступінь ураження електричним струмом. Засосби захисту при роботі на електричних установках. Блискавкозахист будівель та споруд. Розділ 1. Поняття і суть потреб слідчої діяльності Розділ 2. Форми вираження потреб слідчої діяльності Розділ 3. Методи вивчення потреб слідчої діяльності Розділ 4. Джерело інформації про потреби слідчої практики Розділ 5. Реалізація даних вивчення потреб слідчої практики Список використаної літератури Розділ 1. Теоретичні аспекти цінової політики підприємства в ринкових умовах Основні фактори та умови ціноутворення Сутність основних методів ціноутворення IV. За економічними елементами і калькуляційними статтями. Характеристика організації і аналіз господарської діяльності Аналіз зовнішніх факторів ціноутворення Внутрішні фактори ціноутворення Резерви зниження операційних витрат ТОВ «Едемо» Сегментація ринку споживачів-фізичних осіб для визначення особливостей цінової політики на кожному із сегментів Охорона навколишнього середовища Подвійний оподаткування міжнародний угода Поняття та правова природа міжнародного подвійного оподаткування, його особливості Принципи, що застосовуються при усуненні міжнародного подвійного оподаткування Подвійний юридичний оподаткування міжнародний Поняття міжнародних податкових угод та їх правова природа Види міжнародних податкових угод Категоріально-понятійний апарат Типових конвенцій у сфері усунення міжнародного подвійного оподаткування та їх структура Способи усунення міжнародного подвійного оподаткування: поняття та види Методи усунення міжнародного подвійного оподаткування Розділ І. Загальна характеристика банківського регулювання та банківського нагляду Поняття та методи банківського регулювання Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень Проведення інспектування комерційних банків в Україні Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація прав і свобод громадян Нормативно-правова база регіональної влади в Україні: шляхи удосконалення Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування Місцеве самоврядування і вибори в Україні Територіальна громада: проблеми регулювання правового статусу Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління Державні секретарі міністерств: проблеми і перспективи Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи Місцеві органи влади в Україні: система та співвідношення Акти відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій Форма реалізації їх компетенції І. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ — ФАКТИЧНА ПІДСТАВА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І КВАЛІФІКАЦІЇ СКОЄНОГО СКЛАД ЗЛОЧИНУ — ПРАВОВА МОДЕЛЬ І ОСНОВА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ МЕХАНІЗМ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ І. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ПРАВОВІ ФОРМИ І ВИДИ ПОНЯТТЯ 1 ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ПОНЯТТЯ РОЗКРАДАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ РОЗКРАДАННЯ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА РОЗКРАДАННЯ ШЛЯХОМ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ РОЗКРАДАННЯ, ВЧИНЕНЕ З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ПРИМІЩЕННЯ ЧИ ІНШЕ СХОВИЩЕ РОЗКРАДАННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО ПОТЕРПІЛОМУ ЗНАЧНУ ШКОДУ РОЗКРАДАННЯ У ВЕЛИКИХ І ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИМ РЕЦИДИВІСТОМ СПРИЧИНЕННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ШЛЯХОМ ОБМАНУ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІР'ЯМ ПРИВЛАСНЕННЯ ЗНАЙДЕНОГО АБО ТАКОГО, ЩО ВИПАДКОВО ОПИНИЛОСЯ У ВИННОГО, ЧУЖОГО МАЙНА УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ЗЛОЧИННО-НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО ЧИ КОЛЕКТИВНОГО МАЙНА КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Правопорушення проти власності Навчальні завдання: розв’язати задачі Правопорушення у сфері господарської діяльності Завдання до семінарського заняття Навчальні завдання: розв’язати задачі Навчальні завдання: розв’язати задачі Навчальні завдання: розв’язати задачі Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998—2005 роки Організаційно-управлінські заходи Соціально-психологічні заходи Про внесення змін і доповнень до Закону України Перелік основних питань до заліку Підготовка рефератів та контрольних робіт ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ I . Загальні положення про підприємництво. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Поняття організаційно-правової форми підприємництва. Поняття та види підприємств. Відособлені підрозділи підприємства. Реорганізація і ліквідація підприємства. Інститути спільного інвестування. Поняття господарських товариств. Історичні передумови виникнення акціонерних товариств. Випуск акціонерним товариством цінних паперів. Порядок реєстрації випуску акцій. Органи управління акціонерного товариства. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття товариства з додатковою відповідальністю. Патентування підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності. Порядок придбання торгового патенту. Дерегулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка малого підприємництва. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Права Держпідприємництва України. Державне регулювання економічної конкуренції та обмеження монополізму в підприємницькій (господарській) діяльності. Е) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. Повноваження Антимонопольного комітету України. Загальні положення про угоди. Недійсні угоди, укладені юридичною особою всупереч цілям її діяльності. Недійсні угоди, укладені внаслідок помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин. Представництво і довіреність. Наслідки припинення довіреності. Порядок укладення договорів. Звернення стягнення на заставлене майно. Уступка вимоги і перевід боргу. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у сфері підприємництва. Умови настання цивільно-правової відповідальності. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Заходи дисциплінарного стягнення. Матеріальна відповідальність найманих працівників. Адміністративно-правова відповідальність. Дискримінація підприємців органами влади і управління. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Поняття банкрутства. Учасники провадження у справах про банкрутство. Державна госпрозрахункова установа Агенство з питань банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Черговість задоволення претензій кредиторів. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів. Ліцензування та квотування (умови здійснення) зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні (вільні) економічні зони. Поняття зовнішньоекономічного договору. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів. Правове становище господарських судів. Вищий господарський суд України. Право на звернення до господарського суду. Порядок і строки розгляду претензії. Вирішення господарських спорів. Виконання рішення господарського суду. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражу. Винесення, визнання та виконання арбітражних рішень. Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції 27 Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права Поняття і види джерел аграрного права Закони як джерела аграрного права Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві Поняття господарської діяльності виробників аграрної продукції Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво Поняття суб'єктів аграрного права та їх класифікація Загальна характеристика правового положення громадян як суб'єктів аграрних правовідносин Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведения Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві Поняття власності підприємств кооперативного типу Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Строки, визначені ЦПК України Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків? Полномочия должностных лиц в таможенном менеджменте ДОЛЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ЕЁ ФУНКЦИИ ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВООГРАНИЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Загальні положення по роботі з договорами у Держмитслужбі Участь юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстрації договорів Особливості забезпечення виконання договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням Встановлення відповідальності в договорах на виконання підрядних робіт за державним замовленням Розділ ІІІ. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів, участь юридичної служби у їх розробці Управлінський облік адміністративний витрати Сутність управлінського обліку, його роль в управлінні та місце в системі облікової інформації Міжнародний досвід розвитку управлінського обліку на підприємстві Організація управлінського обліку адміністративних витрат на ТОВ «Смарагд» Методика ведення управлінського обліку адміністративних витрат Основні напрямки розвитку управлінського обліку з використанням ПК Розділ І. Загальна характеристика правочину Розділ ІІ. Види недійсних правочинів Правові наслідки порушення правил щодо форми правочину Правові наслідки порушення правил щодо змісту правочину Двостороння реституція та додаткові майнові наслідки ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ Поняття і види юридичної відповідальності Адміністративна відповідальність Кримінальна відповідальність Техніко-економічна характеристика ВАТ «Запоріжсталь» Аналіз договірних податкових зобов’язань ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗАБОВ’ЯЗЕНЬ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод » Характеристика активів і зобов’язань Основні показники оцінки фінансової діяльності КП “Городницький фарфоровий завод” за 2004 - 2005 роки Податкова система та принципи її побудови Прямі податки: сутність та види Податок на прибуток порядок та порядок його розрахунку Оподаткування доходів громадян Відповідальність платників податків і зборів за порушення податкового законодавства Шляхи вдосконалення податкової політики в Україні Податок на додану вартість є нащадком первісного податку з обігу. Економічна природа та значення ПДВ Місце ПДВ в системі непрямих податків РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ПДВ НА УКРАЇНІ Розвиток соціально-культурної сфери. Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави Історія ідеї про соціальну державу Методологічні аспекти дослідження сутності та призначення соціальної держави Поняття, основні завдання, ознаки та функції соціальної держави РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА І СОЦІАЛТНА ДЕРЖАВА: ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ЇХНІХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ Конструювання моделі соціальної держави в Україні Проблема будівництва соціальної держави в Україні Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної держави Податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни. Податкова система та принципи її побудови Система податкових органів та їх функції Загальнодержавні податки і збори як основні джерела формування доходів Державного бюджету України Шляхи вдосконалення податкової політики в Україні СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ СТИСЛА ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГАЗИНУ «МАГЕЛАН» ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ ВИДИ ГОСПОДАРЧИХ ДОГОВОРІВ, ЇХ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ТОРГІВЛІ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Антимонопольна політика: зміст і завдання Антимонопольне законодавство України Вплив монополістичної конкуренції на розвиток ринкової економіки Механізми обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції Причини, що зумовлюють втручання держави в ринковий механізм Діяльність Антимонопольного комітету України Оформлення первинних бухгалтерських документів Нарахування заробітної плати Складання журналу господарських операцій Оформлення журналів-ордерів і відомостей до них
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.02 с.)