ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 345 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 345 Страница

Про надання доступу до матеріалів досудового розслідування Миколаївськоїобласті Б.Б. Мороз Cудові та правоохоронні органи України Система судів загальної юрисдикції. Правовий статус суддів в Україні Понятие и цели уголовного наказания в законодательстве Российской Федерации Общие начала назначения наказания и принципы уголовного законодательства Особенности назначения наказания за неоконченное преступление Назначение более строгого наказания по совокупности ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ Особисті немайнові права інтелектуальної власності Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності Кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності Адміністративно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності Щодо розгляду місцевими загальними судами справ у сфері інтелектуальної власності Вимоги до оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення Строки накладення адміністративного стягнення Конфіскація контрафактної продукції Кількість розглянутих судами справ з постановленням рішення про накладення адміністративного стягнення за До спірних відносин мають застосовуватись законодавчі акти, що були чинними на час вирішення господарським судом спору зі справи. Право на використання торговельної марки надає свідоцтво, видане в установленому законом порядку. Патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення. Можливість оскарження ухвали про вжиття запобіжних заходів у касаційному порядку законодавством не передбачено. За наявності у особи невиключного права на використання аудіовізуальних творів вона не має права дозволяти або забороняти використання цих творів іншим особам. У залежності від підстав, з яких достроково припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення. Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним. Чинне законодавство не передбачає можливості надання в будь-якому вигляді згоди на реєстрацію та правову охорону знакові для товарів і послуг, який суперечить вимогам закону. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) Понятие, предмет и метод налогового права (НП) Норма налогового права. Действие актов налогового законодательства Участники налоговых правоотношении Налогоплательщик, его права и обязанности Порядок предоставления права по изменению срока уплаты налога Принудительное исполнение налоговой обязанности Пеня. Приостановление операций по счетам в банке Третейське судочинство: механізм розгляду, Органы осуществляющие нормативно регулирование Порядок предоставления рассрочки Зачет о возврате излишне уплаченных сумм Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном налогоплательщиком, плательщиком сбора или налоговым агентом. Особенности привлечения к ответственности банков за налоговые правонарушения УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ Влияние внутригосударственного права на формирование норм международного права Влияние международного права на формирование и развитие внутригосударственного права. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. Основные характерные черты международного права Средневековья. Международно-правовое признание:понятие и правовые последствия Право международных договоров как отрасль международного права Классификация по пространству действия Понятие международной организации Формы политической ответственности в международном праве. Территория в международном праве МАГАТЭ и нераспространение ядерного оружия Понятие и система налогового права. Предмет налогового права. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги Правовой режим страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование Общие условия установления налогов и сборов в РФ Исполнение налоговой обязанности при ликвидации или реорганизации юридического лица Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: общая характеристика Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога, сбора, пени, штрафа Налоговый контроль: основания и порядок постановки на учет физических лиц и организаций; переучет и снятие с налогового учета; ИНН Налоговые правонарушения: понятие, виды Налоговые санкции: понятие, порядок взыскания Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные и социальные. Понятие, виды, общая характеристика, основание и порядок предоставления Основание и порядок предоставления НДС: счет-фактура. Налоговый период и налоговые ставки Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций. Объект налогообложения. Налоговая база Налог на прибыль: налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды Специальные налоговые режимы: понятие, виды Налог на имущество физических лиц: общая характеристика Понятие, функции, задачи и методы налогового права. Регулирующая функция налогов Налоговые проверки: понятие, виды Общая характеристика налогов Виды местных налогов и сборов ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 101 Рекогностування території проведення геодезичних робіт. Технічні характеристики приладу і основні перевірки. Помилка місця нуля вертикального круга та колімаційна помилка. Топографічне знімання території ПАТ «Дніпроважмаш» Камеральна обробка результатів польових геодезичних вимірювань. Охорона праці при виконанні геодезичних робіт Організація служби охорони праці. Види інструктажів по охороні праці. Види інструктажів з питань охорони праці. Види відповідальності за порушення охорони праці . ПОНЯТИЕ РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА Правила международного налогообложения физических лиц Особенности налогообложения иностранных юридических лиц и международные налоговые соглашения МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ Методы устранения двойного налогообложения. Особенности при определении статуса представительства. РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ИНОСТРАННОГО ПРАВА Статья 18. Специальные налоговые режимы Является ли нарушение банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, видом налоговых правонарушений? В чем проявляется субъективная сторона нарушений банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах? Факт непредставления свидетельства о постановке на налоговый учет организацией или индивидуальным предпринимателем при открытии счета в банке. Будет ли банк нести ответственность в случае непоступления сумм налогов в связи с ошибками в указании кода бюджетной классификации или ИНН в платежном поручении? Ответственность за непредставление данных сведений наступает в соответствии со ст. 135.1 НК РФ. Общая характеристика системы налогов и сборов РФ. Основы налогового федерализма. Правовые последствия признания лица резидентом либо нерезидентом. Налог на добавленную стоимость (НДС). Порядок и сроки уплаты налогов в бюджет. Методы учета доходов и расходов. Порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. Порядок исчисления и уплаты налогов. Статья 5. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени Действие актов законодательства в пространстве. Глава 13. Налоговая декларация Статья 76. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей Статья 90. Участие свидетеля Статья 94. Выемка документов и предметов Статья 96. Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового контроля Статья 109. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения Ст. 116 Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе Статья 349. Порядок и сроки апелляционного обжалования Статья 353. Последствия нарушения срока на апелляционное обжалование и порядок его восстановления Статья 355. Дополнение, изменение и отзыв апелляции Статья 357. Предыдущее рассмотрение дела апелляционным судом Статья 362. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции Функции международного права Международное право и глобализация Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. Правопреемство государств в отношении международных договоров Обязательные элементы налогообложения. Факультативные элементы налогообложения. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и их группы. Особенности исполнения при реорганизации юридического лица. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие налоговую ответственность Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Изменение срока уплаты налогов. (гл.9 НКРФ) Действия по осуществлению налогового контроля. Порядок исчисления и уплаты: Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. Порядок проведения камеральных налоговых проверок. Понятие наследование и наследство Статья 1110. Наследование, Статья 1112. Наследство Объекты наследственных правоотношений Таким образом, документом, подтверждающим факт смерти наследодателя, является свидетельство о смерти наследодателя , выданное органами ЗАГАСа. Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме. Обязательная доля в наследстве Тема: «Место мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения» Общая характеристика мер пресечения: понятие и значение. Классификация мер пресечения. Тема: «Основания и порядок применения мер пресечения» Меры пресечения и их значение Особенности избрания меры пресечения Роль международных актов в развитии российского законодательства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Условия и основания избрания заключения под стражу Порядок заявления ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Участие потерпевшего, его представителя на данном этапе Сроки содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых Права подозреваемых, обвиняемых заключенных под стражу и их процессуальные гарантии Сущность ограничений, избираемых в отношении подозреваемого, обвиняемого при применении домашнего ареста. Порядок применения домашнего ареста. Срок применения домашнего ареста Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие и сущность ограничений по УПК РФ Проблемы эффективности меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и способы ее повышения. Личное поручительство: исторический аспект (анализ норм УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г.) Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства Международные правовые акты, регламентирующие отправление правосудия в отношении несовершеннолетних и их значение при избрании меры пресечения Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым: понятие и сущность по УПК РФ Наблюдение командования воинской части: понятие и сущность по УПК РФ Особенности избрания меры пресечения в отношении следователя, прокурора, судьи, депутата Понятие налога, сбора и пошлин. Основные начала законодательства о налогах и сборах. Система и источники налогового права. Возникновение и развитие налогооблажения в обществе. Налоговая система Древнего Рима и Европы. Налоговые системы XIXв. и в современной России. Налоговые правоотношения, их особенности. Защита прав субъектов налоговых отношений. Государственные и местные налоги. Регулярные и разовые налоги. Виды субъектов налогооблажения. Объект и предмет налогооблажения. Способы, сроки и порядок уплаты налога. Правовая база деятельности налоговой службы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов налоговой полиции и их должностных лиц. Понятие и особенности налоговых правонарушений. Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. Региональные лицензионные сборы. Налог на наследование или дарение. Понятие, признаки, функции, классификация налогов. Источники налогового права России. Налоговые правоотношения: понятие, виды, структура. Этапы и особенности принятия ФЗ о налогах и сборах. Правовое положение налогоплательщиков и плательщиков сборов. Правовое положение налоговых органов. Какой из принципов не характеризует налоги? Выберете наиболее полный набор способов, обеспечивающих исполнение невыполненного в срок налогового обязательства? Облагаются ли индивидуальным подоходным налогом доходы в виде дивидентов полученные из источников в РК Кем и каким образом производится удержание индивидуального подоходного налога? Понятие и сущность правопреемства государств Международное право: понятие, особенности и функции Соотношение международного и внутригосударственного права: доктрины, механизмы воздействия Значення, організація та завдання земельного кадастру Реєстрація землеволодінь і землекористування та державний облік земель Автономне визначення координат пунктів з допомогою супутникових систем Структура даних про земельні ділянки, інженерно-технічні мережі, транспортну мережу Кадастрове знімання міських територій Загальні положення з оцінки нерухомості Основи експертної грошової оцінки нерухомості Методи визначення ставки капіталізації Агрофізичні, хімічні, біологічні, водні, теплові показники якості ґрунту. Техніка складання шкали бонітування ґрунтів. Бонітування ґрунтів України. І за кордоном. Нормативна грошова оцінка земельсільськогосподарського призначення Нормативна грошова оцінка одного квадратного метраземельної ділянки населених пунктів визначається за формулою Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель поза межами неселеного пункту Стаття 34. Плата за проведення державної реєстрації прав, Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав Поняття і види джерел земельного права. Конституція України і закони як основні джерела земельного права. Поняття права власності на землю. Земля як об'єкт права власності. Суб'єкти права власності на землю. Підстави та порядок виникнення і припинення права Права та обов'язки власників земельних ділянок Поняття та види земельних правовідносин Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин Суб'єкти і об'єкти права землекористування Права та обов'язки землекористувачів Припинення права землекористування Договір оренди земельної ділянки Понятие и признаки международного права. Понятие и виды субъектов международного права. Субъекты РФ как субъекты международного права. Разрешение международных споров в рамках международных организаций. Понятие и классификация международных договоров. Источники права международных договоров. Привилегии и иммунитеты международных организаций. Экосос,совет по опеке, генеральный секретарь оон, секретариат. Статус иностранцев в международном праве. Методы и средства ведения боевых действий. Международно-правовая защита отдельных компонентов окружающей среды. Особенности современной налоговой системы и налоговой политики РФ ЕСН (назначение и сущность, направления и этапы реформирования) ЕНВД (субъект, объект, ставка, налоговый и отчетный периоды, прядок исчисления, срок уплаты). Особенности российского налогового менеджмента. Виды и формы проведения налогового контроля Международные договоры Российской Федерации Основные этапы налоговой реформы и современная внутренняя налоговая политика России Участники налоговых правоотношений Права налогоплательщиков и плательщиков сборов Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов Представители налогоплательщика, плательщика сбора Состав, структура и полномочия налоговых органов Порядок изменения срока уплаты налога и сбора Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа Камеральный и выездной налоговый контроль Административно-налоговый контроль Характеристика основных модификаций налогового расследования Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки Внесудебный порядок обжалования Меры административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения Правила отнесения доходов к прибыли налогоплательщика Тема 16. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ Объекты налогообложения налогом на имущество организаций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.031 с.)