ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 200 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 200 Страница

III. Правила участі в конкурсі Тема 1. Державна мова як мова професійного спілкування Тема 4. Мовна компетенція юриста Тема 1. Государство и право Древнего Египта (2 ч) Тема 2.Государство и право Древнего Вавилона (2 ч) Розділ 1 Загальна характеристика охорони праці Робочий час та час відпочинку неповнолітніх працівників Розділ 4. Органи, які здійснюють контроль за охороною праці неповнолітніх Тема 7. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування Тема 13. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації Тема 14. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників (для самостійного вивчення) СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВТРУДОВОГО ПРАВА Тема 1.10. Формування особової справи працівника ведення та облік трудових книжок (1 тиждень) Тема 2.8.Організація роботи офіс-менеджера організації (1 тиждень) ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА Понятие государственной гражданской службы Поступление на гражданскую службу Ограничения, связанные с гражданской службой ГЛАВА 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА Должности муниципальной службы Ограничения, связанные с муниципальной службой Тема 1. Документирование управленческой деятельности. Справочно-информационные документы Унифицированная форма заявления о приеме на работу Загальна характеристика туристичного підприємства «Мандри-світ» Власноручний підпис2.6.3. Заява Невідповідність кількості замовлених і відвантажених товарів Визнання наявності недоліків, дефектів, недоглядів Вибачення за затримку постачання товарів Поняття та ознаки демократії. Форми та інститути демократії. РОЗДІЛ ІІ. З ІСТОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ Принципи сучасної демократії Стаття 1. Завдання Кодексу законiв про працю України Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльності Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Їхній характер, спільні риси та особливості . Встановлення комуністичного режиму Керівники Польщі у післявоєнний час ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧЕСЬКОЇ ТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІК Початок будівництва соціалізму за радянським зразком Революційні перетворення 1988 -1990 pp. Причини революційних перетворень Запровадження сталінської моделі соціалізму Українсько-болгарські відносини Загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації в країні Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах Тема 1. Собственность и право собственности Формы собственности» и право собственности Проблема «доверительной» и «расщепленной собственности» Случаи принудительного изъятия имущества у частного собственника на возмездных основаниях Право собственности хозяйственных обществ Понятие наследственного правопреемства Изменение, отмена и исполнение завещания Объекты публичной собственности Понятие приватизации публичного имущества Продажа приватизируемых объектов по конкурсу и на аукционах Право оперативного управления казенного предприятия Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав Функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации Взаимосвязь специальных институтов гражданского права, опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты Лекція 4. Нагляд за додержанням і застосуванням законів про працю Загальна характеристика законодавства з питань забезпечення трудових гарантій працівників та стану законності у цій сфері Правові засади діяльності органів державного управління, нагляду (контролю) за додержанням законодавства про охорону, оплату праці та зайнятість населення Особливості прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про працю, його результативність Перевірка діяльності місцевих органів виконавчої влади та інших органів державного контролю у сфері оплати праці ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ Система МЧП, как совокупность норм и их система Гармонизация и унификация в МЧП. Действие коллизионной нормы во времени. Правовое положение иностранцев в РФ. Вещные отношения в международном частном праве. Внешние экономические сделки. Толкование коллизионных норм Вопрос 2. Конституция РФ и МЧП Вопрос 7. Общая характеристика права зарубежных стран. Вопрос 6 Международные организации Вопрос 3. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Вопрос 4. Юридические лица как субъекты МЧП. Посилення влади президента США в роки та після Другої світової війни. Державний устрій Італії за Конституцією 1947р. Тема: Общая Характеристика Международного Частного Права (МЧП) Концепция природы МЧП и его места в системе права. Межгосударственные организации как субъекты МЧП Правовое положение иностранных граждан Транснациональные корпорации как субъекты МЧП Lex rei sital (закон местонахождения вещи). Система правового регулирования внешнеэкономических отношений Контракт как форма ВЭС (Вопрос № 22, 34) Европейские принципы контрактного права(Вопрос № 23) Международная купля продажа товаров Международный Факторинг (Вопрос № 26) Всемирная Конвенция об Авторских Правах 1952г. Документарные Инкассо (Вопрос № 80) Цели, задачи и формы крестьянского движения в 1860-е гг. Характеристика либерального течения в пореформенный период. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ РУССКОЙ ЖИЗНИ Тема: РЕВОЛЮЦИОНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕЕ 70 е гг. XIX в I. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ Практика в судах общей юрисдикции. Практика в окружных управлениях ГУ Пенсионного фонда РФ. ТАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ Квалификация (степень) выпускника: «магистр» ТЕМА 2 Место участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами в системе функций прокуратуры РФ Необхідність та економічний зміст соціального страхування. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в Україні. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в Україні. Державні соціальні стандарти і нормативи. Недержавне пенсійне страхування в Україні. Поняття та види пенсій в Україні. Допомога на період тимчасової втрати непрацездатності та допомога на поховання. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості. Платники страхових внесків та розміри страхових тарифів у Фонд соціального страхування на випадок безробіття в Україні. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ Особливості реалізації принципів кримінального процесу в стадії досудового розслідування. Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення. Участь захисника під час пред’явлення обвинувачення. Поняття та процесуальний порядок відтворення обстановки й обставин події. Оголошення розшуку обвинуваченого, коли його місцезнаходження невідоме. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ Статья 1. Законодательство Российской Федерации о трудовых пенсиях Статья 14. Размеры трудовых пенсий по старости Статья 16. Размеры трудовых пенсий по случаю потери кормильца Статья 27. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии Статья 27.1. Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава Статья 30.1. Валоризация величины расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, исчисленного при оценке его пенсионных прав Лицензии на частную охранную деятельность Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите Тема: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты в деятельности частного детектива и частного охранника Тема: Применение специальных средств и огнестрельного оружия Вопрос 1. Понятие налогового права. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. VI. Права и обязанности Платежного субагента и Банковского платежного субагента VII. Права и обязанности Оператора по приему Платежей VIII. Права и обязанности Кредитной организации IX. Права и обязанности Расчетного банка ХI. Права и обязанности Консолидатора. XVI. Конфиденциальность и безопасность Форма договора о приеме Платежей, Заключаемого между Субагентом, Оператором по приему Платежей и Расчетным банком ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРА Форма договора об информационно-технологическом взаимодействии Форма анкеты юридического лица, не являющегося кредитной организацией. Особые условия приема Платежей и формирования Заявок в пользу ОАО «Ростелеком» Условия приема Платежей Банковским платежным субагентом XML в пользу особых Поставщиков (Получателей) Регистрация на шлюзах «TELE2 Россия», используемых при приеме Платежей / формировании Заявок Об использовании платежного сервиса «Visa QIWI Wallet» IV. Порядок, условия и стоимость Использования Сервиса. VII. Лицензионные условия Использования Сервиса К Публичной оферте об использовании платежного сервиса «Visa QIWI Wallet» ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ «ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ КАРТА QIWI» КИВИ БАНК (ЗАО) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ QIWI VISA VIRTUAL КИВИ Банк (ЗАО) О ВЫПУСКЕ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ QIWI CARD «КАРТА КЛИЕНТА СИСТЕМЫ» И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Порядок заключения, изменения и расторжения Договора. Форма отчета Привлеченного Субагента с актом сверки Соглашение о рекламной сети Системы Программа для POS-терминала «QIWI POS Pax» с использованием квалифицированной электронной подписи Право і кримінально-процесуальне законодавство Практичне заняття 7 (2 год.) ТЕМА 11. ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО Семінарське заняття 1 (2 год.) ГЛАВА 2. ВИДЫ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Билет 1. Проблемы периодизации истории соц. работы в России Период княжеской и церковно-монастырской поддержки (10-13в.в.) Билет 3. Родовые модели взаимопомощи и взаимоподдержки. Билет 9. Государственно-законодательные мероприятия против профессионального нищенства, голода, эпидемий (14-17в.в.) Билет 23. Модель социальной поддержки переходного периода в РФ (1991-2003гг.) Глава 1. Правовые основы договора купли-продажи во внешней торговле Структура договора и этапы его заключения Перспективы применения норм международного права к договорам внешнеторговой купли-продажи товаров Возможности применения норм российского права к договорам внешнеторговой купли-продажи товаров ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА Международная практика борьбы с мошенничеством Меры предупреждения мошенничества в страховании Методика пресечения страхового мошенничества Тема 13. Позов у господарському процесі (частина 1). Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі (частина 2) Тема 15. Особливості провадження у справах про банкрутство Тема 17,18 Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку. Перегляд рішень господарських судів Верховним судом України Порядок захисту практики та критерії оцінювання Порядок підготовки та оформлення матеріалів відведення земель Угода про передачу права власності підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Загальні положення про реструктуризацію землеволодінь і землекористувань. Обгрунтування формування землеволодінь землекористувань здійснюється в порядку складання npoeunty землеустрою. Обгрунтування попереднього проекту Здійснення угод з земельними частками (паями) Процесуальний порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Діяльність фермерського господарства Порядок надання землі в оренду Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Права та обов'язки орендодавців і орендарів Зміна, припинення та поновлення договору оренди землі Порядок надання земельних ділянок громадянам для індивідуального житлового будівництва. Передача громадянам Украйні безплатно у приватну власність земельних ділянок для цілей, вказаних вище проводиться один раз для кожного виду. Приватизація земельних ділянок для садівництва Плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо Надходження платежів за землю і їх використання Порядок укладання договору купівлі-продажу земель Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах І. Відомості про розмір земельної ділянки Лот виставляється на аукціон за наявності не менш як двох учасників. Реєстраційні внески поверненню не підлягають. Поняття та значення спадкування і спадкового права Спадкування майна та землі за заповітом Поняття цільового призначення земельної ділянки Зміна цільового призначення особливо цінних земель. Поняття звернення та земельного спору Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України. Звернення до органів державної виконавчої служби при вирішенні земельних спорів Нотаріальний захист земельних прав Організація перевірок земельного законодавства Стаття 56. Знищення межових знаків ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд справи про адміністративне правопорушення Постанови Кабінету Міністрів України Тематика контрольных работ по курсу: «Право» Понятие правового положение личности Социальная основа правового положения личности Правовой статус личности структурные элементы Гарантии прав, обязанностей и законных интересов личности По завершении дипломной работы ее переплетают и представляют научному руководителю для отзыва. VII. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Раздел 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения Раздел 2. Организационно-правовые основы и направления деятельности российских профсоюзов на современном этапе Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ Территориальное объединение организаций профсоюзов Этапы возникновения и развития профсоюзов в России Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав наемных работников Действия профсоюзов в начале 90-х гг. Основные принципы организационного строения профсоюзов Обязательного медицинского страхования Права и обязанности работников Разрешение индивидуальных трудовых споров Ответственность сторон за нарушение норм законодательства о труде Пути развития взаимодействия ФНПР Тема 13. Взаимодействие профсоюзов с политическими партиями СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (глоссарий) ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: Розгляд справ у суді першої інстанції Письмова самостійна робота № 1 Тема 2.5: ОРГАНИ І УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Характеристика навчальної дисципліни з Кримінально-виконавчого права України Тема 9 Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. ТЕМА 32.Зобов'язання, що виникають із договорів міни (бартеру), дарування, ренти і довічного утримання. ТЕМА 35. Зобов'язання з договорів підряду. ТЕМА 48.Зобов'язання із договору простого товариства. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Тема 4. Мажоритарні виборчі системи держав світу (2 год.) Тема 7. Виборча система сучасної України (2 год.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.029 с.)