ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 18 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 18 Страница

Порівняльно-правовий метод — основний метод порівняльно-правових досліджень Міжнародні центри порів прав. Різноманіття правових систем і необхідність їх класифікації Порівняльне правознавство і зближення правових систем Європейське право і право Європейського Союзу Закономірності зближення правових систем і його форми Розроблення модельних законодавчих актів Африканське звичаєве право в колоніальний період Джерела сучасного африканського права Філософські основи китайського праворозуміння Джерела сучасного права Китаю Суд у сучасній правовій системі Китаю Структура сучасного японського права Специфічні риси іудейського права Релігійно-філософські і соціальні основи індуського права Індуське право в колоніальний період Сучасна правова система Індїі Особливості судової системи Індії Специфіка ісламського права. ОСОБЛИВОСТІ. Особливості романо-германського права Структура романо-германського права Структура англійського загального права Ще одним центральним інститутом англійського загального права є інститут довірчої власності, Специфіка американського права Особливості судової системи США Джерела латиноамериканського права Особливості судових систем латиноамериканських держав Структура сучасного скандинавського права Поняття приватного права. Право приватне і публічне. Співвідношення понять приватного і цивільного права. Цивільне право як галузь права. Предмет, метод та функції цивільного права. Дія цивільних актів у часі, у просторі та за колом осіб. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Продукти творчої діяльності, як об’єкти цивільних прав. Зміст та здійснення особистих немайнових прав. Право на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК) Поняття права державної та комунальної власності. Поняття іпотеки як права на чужі речі. Виділ долі зі спільної власності та її відчуження. Особливості захисту прав спільної власності. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі Оформлення прав на об'єкти промислової власності Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди Тема 1. Сучасний стан та проблеми розвитку адміністративного права України, як галузі публічного права Тема 2. Правові проблеми удосконалення організації та діяльності публічної адміністрації Тема 3.Проблеми правового регулювання публічної служби Тема 5. Адміністративні послуги в діяльності публічної адміністрації. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю Змістовий модуль ІІ. Проблеми діяльності публічної адміністрації Поняття права спільної власності та види. Семінарське заняття № 9. Громадяни як суб’єкти цивільного права. Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі. Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції. Залежно від значимості для суспільства тих чи інших об'єктів цивільних прав кожна держава встановлює для них неоднаковий правовий режим. Юридична характеристика та види речей Гроші та валютні цінності як особливий вид речей Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя (векселедержателеві). РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА РЕЧІ ТА СПЕЦИФІКА ЦИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО НЕРУХОМОГО МАЙНА Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих установленням земельного сервітуту. Адміністративне судочинство в Україні: загальні положення Підвідомчість та підсудність адміністративних справ, строки в адміністративному процесі Склад суду, учасники адміністративного процесу, організація судового засідання Розгляд адміністративної справи Муніципальне право України як галузь права Муніципально-правові інститути Європейська хартія м.с.: історія прийняття, основний зміст, значення у процесі становлення м.с. в сучасній Європі Юридичні факти у муніципальному праві. Еволюція науки муніципального права в Україні Місцеве самоврядування в Україні після проголошення незалежності. Місцеве самоврядування в умовах конституційної реформи. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні. Сільські, селищні, міські ради як представницькі органи територіальних громад Правовий статус депутата місцевої ради. Правова природа депутатського мандату в місцевому самоврядуванні. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад Поняття і структура компетенції місцевого самоврядування. Розмежування компетенції в системі місцевого самоврядування Економічні функції суб’єктів місцевого самоврядування Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування Територіальні особливості здійснення функцій місцевого самоврядування. Функції територіальних громад сіл і селищ. Функції територіальних громад міст Бюджетно-фінансові функції суб’єктів місцевого самоврядування Статут територіальної громади як основний акт локальної саморегуляції: порядок розробки, прийняття, державної реєстрації та набуття чинності Судовий захист прав місцевого самоврядування. Право на судовий захист жителів – членів територіальної громади, органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування Адміністративна юстиція як форма судового захисту прав місцевого самоврядування Choose the meaning of the following words in which they are used in the Arrange the following sentences logically to make up the paragraph on the courts in Scotland. What punishment do you consider to be the least/most severe? Make up sentences from the words. The Present Perfect Continuous The Noun (number, case, word formation) Визначення цивільних правовідносин Абсолютні та відносні цив правовідносини Поняття підприємства та його види ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ. Тема №18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень. Тема № 9. провадження щодо розгляду звернень громадян Тема № 13. Правова основа, види та порядок здійснення реєстраційних проваджень Тема № 17. Правова основа , види та порядок здійснення виконавчого провадження. тема № 11. Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Змістовний модуль 1 «Загальні засади адміністративного процесуального права. Адміністративні процедури» Тема 6. Організація та учасники адміністративного судочинства. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ СУЧАСНИЙ СТАН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ Концепція громадянської освіти в середній школі України Українсько-Швейцарський проект «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні» (2005-2010) Посібники, розроблені в рамках Українсько-швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні». Думки учнів про зміст і викладання громадянської освіти РОЗДІЛ V. ПОГЛЯДИ ВЧИТЕЛІВ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ Тема 1. Загальні положення про банківське право України Розподіл балів за рейтинговою системою Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою №1 Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою № 2 Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою №4 Рекомендовані джерела інформації до практичного заняття за темою №5 Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 1 Критерії оцінювання виконання окремих завдань модульної контрольної роботи Глава 1 БАНКІВСЬКЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ Історія виникнення та розвитку правового регулювання банківської діяльності Поняття банківського права та законодавства Правовий статус банківських систем зарубіжних країн Правові основи організації банківської системи України Правовий статус Національного банку України Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків Акціонерні банки, створені як відкриті акціонерні товариства, Реєстрація комерційних банків Порядок відкриття банками філій і представництв Припинення діяльності комерційних банків Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунків Правова регламентація готівково-грошового обігу Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за її порушення Правові основи організації безготівкових розрахунків Глава 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Документи, що зберігаються у цій справі, групуються таким чином Виникнення права застави та види застави Акції. Правова характеристика Облігації. Правова характеристика Векселі. Правова характеристика Реєстрація та обіг цінних паперів Поняття та юридична сутність валюти Поняття, ознаки та юридична сутність валютних операцій Правова організація відкриття рахунків та здійснення розрахунків в іноземній валюті Правова природа кредитування в іноземній валюті Поняття та правова сутність валютного контролю Відповідальність за порушення валютного законодавства ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ III. Відповідальність сторін Порядок зміни та розірвання договору Юридичні адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди сторін Прийому-передачі на зберігання комерційним банком майна довірителів довірчого товариства Обов'язки та відповідальність сторін Строк та порядок виконання обов'язків, що забезпечені заставою БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ Банківські правовідносини: поняття, структура, види та особливості. Організаційно-функціональна структура Національного банку України. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ Система банківського нагляду ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Сфері готівкових розрахунків. ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН БАНКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКИ ЯК УЧАСНИКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Мета і завдання правового регулювання Мета і завдання правового регулювання банківської системи України Банківське право: предмет і метод Конституційні засади банківського права України Поняття і роль банків у суспільстві Структурні ознаки організованого банку Правове регулювання банківського рахунку Види рахунків та порядок їх відкриття Особливості відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам Переоформлення і закриття рахунків Форми Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами роз- Розрахунки платіжними вимогами та інкасовими дорученнями Зупинення (припинення) операцій на рахунках Поняття, сторони і форма кредитного договору Поняття та правові засади здійснення готівкових розрахунків Правове регулювання готівкового грошового обігу Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за н порушення Цінні папери: класифікація, види Операції комерційних банків з векселями Позички, забезпечені векселями Державно-правове регулювання ринку цінних паперів Правове регулювання валютних операцій та здійснення валютного контролю Валютний ринок. Операції з купівлі та продажу іноземної валюти Розрахунки в іноземній валюті Банківський нагляд: правові засади та проблеми здійснення Створення та реєстрація банків Ліцензування банківських операцій Ліквідація комерційного банку Правове регулювання оподаткування банків Правові засади бухгалтерського обліку в банках Банківська статистика: проблеми регулювання Комерційна та банківська таємниці як окремі правові інститути МІНІСТЕРСТВО, ЩО РОБИТЬ ЩОСЬ ВКРАЙ ВАЖЛИВЕ У ЦЬОМУ І ПОТОЙБІЧНОМУ СВІТАХ Господарські товариства та їх форми. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. Недійсність правочину та правові наслідки. Поняття права власності, зміст, суб’єкти і об’єкти, підстави набуття. Цивільно-правові засоби захисту права власності. Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення, види). Договір ренти. Договір довічного утримання. Договір лізингу (поняття, види, права та обов’язки сторін). Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика. Договір зберігання та його види. Договір позики. Кредитний договір Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків Договір про спільну діяльність та його види Загальна характеристика зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Походження, сутність та ознаки держави Походження та сутність права Та соціальна правова держава Систематизація законодавства Норми права та форми їх реалізації Конституційного права України Основи конституційного ладу України Конституційно-правовий статус особи Система органів державної влади України Організації влади в Автономній Республіці Крим розвитку національного законодавства Кодекс про адміністративні правопорушення Та адміністративно-правові відносини Адміністративні стягнення: поняття та види Правові основи управління підприємством Поняття та предмет правового регулювання Джерела та система банківського права Статус Національного банку України Правовий статус комерційних банків Системи та безготівкових розрахунків Правові засади банківського кредитування ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Предмет правового регулювання та система. Цивільно-правові відносини та їх елементи Суб’єкти цивільно-правових відносин Поняття, види та форма правочинів Представництво і довіреність Поняття, види, порядок укладання Видів цивільно-правових договорів Договір найму жилого приміщення Договір банківського рахунка Ответственный редактор - заслуженный деятель науки РФ, НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Обращение взыскания на заложенное имущество может быть произведено: 1) по решению суда; 2) по исполнительной надписи нотариуса; 3) по соглашению залогодателя с залогодержателем. Глава 32. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Глава 34. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ И РЕНТЫ Раздел X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ И ДРУГИЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Глава 37. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПОДРЯДА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ И ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ И ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА ОБЪЕКТЫ Раздел XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ Глава 44. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ КОМИССИИ И ИЗ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ Раздел XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Глава 48. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА, КРЕДИТА Глава 49. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА Глава 50. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.027 с.)