ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 118 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 118 Страница

Европейский Совет: Состав структура и полномочия ПРОКУРАТУРА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ По-перше, у зв’язку з припиненням діяльності міських, районних, районних у містах, міжрайонних прокуратур та утворенням місцевих прокуратур змін зазнала система органів прокуратури України. Енциклопедично-довідкові словники - Нормативним є таке вживання виділеного словосполучення. Закресліть недоречні форми слів, що в дужках. Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники. Виберіть правильне формулювання наказу. У котрому рядку вжито слово в прямому значенні? Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю? У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм? У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності? Укажіть рядок, у якому всі слова записано правильно. У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі? Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція? Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів? У якому рядку правильно подані відмінкові форми числівника? У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми? Укладання, зміна і розірвання господарських договорів Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань Відповідальність за порушення договірних зобов'язань Оперативно-господарські санкції Договір контрактації сільськогосподарської продукції ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В КОРИСТУВАННЯ Особливості договору оренди державного та комунального майна Договір підряду на капітальне будівництво Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу Договір транспортного експедирування Договір про спільну діяльність Засновницький договір про створення юридичної особи Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав споживачів Правові гарантії забезпечення належної якості товарів Загальна характеристика гарантійних та інших термінів Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів Методичні вказівки до вивчення питань теми. Ш Модульна контрольна робота. Методичні вказівки до вивчання питань теми Методичні вказівки до вивчиння питань теми. Конституція України, прийнята 28.06.1996 р. Тема № 8. Правовий режим приміщень в будинках (квартирах) Тема № 9. Відповідальність за порушення житлового Література до курсу «Житлове право України» ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Структура навчальної діяльності Тема 4: Процесуальні документи, пов’язані з відкриттям провадження у справі Процесуальні документи як засоби впливу на хід провадження у справі. Процесуальні документи, якими ініціюється провадження щодо перегляду судових рішень на предмет обґрунтованості та/або законності. Тема 2. Стратегія та тактика підготовки й складання процесуальних документів особами, які приймають участь у справі Процесуальні документи, якими оформляється закінчення провадження у цивільній справі у зв’язку з вирішення справи по суті Співвідношення оцінок за національною, 100-бальною та шкалою ЄКТС Перескладання модулів не допускається. Практичне заняття 1. Тема 3. Особливості забезпечення жилими приміщеннями окремих категорій громадян – 2 год. Література до теми: 1-3; 5; 11; 12; 14; 15; 19; 22 Практичне заняття 4. Тема 6. Правові підстави та умови виселення громадян з житлових приміщень – 2 год. Перелік питань для підготовки до заліку Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА – САГАЙДАЧНОГО Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИТЛОВЕ ПРАВО» Лекція 3. Приватизація державного житлового фонду – 2 год. Лекція 5. Утримання приватного житлового фонду – 2 год. Лекція 7. Захист прав та законних інтересів громадян як суб’єктів житлових правовідносин. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів – 2 год. академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань Тема 1. Житлове право України як галузь права та законодавства Тема 8. Правове регулювання користування службовими житловими приміщеннями та гуртожитками СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВИСЕЛЕННЯ З ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ Поняття та ознаки цивільно-правового договору. Функції цивільно-правового договору. Поняття збитків та обсяг їх відшкодування у договірному праві. Відшкодування моральної шкоди у договірному праві. Особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Визначення будівлі та капітальної споруди в чинному законодавстві. Особливості форми договору, а також порядку укладення договору Источники правового регулирования ВЭД Организационная структура таможенного союза, порядок взаимодействия и полномочия. Взаимодействие таможенных служб в условиях таможенного союза Нормативные акты РФ о заключении и исполнении международных договоров в сфере внешнеэкономической деятельности. Правовые основы участия субъектов Российской Федерации в международных связях и внешнеэкономических отношениях и их компетенция в данной области. Тема 2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Тема 2.2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД Тема 2.4. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ Законодательные и нормативно-правовые документы Тема 3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН Тема 3.4. СУЩНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕГО СТРУКТУРА Тема 3.5. ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Тема 4.1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тема 4.2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТН ВЭД ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тема 4.3. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тема 4.4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД Тема 4.5. ТИПИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИОННОГО КОДА ТОВАРОВ ПО ТН ВЭД Тема 4.6. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ТН ВЭД Тема 5.1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК Классификация издержек, используемых в калькуляции внешнеторговых цен. Выбор условий поставки товара. Понятие внешнеэкономической коммерческой сделки Виды внешнеэкономических сделок Негосударственное регулирование Состав и условия внешнеэкономических контрактов Понятие и виды третейских (арбитражных) судов. Подведомственность и подсудность дел Признание и исполнение арбитражных решений Тема 6.5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ Тема 6.7. ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ. Осуществления правосудия по уголовным делам К модулю №3. Европейский Суд по правам человека и российское уголовное судопроизводство. КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин Тема 5. Право власності на житло Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Основна література, методичне забезпечення, ресурси Схема нарахування балів з дисципліни ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З Тема 6. Квартирна плата та плата за комунальні послуги Поняття і предмет житлового права. Методи правового регулювання житлових відносин. Право наймача на здачу житлового приміщення в піднайм. Права і обов’язки піднаймачів. Тема 1. Поняття, предмет, система і принципи житлового права. Література до теми: 1-5; 9; 21; 25; 26; 36; 37; 59, 64-66 Література до теми: 1-5, 7, 10, 16, 22, 24, 39, 41, 46, 54, 60, 64-66 Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України Тема №1. Житлове право України, як галузь законодавства (2 год.) Тема №9. Правове регулювання та користування жилими приміщеннями у будинках житлово-будівельних кооперативів та МЖК (2 год.) Тема №7.Правове забезпечення приватизації житлового фонду(2 год.). Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Стаття 3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство Стаття 17. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення керуючого санацією та його повноваження Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів Стаття 43. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств Стаття 47. Загальні положення про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина Стаття 53. Особливості провадження санації боржника його керівником ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА Становление уголовной ответственности за доведение до самоубийства в законодательстве России Современное состояние борьбы с доведением до самоубийства Объективные признаки доведения до самоубийства Субъективные признаки доведения до самоубийства Отграничение доведения до самоубийства от смежных составов преступлений Подача заявки на выдачу патента на изобретение Документы прилагаемые к заявке Характеристика договору комісії Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну. Договір банківського вкладу слід визнати різновидом договору позики, договором, який має багато спільного із кредитним договором та договором банківського рахунка. Поняття та порядок укладення договору Серед умов договору необхідно виділяти істотні умови. Тема 7: Цивільно-правові проблеми договірного права Яке рішення повинен винести районний суд? Семінарське заняття № 5. Договір про надання послуг ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Тема 13. Договоры в сфере реализации интеллектуальной собственности. Тема 1. Понятие и значение договора. Основные нормативные правовые акты Уклонение прежнего единоличного исполнительного органа от передачи документов реестра акционеров новому единоличному исполнительному органу как злоупотребление правом (актуально до 01.10.2014) Административная ответственность за непредставление в уполномоченный орган отчетности по ведению реестра акционеров (актуально до 01.10.2014) Квалификация в качестве малозначительного административного правонарушения, связанного с непредставлением в уполномоченный орган отчетности по ведению реестра акционеров (актуально до 01.10.2014) Право акционера обязать регистратора вести реестр акционеров эмитента Ограничение прав регистратора на осуществление операций по реестру акционеров в случае непередачи эмитентом документов, необходимых для ведения реестра (актуально до 01.10.2014) Внесение в реестр акционеров записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Основания для перехода права собственности на бездокументарные акции Документы, необходимые для внесения записи в реестр акционеров при наследовании акций Основания для отказа регистратора во внесении записи в реестр акционеров Лица, имеющие право на обжалование отказа регистратора внести запись в реестр акционеров Отсутствие доказательств обращения к регистратору как основание для отказа в иске об обязании внести запись в реестр акционеров Основания аннулирования (исключения) записи из реестра акционеров Необходимость подтверждения статуса акционера при обращении к регистратору за выпиской из реестра акционеров Лица, имеющие право на получение информации из реестра акционеров Привлечение реестродержателя к административной ответственности за нарушение правил ведения реестра акционеров Квалификация административного правонарушения, связанного с нарушением правил ведения реестра акционеров, в качестве малозначительного Привлечение эмитента и регистратора к солидарной гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее ведение регистратором реестра акционеров Передача реестра акционеров после прекращения договора с регистратором Передача реестра акционеров после прекращения договора на ведение реестра с нарушением порядка смены регистратора Організація системи управління проектами Сучасні тенденції розвитку житлового законодавства Правове регулювання житлових відносин Житло як майнове та немайнове благо Поняття та система житлового законодавства Рішення Кабінету Міністрів України Міжнародні правові акти щодо житлових прав громадян Верховна Рада України та органи місцевого самоврядування Державні контрольні та наглядові органи Конституційні засади забезпечення прав і законних інтересів громадян Юридична класифікація жилих будинків і приміщень Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду Розподіл та надання жилих приміщень Норма жилої площі, її значення Права і обов’язки власників, наймачів та орендарів Поняття члена сім’ї наймача жилого приміщення Член сім’ї як суб’єкт права на пільги Виселення піднаймачів і тимчасових мешканців у разі припинення договору найму жилого приміщення Право громадян на приватизацію державного житлового фонду Приватизація громадського житлового фонду Приватизація допоміжних приміщень жилого будинку Ремонт приватизованого житла Правові проблеми доприватизації Правові підстави та гарантії при виселенні із службових жилих приміщень Права і обов’язки мешканців та адміністрації гуртожитку Приватизація малосімейними будинків, що не мають статусу гуртожитку Порядок організації та діяльність ЖБК Органи управління і ревізійна комісія ЖБК. Підстави виникнення та припинення права власності на житло Правове становище співвласників квартир Проблеми удосконалення законодавства Плата за користування жилим приміщенням за договором піднайму Поняття “член сім’ї” та “утриманець” як суб’єкти права на пільги Визначення видів та обсягів робіт Виселення наймачів у зв’язку з капітальним ремонтом будинку Виселення з наданням іншого благоустроєного приміщення Виселення з наданням іншого жилого приміщення Адміністра тивно-правова відповідальність Визнання угод щодо житла недійсними. Правові наслідки. Нотаріальний захист при укладенні угод про відчуження квартири (будинку) Структура та система судових органів, уповноважених розглядати спори у житловій сфері Спори щодо захисту права приватної власності громадян на житло Виникнення права на захист у власників житла Звернення стягнення на житло Оформлення результатів торгів Предмет і метод житлового права Поняття житла та його ознаки Житловий Кодекс Української РСР Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду Стаття 73. Бронювання жилого приміщення Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім’ї члена житлово-будівельного кооперативу Стаття 154. Контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних, сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду Стаття 49. Додаткова жила площа Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами Стаття 164. Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах), що належать громадянам Стаття 55. Засідання наглядової ради Розділ XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області З питань нотаріального посвідчення заповітів Алгоритм дій при посвідченні заповітів. Посвідчувальний напис нотаріуса НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ» Нормативно-правова література Тема 12. Органы по обеспечению правовой помощи. Адвокатура. Нотариат. Тема 11. Современное зарубежное правосудие. Тема 3. Особливості забезпечення жилими приміщеннями окремих категорій громадян. Лекція 1. Поняття, предмет, система і принципи житлового права. Житловий фонд України та його юридична класифікація – 2 год. Лекція 3. Тема 4. Виникнення та реалізація права власності на житло. Правові основи створення та функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – 2 год. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Житлове право» МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ Розділ 1. Публічне адміністрування як системне явище в суспільстві Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування Тема 17. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об'єднаннях Лекція №4. Публічне адміністрування та влада Достигнуты ли цели правосудия в ходе производства по данному делу? Соответствуют ли действия следователя представлению о системе уголовного процесса? Может ли это лицо быть задержано по подозрению в совершении преступления? Обоснуйте свой ответ. Сделайте анализ названных норм УПК РФ с точки зрения соответствия их общепризнанным нормам международного права. Каковы права и обязанности свидетеля в уголовном процессе? Дайте анализ предложенной ситуации. Вправе ли был адвокат И. Морозов опрашивать указанных лиц? Тема 7. Меры процессуального принуждения Тема 8. Возбуждение уголовного дела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.03 с.)