ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 322 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 322 Страница

Варіант № 6. Контроль і перевірка виконання роботи в органах прокуратури України Варіант № 21. Організація діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції Официально-документальные источники курса Код и наименование специальности По действующему законодательству Отрасли прокурорского надзора. Иные функции прокуратуры. Акты прокурорского реагирования М. П. Поляков, А. В. Федулов Федеральные арбитражные суды арбитражных округов Тести з права соціально забезпечення – 3 курс - 2010 Назвіть основну концепцію обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних відносин. Інститут оформлення реалізаціїі права на соціальне забезпечення. Допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві. Законом України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист». Фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних. У зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді внаслідок стану здоров’я, які перешкоджають продовження даної роботи. Пряме асигнування з Державного або місцевих бюджетів. Особи, які утримуються у виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на інших підприємствах за спеціальними договорами. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності. Дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності. Діти-сироти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні. За наявності не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців. У разі визнання депутата інвалідом II групи незалежно від тривалості страхового стажу. Голова обласної державної адміністрації. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого. Безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю. У випадку вчинення застрахованим умисного злочину, який зумовив настання нещасного випадку. Заяву про призначення такої допомоги. Громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастроф;. Тема 2 Досудебные процедуры финансового оздоровления. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении (4ч.) Тема 5 Конкурсное производство (4ч.) Вознаграждение арбитражному управляющему Антикризисная стратегия предприятия-должника Тема 12. Упрощенные процедуры банкротства Стаття 6. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство Историческое развитие права общей долевой собственности в России Понятие и сущность права общей долевой собственности Субъекты и объекты права общей долевой собственности В Гражданском кодексе РФ конституционное понятие права частной собственности подменено правом собственности граждан и юридических лиц. Объектом гражданских правоотношений является не только недвижимое, но и движимое имущество вещи. Таким образом, объектами права общей долевой собственности может быть абсолютно любое имущество, его характер количество зависит только от субъекта права собственности. Проблемы осуществления права общей долевой собственности ГЛАВА 3 ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПРЕКРАШЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Конституция Российской Федерации. - //РГ, №7.21.01,2009г. Киндеева Е.А. Государственная регистрация прав на объекты незавершенного строительства // Правовое регулирование рынка недвижимости. - 2011. - № 1. - С. 88. Дело №2-199 из архива Шигонского районного суда. Понятие романо-германской правовой семьи Понятие англо-американской правовой семьи Дуализм источников уголовного права США и Германии. Определение преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. Классификация преступных деяний в уголовном праве современных зарубежных государств Лица, подлежащие уголовной ответственности, в уголовном праве современных зарубежных государств (Англии, США, Франции, ФРГ, Японии): общая характеристика. Юридические лица как субъекты уголовной ответственности по уголовному законодательству зарубежных стран. Понятие стадий совершения преступлений в УП заруб.стран (Франция, ФРГ, Япония) Деятельное раскаяние в УП ЗП. Институт соучастия по уголовному праву Японии Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя. Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность деяния), в уголовном праве современных зарубежных государств. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве Англии. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве США. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве Франции. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве фрг Определение наказания и его целей в УП США. Система и виды наказаний в уголовном праве современных заруб. Государств. Виды наказаний в угол праве Англии Виды наказаний в угол праве США Виды наказаний в уголовном праве Франции. Виды наказаний в уголовном праве ФРГ. Виды наказаний в уголовном праве Японии. Виды наказаний в уголовном праве стран, принадлежащих к мусульманской правовой семье. Меры безопасности во Франции. Меры исправления и безопасности в Германии. Понятие пробации в уголовном праве современных зарубежных стран Институт пробации и освобождения от наказания во Франции Условия отсрочки исполнения наказания и освобождение от наказания в ФРГ. Досрочное и условно-досрочное освобождение (УДО) от отбывания наказания. Понятие Особенной части уголовного права современных ведущих зарубежных стран: общая характеристика. Система особенной части УП Франции. Преступления против собственности в уголовном праве Англии и США. Преступление против собственности в уголовном праве Германии. Преступление против собственности в уголовном праве Франции Кудрявцева Е.В.Английское гражданское судопроизводство: Сборник статей Основная цель гражданского процесса Предъявление иска в английском гражданском процессе Институт раскрытия доказательств в России и в Англии Реформа английского гражданского процессуального законодательства не завершена ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) В Г.КИРОВЕ КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА Гражданско-правовая ответственность – один из видов имущественной ответственности, ее особенности. Гражданское правонарушение – основание гражданско-правовой ответственности. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. Особенности наступления гражданско-правовой ответственности. Порядок применения (субъекты и объекты гражданско-правовой ответственности). Формы гражданско-правовой ответственности. Информационно- методическая часть. СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА Тема 9 Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли. Понятие,виды и формы сделок в гражданском праве . Понятие гражданской правоспособности и дееспособности граждан. Условия наступления гражданской правоспособности и дееспособности граждан. Понятие и виды рабочего времени , их краткая характеристика . Прекращение брака .Признание брака недействительным . Система права - это внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. Юридическая ответственность: цель и виды Общая характеристика и источники гражданского права Осуществление гражданских прав и исполнение юридических обязанностей Формы договора и правовые последствия их несоблюдения Понятия и виды гражданско-правового договора Понятие, виды и значение представительства Доверенность: понятие и виды, основания прекращения Способы и порядок защиты права собственности Когда брачный контракт вступает в силу? Можно ли заключить брачный контракт в гражданском браке? Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). Алиментные обязанности супругов Наследование: понятие и субъекты. Время и место открытия наследства, их правовое значение Наследование по закону и по завещанию. Правила раздела наследства между наследниками Нормы административного права. Административные правоотношения Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Отличие преступления от иных правонарушений. Обстоятельства, смягчающие ответственность Обстоятельства, отягчающие ответственность Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Погашение и снятие судимости Погашение и снятие судимости Юридическая (правовая) функция. Юридические свойства и принципы Конституции Российской Федерации Основные принципы Конституции Российской Федерации 1993 года. Понятие основ и принципы правового статуса человека и гражданина Классификация конституционных прав и свобод. Избирательная система и избирательное право Объективное избирательное право. Законодательство о референдуме. Основные полномочия Президента РФ. Деятельность Правительства охватывает, по существу, все стороны жизни общества. Органы судебной власти. Принципы судопроизводства в Российской Федерации Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки. Условной называется сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права. Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой вещью. Раздел і. введение в курс «теория государства и права» Глава 1. Предмет и метод теории государства и права Глава 8. Реализация права и правоприменительная деятельность. Толкование права Объект и предмет науки теории государства и права Место теории государства и права в системе общественных наук и в системе юридических наук Понятие типологии государств Форма правления: понятие и виды Понятие, признаки и виды органов государства Государственный аппарат: понятие, модели, признаки и принципы Деятельности государственного аппарата Понятие, структура и функции политической системы общества Место и функции политических партий, общественно-политических движений, групп давления в политической системе Понятие источников права и их виды Понятие социального регулирования. Социальные нормы Законотворчество как вид правотворчества Систематизация законодательства: понятие, цели, виды Понятие нормы права и ее признаки Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах Понятие, формы и методы реализации права Применение права: субъекты и стадии применения права Акты применения права, их особенности и виды Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения Понятие, виды и способы толкования права Понятие, способы и типы правового регулирования Структура и стадии правового регулирования Общая характеристика основных правовых семей II.ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Організаційна побудова і форми діяльності Верховної Ради України. Організація роботи комітетів Верховної Ради України Організація роботи депутатських груп і фракцій Організація роботи народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України Організація внесення і розгляду депутатських запитів і звернень. Порядок організації і діяльності ВРУ за спеціальними процедурами. Порядок діяльності та акти Рахункової палати Контроль та гарантії діяльності Рахункової палати Яка структура Верховної Ради України? Охарактеризуйте порядок підготовки і проведення сесій ВРУ? Організація виборів Президента України Організація роботи Президента України як глави держави. Організація роботи допоміжних і дорадчих органів при Президентові України. Перечисліть основні завдання Президента України? Які вивчають історію України Козацька держава та її історична доля. Національно-демократичної революції 1917-1920рр. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Предмет, функції та методологія історії України як науки. ГК РФ Статья 454. Договор купли-продажи ГК РФ Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар ГК РФ Статья 564. Переход права собственности на предприятие ГК РФ Статья 572. Договор дарения ГК РФ Статья 576. Ограничения дарения Українська література 10 клас Урок № 32 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО Управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, Г. Раменское, пос. Красный Октябрь, поз 4, 5 Осуществление контроля за исполнением Договора. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «ВЕСТА-Прогресс» Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Раменское, пос. Красный Октябрь, поз. 4,5 Сервисные центры. Возврат/обмен товар В некоторых городах для дозвона в КЦ ДНС введены прямые городские номера. Сроки, указанные на сайте ориентировочные. По всем вопросам обслуживания в Постамате обращаться по телефону поддержки, указанному на Постамате 8 800 700 79 09. А в другом городе ее могут вообще не осуществлять нигде. Поэтому всегда нужно уточнять в магазине или СЦ. В случае НЕ гарантийного (платного) ремонта всегда направлять клиента в СЦ ДНС, т.к. это дополнительный доход для Компании. При обнаружении неисправности после 14 дней с момента покупки направляем клиента в АСЦ для проведения гарантийного ремонта. Основные положения гарантийного обслуживания. Возврат / обмен товара надлежащего качества (товар исправный). После покупки прошло более 14 дней. Предоставление товара - подмены на период ремонта. Как получить счёт на оплату товара? Заведение нового контрагента организации В городах Самара, Воронеж и Томск экспериментально запущен оптовый отдел. При обращении клиента в НЕ рабочее время ИМ по вопросам. Плюсы ИМ для сотрудников и клиентов. Данным способом можно посмотреть только те заказы, которые были оформлены через сайт. Видно, каким образом (sms, e-mail) было отправлено оповещение клиенту о статусе заказа. Если клиент НОВЫЙ, то заказ просто оформится на указанный клиентом номер. Потом если клиент создаст с этим номером Личный кабинет, то увидит этот оформленный заказ в ЛК. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативно-правових актах України Норми про підсудність спорів з «іноземним елементом» у міжнародних договорах Поняття визнання та виконання іноземних судових рішень на території України та коло рішень, які підлягають визнанню та виконанню Національні акти України та норми міжнародних договорів про порядок визнання та виконання іноземних судових рішень на території України Взаємозв’язок та взаємодія національних і міжнародних органів правосуддя, що здійснюють провадження у цивільних справах Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання на території України Общая характеристика «Законов Хаммурапи» Правовое положение населения по «Законам Хаммурапи» Брачно-семейные отношения по «Законам Хаммурапи» Загальне поняття системи соціального забезпечення в Україні Поняття права соціального забезпечення України Предмет права соціального забезпечення Система та принципи права соціального забезпечення. Поняття, система та значення основних принципів права соціального забезпечення України Понятие и особенности Конституционного права Предмет конституционного права – это общественные отношения, регулируемые конституционным правом. Конституционно-правовые нормы. Метод конституционного права. Источники конституционного права – это документы, в которых зафиксированы конституционно-правовые нормы. Сущность Конституции. Предпосылки принятия первых Конституцийв мире Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Толкование Конституции Разделение властей. Единство власти Экономические основы конституционногостроя Человек как субъект конституционных правоотношений. Конституционно-правовой статус человека Приобретение гражданства ребенком при приобретении гражданства его родителей. Свобода и неприкосновенность личности. Административные процедуры – это действия, осуществляемые государственным органом по такому виду обращения граждан, как заявления. Право выбирать учебное заведение. Населенный пункт – это компактно заселенная часть территории, где находятся жилые и иные здания, необходимые для жизнедеятельности граждан. Сельсоветы – административно-территориальные единицы, состоящие из множества сельских населенных пунктов и территории между ними. Базовая величина на сегодня –35.000 белорусских рублей. Назначает всех высших должностных лиц страны, кроме председателей Палат Парламента Понятие и назначение Парламента. Общая характеристика Национального собрания Беларуси Регулирующий самые важные общественные отношения C. Законодательная инициатива. Сущность исполнительной власти и система ее органов Понятие Правительства и его структура Компетенция Конституционного Суда Сущность и система местного управления и самоуправления Конституционно-правовойстатус местных Советов депутатов Конституционно-правовой статус органов местного управления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.025 с.)