ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 12 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 12 Страница

Правове та інформаційне забезпечення прокурорського нагляду у сфері податкового та митного законодаства Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері податкового та митного законодавства Організація перевірок додержання вимог Закону України “Про державний матеріальний резерв”. Завдання прокурорського нагляду за додержанням вимог законів в агропромисловому комплексі. Паювання та виділення майнових паїв у натурі. Особливості реагування прокурора на виявлені порушення законов Проведення перевірок в органах державної влади та контролю Методика проведення перевірок додержання законодавства при здійсненні інвестування за рахунок коштів громадян, а також юридичних осіб недержавної форми власності. Особливості перевірок законності здійснення іноземного інвестування. Припинення інвестиційної діяльності. Порядок ліквідації підприємств з іноземними інвестиціями. Проведення перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог зовнішньоекономічного законодавства Поняття та правова регламентація протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Повноваження прокурора у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Цивільно-правові заходи реагування Завдання та організація прокурорського нагляду за додержанням вимог законів про банки і банківську діяльність. Особливості розкриття органам прокуратури банківської таємниці Організація прокурорських перевірок за додержанням законів територіальними управліннями та іншими підрозділами, що входять до системи Національного банку України Особливості прокурорських перевірок на підприємствах енергетики, теплового та газового господарства. Правопорушення в паливно-енергетичному комплексі Нагляд за додержанням законів щодо забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності Приватні підприємці влаштували несанкціоновані звалища Загальні риси та особливості прокурорського нагляду у зазначеній сфері Обсяг та межі повноважень прокурора Кодекс України про адміністративні правопорушення. Особливості проведення перевірок органами державного контролю Особливості проведення перевірок органами внутрішніх справ Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства про адміністративні правопорушення. Загальна характеристика поняття корупції, історико-правовий аспект. Законодавчі засади організації запобігання і протидії корупції в Україні. Роль і місце прокурора у світлі вимог чинного антикорупційного законодавства. Організація прокурорської діяльності у сфері боротьби з корупцією відповідно до наказу Генерального прокурора України №10 гн від 21.06.2011р. Прокурор в судовому засіданні у справах про корупційні правопорушення. Заходи з відшкодування шкоди та усунення інших наслідків корупційних діянь. Органами прокуратури встановлені випадки вимагання від призовників хабарів за протиправне звільнення від призову на військову службу Оперуповноваженого СБУ затримали «на гарячому» Доступ до публічної інформації Особливості прокурорської перевірки щодо доступу до публічної інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Поняття та сутність прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері транспорту Правове та інформаційне забезпечення прокурорського нагляду у сфері транспорту Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері транспорту Результати діяльності прокуратури України у сфері транспорту за 2012 рік Заходи прокурорського реагування Прокурорами проведено перевірки щодо додержання вимог антикорупційного законодавства у воєнній сфері Нагляд за додержанням екологічного законодавства Поняття та особливості наглядової діяльності прокуратури у сфері охорони довкілля Дніпровська екологічна прокуратура стала на захист екомережі Кінбурнської коси Керівництвом Державної екологічної інспекції у м. Києві не налагоджено взаємодію між відділами Інспекції, що призводить до неповноти вжитих заходів та порушень вимог законодавства. Стран Европы и Америки 16- начала 20 веков. Тема 7: Великая французская революция 18 в. Второй период истории нового времени. 1815-1918. В.В. Захаров, Т.И. Метушевская, А.Г. Рагунштейн, М.А. Савельева, О.В. Харсеева АНАЛИЗ СОБРАННОГО МАТЕРИАЛА, Подбор фактического материала II. Порядок выполнения дипломной работы Предзащита работы на кафедре Диссертационного исследования Последовательность разработки Учебно-квалификационных работ Правила профессиональной этики Положения, выносимые на защиту Научного руководителя на магистерскую диссертацию Иванова Международное право (Б3.Б14.) ТЕМА 11. Ответственность в международном праве TEMA 15. Международное гуманитарное право СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З КУРСУ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КЕРДИТУ З КУРСУ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (2 год.) ЗАСОБИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ (2 ГОД.) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – 2 ГОД. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРАВОВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ АКЦІЙ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКСТРЕМІСТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ Перечень контрольных вопросов к экзамену Классификация как процедура научно-правового исследования. Уровни и их формы знаний юридической науки. Критерии научно-правового знания: рациональность, новизна, достоверность, истинность, логическая непротиворечивость, относительность, системность. Эмпирические правовые исследования. Метод общей теории права и методы отраслевых юридических наук Виды научно-правовых исследований и их методологии. Новизна прикладных правовых исследований: концепция проекта закона, иного нормативного правового акта, предложений по совершенствованию действующего законодательства. Новизна теоретических правовых исследований: понятия, закономерности, дефиниции понятий, гипотеза, концепция, теория. Новизна эмпирических юридических исследований: единичные и обобщенные факты, эмпирический закон. Объект правовой науки: понятие и состав. Объяснение. Понятие и структура объяснения. Виды научно-правовых объяснений. Понятие и структура описания Основные виды правовых исследований: общая характеристика Основные этапы истории российской правовой науки. Понятие и виды отраслей правовой науки: общая характеристика в её системе. Понятие и состав правовой науки. Понятие и структура научно-правовой критики. Правила критики. Понятие и структура правового исследования как формы развития правовой науки. Понятие научного метода. Соотношение методов правовых исследований и теоретико-понятийного аппарата правовой науки. Понятие новизны научных юридических исследований Понятие предмета правовой науки. Виды закономерностей, изучаемых юридической наукой. Понятие процедуры научно-правового исследования как деятельности, направленной на получение новых эмпирических или теоретических знаний. Современная западноевропейская правовая наука. Современный этап развития российской правовой науки: общая характеристика. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Функции теории государства и права Виды межгосударственных объединений Формы осуществления функций государства Отличие норм права и норм морали Признаки нормативных правовых актов СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ Виды (результаты) толкования правовых норм Структура правовой культуры личности Основные классификации государства Признаки федеративного государства Признаки функций государства Тема I. Его значение и подтверждение его Кораном, Сунной, Тема II. Разъяснение того, что признание только единобожия в господстве Вопрос 2. Перечисление некоторых форм поклонения. Вопрос 6. Поиск близости к Аллаху. Разновидности великого многобожия8 Тема V. Притязания на знание сокровенного и то, что связано с этим Доказательства в пользу такого подхода. Тема III. Правила, относящиеся к именам и качествам Аллаха Тема I. Сотворение, природа, качества и особенности ангелов Тема III. Обязанности ангелов Тема II. Суть веры в писания Коран, священные и пророческие хадисы и разница между ними Тема I. Религиозное предписание по поводу веры в посланников и его доказательства Воззрения частного характера Особенности Пророка Мухаммада Тема I. Признаки Судного Часа и их виды Тема II. Блаженство и мучения в могиле Тема III. Вера в воскрешение Вопрос 4. Описание Водоема и доказательства этого. Разница между предопределением и судьбой Суждение относительно дружбы с ослушниками и еретиками Необходимость воздержания от обсуждения возникших между ними разногласий и суждение относительно оскорбления их Тема I. Доказательства необходимости следования Корану и Сунне Как избежать раздробленности и разногласий? Экономическая сущность и функции финансов. Государственные и негосударственные финансы, их структура и значение для экономики страны. Межбюджетные отношения в РФ: цели, принципы и формы организации. Перестрахование: понятие, формы и методы. Риск инвестиционного проекта: методы оценки и основные способы управления. Активные и пассивные операции банка России. Формування підходів до соціальної політики. Основні напрями державного регулювання економіки. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності. Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» Тема 2. Основы теории государства и права Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации Тема 4. Основы трудового права Российской Федерации Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации Поняття та види суверенітету Характеристику бюджетного процесу за Бюджетним кодексом України Цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб Порядок припинення шлюбу відповідно до Сімейного кодексу України Підстави звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Сутність, значення і форми використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень Поняття судової експертизи. Класифікація судових експертиз. Почеркознавча експертиза: основні завдання, об’єкти дослідження, орієнтовний перелік питань. Технічна експертиза документів. Тема № 1. Система учебного курса «Основы права». Тема № 4. Основы конституционного права Республики Казахстан. Тема № 5 Правоохранительные органы и суд Республики Казахстан. Тема № 6 Основы административного права Республики Казахстан. Тема № 7. Основы гражданского права и семейного права Республики Казахстан. Тема № 9 Трудовое право и право социального обеспечения Республики Казахстан. Тема №10.Основы налогового права Республики Казахстан. Тема № 11. Основы экологического и земельного права Республики Казахстан. Тема 12 Основы предпринимательского права Республики Казахстан. Тема 13. Уголовное право Республики Казахстан. Тема 14. Процессуальное право Республики Казахстан. Тема 15 Основы международного права Тема. 1 Система учебного курса «Основы права». Тема 14 Процессуальное право Республики Казахстан. Положения изучаемой темы; составить схему, отражающую данную тематику. Несет ли Груздев ответственность за причинение смерти? СРС№ 4 Основы конституционного права Республики Казахстан СРС 15 Основы международного права Глава 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Глава 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Глава 3. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Раздел II. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ Глава 8. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ Глава 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ Раздел IV. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ Глава 14. ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ Раздел V. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ Глава 17. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Глава 20. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Глава 23. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ Глава 26. ДОПРОС. ОЧНАЯ СТАВКА. ОПОЗНАНИЕ. Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Глава 29. ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Глава 31. ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Глава 35. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА Глава 37. СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ Глава 39. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Раздел XI. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ Глава 45.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА Глава 47.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ Глава 48.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Глава 51. ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА Глава 55. ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ Статья 1. Название, место нахождения постоянно действующего органа, организационно-правовая форма, территория деятельности, принципы деятельности. Статья 2. Цели и предмет деятельности Федерации. Статья 16. Компетенция Президиума Федерации III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛДПР КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ЛДПР VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛДПР Члены Партии участвуют в деятельности Партии, имеют права и несут обязанности в соответствии с её Уставом. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ Президиум Центрального совета партии обеспечивает выполнение решений Съездов партии и Центрального совета. ДЕПУТАТЫ И ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАРТИИ В КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ Правове регулювання праці неповнолітніх ВИЩА ОСВІТА ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Які наукові ступені існують в Україні? В якому році Велика Британія приєдналась до Болонського процесу? Состав РФ. Понятие российского федерализма, особенности. Тема: Понятие, сущность и характеристика государственного управления Тема: Методологические основы государственного управления Про оперативно-розшукову діяльність Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності Понятие государственного управления Объективная необходимость государственного управления Субъект и объект государственного управления Субъектно-объектные отношения в государственном управлении Государственное управление как система Власть как главное орудие государственного управления Механизм взаимодействия властей и управление УПРАВЛЕНИЯ. СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Общесистемные методологические принципы государственного управления Общеметодологические принципы государственного управления Организационные, системно-функциональные принципы ВЫБОР ЦЕЛЕЙ —ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА Последовательность этапов принятия решений Методы государственного управления Стиль государственного управления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.043 с.)