ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 171 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 171 Страница

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ СЕТИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «МОБИЛЬНЫЕ ФИШКИ» При выявлении нарушений данной инструкции, сотрудниками Службы Безопасности, к нарушителю будут применены штрафные санкции. (100 грн. за каждый нарушенный пункт инструкции). ПРОКУРАТУРА КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКІОЇ ОБЛАСТІ Голові Бережанського районного суду в Тернопільській області Завдання, функції та принципи кримінального права Поняття кримінальної відповідальності Структура Кримінального кодексу Тлумачення закону про кримінальну відповідальність Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі Елементи і ознаки складу злочину Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність) Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину Поняття неосудності та її критерії Помилка та її значення для кримінальної відповідальності Відповідальність співучасників Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння Затримання особи, яка вчинила злочин Виконання наказу або розпорядження Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності Тема 16. Поняття і мета покарання Загальні засади призначення покарання Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності Процесу України. Предмет і система курсу Тема 2. Кримінально-процесуальне законодавство Тема 3. Принципи кримінального процесу України Тема 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності Тема 5. Докази (загальні положення) Тема 6. Процес доказування у кримінальній справі Тема 7. Показання осіб як докази в кримінальному процесі Тема 8. Речові докази у кримінальному процесі Тема 9. Висновок експерта як джерело доказів Тема 10. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи Тема 12. Порушення кримінальної справи Усної заяви про вчинення злочину Тема 14. Пред’явлення обвинувачення та Тема 16. Зупинення досудового слідства та його закінчення шляхом закриття кримінальної справи або направлення її до суду для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності Тема 17. Закінчення досудового слідства Тема 18. Підсудність та попередній розгляд Тема 19. Загальні положення судового розгляду Тема 20. Судовий розгляд кримінальної справи Нормативний матеріал і судова практика Тема 22. Апеляційне провадження Тема 23. Касаційне провадження Тема 24. Виконання вироку, ухвали і постанови суду Тема 25. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження Тема 26. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх Тема27. Застосування примусових заходів Провадження у кримінальних справах Тема 2: Принципи правосуддя. Докази у кримінальному процесі. Заходи процесуального примусу Окреме доручення (ст. 118 КПК). Зупинення і закінчення досудового слідства Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів III. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів IV. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання V. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток в органах державної податкової служби VI. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб X. Переведення платника податків на обслуговування з одного органу державної податкової служби до іншого (взяття на облік / зняття з обліку) XIII. Організація обліку платників податків в органах державної податкової служби ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ ДОВІДКИ АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ Про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби Грошові зобов'язання, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження ТЕМА: ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕМА: СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕМА: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. НАКАЗАНИЕ ТЕМА: ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕМА: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ I. Юридический анализ основного состава преступления Занятие 3. Преступления против здоровья ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ ТЕМА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ Формы промежуточного текущего и итогового контроля. Тема 15. Правовые основы финансов государственных и муниципальных предприятий. Учебно-методические материалы к лекционным и Практическое занятие по теме «Общая характеристика Практическое занятие по теме «Налоговое право». Практическое занятие по теме «Банковское право». I. Федеральные нормативно-правовые акты II. Законы Республики Башкортостан Рецензия на заключения судебных По гражданскому делу о пожаре в доме гр-н Ш. и Б. По делам, связанным с предвыборной агитацией II-В. Диагностирование возможности возникновения пожара от аварийных режимов работы технологического оборудования, приборов и устройств производственного и бытового назначения. II. Оценка объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ, затрат и сроков его производства. II. Установление обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расходования денежных средств. КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ВВЕДЕНИЕ В КУРС «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО». УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Следственные действия. Понятие и система Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств Семинарское (практическое) занятие МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ IV. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и ведомственные нормативные акты в системе регулирования уголовно-процессуальной деятельности Тема1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства Тема 23. Возбуждение уголовного дела По уголовно-процессуальному праву Тема: Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации Положения о Совете многоквартирного дома СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗЪЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДМЕТОВ Понятие и функции уголовного права Классификация по характеру и степени общественной опаснотси(категории преступления) Причинная связь при совершении преступления путем бездействия. Уголовно-исполнительное право Тема 2. История развития уголовно-исполнительного Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. Социальная адаптация лиц, освобождаемых от наказания Занятие 7. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы У шлюбі між собою не можуть перебувати особи: Тема : Основи трудового права України До джерел трудового права відносяться різні нормативно-правові акти. Підстави та порядок звільнення з роботи. Порядок застосування заохочень та їх види . Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (аренда транспортного средства с экипажем) ПХ -1 по специальностИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ. хОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» Основные направления в развития права в 20-30 гг. Земельный кодекс 1923 г. Лесной 1924 г. УПК БССР 1923., 1927 гг., изменения. Основные направления развития криминального и криминально-процессуального права 50-80 гг. Основные направления развития гражданского и гражданско-процессуального права 50-80 гг. Основные направления развития других ветвей права в 50-80 гг. Специальности «Правоведение» 3 курса заочного отделения Понятие семейного права. Семейные отношения как предмет правового регулирования. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение родства и свойства. Способы защиты семейных прав. Ответственность в семейном праве. Семейно-правовые санкции. Собственность каждого из супругов. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному КАФЕДРА ТРУДОВОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА Обеспечения занятости и трудоустройства Тема 9. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты Отдельных категорий работников К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» Трудовой кодекс Республики Беларусь РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ ГЛАВА 11. ПЕРЕРЫВЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ ГЛАВА 27. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Определите понятие, охарактеризуйте функции и стороны трудового договора. Проведите отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с применением труда. Выделите и охарактеризуйте виды трудовых договоров. Охарактеризуйте контракт как особый вид трудового договора. Охарактеризуйте основания и условия расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. Охарактеризуйте основания и условия прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Уголовное судопроизводство: теория и практика Юридический процесс: общее и особенное Общие правовые институты процессуального права в информационном обществе: тенденции и перспективы развития Сущность судебно-властных правоотношений в уголовном процессе Уголовный процесс России: история и перспективы развития О предназначении и сущности обрядности (внешней формы) уголовного процесса Духless русского уголовно-процессуального права Иерархия источников российского уголовно-процессуального права Роль приказов генерального прокурора РФ и указаний руководителей следственных органов в организации уголовного процесса Принципы уголовного судопроизводства и их система Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации К вопросу о гласности правосудия Антикоррупционные стандарты в уголовном судопроизводстве: от законодательной идеи к процедурному воплощению Право на защиту по назначению Значение свойства относимости фактов для уголовно-процессуального доказывания Перекрестный допрос как следственное действие в уголовном суде Судебная экспертиза: в поисках новых парадигм Адвокатское расследование в уголовном процессе Преюдиция: проблемы законодательного регулирования правоприменительной практики Прокурорская и следственная власть: сущность и проблемы взаимоотношения Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурором и руководителем следственного органа Сведения о числе заключенных под стражу подозреваемых в ходе досудебного производства (из числа задержанных в порядке ст. 91 УПК) Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения Следователь или следственный судья Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ следственной практики Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого: проблемы теории и практики Реабилитационный процесс: поиск оптимального алгоритма Оплата труда адвоката за оказание юридической помощи по назначению: проблемы, обозначенные практикой Оперативный судебный контроль и его сущность Решения, действия (бездействие) - одни, формы контроля - разные Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: реальная гарантия или процессуальная фикция Формализация процесса и сути оперативной судебной проверки Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: эффективность в призме статистики Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Продление срока заключения под стражу О сущности эффективности судебных процедур Возбуждение судебно-контрольного производства Попустительство суда лицу, злоупотребившему правом на обжалование Злоупотребления правом на обжалование не было Единство судебной практики: исторические предпосылки и современные тенденции Проблемы совершенствования стадии назначения судебного заседания Проблемы применения особого порядка судебного разбирательства Назначение наказания при особом порядке судебного разбирательства уголовных дел Примирительные процедуры в уголовном процессе: история и современность Принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, проблемы, тенденции, перспективы Справедливость приговора - базовая социальная ценность К вопросу о наложении денежного взыскания за нарушение порядка в судебном заседании Судебная ошибка: понятие, пути исправления Основания проверки судебных актов в порядке надзора и их соотношение с основаниями возобновления уголовного судопроизводства О некоторых проблемах регулирования порядка расследования обстоятельств, влекущих возобновление уголовного судопроизводства Решения прокурора по итогам рассмотрения сообщения о новом или вновь открывшемся обстоятельстве и порядок их обжалования Возобновление Председателем Верховного Суда РФ производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств Надзорное производство в контексте принципа правовой определенности Судебные решения, принимаемые в стадии исполнения приговора Процессуальные аспекты условно-досрочного освобождения О реформе Европейского Суда по правам человека Проблемы ратификации Римского Статута Международного уголовного суда Измениться ли решение, если дочь Петрова жива? Имеются ли основания для признания брака Савельева с Борисовой недействительным? Дайте правовую оценку действиям командира части. Какое решение примет суд по его заявлению? Дайте правовую оценку действиям работников органа загса. В каком порядке происходит установление судом отцовства, если предполагаемый отец ребенка умер? Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей родители, уже уплачивающие на них алименты? Расскажите об обязанностях администрации организации по удержанию алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов и об обязанностях плательщика алиментов. Статья 1. Определение понятий и терминов Тема 17. Государство и право Арабского халифата. Тема 24. Великая французская буржуазная революция. Создание республики во Франции. Объем часов по видам учебной нагрузки Законы Хаммурапи были найдены Constitutional law on the Rights of National Minorities III Самоврядування національних меншин в одиницях самоврядування. VI Перехідні та заключні положення ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА И В ЧЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА Кодекс законів про працю України Условия договора о труде, ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными. Запрещается необоснованный отказ в принятии на работу. В иных случаях, предусмотренных законодательством Украины. Собственник или уполномоченный им орган не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Основания, предусмотренные контрактом. Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. Работникам, поступающим на работу впервые, трудовая книжка оформляется не позднее пяти дней после принятия на работу. Работа в указанные дни компенсируется в соответствии со статьей 107 настоящего Кодекса. Локальное регулирование трудовых отношений Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений Система правоотношений в трудовом праве Правоотношения по трудоустройству и занятости Понятие и формы социального партнерств. Участие работников в управлении организацией Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми Ученический договор - договор, обучение по которому осуществляется самим работодателем. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением Поощрения за труд и порядок их применения Порядок организации и деятельности комиссии по трудовым спорам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.038 с.)