КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО УКРАЇНИКРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тестова база

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Теми 1, 2, 3. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

1. В якій відповіді наведене правильне положення, що характеризує поняття кримінально-виконавчого права як галузі права:

А. система правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають при порушенні, розслідуванні, розгляді і вирішенні кримінальних справ

Б. система правових норм, установлена державою згідно з вимогами кримінально-виконавчої політики, для регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі і з приводу виконання (відбування) всіх видів кримінальних покарань і застосування інших заходів кримінально-правового впливу

В. система правових норм, що визначає мету, види, підстави кримінальної відповідальності і покарання, звільнення від нього

Г. комплексна галузь права, що охоплює норми кримінального і кримінально-процесуального галузей права, що визначають зміст, порядок призначення та виконання кримінальних покарань

Ґ. комплексна галузь права, що охоплює норми кримінально-процесуального, трудового галузей права, що визначають порядок призначення та виконання покарань, пов’язаних з виправно-трудовим впливом на засудженого

 

2. В якому (яких) варіанті відповідей зазначено суспільні відносини, що входять в предмет кримінально-виконавчого права як галузі права:

А. суспільні відносини, що виникають при порушенні, розслідуванні, розгляді і вирішенні кримінальних справ

Б. суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою злочину і призначенням їй певних покарань або застосування до неї інших заходів кримінально-правового характеру

В. праця робітників і службовців установ виконання покарань

Г. суспільні відносини щодо здійснення судочинства у кримінальних справах

Ґ. суспільні відносини, що виникають між установами і органами, які виконують вироки до різних видів покарань, і між засудженими

 

3. В якому (яких) варіанті відповідей зазначено суспільні відносини, що входять в предмет кримінально-виконавчого права як галузі права:

А. суспільні відносини, що складаються між органами всіх гілок державної влади і установами та органами, що виконують кримінальні покарання, а також засудженими

Б. майнові відносини, учасниками яких є засуджені, що виникають на грунті шлюбу та сім’ї

В. господарська діяльність установ виконання покарань

Г. суспільні відносини щодо фінансування органів і установ виконання покарань

Ґ. порядок вирішення судом питань, що виникають під час виконання покарання

 

4.В якому (яких) з наведених варіантів відповідей названо метод (методи) кримінально-виконавчого права:

А. імперативний

Б. універсальний

В. локального регулювання

Г. установчий

Ґ. дозвільний

Д. статистичний

 

5. В якій відповіді наведене правильне положення, що розкриває поняття принципів кримінально-виконавчого права:

А. Система правових норм, установлена державою згідно з вимогами

кримінально-виконавчої політики, для регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі і з приводу виконання (відбування) всіх видів кримінальних покарань і застосування інших заходів кримінально-правового впливу

Б. це закріплені в законі керівні правові ідеї, що виражають основні правові

Погляди держави на сутність, зміст і якісні особливості кримінально-виконавчого права, визначають систему і виявляють закономірності його наступного розвитку, а також місце в системі права

В. закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах

Г. погляди, переконання, ідеї, що існують в свідомості законодавця, і виражають основні правові погляди держави на сутність, зміст і якісні особливості кримінально-виконавчого права, визначають систему і виявляють закономірності його наступного розвитку, а також місце в системі права.

Ґ. суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою злочину і призначенням їй певних покарань або застосування до неї інших заходів кримінально-правового характеру

 

6. В якій відповіді(ях) названо принцип(и) кримінально-виконавчого права:

А. з’ясування істини

Б. демократизму

В. презумпції невинуватості

Г. юридичної рівності суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин

Ґ. свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів

 

7. Згідно з законодавчим визначенням, кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування покарань ґрунтуються на принципах:

А. науковості

Б. професіоналізму

В. диференціації та індивідуалізації виконання покарань

Г. диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності

Ґ. рівності громадян перед судом

 

8.В якому(их) варіанті(ах) відповіді(ей) зазначено елемент(и) предмета кримінально-виконавчого права як галузі науки:

А. норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя

Б. досвід виконання кримінальних покарань в зарубіжних країнах

В. причини і умови злочинності

Г. досвід законодавчого регулювання порядку призначення кримінальних покарань у зарубіжних країнах

Ґ. розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку законодавства, що регулює систему і види кримінальних покарань

 

9.В якому (их) варіанті(ах) відповіді(ей) зазначено елемент предмета кримінально-виконавчого права як галузі науки і навчальної дисципліни :

А. процедура вирішення судом у встановленому законом судовому порядку питань, що виникають у зв’язку і при виконанні вироків

Б. історія розвитку вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства

В. історія розвитку законодавства про систему і види покарань

Г. вчення про особу злочинця

Ґ. правове становище суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду

 

В якій з наведених варіантів відповідей найбільш повно визначено підставу виконання і відбування покарання

А. вирок суду, який набрав законної сили, а також Закон України про амністію та акт помилування

Б. вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також Закон України про амністію та акт помилування

В. норма кримінально-виконавчого права

Г. вчинення особою злочину

Ґ. норма Кримінального кодексу України

 

11.Яке з наведених варіантів відповідей охоплює визначення поняття «виконання покарання»:

А. процес позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки

Б. свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена

суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві

В. забезпечений державним примусом правовий стан засудженого, що настає після того, як обвинувальний вирок суду набрав законної сили, і полягає у підпорядкуванні поведінки засудженого обмеженням прав та свобод, передбачених у КК України відповідними покараннями

Г. завершальна стадія кримінального процесу, де реалізується рішення суду про винність чи невинність підсудного, про обране винному покарання, про відшкодування завданої злочином шкоди та інші рішення, сформульовані у резолютивній частині вироку

Ґ. застосування адміністрацією органів та установ виконання покарань до засуджених державного примусу, тобто процедура обмеження їх прав та свобод, які є змістом покарань, визначених КК України

 

12.Відбування покарання –це :

А. процес позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки

Б. свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві

В. забезпечений державним примусом правовий стан засудженого, що настаєпісля того, як обвинувальний вирок суду набрав законної сили, і полягає у підпорядкуванні поведінки засудженого обмеженням прав та свобод, передбачених у КК України відповідними покараннями

Г. завершальна стадія кримінального процесу, де реалізується рішення суду про винність чи невинність підсудного, про обране винному покарання, про відшкодування завданої злочином шкоди та інші рішення, сформульовані у резолютивній частині вироку

Ґ. застосування адміністрацією органів та установ виконання покарань до засуджених державного примусу, тобто процедура обмеження їх прав та свобод, які є змістом покарань, визначених КК України

 

13. Кримінально-виконавче законодавство україни, згідно з законодавчим визначенням, регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою:

А. захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими

Б. забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний В. захисту специфічними засобами особи, суспільства і держави від злочинних посягань

Г. відновлення правовідносин, які існували до вчинення злочину

Ґ. забезпечення виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами

 

14. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства україни, згідно з законодавчим визначенням, є:

А. правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина

Б. охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

В. визначення принципів призначення кримінальних покарань

Г. у 2003 році

Ґ. у 2004 році

 

20. Кримінально-виконавчий кодекс україни введений в дію:

А. з 1 березня 1996 року

Б. з 1 липня 2001 року

В. з 1 грудня 2002 року

Г. з 1 грудня 2003 року

Ґ. з 1 січня 2004 року

 

21. В якому з наведених варіантів відповідей правильно визначено структурні частини, які включає в себе кримінально-виконавчий кодекс України:

А. Загальну і Особливу частини

Б. шість розділів без поділу Кримінально-виконавчого кодексу України на частини, прикінцеві положення

В. преамбулу, Загальну і Особливу частини, прикінцеві і перехідні положення

Неповнолітній К. засуджений вироком суду за розбій до покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Під час відбування покарання у виховній колонії, він змушений дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму ізоляції, жити в умовах постійного нагляду за ним, зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки, що випливають з режиму у колонії, в тому числі носити одяг єдиного зразка. К має право одержувати визначену на місяць кількість побачень, витрачати визначену суму грошей. Засудженому К. в колонії надаються безоплатно харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-побутові послуги. Адміністрація колонії зобов’язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров’я засудженого, організовує його загальноосвітнє навчання.

Що з наведених положень охоплюється поняттям «виконання» покарання:

А. звернення вироку до виконання

Б. обов’язок засудженого дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

В. обов’язок носити одяг єдиного зразка

Г. обов’язок засудженого дотримуватися режиму ізоляції

Ґ. організація загальноосвітнього навчання засудженого

 

Неповнолітній К. засуджений вироком суду за розбій до покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Під час відбування покарання у виховній колонії, він змушений дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму ізоляції, жити в умовах постійного нагляду за ним, зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки, що випливають з режиму у колонії, в тому числі носити одяг єдиного зразка. К має право одержувати визначену на місяць кількість побачень, витрачати визначену суму грошей. Засудженому К. в колонії надаються безоплатно харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-побутові послуги. Адміністрація колонії зобов’язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров’я засудженого, організовує його загальноосвітнє навчання.

Що з наведених положень охоплюється поняттям «відбування» покарання:

А. звернення вироку до виконання

Б. надання засудженому безоплатно харчування, одягу, взуття

Військовослужбовець строкової служби К., засуджений до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, під час відбування покарання систематично порушував вимоги режиму у дисциплінарному батальйоні, зокрема, ухилявся від роботи у майстерні, створював конфліктні ситуації з іншими засудженими. Командир дисциплінарної роти батальйону вирішив застосувати до К. як стягнення позбавлення його права на короткострокові і тривалі побачення строком на два місяці.

Громадянин А., за професією маляр, засуджений до покарання у виді арешту, кілька разів залучався до ремонтних робіт у слідчому ізоляторі, де він відбував покарання. За допомогу у ремонті як заохочення, начальник СІЗО дозволив йому два побачення з родичами і збільшення щоденної прогулянки на одну годину.

В. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України, оскільки в кримінально-виконавчому законодавстві України для засуджених до арешту не передбачено таких заходів заохочення, як надання побачень з родичами, збільшення тривалості щоденної прогулянки (ст.. 54 КВК)

Г. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України в частині застосування заохочення у вигляді збільшення тривалості щоденної прогулянки на одну годину, оскільки в кримінально-виконавчому законодавстві для засуджених до арешту передбачено такий захід заохочення як збільшення тривалості щоденної прогулянки на дві години

Ґ. дії начальника слідчого ізолятора відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України, оскільки один із методів кримінально-виконавчого права є диспозитивний, який в даному випадку можна застосувати при регулюванні відносин щодо застосування заходів заохочення до засуджених

 

Громадянин В. протягом перших п’яти місяців відбування покарання у виді позбавлення волі у виправній колонії середнього рівня безпеки систематично вживав наркотичні засоби, брав участь у настільних іграх «на гроші», наносив татуювання іншим засудженим. За кожне з цих порушень за постановою начальника колонії на засудженого були накладені дисциплінарні стягнення. За останнє з них за постановою начальника колонії до нього було застосовано стягнення у виді дисциплінарного штрафу.

Припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

28. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Порядок розгляду судом за місцем відбування засудженим покарання питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання

 

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

30. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

32. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

В. Виконання покарання

 

Г. Відбування покарання

Ґ. Режим

 

34. Доповнити твердження, обравши правильний варіант відповіді:

Забезпечений державним примусом правовий стан засудженого, що настає після того, як обвинувальний вирок суду набрав законної сили, і полягає у підпорядкуванні поведінки засудженого обмеженням прав та свобод, передбачених у квк України відповідними покараннями охоплюється поняттям _________________

А. Виправлення

Б. Ресоціалізація

В. Виконання покарання

Г. Відбування покарання

Ґ. Режим

 

35. Твердження про те, що кримінально виконавче право як галузь права визначає зміст, підстави кримінальної відповідальності, мету, систему та види покарань:

А. вірне

Б. невірне

 

Змістовий модуль 2.

Ь А. на охорону здоров’я

Б. на короткострокові і тривалі побачення

В. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх кількості

Г. на оплату праці

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

38. Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

А. виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань

А. виправлення

Б. ресоціалізація

В. виконання покарання

Г. відбування покарання

Ґ.режим

 

40. Доповнити твердження, обравши правильний варіант відповіді:

Свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятного соціально-нормативного життя в суспільстві, має назву:___________________

А. виправлення

Б. ресоціалізація

В. виконання покарання

Г. відбування покарання

Ґ.режим

 

41. Твердження про те, що до основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених належить громадський вплив:

А. вірне

Б. невірне

 

41. ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ – ЦЕ:

Г. соціально-виховна робота

Ґ. виправний вплив

 

44. Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

А. на телефонну розмову з близькими родичами

Б. носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень

В. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

Г. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх кількості

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

45. Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

В. ізольоване тримання

Г. участь у програмі захисту свідків

Ґ. надання засудженому права на застосування зброї для захисту

 

55. Вкажіть відповіді, в яких названо заходи щодо забезпечення особистої безпеки, що можуть бути застосовані в разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених :

Б. невірне

 

Змістовий модуль 3.

Б. арештні доми

В. Державна пенітенціарна служба України

Г. дисциплінарний батальйон

Ґ. територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби України

 

62.КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ УСТАНОВИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

А. арештні доми

Б. виправні центри;

В. виховні колонії;

Г. виправно-трудові колонії;

Ґ. гауптвахти.

 

63. В якій з наведених варіантів відповідей зазначено вид(и) виправної колонії :

А. виправні колонії загального режиму

Б. дисциплінарний батальйон

В. колонії-поселення

Г. кримінально-виконавча інспекція

Ґ. виправні центри

 

65. Державна виконавча служба виконує покарання у виді :

А. штрафу

Б. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу В. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Г. конфіскації майна

Ґ. арешту

 

А. здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Б. здійснення нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

В. виконання покарання у виді штрафу і конфіскації майна

Г. встановлення періодичності та днів проведення реєстрації засуджених до покарання у виді обмеження волі

Ґ. виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

 

68. Який орган або установа виконує покарання у виді арешту:

А. Державна виконавча служба

Б. дисциплінарний батальйон

В. арештні доми

Г. тюрми

Ґ. колонії-поселення

 

69.Який орган або установа виконує покарання у виді арешту щодо військовослужбовців:

А. Державна виконавча служба

Б. арештні доми

В. дисциплінарний батальйон

Г. тюрми

Ґ. гауптвахти

 

70. В якому (яких) з наведених варіантів відповідей визначено функції військових частин щодо виконання покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру:

А. виконання покарання у виді виправних робіт щодо військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої або середньої тяжкості

Б. здійснення контролю за поведінкою військовослужбовців, засуджених до покарання у виді громадських робіт

В. здійснення контролю за поведінкою засуджених військовослужбовців, звільнених від покарання у зв’язку з втратою суспільної небезпеки

В якій з наведених варіантів відповідей найбільш повно визначено підставу внесення органом або установою виконання покарань до суду подання про застосування до засудженого відповідного примусового лікування

А. якщо під час відбування таких покарань, як обмеження волі, позбавлення волі, встановлено, що засуджений захворів на хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, та відмовляється від лікування

В. Міністр оборони України

Г. Генеральний штаб Збройних Сил України

Ґ. командуючий військами військового округу (оперативного командування)

 

83. Твердження про те, що державна виконавча служба входить до державної кримінально-виконавчої служби України :

А. вірне

Б. невірне

 

84. Твердження про те, що до видів кримінально-виконавчих установ належать арештні доми:

А. вірне

Б. невірне

 

85. Твердження про те, що виправні центри виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк

А. вірне

Б. невірне

 

86. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

 

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. кримінально-виконавча інспекція А. конфіскація майна

2. державна виконавча служба Б. службові обмеження для

військовослужбовців

3. військові частини В. штраф

4. гауптвахти Г. громадські роботи

Ґ. арешт щодо засуджених

військовослужбовців

1 – 2 – 3 – 4 –

 

87. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

 

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. кримінально-виконавча інспекція А. обмеження волі

2. виправні колонії Б. позбавлення волі на певний

строк військовослужбовців

3. виправні центри В. штраф

4. гауптвахти Г. арешт щодо засуджених

військовослужбовців

5. арештні доми Ґ. виправні роботи

Д. арешт щодо засуджених, які не є військовослужбовцями

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

 

88. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. виховні колонії А. обмеження волі

2. виправні колонії Б. позбавлення волі на певний строк щодо повнолітніх

засуджених

3. виправні центри В. позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх

засуджених

4. гауптвахти Г. арешт щодо засуджених військовослужбовців

5. арештні доми Ґ. тримання в дисциплінарному батальйоні

військовослужбовців

Д. арешт щодо засуджених, які не є

військовослужбовцями

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

 

Громадянин М. вперше засуджений за вчинення злочину, передбаченого ст. 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років з повною конфіскацією майна. В якій установі М. буде відбувати основне покарання?

А. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Б. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання

Громадянин М. вперше засуджений за вчинення злочину, передбаченого ст. 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років з повною конфіскацією майна. В який орган (установу) суд повинен направити передбачені законодавством документи для виконання покарання у виді конфіскації майна?

А. у виправну колонію, де засуджений буде відбувати основне покарання

Б. у виправний центр, де засуджений буде відбувати основне покарання

В. у кримінально-виконавчу інспекцію за місцезнаходженням майна засудженого

Громадянин Р. за заподіяння умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК України) був засуджений вироком суду до покарання у виді виправних робіт строком на два роки. В який орган суд повинен направити копію вироку і розпорядження про його виконання?

А. в арештному домі

Б. на гауптвахті

В. у виправному центрі

Г. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Ґ. в дисциплінарному батальйоні

 

Громадянин В., військовослужбовець Збройних Сил України у військовому званні старшого лейтенанта, за вчинення хуліганських дій (ч.1 ст. 296 КК України) засуджений вироком суду до покарання у виді арешту на строк три місяці.

Б. на гауптвахті

В. у виправному центрі

Г. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Ґ. в дисциплінарному батальйоні

 

Громадянка О. за незаконний збут наркотичних засобів (ч.1 ст. 307 КК України) вперше була засуджена вироком суду до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки. В якій установі О. повинна відбувати покарання?

А. у виховній колонії

Б. у виправному центрі

В. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Громадянка М. відбувала покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання. Після відбуття нею двох років покарання адміністрація кримінально-виконавчої установи, спостережна комісія звернулися до суду зі спільним поданням про заміну невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким. Суд у порядку заміни, відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, призначив О. покарання у виді обмеження волі на строк два роки. В якій установі О. повинна відбувати покарання у виді обмеження волі?

А. у виховній колонії

Б. у виправному центрі

В. у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Г. у виправно-трудовій колонії полегшеного режиму

Ґ. в арештному домі

 

Громадянин К. вироком суду за злочин, передбачений ч.1 ст. 307 КК України, засуджений до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки і звільнений від відбування покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов’язків повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації.

А. виховна колонія

Б. виховно-трудова колонія

В. виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Г. виправна колонія мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання

Ґ. виправна колонія середнього рівня безпеки

 

Змістовий модуль 4.

Б. невірне

 

Кіндрат засуджений вироком суду від 16 липня 2008 року до покарання у виді штрафу в сумі 3 400 грн. У встановлений законодавством строк в добровільному порядку засуджений штраф не сплатив. 28 серпня 2008 року суд призначив сплату засудженим штрафу у розстрочку - сплачувати по 200 грн. щомісяця до 10 числа по січень 2010 року включно.

В. суд, який постановив вирок, що передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання вироком законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку Державній виконавчій службі, про що сповіщає відповідну фінансову установу

Г. якщо засуджений добровільно у місячний строк не передав в дохід держави конфісковане майно, суд, який постановив вирок, що передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання вироком законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку Державній виконавчій службі, про що сповіщає відповідну фінансову установу

Ґ. у разі неможливості виконання покарання у виді конфіскації майна, воно може бути замінене судом на інше покарання

 

111. Продовжіть наведене положення: Виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється державною виконавчою службою__________:

А. за місцем проживання засудженого

Б. за місцем праці засудженого

Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 6 червня 2008 року Онищук був засуджений за злочин, передбачений ст. 257 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з повною конфіскацією майна. Суд надіслав копію вироку, виконавчий лист до відділу державної виконавчої служби Личаківського районного управління юстиції м. Львова - за місцезнаходженням квартири, що належала на праві власності засудженому, - у Личаківському районі.

В. суд направив копію вироку і виконавчий лист за належним місцем виконання вироку, оскільки виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється Державною виконавчою службою за місцезнаходженням майна засудженого

Г. суд направив копію вироку і виконавчий лист за неналежним місцем виконання вироку, оскільки виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцезнаходженням майна засудженого

Ґ. суд направив копію вироку і виконавчий лист за неналежним місцем виконання вироку, оскільки виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого

Під час виконання вироку, яким Петренко був засуджений до покарання у виді конфіскації майна, в процесі виконавчого провадження, державним виконавцем було встановлено, що стосовно засудженого у відділі ДВС Личаківського районного управління юстиції м. Львова перебувають на виконанні виконавчі документи щодо стягнення з Петренка коштів на відшкодування заподіяної ним майнової шкоди; квартира засудженого перебувала під заставою комерційного банку; крім квартири у власності засудженого були автомобіль, кошти на рахунку в банку.

Романенко за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, вироком районного суду засуджений до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією майна. 19 травня суд надіслав виконавчий лист, копію вироку і довідку про те, що опису майна не проводилося, до відділу Державної виконавчої служби за адресою реєстрації засудженого.

Державний виконавець виніс постанову про накладення арешту на квартиру, належну на праві власності засудженому. Постановою державного виконавця було призначено експерта – суб’єкта оціночної діяльності для оцінки цього майна. Після цього квартира була передана державним виконавцем на реалізацію шляхом продажу з прилюдних торгів, які проводило спеціалізоване приватне підприємство «Вест», що було залучено на тендерній основі на підставі договору з державною виконавчою службою.

Б. після одержання копії вироку, яким засудженого позбавлено військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

В. вилучає у засудженого документ, який підтверджує це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас

Г. встановлює щомісячні відрахування з заробітку засудженого в дохід держави Ґ. встановлює засудженому дні явки на реєстрацію

 

121. Продовжіть положення: Стосовно військовослужбовця запасу копія вироку суду, яким його засуджено до позбавлення військового звання, надсилається ________:

А. у найближчу військову частину за місцем його проживання

Б. органу управління Служби правопорядку в гарнізоні за місцем проживання засудженого

У який строк відповідно до чинного законодавства орган або посадова особа, які виконують покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, сповіщають суд, який постановив вирок, про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, про виконання вироку

А. протягом десяти днів з дня одержання копії вироку

Б. протягом трьох днів з дня одержання копії вироку

В. протягом місяця з дня постановлення вироку

Андрієнко – військовослужбовець Збройних Сил України у військовому званні майора, засуджений вироком суду за злочин, передбачений ч. 2 ст. 410 Кримінального кодексу України, до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням військового звання.

Суд направив копію вироку, розпорядження про його виконання у військовий комісаріат за місцем проживання Андрієнка. З військового комісаріату, куди було направлено зазначені документи, ніяких відомостей про виконання вироку не надійшло.

Андрієнко – військовослужбовець Збройних Сил України у військовому званні майора, засуджений вироком суду від 5 березня 2008 року за злочин, передбачений ч. 2 ст. 410 Кримінального к

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.009 с.)