ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прикарпатський національний університетПрикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника

Юридичний інститут

 

 

Зозуляк О. І.

СПАДКОВЕ ПРАВО

Методичні вказівки для підготовки

До семінарських занять

(спеціальність «Правознавство»)

 

 

(для студентів денної форми навчання)

Івано-Франківськ, 2013

ББК 67.9.304 (4 Укр)

З78

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №___ від ____________2013 року).

Рецензенти:

Луць Володимир Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного і підприємництва НАПрН України;

Банасевич Ірина Іванівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

З78 Зозуляк О. І. Спадкове право.Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] // Ольга Ігорівна Зозуляк. – Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і призначений для підготовки до семінарських (практичних) занять зі спецкурсу «Спадкове право», підготовки до здачі заліку. У посібнику викладені завдання до семінарських і практичних занять з курсу «Спадкове право», які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на занятті, контрольних питань для перевірки знань, практичних завдань; теми та переліки контрольних запитань до них, які виносяться на самостійне вивчення студентів і будуть включені в питання поточного контролю. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.

Методична розробка призначений для студентів, аспірантів, викладачів.

 

ББК 67.9. 304 (4 Укр)

 

Ó Зозуляк О. І., 2013

Ó Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника, 2013


 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………….4

ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………………………………………..6

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ…………………………………………………………………….......9

ТЕМА №1. СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОКРЕМИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА…….9

ТЕМА № 2- 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СПАДКУВАННЯ. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ. ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ………………11

ТЕМА № 4. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ…………………………………………………..15

ТЕМА № 5. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР…………………………………………………………..17

ТЕМА № 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ…………………….19

ТЕМА № 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ……………………………………………………………………………...20

ТЕМА № 8. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА……………..22

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………………….......25

 

ПЕРЕДМОВА

 

Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави, яка покликана забезпечити виконання конституційного принципу верховенства права (стаття 8 чинної Конституції України), та забезпечувати недоторканність та захист таких важливих соціальних цінностей як життя та здоров’я людини, її недоторканності і безпеки, честі та гідності.

Інститут спадкового права в усіх правових системах як стародавніх, так і сучасних, є одним із найважливіших. Його значимість обумовлюється також тим, що об’єктом спадкування переважно є право власності. Що залишається після смерті власника, кому має перейти майно, в якому порядку та обсязі - всі ці проблеми спадкового права з найдавніших часів і до нашого часу залишаються в центрі уваги суспільства та держави, законодавців та дослідників, кожної людини, оскільки в тій чи іншій мірі торкається його інтересів.

Враховуючи вищевикладене, питання спадкового права є надзвичайно актуальними та заслуговують на увагу фахівців. Саме цим пояснюється значна кількість наукових досліджень з проблем спадкового права, публікації практикуючих юристів у сфері спадкування. Правове регулювання окремих видів спадкування, укладення спадкового договору, посвідчення заповіту, поділу спадкового майна, оформлення спадкових прав кожного року цікавлять все більше студентів, які обирають дослідження зазначених питань в межах дипломних та магістерських робіт.

У зв’язку з цим, вивчення спадкового права України – важлива та невід’ємна частина правової освіти студентів юридичних вузів.

Семінарські заняття є основною формою роботи студента і проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з банківського права, які студент отримує на лекціях і при вивченні законодавства, підручників та іншої рекомендованої літератури. Семінарські заняття розвивають уміння логічно мислити і застосовувати отримані знання на практиці.

На семінарах та практичних заняттях студенти повинні продемонструвати володіння навчальним матеріалом, рекомендованою літературою, уміння користуватися законодавчими та підзаконними актами.

У кожного студента повинен бути окремий зошит для підготовки до семінарських занять, де слід робити записи, що відносяться до вирішення завдань з даної теми, а також, за необхідності, робити короткий запис відповідей на поставлені теоретичні запитання. У розв’язках необхідно посилатися на чинне законодавство.

Семінар, як правило, починається з короткого викладу основних теоретичних положень, що стосуються відповідної теми.

У студентів під час семінарських занять обов’язково повинні бути дані методичні рекомендації.

При необхідності на лекціях даються додаткові вказівки та завдання щодо підготовки до семінарських занять.

Навчальний курс із спадкового права, покликаний допомогти студентам опанувати спадкове право як інститут цивільного права, сприятиме оволодінню навиками самостійно та кваліфіковано вирішувати практичні завдання в цій сфері.

Із метою формування у студентів відповідних теоретичних знань курс структурно побудовано відповідно до методологічних вимог до вивчення спадкового права. Особливу увагу приділено правовим аспектам функціонування та взаємодії всіх елементів банківської системи України.

Курс підготовлено з урахуванням теоретичних положень спадкового права, вимог чинного спадкового законодавства в обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного опанування студентами основних положень цієї галузі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 

- проблемні питання інституту спадкового права, теорії та практики законотворчості у сфері спадкових правовідносин;

- діюче цивільне законодавство у сфері спадкових правовідносин;

- види спадкування та особливості спадкування за законом і за заповітом;

- юридичні засоби захисту прав і законних інтересів спадкоємців в сфері охорони спадкових правовідносин.

 

вміти:

- порівнювати і аналізувати норми цивільного права в сфері спадкових правовідносин;

- тлумачити і застосовувати чинне цивільне законодавство в сфері спадкових правовідносин;

- узагальнювати цивільно-правову практику в сфері спадкових правовідносин та робити відповідні висновки.

Для підготовки до семінарських (практичних) занять студентам рекомендовано наступні підручники, що можуть бути використані при вивченні всіх тем, які охоплює навчальна програма курсу «Спадкове право» :

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – Т. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

2. Цивільне право. Академічний курс: Підручник у 2-х т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

3. Цивільне право України: Підручник у 2-х кн. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Кн. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Cпасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.2. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

5. Цивільний кодекс України. Коментар / За ред. Є.О. Харитонова та О.М.Калітенко. – Харків: Одісей, 2003.

6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Я.М. Шевченко. Ч.2. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

7. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

8. Заіка Ю. О, Співак В.М. Право власності. Спадкове право. Навчальний посібник... К., 2000.

9. Заїка Ю. О. Спадкове право України // Заїка Ю. О. Рябоконь Є. О. .- К.: Юрінком Інтер, 2009.

 

Окрім того до кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.

 


ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема № 5. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Поняття та предмет спадкового договору. Суб’єкти (сторони та інші особи) спадкового договору, їх права та обов’язки. Форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом. Спадковий договір за участю подружжя. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов спадкового договору. Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним. Порівняльно-правова характеристика спадкового договору та договору довічного утримання.

ТЕМА № 7.

Тема №1

Задача 1.

У померлої пані Громової залишилися два дорослих сина — Сергій та Микита. Спадкове майно, що залишилося після смерті пані Громової, складалося з житлового будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микитові (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя мати все своє майно заповідала йому, Сергієві. Але оскільки вони рідні брати, то він, Сергій, дозволяє йому, Микитові, взяти собі деякі речі з предметів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подякував братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник незадовго перед цим вийшов з ладу.

Через півроку, оскільки інших заяв не надійшло, нотаріус видав Сергію Громову свідоцтво про право на спадщину за законом на все майно.

Через два роки Микита Громов, якому стало відомо про відсутність заповіту, розповів цю історію знайомому юристу.

Дайте відповіді на запитання:

1) Яку консультацію може дати юрист Микитові з приводу захисту його прав?

2) Які норми чинного законодавства були порушені?

 

Задача № 2.

26 листопада 1993 р. Померла бабуся Сергія М., мати його матері. Після її смерті залишилось спадкове майно, яке складається з будинковолодіння по вул. Калініна, будинок 34 в с. Зелена. Його матір, являлась єдиним спадкоємцем до майна померлої та фактично прийняла спадщину, проживаючи разом із матір’ю, однак оформити будинок на себе не встигла. 19 жовтня 2007 р. мати померла. Після смерті матері Сергій М. являється спадкоємцем за законом 1 черги та у відповідності до діючого на час відкриття спадщини законодавства, фактично прийняв спадщину, що фактично стверджується довідкою виконкому сільської ради. Оформити спадковий будинок на себе він не може, оскільки мати не встигла оформити спадковий будинок на себе, а свідоцтво про право власності на спадковий будинок відсутнє. Інші спадкоємці на спадкове майно не претендують.

Сергій М. звернувся в суд з позовом про визнання права власності на будинковолодіння в порядку спадкової трансмісії. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Завдання № 3.

Відобразіть схематично структуру джерел спадкового права.

 

Теми для індивідуальних виступів: «Свобода заповіту та її межі»; «Правове становище спадкоємців як учасників спадкових правовідносин».

 

Нормативні акти та література:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. – № 2. - Ст. 39.
 3. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1994 року // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383
 4. Закон України «Про міжнародне приватне право» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 32, ст. 422.
 5. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) // ЗП України. 1994. № 10. Ст. 249.
 6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
 7. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 11.11.2011 № 3306/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 8. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua
 9. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07. 07. 2011 р. № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11
 10. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310.
 11. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.
 12. Консульський статут України // Затверджено Указом Президента України від 2 квітня 1994 року №127/ 94.
 13. Про державне мито // Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-93
 14. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 15. Кармаза Олександра Олександрівна. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.
 16. Нелін Олександр. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 3
 17. Достдар Руслана Миколаївна. Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005.
 18. Заіка Ю.О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 3. – С. 30–35.
 19. Заіка Ю.О. Принципи спадкового права // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С. 252–257.
 20. Заіка Ю.О. Пріоритети спадкового законодавства за новим ЦК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 78–82.
 21. Чуйкова Валентина Юріївна. Правові питання спадкування за заповітом : дис... канд. наук: 12.00.03 - 1999.
 22. Рябоконь Євген Олександрович. Спадкове правовідношення в цивільному праві: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002
 23. Вавилин Е. В. Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации // Наследственное право. – 2011. - № 1.
 24. Блинков О. Е., Егоренкова К. Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное право. – 2011. - № 1.
 25. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) [Текст] : Автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О. І. Нелін. — К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. — 39 с.
 26. Бичківський О. О. Регулювання спадкових правовідносин за законодавством України та зарубіжних країн: приватно-правовий аспект [Текст] : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / О. О. Бичківський. — Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2012. — 20 с.

 

Тема №2-3

Задача №1.

Один з подружжя В. помер, залишивши заповіт, за яким усе своє майно передавав своєму знайомому К. Дочка і син В. звернулися із заявою до суду про визнання заповіту недійсним за ст. 203 Цивільного кодексу України, оскільки, на їх думку, в момент складання заповіту їх батько (В.) не розумів значення своїх дій.

Яке рішення повинен постановити суд, якщо зазначений приватний будинок є спільною сумісною власністю подружжя (спадкодавця В. та його дружини К.)?

Вирішіть справу.

 

Задача №2.

За заповітом громадянка О. Коваленко усе своє майно, у тому слі власну квартиру та легковий автомобіль, заповіла своєму старшому синові — Ф. Коваленку. При цьому вона зобов’язувала його надати молодшому синові — Р. Коваленку — право довічного користування автомобілем чотири рази на місяць у вихідні дні та кімнатою площею 18 кв. м. у квартирі.

За кілька років вона склала новий заповіт, за яким квартиру заповіла своїй сестрі — Олені. Після цього О. Коваленко побудувала будинок, у якому разом з нею постійно проживала її онука Ольга. У цей час старший син Ф. Коваленко відкрив на ім’я своєї матері банківський рахунок, на який регулярно вносив грошові внески. О. Коваленко, перебуваючи в лікарні, склала ще один заповіт, засвідчений лікарем, за яким усі гроші з банківського рахунка заповіла лікарні. Після смерті О. Коваленко виникли спори. Коваленко Р. вимагав права довічного користування кімнатою площею 18 кв. м у квартирі. Сестра Олена йому в цьому відмовила, посилаючись на те, що в заповіті, складеному на її користь, такої умови немає. Р. Коваленко доводив, що другий заповіт лише частково змінив перший. Оскільки у другому заповіті немає скасування умови про легат, виконати його зобов’язаний спадкоємець, що одержав квартиру. Ф.

Коваленко вимагав передачі йому всього іншого майна О. Коваленко, у тому числі будинку і банківського вкладу, вважаючи, що гроші на банківському вкладі належать йому, оскільки вносились ним. Онука Ольга, що проживала в будинку, вважала, що вона має право одержати будинок у спадщину, тому що є спадкоємицею за законом — за представленням своєї померлої матері, дочки О. Коваленко і що умови заповіту на будинок не поширюються, оскільки будинок був побудований уже після його складання.

Спадкоємці вирішили звернутись за консультацією до юриста. Яку відповідь повинен дати юрист?

Задача № 3.

Марія Вовк все належне їй майно заповіла внучці - Наталії. Заповіт було засвідчено 10 червня. Через два дні після цього Волкова померла.

Доньки померлої, Марина і Римма звернулися до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, оскільки він, на їхню думку, не відповідає справжньої волі матері, так як в день здійснення заповіту вона знаходилася в несвідомому стані.

У довідці лікуючого лікаря вказувалося, що Марія Вовк з 9 по 12 червня перебувала в тяжкому стані і періодично втрачала свідомість. Було встановлено також, що заповіт фактично складено зі слів Марії Вовк 7 червня і підписано рукою сусідки по палаті - Світланою, але не своїм прізвищем, а прізвищем «Вовк». Заповіт було засвідчено нотаріусом 10 червня, коли Марія Вовк справді була в нетямі. Однак сусіди підтверджували, що 7 червня вона була в повній свідомості, сама диктувала текст заповіту і просила сусідку підписати його.

З'ясувалося також, що Марія Вовк в колі родичів та знайомих неодноразово висловлювала намір залишити після смерті майно внучці Наталії, адже саме онука постійно піклувалася про неї і матеріально її підтримувала. Було представлено лист Марії Вовк внучці, написаний за кілька днів до хвороби, де вона висловила бажання передати їй все майно.

У якій формі має бути здійснено заповіт?

Чи може бути заповіт підписано не заповідачем, а іншою особою?

Чи дотримана форма заповіту? Чи підлягає позов задоволенню?

Нормативні акти та література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) // ЗП України. 1994. № 10. Ст. 249.

5. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

6. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 11.11.2011 № 3306/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11

7. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

8. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07.07. 2011 № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

9. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310

10. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.

11. Консульський статут України // Затверджено Указом Президента України від 2 квітня 1994 року №127/ 94.

12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

13. Радзієвська Л.К. Нотаріат України. Навчальний посібник.. К, 2000.

14. Чуйкова Валентина Юріївна. Правові питання спадкування за заповітом : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 1999.

15. Кухарєв Олександр Євгенович. Виконання заповіту. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2008.

16. Шевчук Людмила Володимирівна Заповіт як підстава виникнення правонаступництва у цивільному праві України : автореф. дис.. - К., 2001.

17. Заіка Ю.О. Складання заповіту під умовою // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 40–42.

18. Заіка Ю.О. Посвідчення “секретного заповіту” // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 43–45.

19. Заіка Ю.О. Форма заповіту як умова його дійсності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1– 2. – С. 73–76.

20. Заіка Ю.О. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – № 4.

21. Заіка Ю.О. Правові наслідки визнання заповіту недійсним // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 90–95.

22. Заіка Ю.О. Форми заповіту: шляхи вдосконалення // Вісник Академії адвокатури. – 2006. – Вип. 5. – С. 47–52.26.

23. Кухарєв О. Є. Повноваження виконавця заповіту та їх здійснення за новим Цивільним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3 (38). – С. 90-97.

24. Кухарєв О. Є. Юридична природа відносин з виконання заповіту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 348–359.

28. Кухарєв О. Є. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України. – 2008. – № 3. – С. 91-94.

25. Кухарєв О.Є. Обставини, що обумовлюють необхідність виконання заповіту, його ґенеза та мета // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – № 1 (2). – С. 77-86.

26. Турлуковський Ярослав. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 11.

27. Печений О. Деякі проблеми методології спадкування / О. Печений // Вісник Академії правових наук України 2009 р. - № 2. - С. 77-83.

28. Абраменков М.С. Толкование и исполнение завещания / М. С. Абраменков // Наследственное право. – 2011. - № 2.

29. Макаров О.В. Наследство в современных условиях / О. В. Макаров // Наследственное право. – 2011. - № 4.

30. Рахвалова М.Н. Субъектный состав правоотношения из завещательного отказа / М. Н. Рахвалова // Наследственное право. – 2011. - № 4.

31. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія [Текст] / Євген Олександрович Мічурін. – Х.: Юрсвіт, НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2008. – 482 с.

32. Ковальчук Я. Юридична природа спадкування за правом на обов'язкову частку в спадщині [Текст] / Я. Ковальчук // Юридичний журнал. — 2011. — № 7-8. — С. 83-86.

ТЕМА № 3

Задача № 1.

Подружжя Н. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич П. віком 68 років, який весь час проживав спільно з ними.

У червні 2006 року подружжя Н. загинуло в автокатастрофі, не залишивши заповіту. Після їх смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 50 тис грн., включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку вартістю 20 тис. грн.

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує.

 

Задача № 2.

При зіткненні з товарним поїздом, який прямував до м. Мелітополь, Василь Васнецов, який повертався додому у с. Комарово, де купив будинок, загинув. Після відкриття спадщини до нотаріуса звернулася дружина загиблого із заявою про прийняття спадщини, у якій просила вжити заходів щодо охорони будинку у с. Комарово. Через кілька днів після цього до нотаріуса звернулася Любов Леваневська, яка заявила, що протягом шести років перебувала у фактичних шлюбних стосунках із загиблим. За її словами, Василь Васнецов пішов від своєї дружини, не розірвавши з нею шлюб, і всі ці роки проживав у квартирі Леваневської. Зараз остання перебуває на другому місяці вагітності. Будинок у с. Комарово Василь Васнецов купив для неї і їх майбутньої дитини. У заяві Любов Леваневська просила розділити спадкове майно спадкодавця тільки після народження його дитини.

Питання до задачі:

1. Чи зобов'язаний нотаріус задовольнити вимоги Леваневської про розподіл спадкового майна Василя Васнецова після народження нею дитини?

2. Як зможе Любов Леваневська довести, що батьком ще не народженої дитини є Василь Васнецов? Якщо вона надасть такі докази, то чи виникне право на спадщину у ще не народженої дитини?

3. У чому виявляться заходи щодо охорони будинку у с. Комарово, які має розпочати нотаріус за заявою дружини Васнецова? За чий рахунок будуть відшкодовані витрати на охорону будинку?

4. Які дії має вчинити дружина Васнецова для збільшення своєї частки в спадщині?

 

Задача № 3.

Батько та син Василенки 12.12.06 вирушили в гори. Через кілька годин погода різко погіршилась і від сина до рятувального центру надійшло радіоповідомлення, що його батько провалився у льодову розщілину і загинув, а він сам потребує термінової допомоги. Тільки наступного дня рятувальники знайшли Василенків — і батько, і син були мертвими.

Для кого повинна бути відкрита спадщина після Василенків, якщо після батька Василенка залишились живими його дружина, дочка і онука від померлого раніше старшого сина, а у сина Василенка — дружина і син?

Задача № 4.

Після смерті громадянина Іванченка залишилося: житловий будинок, недобудовані хлів і гараж, присадибна ділянка, автомобіль, телевізор, меблі, земельний пай 2,5 га у селі, приватизована трикімнатнаквартира з меблями в Києві, грошовий вклад у відділенні Ощадногобанку України сумою 6500 грн, не повернутий банківський кредитсумою 10000 грн, який повинен був виплачуватися протягом 10 місяців по 1000 грн щомісячно. Йому також не була виплачена пенсія за5 останніх місяців сумою 10000 грн і вихідна допомога у зв’язку з виходом на пенсію як слідчому прокуратури сумою 8500 грн.Після смерті Іванченка залишились його дружина, що мешкаларазом з ним у селі, дочка, що мешкала у його квартирі в Києві разомз чоловіком і постійно допомагала батькові матеріально, а також працюючи на городі та по господарству в селі; син, який проживав у Росіїі ніякої допомоги Іванченку не надавав. Дочка забезпечила похоронибатька і встановила гранітний пам’ятник вартістю 3 000,0 грн.

Визначте, хто повинен бути закликаний до спадкування і яке майно вони мають право спадкувати.

Теми для індивідуальних виступів: «Правове регулювання спадкування усиновленими та усиновлювачами»; «Зміна черговості спадкоємців пр спадкуванні за законом на підставі рішення суду».

 

Нормативно-правові акти і література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

4. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

6. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

7. Заіка Ю. О. Спадкування за законом у новому ЦК України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 15–17.

8. Заіка Ю. О. Пріоритети спадкового законодавства за новим ЦК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 78–82.

9. Заіка Ю. О. Зміна черговості при спадкуванні за законом за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 12–14.

10. Нелін Олександр. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 3.

11. Рябоконь Євген Олександрович. Спадкове правовідношення в цивільному праві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000

12. Піцик, Х. З. Права та обов'язки спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом [Текст] : автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Х. З. Піцик. — К. : НАН Укр. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2012. — 16 с.

Задача № 1

1 листопада 1996 року громадянка А. склала і нотаріально посвідчила заповіт, згідно з яким все належне їй майно, в тому числі житловий будинок, заповіла подружжю Д.

25 березня 2003 року А. уклала спадковий договір з Р. Згідно з умовами договору житловий будинок перейшов до нього.

30 січня 2004 року А. померла. 25 квітня 2004 року подружжя Д. звернулося в нотаріальну контору за оформленням спадкових прав. При цьому з’ясувалося, що право власності на житловий будинок оформлене на Р. і йому видано свідоцтво про право власності.

Подружжя Д. звернулося до суду про визнання спадкового договору недійсним і визнання за ними права власності на спірний будинок.

Вирішіть спір.

 

Завдання 2.

Складіть проект спадкового договору.

Нормативні акти та література:

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

5. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07.07. 2011 № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

6.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7.8Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

9. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310

10. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.

11. Консульський статут України // Затверджено Указом Президента України від 2 квітня 1994 року №127/ 94.

12. Про державне мито // Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93.

13. Мазуренко Світлана Вікторівна. Спадковий договір у цивільному праві України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004.

14. Шама Наталія Петрівна. Спадковий договір в цивільному праві України : дис... канд. наук: 12.00.03. – Львів, 2008.

15. Заіка Ю. О. Чи потрібен спадковий договір? // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – С. 287–291.

16. Мазуренко С. В. Особливості укладення спадкового договору // Право України. - 2004. - № 2. - С 111-114.

17. Шама Н. П. Правова природа спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2 (18). – С. 144-148.

18. Шама Н. П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 2 (9). – С. 40-46.

19. Шама Н. П. Підстави розірвання спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 4 (24). – С. 223-228.

20. Риженко І. М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання // Вісник господарського судочинства. – 2006. - № 4.

21. Великорода О. М. Договір довічного утримання у цивільному праві України : дис... канд. наук: 12.00.03.- К., 2006.

Задача 1.

Іванова звернулася до нотаріальної контори з проханням видати їй свідоцтво про право на спадщину майна, що належало її чоловікові Михайлу Іванову. До заяви вона додала рішення суду про визнання її чоловіка безвісно відсутнім. Нотаріус, враховуючи, що з дня прийняття судом даного рішення пройшло більше чотирьох років, вирішив, що відповідно до закону Михайла Сергєєва слід вважати померлим, видав Івановій свідоцтво про право на спадщину. Чи були підстави для оголошення Михайла Іванова померлим? Чи є дії нотаріуса правомірними?

 

Нормативні акти та література:

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. – № 2. - Ст. 39.

3. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу:

5.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.059 с.)