Методичні вказівки для підготовкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки для підготовкиДо семінарських занять

(спеціальність «Правознавство»)

 

 

(для студентів денної форми навчання)

Івано-Франківськ, 2013

ББК 67.9.304 (4 Укр)

З78

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №___ від ____________2013 року).

Рецензенти:

Луць Володимир Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного і підприємництва НАПрН України;

Банасевич Ірина Іванівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

З78 Зозуляк О. І. Спадкове право.Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] // Ольга Ігорівна Зозуляк. – Івано-Франківськ : Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і призначений для підготовки до семінарських (практичних) занять зі спецкурсу «Спадкове право», підготовки до здачі заліку. У посібнику викладені завдання до семінарських і практичних занять з курсу «Спадкове право», які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на занятті, контрольних питань для перевірки знань, практичних завдань; теми та переліки контрольних запитань до них, які виносяться на самостійне вивчення студентів і будуть включені в питання поточного контролю. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.

Методична розробка призначений для студентів, аспірантів, викладачів.

 

ББК 67.9. 304 (4 Укр)

 

Ó Зозуляк О. І., 2013

Ó Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника, 2013


 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………….4

ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………………………………………..6

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ…………………………………………………………………….......9

ТЕМА №1. СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОКРЕМИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА…….9

ТЕМА № 2- 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СПАДКУВАННЯ. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ. ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ………………11

ТЕМА № 4. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ…………………………………………………..15

ТЕМА № 5. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР…………………………………………………………..17

ТЕМА № 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ…………………….19

ТЕМА № 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ……………………………………………………………………………...20

ТЕМА № 8. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА……………..22

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………………….......25

 

ПЕРЕДМОВА

 

Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави, яка покликана забезпечити виконання конституційного принципу верховенства права (стаття 8 чинної Конституції України), та забезпечувати недоторканність та захист таких важливих соціальних цінностей як життя та здоров’я людини, її недоторканності і безпеки, честі та гідності.

Інститут спадкового права в усіх правових системах як стародавніх, так і сучасних, є одним із найважливіших. Його значимість обумовлюється також тим, що об’єктом спадкування переважно є право власності. Що залишається після смерті власника, кому має перейти майно, в якому порядку та обсязі - всі ці проблеми спадкового права з найдавніших часів і до нашого часу залишаються в центрі уваги суспільства та держави, законодавців та дослідників, кожної людини, оскільки в тій чи іншій мірі торкається його інтересів.

Враховуючи вищевикладене, питання спадкового права є надзвичайно актуальними та заслуговують на увагу фахівців. Саме цим пояснюється значна кількість наукових досліджень з проблем спадкового права, публікації практикуючих юристів у сфері спадкування. Правове регулювання окремих видів спадкування, укладення спадкового договору, посвідчення заповіту, поділу спадкового майна, оформлення спадкових прав кожного року цікавлять все більше студентів, які обирають дослідження зазначених питань в межах дипломних та магістерських робіт.

У зв’язку з цим, вивчення спадкового права України – важлива та невід’ємна частина правової освіти студентів юридичних вузів.

Семінарські заняття є основною формою роботи студента і проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з банківського права, які студент отримує на лекціях і при вивченні законодавства, підручників та іншої рекомендованої літератури. Семінарські заняття розвивають уміння логічно мислити і застосовувати отримані знання на практиці.

На семінарах та практичних заняттях студенти повинні продемонструвати володіння навчальним матеріалом, рекомендованою літературою, уміння користуватися законодавчими та підзаконними актами.

У кожного студента повинен бути окремий зошит для підготовки до семінарських занять, де слід робити записи, що відносяться до вирішення завдань з даної теми, а також, за необхідності, робити короткий запис відповідей на поставлені теоретичні запитання. У розв’язках необхідно посилатися на чинне законодавство.

Семінар, як правило, починається з короткого викладу основних теоретичних положень, що стосуються відповідної теми.

У студентів під час семінарських занять обов’язково повинні бути дані методичні рекомендації.

При необхідності на лекціях даються додаткові вказівки та завдання щодо підготовки до семінарських занять.

Навчальний курс із спадкового права, покликаний допомогти студентам опанувати спадкове право як інститут цивільного права, сприятиме оволодінню навиками самостійно та кваліфіковано вирішувати практичні завдання в цій сфері.

Із метою формування у студентів відповідних теоретичних знань курс структурно побудовано відповідно до методологічних вимог до вивчення спадкового права. Особливу увагу приділено правовим аспектам функціонування та взаємодії всіх елементів банківської системи України.

Курс підготовлено з урахуванням теоретичних положень спадкового права, вимог чинного спадкового законодавства в обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного опанування студентами основних положень цієї галузі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 

- проблемні питання інституту спадкового права, теорії та практики законотворчості у сфері спадкових правовідносин;

- діюче цивільне законодавство у сфері спадкових правовідносин;

- види спадкування та особливості спадкування за законом і за заповітом;

- юридичні засоби захисту прав і законних інтересів спадкоємців в сфері охорони спадкових правовідносин.

 

вміти:

- порівнювати і аналізувати норми цивільного права в сфері спадкових правовідносин;

- тлумачити і застосовувати чинне цивільне законодавство в сфері спадкових правовідносин;

- узагальнювати цивільно-правову практику в сфері спадкових правовідносин та робити відповідні висновки.

Для підготовки до семінарських (практичних) занять студентам рекомендовано наступні підручники, що можуть бути використані при вивченні всіх тем, які охоплює навчальна програма курсу «Спадкове право» :

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – Т. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

2. Цивільне право. Академічний курс: Підручник у 2-х т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

3. Цивільне право України: Підручник у 2-х кн. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Кн. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Cпасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.2. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

5. Цивільний кодекс України. Коментар / За ред. Є.О. Харитонова та О.М.Калітенко. – Харків: Одісей, 2003.

6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Я.М. Шевченко. Ч.2. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

7. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

8. Заіка Ю. О, Співак В.М. Право власності. Спадкове право. Навчальний посібник... К., 2000.

9. Заїка Ю. О. Спадкове право України // Заїка Ю. О. Рябоконь Є. О. .- К.: Юрінком Інтер, 2009.

 

Окрім того до кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.

 


ПРОГРАМА КУРСУ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.009 с.)