Тема № 8. Особливості спадкування окремих видів майна ( 2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 8. Особливості спадкування окремих видів майна ( 2 год.)Методичні рекомендації: при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на особливості спадкування окремих видів майна. Йдеться, зокрема, про такі із них, як земельні ділянки, корпоративні права, речі обмежені в обороті, частки у праві спільної сумісної власності, заставленого майна, вкладів у банках та інші види спадкового майна.

 

Питання для обговорення:

1. Особливості спадкування квартир, будинків ті інших об’єктів нерухомості. Спадкування земельної ділянки.

2. Спадкування речей, обмежених у обороті.

3. Спадкування майна члена фермерського господарства.

4. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

5. Спадкування права на одержання страхових виплат.

6. Спадкування акцій. Спадкування корпоративних прав.

7. Спадкування автомобілів, наданих інвалідам.

8. Спадкування особистих немайнових прав та обов’язків. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

9. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем.

10. Спадкування автомобілів, наданих інвалідам.

11. Спадкування заставленого майна. Особливості спадкування вкладів у банках (фінансових установах).

12. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

Теми для індивідуальних виступів: «Правове регулювання спадкування завдатку»; «Особливості спадкування неодержаних сум, які належали спадкоємцю як засоби до існування».

Практичні завдання:

Задача № 1.

Віце-адмірал Володимир Воронезький вийшов у відставку з правом носіння особистої зброї: пістолета і кортика. Під час повернення з м. Львів, де проходила зустріч Володимира Воронезького із фронтовими товаришами, літак, яким він летів додому до м. Київ, зазнав аварії і розбився під час приземлення на злітній смузі аеродрому. Після загибелі Володимира Воронезького у складі спадкового майна виявилися пістолет і кортик. Спадкоємці Володимира Воронезького - сини Віктор, 25 років, і Григорій, 30 років - захотіли на пам'ять про батька залишити собі пістолет і кортик. У заявах про прийняття спадщини, поданих до нотаріуса, Віктор Воронезький зазначив, що він прийняв у спадщину пістолет, а Григорій Воронезький - кортик.

Питання до задачі:

1. Чи входять до складу спадкового майна Володимира Воронезького пістолет і кортик?
2. Чи потрібний спеціальний дозвіл на прийняття спадщини Володимира Воронезького, до складу якої входять пістолет і кортик? А на право власності на пістолет і кортик?
3. Чи зобов'язаний нотаріус вжити заходів щодо охорони пістолета і кортика, які входять до складу спадщини? Якими мають бути ці заходи?

4. До яких наслідків призведе відмова спадкоємцям Володимира Воронезького у видачі їм дозволу на право власності на пістолет і кортик? Чи можлива буде у цьому випадку грошова компенсація спадкоємцям?

 

Задача № 2 .

Професор університету, фахівець у галузі етнографії, впродовж своєї професійної діяльності зібрав бібліотеку в обсязі 9 тис. одиниць. Його дружина і двоє синів ніякого інтересу до бібліотеки не виявляли, оскільки мали інші спеціальності і рід занять.

Після смерті професора виникла суперечка про розподіл що залишився в спадок майна, в тому числі і бібліотеки. Дружина просила виділити їй бібліотеку, оскільки вже вела переговори з університетом, який готовий був купити її за високу ціну. Один з синів просив розділити її в рівних частках між всіма спадкоємцями, оскільки інших цінних речей у спадковій масі не виявилося. Суд розділив бібліотеку між спадкоємцями у рівних частках.

Чи можна вважати бібліотеку неподільної річчю? Чи правильне рішення суду?

 

Нормативні акти та література:

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Господарський кодекс України // Відомості Верхов­ної Ради України. -2003.- № 18-22.

4. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002, № 3-4. - Ст. 27.

5. Закон України від 2 вересня 1994 року «Про нотаріат» // ВВР. - 1993.- № 39.- Ст. 383.

6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

7. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07.07. 2011 № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

8. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

9. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // ВВР УРСР. – 1991. - № 49.

10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 50-51. - Ст. 38.

11. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. - Ст. 313.

12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 26 лютого 2006 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

13. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-111 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст. 1.

14. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1991 р. (в редакції від 19.09.01 р.) // ВВРУ. – 1991. - № 49. – ст. 683.

15. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженеПостановою Правління Національного банку України 03.12. 2003 № 516 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03

16. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, затверджений Постановою КМУ від 19 липня 2006 р. № 999 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF

17. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України 21 серпня 1998 р. № 622 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98/page3

18. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

19. Фурса Євген Іванович. Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2004.

20. Заіка Ю. О, Співак В.М. Право власності. Спадкове право. Навчальний посібник... К., 2000

21. Заїка Ю. О. Спадкове право України // Заїка Ю. О. Рябоконь Є. О. .- К.: Юрінком Інтер, 2009.

22. Рабовська Світлана Янівна. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 2007. — 206 с.

23. Посадков А. Н. Наследование холодного оружия: современное состояние и перспективы развития.

24. Рабовська С.Я. Корпоративні права у складі спадщини / С. Я. Рабовська // Митна справа. - № 4. –Львів. - 2005. – С. 87-91

25. Гелич Алла ОлександрівнаОб'єкти спадкування за цивільним законодавством України : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алла Олександрівна Гелич. - НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. - 2011.– 18 с.

26. Гелич А. Про поняття "склад спадщини" за цивільним законодавством України [Текст] / А. Гелич // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 85-88.

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Загальна характеристика спадкового права.

2. Джерела спадкового права.

3. Принципи спадкового права.

4. Поняття та структура спадкових правовідносин.

5. Поняття „спадкування”. Склад спадщини.

6. Види спадкування та їх загальна характеристика.

7. Спадкування за законом:

А) перша та друга черга спадкоємців;

Б) друга черга спадкоємців за законом;

В) третя та четверта черга спадкоємців за законом;

Г) п’ята черга спадкоємців за законом;

Д) визначення розміру частки спадщини

8. Особливості спадкування за правом представлення. Співвідношення спадкування за правом представлення від спадкової трансмісії.

9. Спадкування за правом на обов’язкову частку.

10. Спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку.

11. Спадкування державою.

12. Визнання спадщини відумерлою.

13. Поняття заповіту, класифікація заповітів.

14. Нотаріальна процедура посвідчення заповітів. Суб’єкти, які наділені повноваженням щодо посвідчення заповітів.

15. Скасування та зміна заповіту .

16. Оголошення заповіту.

17. Недійсність та нікчемність заповіту.

18. Виконання заповіту.

19. Особливості спадкування квартир, будинків ті інших об’єктів нерухомості. 20. 20. Спадкування земельної ділянки.

21. Спадкування автомобілів, наданих інвалідам.

22. Спадкування речей, обмежених у обороті.

23. Спадкування майна члена фермерського господарства.

24. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

25. Спадкування права на одержання страхових виплат.

26. Спадкування акцій. Спадкування корпоративних прав.

27. Спадкування особистих немайнових прав та обов’язків. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

28. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем.

29. Спадкування заставленого майна. Особливості спадкування вкладів у банках (фінансових установах).

30. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

31. Час та місце відкриття спадщини та їх правове значення.

32. Підстави закликання до спадкування. Порядок повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини.

33. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини.

34. Способи прийняття спадщини.

35. Подання заяви про прийняття спадщини.

36. Відмова від спадщини та її правові наслідки.

37. Особливості поділу, виділу спадщини.

38. Видача свідоцтва про право на спадщину. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину.

39. Визнання недійсним свідоцтва на спадщину.

40. Державна реєстрація права на спадщину.

41. Поняття та предмет спадкового договору.

42. Суб’єкти (сторони та інші особи) спадкового договору, їх права та обов’язки.

43. Форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом.

44. Спадковий договір за участю подружжя.

45. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов спадкового договору.

46. Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним.

47. Договір довічного утримання та його співвідношення із спадковим договором.

48. Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна.

49. Опис спадкового майна

50. Вжиття заходів щодо охорони спеціальних видів майна, які потребують спеціального зберігання

51. Передача спадкового майна спадкоємців

52. Правові наслідки невжиття заходів до охорони спадкового майна

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.008 с.)