ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 105 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 105 Страница

Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання Місцеве самоврядування в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-Юрінком Інтер.- 2002.-№ 10-403 с Майно у сфері господарювання Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності Поняття та ознаки господарського договору Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів Забезпечення належного виконання господарських договорів Договори на користування чужим майном Інші права відповідно до умов договору лізингу та нормативно-правових актів. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг Розділ 5 ВІДПОВІДППЬНІСТЬ В ГОСПОДПРСЬКИН Види господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції Правові засади державного регулювання економічної конкуренції Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства Реформа конкурентного права ЕС // Конкуренция,- 2003.- № З,- С. 56-58. Сторони у справі про банкрутство Стадії провадження у справі про банкрутство Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство Господарський кодекс України (глава 23 «Визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом» - статті 209-215). Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин Поняття, ознаки та види бірж Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майново-організаційних відносин. їх предметом є специфічний товар - проектна і будівельна продукція, що Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва Система законодавства про інноваційну діяльність Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності Поняття та види фінансової діяльності Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами За українським законодавством , Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність Зовнішньоекономічний договір Законодавство про режим іноземного інвестувння Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони Правовий режим концесійної діяльності Інші види спеціальних режимів господарювання Перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. Ха 77 р // Урядовий кур'єр.- 2003.- Ха 42 (05.03.2003). Збірники нормативних актів Науково-практичні коментарі Теория и практика торговли на фондовом рынке: Учеб. курс лекц.- М.: Интернет-трейдинг, 2004- 296 с. Особенности тактики следственных действий при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, надлежащие установлению. Тактика допроса обвиняемого. Очная ставка как средство устранения противоречий Необходимо пресекать попытки вовлекателя путем постановки наводящих вопросов, а также угроз, оскорблений или возбуждения жалости к себе склонить несовершеннолетнего к изменению своих показаний. Особенности допроса свидетелей и вовлеченного в совершение преступления Господарські відносини — предмет господарського права Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики Засоби державного регулювання господарських Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини Державний контроль та нагляд за господарською Особливості управління господарською діяльністю в державному секторі економіки Підприємництво як вид господарської діяльності Державна підтримка підприємництва Некомерційна господарська діяльність Державні та комунальні підприємства Приватні підприємства. Інші види підприємств Способи припинення діяльності підприємств Облік майна суб'єктів господарювання Особливості правового режиму державного та комунального майна Глава 8. Правові засоби підвищення Об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання Глава 11. Цінні папери в господарській діяльності Умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання Визначення та зміст корпоративних прав Правовий режим корпоративних прав держави Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання Порядок зміни та розірвання господарських договорів Загальні умови виконання господарських зобов'язань Припинення і недійсність господарських зобов'язань Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності Господарче право України 225 Обмеження конкуренції, природні монополії Антиконкурентні правопорушення Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Глава 22. Визнання суб'єкта господарювання Судові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника Особливості правового регулювання відносин в окремих галузях господарювання Перевезення вантажів як вид господарської діяльності Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності Глава 27. Правове регулювання відносин Кредитування суб'єктів господарювання Розрахункові операції банків Міжнародні розрахункові операції Господарські ризики і їх страхування Поняття зовнішньоекономічної діяльності Правове регулювання договірної (контрактної) форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності Правове регулювання експортно-імпортних операцій ГЛАВА 1. Поняття предмет і джерела господарського Господарська діяльність: поняття та види Підприємництво як спосіб господарської діяльності Господарські правовідносини, їх ознаки та види Поняття, предмет, принципи і метод господарського права Поняття і система господарського законодавства Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна Регулювання підприємницької діяльності як засіб підтримки підприємництва Дерегулювання підприємницької діяльності Фінансування заходів державної підтримки підприємництва Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин Громадяни підприємці як суб’єкти господарських правовідносин Поняття та види організаційно – правових форм підприємства Поняття і види господарських товариств Господарські організації – органи господарського керівництва Загальні умови створення господарських організацій Правове значення і порядок державної реєстрації Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Державна реєстрація змін до установчих документів Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Процедура одержання ліцензії Патентування підприємницької діяльності Поняття і способи припинення діяльності суб’єкта господарювання Поняття, суб’єкти і підстави банкрутства Судові процедури, які застосовуються до боржника Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання Загальні положення про право власності та інші речові права суб’єктів господарювання Склад та правовий режим майна підприємства Правовий режим майна господарських товариств Правовий режим майна кооперативів Поняття і головні засади приватизації Об’єкти і суб’єкти приватизаційних правовідносин Порядок та способи приватизації Договірні відносини у процесі приватизації Поняття, підстави виникнення та види господарських зобов’язань Виконання господарських зобов’язань Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань Поняття і підстави припинення господарських зобов’язань Поняття, ознаки і функції господарського договору Зміст господарського договору Способи укладання господарських договорів Виконання господарських договорів Поняття, підстави та функції господарсько – правової відповідальності Класифікація господарсько – правових санкцій ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Поняття і основні положення економічної конкуренції Монополії та монопольне становище суб’єкта господарювання Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції Види діяльності, що обмежують економічну конкуренцію Порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Поняття, ознаки та види цінних паперів Учасники ринку обігу цінних паперів Державне регулювання ринку цінних паперів ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ Контроль і відповідальність за порушення державної дисципліни цін Поняття і види, суб’єкти та об’єкти інвестицій Державне регулювання інноваційної діяльності Господарські договори у сфері інноваційної діяльності Правові засади господарської діяльності в енергетиці Державний нагляд і контроль у галузі енергетики Правове регулювання оптового ринку енергетики Договори про постачання електричної і теплової енергії Державне регулювання сільськогосподарської діяльності Забезпечення суб’єктів сільськогосподарської діяльності засобами виробництва Правове регулювання заставної закупівлі та інтервенційних операцій із зерном Поняття і особливості будівельної діяльності Умови здійснення будівництва Суб’єкти будівельних правовідносини Договір підряду у будівництві Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів Правове забезпечення біологічної безпеки харчових продуктів, вироблених з використанням генетично модифікованих організмів Державний нагляд і контроль безпечності та якості харчових продуктів Державне регулювання виробництва і обігу сплати алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державне виробництво і реалізації цукру Правове забезпечення господарських відносин з надання побутових послуг Господарсько-правові засоби захисту прав споживачів Застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Поняття, види, принципи, і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Поняття, тлумачення і використання базисних термінів ІНКОТЕРМС Зовнішньоекономічні операції щодо давальницької сировини та товарообміну Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах Гарантії і компенсації іноземних інвестицій в Україні Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 р. по 1 вересня 2011 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №96 Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя Та управління господарською сферою країни Поняття ознаки та види господарських правовідносин Відмежування господарських відносин Господарське право як навчальна дисципліна Основи правового статусу суб'єктів господарювання Право приватно-колективної власності Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав Договори на реалізацію майна Поняття та види транспортних договорів Договір на перевезення вантажів Розділ 4. Правовий статус господарських товариств та Предмет господарського права Значення судової практики в господарських правовідносинах Поняття господарських правовідносин та їх види Державна реєстрація господарюючих органів Правовий статус підприємства Припинення діяльності підприємства Правовий статус акціонерних товариств Правовий стататус неакціонерних товариств І 4.3. Правовий статус господарських Правовий режим майна об'єднання підприємств Особливості правового режиму майна неприбуткових юридичних осіб Державна система стандартизації, сертифікації та метрології Державний контроль і нагляд за якістю продукції Поняття господарського договору та порядок його укладання Класифікація системи господарських договорів Окремі види господарських договорів Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб'єктів Функції та види господарсько-правової відповідальності Поняття банкрутства та його суб'єкти Порядок укладення договору оренди Види біржових угод та правила біржової торгівлі Порядок та форми розрахунків у господарському обігу Захист економічної конкуренції Відповідальність за порушення Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання Правовий режим вільних економічних зон Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правовнх джерел та судової практики Схема 2. Господарські товариства та об'єднання підприємств Перелік рекомендованої лггератури, нормативно-правових джерел та судової практики Тема 4. Організація підприємницької діяльності Тема 5. Припинення підприємницької діяльності Перелік рекомендованої літератури, нормативи о-правових джерел та судової практики Тема 8, Договори про передачу майна у власність Тема 9. Договори про передачу майна в користування Схема 11. Різниня між договором про спільну (сумісну) діяльність та установчим договором Перелік рекомендованої літератури, нормативно-право вік джерел та судової практики І. Організаційно-правове регулювання підприємницької діяльності Господарський кодекс України Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави Стаття 57. Установчі документи Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії Господарський процесуальний кодекс України Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви Стаття 81. Залишення позову без розгляду Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб’єктів господарювання ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность Суб'єкти та об'єкти корпоративного управління Акції, їх види та властивості Сутність та структура Національної депозитарної системи Досудебного расследования №13631003103706 по подозрению Липенского Виктора Александровича, 04.06.1994 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РК. Г. Усть-Каменогорск, 2015 год УВД города Усть-Каменогорска О квалификации деяния подозреваемого Принцип політичної інтеграції Тема 1. Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности. Наука уголовного права ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.02 с.)