ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 71 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 71 Страница

Тема 7. Аналіз активів боржника Підготовка до продажу активів, що перебувають у податковій заставі. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Тема № 3. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти Тема № 7. ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ Тема № 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ЗА Національної академії наук України Мета і завдання бакалаврської роботи Структура і зміст бакалаврської роботи Вимоги до оформлення бакалаврської роботи Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайті Книжкової палати України Організація захисту бакалаврської роботи ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ Умови праці. Класифікація факторів, які впливають на умови праці. Порядок розслідування нещасних випадків. Характеристики общежития и специфика пожарной опасности. Четверг, 14 января, тема «Подростки» ДЕЛО 8: Один на шесть миллиардов ДЕЛО 10: Неужели вы думаете, что убийство сойдет вам с рук? Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів. Місце і роль нагляду за виконанням судових рішень серед інших видів прокурорської діяльності Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722 – 1917 роки). У разі, якщо особу було засуджено до позбавлення полі понад один рік, державний прокурор розпоряджався про відправлення засудженого до відповідної тюрми, про що повідомляв її адміністрації. Підготовка до проведення перевірки Методика проведення прокурором перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі на певний строк. Необхідно розрізняти поняття території та меж виправного центру. ЗАГАЛЬНІ навчально-МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТЕМА ІІ. «Конституційний процес у державотворенні України» Конституційно-правове регулювання референдумів в Україні Конституційні повноваження Верховної Ради України ТЕМА VIIІ. «Роль та місце органів виконавчої влади у державотворенні в Україні» Структура і середовище правничої системи Порівняльна типологія правничих систем сучасності Взаємодія національних правничих систем У сучасному німецькому праві велику роль відіграє Основний закон ФРН від 23 травня 1949 ( Боннська Конституція) . Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук Дискусія про природу порівняльного правознавства: самостійно наука, метод пізнання права, самостійно наукова дісципліна в рамках загальної теорії права. Характерні риси англо-американської правової сім'ї Історія формування правової системи США Відмінності правової системи США від правової системи Англії. Іудейське право. Характеристика та особливості іудейського права. Мусульманське право. Особливості мусульмансього права. Сучасна система та структура мусульманського права. Особливості формування та характерні риси індуського права. Етапи формування африканської правової сім'ї. Загальна характеристика звичаєвого африканського права. Основні риси звичаєвого права Афріки. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №3 ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №4 Юридичний компаративізм як сфера міжнародного співробітництва Рецепція в порівняльному праві Німецьке право: етапи формування і розвитку Пострадянське право: транзитивний стан Стаття 1. Сфера застосування Закону Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами Стаття 1. Господарські товариства Стаття 20. Ліквідаційна комісія Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії Тема 11. Особиста безпека підприємця Розшукова діяльність в інтересах охорони керівництва і персоналу підприємства. По темі 1: Основи безпеки підприємницької діяльності Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Административные проверки (АП). Державний устрiй та право Київської Русi. Державно-правовий устрій у перiод У другiй половинi XVII- XVIII ст. Тлумак Ю.М. Податковий апарат монархії Габсбургів. //Часопис Київського університету права. – 2006. № 4. С. 33-37. ТЕМА №7: «господарські товариства» Загальна характеристика господарських товариств Створення акціонерного товариства Товариство з додатковою відповідальністю. Тема 1.1 Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності. Законодавство про адміністративну відповідальність. Тема 2.3 Кваліфікація адміністративних правопорушень. Экономический принцип, гласящий, что при наличии нескольких сходных или соразмерных объектов тот, который имеет наименьшую цену, пользуется наибольшим спросом, это Задача N33 Недвижимость - это Задача N69 Право собственности на объекты недвижимости возникает в результате ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ — канд. юрид. наук, доц. С. П. Погребняк Порівняльне правознавство як метод, наука та навчальна дисципліна Поняття та структура правової системи Місце правової системи України серед правових систем світу Розділ 3. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом Загальні принципи в романо-германській правовій сім’ї Виникнення та реформування загального права Загальне право: поняття та особливості Право справедливості та його співвідношення з загальним правом Прецедент як джерело права в сім’ї англо-американського права Закон як джерело права в сім’ї англо-американського права Особливості американського права в колоніальний період Характерні ознаки мусульманського права Право сучасних мусульманських держав Характерні риси індуського права Загальна характеристика іудейського права Характерні особливості канонічного права Застосування канонічного права в сучасному світі Правові системи держав Африки II. Мета, завдання і напрями діяльності наукового товариства Запись о регистрации СОГЛАСОВАНО Статья 7. Отношения между Банком и государством Статья 40. Общее собрание акционеров Статья 43. Компетенция Совета директоров Система внутреннего контроля Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. Злочини, пов’язані з діяльністю злочинних організацій (ст.ст. 255–257, 258?, 260 КК). Створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258?). Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258?). Злочини, що порушують правила поводження з предметами, які становлять підвищену суспільну небезпеку (ст.ст. 262–265?, 267–269 КК). Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 265?). Злочини, пов’язані з порушенням спеціальних правил (ст.ст. 261, 270, 270? КК). Стаття 1. Служба безпеки України Стаття 2. Завдання Служби безпеки України Стаття 19. Склад кадрів Служби безпеки України Стаття 25. Права Служби безпеки України Состояние правового регулирования времени отдыха в государствах - участниках Содружества Независимых Государств Перерывы в течение рабочего дня в российском законодательстве Особенности предоставления еженедельного непрерывного отдыха Дополнительные оплачиваемые отпуска. Виды дополнительных отпусков Особенности правового регулирования времени отдыха работников железнодорожного транспорта Особенности самовольного ухода в отпуск работников - пенсионеров Тема 1. Жилищное право и жилищное законодательство РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ Допускается ли использование жилого помещения для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами? Критерии оценки выполнения реферата Административное право России в вопросах и ответах Характерные особенности и структура государственного управления как вида государственной деятельности (исполнительной власти) Предмет, область, сфера административно-правового регулирования (взаимосвязь и соотношение) Правовой статус и структура Администрации Президента РФ Структура системы федеральных государственных органов исполнительной власти (высшие, центральные, территориальные органы государственного управления) Система и правовой статус муниципальных органов в конституционной модели местного самоуправления Понятие государственной и муниципальной службы и служащего. Категории и группы должностей государственной и муниципальной службы Прохождение службы и аттестация государственных и муниципальных служащих Управление реализацией государственной кадровой политики в системе государственной и муниципальной службы Классификация правовых актов Субъекты административной ответственности Административные наказания (санкции) Производство по делам об административной ответственности (понятие и стадии) Виды и формы контрольной деятельности государства Административно-правовое регулирование в агропромышленном комплексе Административно-правовое регулирование в хозяйственно-обслуживающем комплексе Административно-правовое регулирование в социально-культурной области Организационно-правовой статус высшего учебного заведения и управление им Государственное регулирование управления российской наукой Общая социально-правовая характеристика системы здравоохранения как объекта государственного регулирования и управления Система органов управления здравоохранением и их компетенция Система безопасности Российской Федерации, силы и средства ее обеспечения Государственное управление иностранными делами Российской Федерации Правовое регулирование воинской обязанности и прохождения военной службы гражданами Российской Федерации Основы правовой организации системы спецслужб Российской Федерации Система и компетенция органов государственного управления специальными службами Государственное управление в сфере охраны общественного порядка, общественной безопасности и их защиты в интересах личности, общества и государства Организация милиции в Российской Федерации Особенности службы в милиции и органах внутренних дел, административные полномочия сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск Российской Федерации Общая социально-правовая характеристика сферы юстиции как объекта государственного управления КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОСHОВHОЙ ЗАКОH ФЕДЕРАТИВHОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАHИИ КОНСТИТУЦИЯ НОРВЕЖСКОГО КОРОЛЕВСТВА КОНСТИТУЦИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНСТИТУЦИЯ МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ КОНСТИТУЦИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИЯ КОНСТИТУЦИЯ АЛЖИРСКОЙ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ Раздел I. Теоретические основы корпоративного права Тема 2. Теория корпоративных правоотношений Глава I. Законодательная деятельность Кодификация от Петра I до Екатерины II Кодификация от Екатерины II до Николая I Кодификация при Николае I - Свод Законов Б. Советы при особе государя А. Правительственное управление Б. Дворянское самоуправление Глава I. Учение о преступлении Отдел третий. Гражданское право Глава II. Право наследственное Глава IV. Право обязательственное Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ Система наук и место в ней административного права Понятие, элементы, правовая основа и виды административно-правового статуса гражданина Система федеральных органов исполнительной власти Территориальные федеральные органы исполнительной власти Поступление на государственную службу Режим чрезвычайного положения Тема 14. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Виды субъектов производства по делам об административных правонарушениях Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях Возбуждение дела об административных правонарушениях и административное расследование Рассмотрение дела об административном правонарушении Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях III. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Вексель как средство платежа Законодательные и нормативные акты ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ СТОРОН Кафедра истории государства и права Тема 1. Административное право Республики Беларусь Тема 2. Финансовое право Республики Беларусь Тема 3. Гражданское право Республики Беларусь Тема 4. Уголовное право Республики Беларусь Какие группы преступлений по характеру общественной опасности выделяет УК? Понятие, сущность и функции Н.ов и сборов Права и обяз-сти Н.овых органов Зачет и возврат Н.ов, сборов и пени Профессор, начальник кафедры административного права, административной деятельности и управления ОВД КЮИ МВД России Тема 6. Изменение срока уплаты налогов и сборов Раздел IV. Общая характеристика отдельных видов налогов и сборов в РФ Критерии оценки уровня сформированности компетенций при выполнении контрольной работы Згідно із ст. 20 Закону в підрозділі колективного договору про охорону Норма тривалості робочого часу Заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни. Стаття 3. Законодавство про охорону праці Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Небезпека ураження електричним струмом. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ УСТАНОВОК МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В каком году принят ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»? По праву какой страны полное товарищество не является юридическим лицом? Как правильно сделать ссылку на Инкотермс? Укажите, что не является коллизионной привязкой. Какой принцип традиционно закреплен в законодательстве разных государств при регулировании деликтных отношений? Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Кафедра конституционного и муниципального права России Право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме Право участвовать в отправлении правосудия Краткая история благотворительности в России. Понятие и система органов социальной защиты населения. Понятие трудового стажа и его значение Порядок подтверждения трудового стажа Лекция: Пенсии в РФ по новому законодательству Дополнительные пенсионные баллы Ежемесячные Денежные Выплаты инвалидам. Единовременное пособие по случаю рождения ребёнка в 2015 году Пособия воронежским мамам на детей от 1,5 до 3 лет ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ СПОСОБИ Кодификационная работа М.М. Сперанского составление Уложения, т.е. приведение в систему действующих законов с надлежащими дополнениями и исправлениями. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц С обязательной личной явкой на прием в орган власти) РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 211/2011ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Вимоги до організаторів підписантів Мінімальна кількість підписантів від кожної держави-члена НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ Харьківська державна академія фізичної культури ІІ. Основні законодавчі акти з охорони праці. Положення про медичний огляд працівників Тема 2. История сравнительного правоведения Практические и семинарские занятия. Краткое описание контрольных мероприятий, применяемых контрольно-измерительных технологий и средств с указанием этапов формирования компетенций. Под стадиями совершения умышленного преступления понимаются определенные этапы развития умышленной преступной деятельности, различающиеся степенью реализации преступного намерения. Вопрос: Приготовление к преступлению Добровольный отказ от преступления Уголовное право (Особенная часть) Тема 20. Преступления против порядка управления Нормативные правовые акты и постановления Пленума Верховного Суда РФ Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите свободы и половой неприкосновенности // Уголовное право. 2008. №1. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ Методические указания по посещению лекционных занятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.029 с.)