ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 318 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 318 Страница

Анализ дореформенной системы судопроизводства Устав уголовного судопроизводства Бессословность, гласность, состязательность Адвокатура и ее роль в постреформенной системе судопроизводства Нормативные источники, документы ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Назначение, порядок формирования и использования государственных социальных внебюджетных фондов Порядок формирования и использования средств государственных внебюджетных фондов социального назначения. Объём и структура доходов и расходов бюджета каждого уровня определяются разграничением компетенции между соответствующими уровнями власти. Задачи, структура, функции и участники рынка ценных бумаг Ценные бумаги: сущность, классификация, управление портфелем ценных бумаг Фундаментальный и технический анализ фондового рынка Воспоминания и дневники матери и сына Все права сохраняются за их владельцем. И вздохнут легко и свободно после черного плена, Дайте сердцу теперь долгожданный покой, РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО Глава 1. Понятие и сущность государства Что такое паевой инвестиционный фонд (ПИФ)? Во что вкладываются деньги пайщиков? Как работает паевой фонд. Контроль за деятельностью управляющей компании. Как стать пайщиком. Продажа паев. Информация о паевом фонде, доступная инвестору. На конверте где написано «кому» мы заполняем в столбец адресата, где написано «куда» мы заполняем в ячейки по одноименному названию город-улица - дом, кв. Состав общего имущества Жилого дома. Выполняемые работы и предоставляемые услуги. Порядок расчетов по Договору. Заключительные и переходные положения. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и по заявкам жильцов. Гормони гіпоталамуса та гіпофіза Синтезу і секреції. Метаболічні ефекти Гіпофізарний нанізм МКХ-10: Е23.0 Критерії припинення лікування гормоном росту Представлені зміни спостерігаються також у разі вторинного ожиріння. При вторинних формах ожиріння Of pubertal changes. Arch Dis Child 45:13, 1970) Статевого дозрівання МКХ-10 : Е30.0 Статевого диференціювання МКХ-10: Е25.0, Е25.8, Е29.1, Е34.5, Q56, Q96, Q98, Q99 Патологія диференціювання МКХ-10: E25.0 Еталони відповідей на тести на тему: «Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей». У курс В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Документ, його роль та місце в державному управлінні та місцевому самоврядуванні Класифікація основних документів у діловодстві Історія розвитку діловодства в органах державного управління та місцевого самоврядування Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика При адресуванні прийменники в адресах випускаються. Додаток: на 7 арк. у 3-х примірн., на другу адресу. Загальні вимоги до оформлення тексту документів Складання та оформлення організаційних документів. Розпорядчі документи: особливості складання та оформлення Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх оформлення Документи з контрактної системи наймання працівників. Порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи Особливості документального оформлення організації роботи з кадрами в органах місцевої влади Зберігання та видачі при звільненні працівників Складання особистих офіційних документів. Осіб, зарахованих до кадрового резерву Документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців Особливості документального оформлення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та місцевого самоврядування. Особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади ІІІ. Просування по службі в державному органі ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, Особливості складання окремих документів Термін розгляду і відповідальність за їх порушення Організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації. Звернення громадян в інші органи державної влади Організація роботи з документами Структура та обсяг документообігу на підприємстві. Організація процесу руху документів. Реєстрації вхідних документів Складання номенклатури справ та їх формування Служба документального забезпечення управління підприємством Особливості організації служби документаційного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування Сутність державної таємниці, особливості віднесення інформації до державної таємниці. Відомості, що становлять державну таємницю Охорона та робота з документами, що містять державну та комерційну таємницю. Про надання допуску до державної таємниці Обліку документів та видань з грифом Перевірки наявності та стану документів і справ Тенденції розвитку інформаційних технологій Інформаційні технології - оптимізація менеджменту Системи електронного документообігу Аналіз програмних систем автоматизації діловодства і документообігу СТАТТЯ 1. Загальні положення СТАТТЯ 3. СТАТУТНИЙ ФОНД АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТАТТЯ 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Кількісний склад та обрання. Кількісний склад та призначення. СТАТТЯ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА Організація діловодства в міській державній адміністрації Формування справ і підготовка їх до передачі в архів Інформування населення міста про діяльність міської державної адміністрації ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ Что понимается под назначением наказания? Обязательные признаки понятия общего начала. You went to Brighton in August, didn’t you? When did you go to Brighton? Особенности сферы общественных отношений, составляющих предмет конституционного права РФ Одноэлементные (простые) конституционные институты Система источников конституционного права. Конституция РФ как основной источник отрасли. Верховенство и высшая юридическая сила конституции РФ. Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ и их конституционное закрепление. Конституционная характеристика РФ как суверенного, демократического, правового, социального, светского, федеративного государства с республиканской формой правления Понятие и сущность основ правового статуса личности. Прекращение гражданства России Основы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие, способы формулирования. Конституционные обязанности человека и гражданина Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ Принципы административно-территориального деления в РФ Избирательное право и избирательная система: понятие, источники, принципы организации и соотношение. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды. Избирательный процесс в РФ: понятие и основные стадии. Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация, её формы и сроки проведения. Финансирование Референдум как одна из форм непосредственного осуществления народом России. Понятие и процедура назначения референдума РФ. Классификация органов государственной власти. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. Правовой статус Президента РФ по Конституции РФ 1993 г. Место и роль Президента РФ в системе высших государственных органов РФ. Полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти РФ. Указы и распоряжения Президента РФ. Конституция РФ предоставила право Президенту РФ обращаться в Конституционный Суд, а также в суды общей юрисдикции (ст. 85, 125) Внутренняя организация Государственной Думы. Порядок деятельности Совета Федерации. Функции и компетенция Правительства РФ. Система федеральных органов исполнительной власти, возглавляемая Правительством РФ. Понятие и назначение судебной власти, её основные черты. Система федеральных судов РФ. Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ. Криминалистическая характеристика преступлений Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации Основы криминалистической диагностики Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в начальный период Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ Технико-криминалистическое исследование документов Научные основы идентификации человека по признакам внешности Тактический прием в системе криминалистической деятельности Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации Глава 18. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ Применение специальных познаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы Глава 20. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ Понятие следственного эксперимента, его виды и значение Условия и приемы проведения опытов Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента Понятие, задачи и виды обыска Общие тактические положения допроса Особенности тактики допроса потерпевших. Ситуационные особенности этапов расследования Понятие и задачи методики расследования преступлений по горячим следам Особенности, понятие и структура современной организованной преступности Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ Последующий этап расследования Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению Расследование грабежей и разбоев Глава 14. Учение о следах (трасология) Криминалистической тактики и технологии Для сравнительного исследования Криминалистические классификации Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики Всеобщий метод криминалистической науки Современные представления о природе криминалистики Современные тенденции развития криминалистики Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия преступлений Экспертные диагностические задачи Криминалистическая теория временных связей и отношений Понятие фиксации доказательственной информации Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений Методика судебно-почерковедческой экспертизы Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов Исследование бланков документов Исследование машинописных текстов Установление скрытой информации Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий Возможности исследования лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий Возможности исследования объектов волокнистой природы Возможности исследований нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов Возможности исследований стекла и изделий из него Возможности экспертизы полимерных материалов и изделий из них Возможности экспертиз парфюмерных и косметических средств Глава 19. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека Криминалистическая портретная экспертиза Понятие криминалистической фоноскопии Глава 21. Криминалистическая регистрация Особенности объектов различных видов учетов Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений Справочно-вспомогательные учеты Глава 22. Нетрадиционные средства получения значимой для расследования преступлений информации Глава 23. Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания Глава 24. Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия И расследовании преступлении Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы Схема оснований систематизации объектов судебной экспертизы и их характеристик Глава 25. Основные направления/использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений Автоматизация экспертиз и исследований Автоматизация процесса расследования преступлений КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ Криминалистическая тактика в системе научного знания Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью Тактика процессуального действия Глава 28. Розыскная деятельность следователя Организация и осуществление розыска Понятие, принципы и субъекты взаимодействия Глава 30. Следственная ситуация и тактические комбинации Тактические комбинации (операции) Фактор внезапности, его смысл и формы использования в расследовании Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности Учет влияния фактора внезапности на деятельность следователя Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации Понятие тактического решения Принятие тактического решения Сущность и виды следственного осмотра Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места происшествия. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения Другие виды следственного осмотра Сущности, задачи и порядок проведения обыска Понятие, значение и виды допроса Особенности тактики допроса при изобличении во лжи Особенности тактики допроса несовершеннолетних Понятие проверки и уточнения показаний на месте Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте Понятие и сущность следственного эксперимента Фиксация хода и результатов следственного эксперимента Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания Виды предъявления для опознания Тактика предъявления для опознания трупов Тактика предъявления для опознания предметов Тактика предъявления для опознания животных Глава 39. Тактика задержания и ареста Тактические приемы задержания Понятие и виды образцов для сравнительного исследования Технология получения образцов для сравнительного исследования Сущность и процедура прослушивания и записи переговоров Понятие криминалистической методики Глава 43. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц Средства и методы преодоления противодействия расследованию Глава 44. Расследование преступлений против жизни и здоровья Расследование причинения вреда здоровью Глава 45. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности Расследование насильственных действий сексуального характера Глава 46. Расследование преступлений против собственности Расследование вымогательства Расследование присвоения или растраты имущества Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Расследование лжепредпринимательства Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях) Расследование фальшивомонетничества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.019 с.)