ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 20 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 20 Страница

Трудовий договір: поняття, умови укладання, форма, строк і види трудового договору Правове забезпечення охорони праці Його принципи, джерела та система Поняття злочину, його види та стадії Господарської діяльності (ст. ст. 199—235 КК) Проти життя, здоров’я, волі, МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА Поняття, ознаки та функції права Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні Загальні засади демократичного конституційного ладу України Соціально-економічні та культурні права громадян України Підготовка та проведення виборів. Поняття територіального устрою держави Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади України Президент України – глава держави Прокуратура в системі державного механізму, її завдання, функції, повноваження, організація та діяльність Право власності: приватна власність, колективна власність, державна власність, спільна власність. Захист права власності. Робочий час та час відпочинку Матеріальна відповідальність Предмет, принципи й завдання сімейного права. Поняття шлюбу та сім’ї. Право громадян на житло та форми його реалізації Поняття, предмет та джерела трудового права. Трудовий договір: поняття та види. Випробування при прийнятті на роботу. Матеріальна відповідальність працівників та її види. ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема: Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання. Гарантії прав на землю. Охорона земель. Закріплення теоретичних знань в галузях права. Тема: Загальне вчення про державу. Апарат держави. Система органів державної влади України. Тема: Загальне вчення про право. Особливості спадкування за законом та за заповітом. Тема: Основи сімейного права України Міністерство транспорту та зв'язку України Виборче право України: поняття та принципи. Конституційний інститут референдуму. Основні теорії походження держави і права Правові норми – особливий вид соціальних норм Підзаконний нормативно-правовий акт Законодавство. Систематизація законодавства Загальна характеристика Конституції України, її місце в системі законодавства Єдність прав і обов’язків громадян Загальна характеристика системи органів державної влади Конституційний статус місцевих державних адміністрацій Виборче право та виборча система в Україні. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин Спадкування за Цивільним правом Умови й порядок прийняття на роботу. Контракт Підстави припинення трудового договору Дисциплінарна та матеріальна відповідальність Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх Сім’я та шлюб за сімейним законодавством Взаємні права та обов’язки батьків та дітей Загальна характеристика житлового законодавства України Система судової влади в Україні Поняття правоохоронних органів Поняття оперативно-розшукової діяльності Товар, його ціна, порядок оплати Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін Тема 1. Історичний розвиток держави і права України Тема 2. Основні поняття теорії держави і права. Зміст права – це сукупність правових приписів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин; це закріплені в правових нормах суб’єктивні права, юридичні обов’язки та заборони. Тема 3. Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності. Розділ II. Основи конституційного права України. Тема 5. Правове регулювання виборів та референдумів. Участь у формуванні органів виконавчої влади. Правосуддя – це особливий вид державної діяльності, яку проводить суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях адміністративних, кримінальних, цивільних та господарських справ. Розділ III. Основні галузі права України. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Право власності в суб’єктивному значенні – це закріплення в нормах права можливості конкретного власника володіти, користуватися і розпоряджатися майном. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті, зроблене у встановленому законом порядку і формі. Тема 17. Матеріальна відповідальність працівників перед підприємством. Тема 19. Основи адміністративного права. Дайте юридичну оцінку (кваліфікацію) перерахованим нижче діянням Основні закономірності виникнення держави і права Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні Поняття права та його ознаки Поняття системи права як внутрішньої його організації Реалізація норм права: загальна характеристика Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури Конституційне право — провідна галузь національного права України Місцеве самоврядування в Україні Внесення змін і введення в дію Конституції України Джерела трудового права. Місце Кодексу законів про працю в системі трудового права України Індивідуальні й колективні трудові спори Поняття соціального захисту та його види Соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку Правова охорона водних ресурсів Глава XI ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТВОРЧОЇ, ІНТелеКТуаЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Об'єкти цивільно-правових відносин Суб'єкти права власності та захист їхніх прав Цивільно-правова відповідальність я Основи авторського права в Україні Державні підприємства та їх правовий статус. Управління державним сектором економіки Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України Приватизація державного житлового фонду Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців Б. Основи адміністративного процесу Адміністративна відповідальність: поняття та особливості Адміністративна відповідальність неповнолітніх Глава XVII ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Система оподаткування та її значення Відповідальність за порушення законодавства про податки Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика Співучасть у вчиненні злочину Відстрочення виконання вироку Принципи здійснення правосуддя Конституційний Суд України, його завдання та функції Кримінальне судочинство в Україну Кримінально-процесуальний кодекс України ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції Житловий фонд будівельних кооперативів (ЖБК) — су- ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Адміністративне законодавство Тема 1. Проблематика теорії держави і права. Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування України. IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять. Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. Тема: Основи адміністративною права України. Оформлення індивідуальної роботи Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали оцінювання МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Юридична відповідальність: поняття і ознаки Види юридичної відповідальності Організація судової влади в Україні Система, структура і організація діяльності Суб’єкти адміністративного права Адміністративна відповідальність ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ Організаційно-правові форми підприємств За причиною виникнення можна виділити три основні види монополій – природна, адміністративна, економічна. Фінансове право України: поняття і предмет Правове регулювання валютних операцій банків Види земель та їх правовий статус Регулювання міжнародно–правових відносин Про банки і банківську діяльність Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Сфера застосування Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України Стаття 30. Структура капіталу банку Стаття 71. Інспекційні перевірки банків Стаття 80. Права та обов’язки тимчасового адміністратора КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ТЕМА 1. Поняття, сутність та походження держави. Форми держави Глухівський національний педагогічний університет Змістовий модуль 1: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Семінарський модуль (4 год.) Навчально-методичне забезпечення Яке поняття характеризується як точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті? Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом? Вкажіть форму власності територіальної громади. Тема 3: Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Банківські рахунки (4год.). МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Лекція 6. Основи адміністративного права України Публічно-правові галузі права З дисципліни «правознавство» Нормативні акти та література МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема: Адміністративно-правові норми та відносини Тема: Законність у державному управлінні Тема: Управління адміністративно-політичною сферою (частина 2) Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини Тема 8. Форми державного управління Тема 13. Загальна характеристика адміністративного процесу Тема 17. Дисциплінарні провадження Тема 22. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену Харківський національний університет внутрішніх справ Тема 10. Об’єкти цивільних прав Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи Розділ ІV. Право інтелектуальної власності Тема 24. Право промислової власності Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань Тема «Підсудність цивільних справ суду» ТЕМА 16. Реалізація норм права Семінарське заняття - 2 год. ТЕМА 15. Система права і система законодавства Шкала оцінювання: національна та ECTS Юридична техніка: поняття та її різновиди. Либерализация анти-Православных культов (тоталитарных и сомнительных сект) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Т.ТУРАНСКАЯ Об источниках инициативы принятия Закона ПМР о проекте Закона ПМР «О социально-правовой защите от насилия в семье» Ведення чужих справ без доручення Понятие и причины возникновения трудовых споров. Подсудность индивидуальных трудовых споров. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Статья 402. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией Статья 405. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування Категория дел об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Об установлении факта принятия наследства, о признании права собственности на наследственное имущество. Визнання права собственности в порядке наследования на недвижимое имущество и на самовольное строительство. И V. Недействительность завещания. Толкование завещания. Изменение очередности получения права на наследование, устранении от права на наследование, разделе наследственного имущества. Классификация субъектов финансового права Понятие денежно-правовых отношений Эмиссия как категория российского законодательства Правоспособность кредитных организаций Органы валютного регулирования Правовой режим валютных операций резидентов Чрезвычайные меры валютного регулирования КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ— КОДЕКС ПРИВАТНОГО ПРАВА Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України. Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання або ненастання певної події. Стаття 12. Здійснення цивільних прав Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої — п'ятої статті 13 цього Кодексу. Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом Коментована стаття ЦК вказує на те, що суб'єкт права може обрати один або кілька способів захисту. Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин. Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника. Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов. Положення цієї глави застосовуються до всіх товариств та установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені законом. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Стаття 100. Право участі у товаристві Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. В разі недостатності у юридичної особи, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства. Стаття 116. Права учасників господарського товариства Стаття 118. Залежне господарське товариство Стаття 121. Управління повним товариством Стаття 132. Ліквідація повного товариства Командитне товариство не зобов'язане ліквідовуватись, якщо в ньому залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник. Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю Публічна звітність товариства з обмеженою відповідальністю про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом. Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю Найменування товариства з додатковою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова «товариство з додатковою відповідальністю». Порядок і строки вчинення дій щодо створення акціонерного товариства, у тому числі порядок проведення установчих зборів та їхня компетенція, встановлюються законом. Особливості створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів можуть встановлюватися законом. Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах Майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером. Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом. Місце вчинення дво - або багатостороннього правочину встановлюється відповідно до статті 647 цього Кодексу. Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі вчинення неповнолітньою особою правочину з малолітньою особою настають наслідки, встановлені частиною третьою статті 222 цього Кодексу. Правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування (стаття 71 цього Кодексу), є нікчемним. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених цим Кодексом та іншими законами, можливе лише у випадках, передбачених ними. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.046 с.)