І. Виконайте тестові завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Виконайте тестові завдання.1. Яке поняття характеризується як точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті?

A. Суспільний порядок.

Б. Дисципліна.

B. Законність.

Г. Правомірна поведінка.

2. Які з перерахованих положень належать до спеціальних засобів гарантій законності?

A. Економічні.

Б. Політичні.

B. Організаційні.

Г. Ідеологічні.

3. Сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у суспільстві та проявляються у суспільній думці, - це__________________________

A. Правосвідомість.

Б. Правова культура.

B. Правова ідеологія.

Г. Правова психологія.

4. Який елемент не відноситься до складу правопорушення?

A. Зміст правопорушення.

Б. Об’єкт правопорушення.

B. Суб’єкт правопорушення.

Г. Суб’єктивна сторона правопорушення.

5. Установіть відповідність між характеристикою і формою вини.

1. Особа під час скоєння забо роненого законом діяння А. Прямий умисел.

усвідомлювала його протиправний характер, не Б. Непрямий умисел.

бажала, але передбачала можливість настання В. Протиправна самовпевненість.

суспільно небезпечних наслідків. Г. Протиправна недбалість.

2. Особа не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була та могла їх передбачити.

3. Особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення.

4. Особа усвідомлювала протиправний характер свого діяння, передбачала його небезпечні наслідки і бажала їх настання.

6. Яке правопорушення не відноситься до проступків?

A. Адміністративне.

Б. Кримінальне.

B. Дисциплінарне.

Г. Цивільно-правове.

II. рівень – 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Правова ідеологія - правова психологія.

• Умисел - необережність.

• Злочин - проступок.

III.рівень – 2 бали.

Прочитайте поданий нижче текст. Визначте, які твердження правильні, а які - ні.

На уроках правознавства Роман стверджував:

• Дисципліна - це відповідний порядок поведінки людей, який відповідає нормам і моделям, що склалися в суспільстві, а також вимогам тієї чи іншої організації.

• Гарантії законності - це принципи, які лежать в основі забезпечення правопорядку.

• Існують такі види правосвідомості, як особистісна, масова, суспільна, жіноча, чоловіча, наукова, професійна, побутова.

• Правомірна поведінка - це суспільно корисна, суспільно необхідна, бажана і допустима поведінка осіб.

• До складу правопорушення входять об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.

• Формами вини є умисел і необережність.

IV.рівень – 3 бали.

Розв’яжіть ситуації.

А. Під час перерви учні 10-го класу вийшли на шкільне подвір’я і почали грати в сніжки. Один із школярів, вирішивши продемонструвати свою силу, почав кидати сніжки на дах школи. Одна із сніжок потрапила у вікно, в результаті чого було розбито скло і його уламком поранено школярку 3-го класу.

Чи можна вважати це правопорушенням? Доведіть.

Б. Десятикласники Микола і Петро вирішили здійснити взаємовигідний обмін. За два диски Миколи з записами сучасних фільмів Петро віддавав комп’ютерний ігровий компакт-диск. Вдома Петро раптом виявив, що на дисках нічого не записано.

Чи було Миколою здійснено правопорушення? Доведіть.

V. Запитання та завданняі для самоперевірки.

1. Що таке суспільний порядок і якими нормами він визначений?

2. **Якими гарантіями забезпечується законність?

3. Що таке правосвідомість?

4. Які види правосвідомості розрізняють?

5. Що таке правопорушення?

6. Які елементи входять до складу правопорушення?

7. Розкрийте зміст форм вини.

8. Схарактеризуйте види правопорушень.

 


 

ВАРІАНТ 13

І рівень (4 бали)

 

І. Виконайте тестові завдання.

1. Який вид відповідальності полягає в осуді суспільством вчинків особи, що не відповідають загальноприйнятим уявленням про добро і зло?

А. Моральна.

Б. Політична.

В. Економічна.

Г. Юридична.

2. Який вид відповідальності не відноситься до юридичної?

A. Кримінальна.

Б. Дисциплінарна.

B. Конституційна.

Г. Політична.

3. Що не є обставиною юридичної відповідальності?

A. Казус.

Б. Джерело підвищеної небезпеки.

B. Непереборна сила.

Г. Крайня необхідність.

II. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Правопорушення - юридична відповідальність.

• Матеріальна - майнова юридична відповідальність.

III.рівень – 2 бали.

Прочитайте подані твердження. Вкажіть, які твердження правильні, а які - ні.

На уроці правознавства Володимир стверджував:

• Підстави юридичної відповідальності є фактичні, політичні та економічні.

• Юридична відповідальність не існує за наявності всіх обставин, що виключають юридичну відповідальність.

• Класифікації юридичної відповідальності в основному проводяться залежно від того, до якої галузі права відносяться норми, які передбачають юридичну відповідальність, і залежно від органів, які накладають юридичну відповідальність.

ІV. рівень – 3 бали

Розв’яжіть ситуацію.

Десятикласниця Настя Поліглот, поспішаючи на урок англійської, перейшла вулицю в двадцяти метрах від пішохідного переходу. Намагаючись об’їхати школярку, водій автомобіля змушений був різко звернути на узбіччя. В результаті відбувся наїзд на газетний кіоск. Автомобіль і кіоск було пошкоджено.

Дайте правовий аналіз дій Насті Поліглот. Чи можуть її притягти до юридичної відповідальності? Якщо так, то до якого виду юридичної відповідальності її буде притягнуто?

V. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Що таке відповідальність?

2. Які існують види відповідальності?

3. Які ви знаєте підстави юридичної відповідальності?

4. Схарактеризуйте ознаки юридичної відповідальності.

5. Назвіть обставини, що викликають юридичну відповідальність.

6. Дайте характеристику видів юридичної відповідальності.

 


 

ВАРІАНТ 14

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Назвіть, для яких норм характерні загальнообов’язковість і формальна визначеність.

A. Моралі.

Б. Права.

B. Звичаїв.

Г. Релігійних норм.

2. Які основні елементи норми права?

A. Загальна і особлива.

Б. Гіпотеза, диспозиція і санкція.

B. Правило та виняток.

Г. Теза, аргумент, висновок.

3. Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності і діянням.

1. Кримінальна відповідальність. А. Невиконання договору.

2. Адміністративна відповідальність.- Б. Крадіжка.

3. Цивільно-правова відповідальність. В. Прогул.

Г. Розпивання спиртних напоїв

у громадських місцях

4. Дисциплінарна відповідальність.. Ґ. Невиконання партійного

доручення.

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Частина правової норми, А. Дисципліна.

в якій зафіксовані умови, Б. Необережність.

обставини, з настанням яких В. Гіпотеза.

здійснюється диспозиція. Г. Інститут права.

2. Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил поведінки.

3. Різновид юридичних фактів, які виникають незалежно від волі суб’єктів правовідносин.

4. Одна із форм вини.

5. Система юридичних норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин у рамках галузі права.

5. Доповніть твердження.

______________ - здатність особи мати суб’єктивні права і виконувати юридичні обов’язки відповідно до норм права.

Внутрішня будова права, в якій виражається єдність та диференціація його норм, - це

ІІ. рівень (3 бали)

Виправте помилки.

Під час контрольної роботи з правознавства Олексій написав: «Людське суспільство з часу виникнення до створення держави виробило соціальні норми - звичаї, традиції, релігійні, моральні, корпоративні норми для регулювання суспільних відносин.

Створення держав зумовило встановлення нових соціальних норм - норм права, основним джерелом (формою) виникнення яких на першому етапі був правовий прецедент. За допомогою норм права в країні визначається певний суспільний порядок. Традиційно у світовій практиці норми права поділяються на публічні та особисті. Реалізація ж норм права може здійснюватися в формі використання, виконання, доповнення та застосування. Норми права регулюють певний аспект суспільних відносин, визначаючи свободи і обов’язки їх учасників».

ІІІ. рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

• Правова норма - стаття правової норми.

• Правовий прецедент - нормативно-правовий акт.

IV.рівень (3 бали)

Визначте правовідносини в тексті та розкрийте їх склад. Схарактеризуйте підстави виникнення цих правовідносин.

«Сьогодні у Михайла день народження. Його привітали батьки, дідусь з бабусею, сестра, друзі. Найближчий друг Костя подарував збірку фільмів Інгмара Бергмана для його колекції світової класики кіно. Михайло дуже зрадів подарунку».


 

ВАРІАНТ 15

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Склад правопорушення - це____________

А. Статті Кримінального кодексу України. Б. Юридичні акти та юридичні поступки.

В. Об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони правопорушення.

Г. Наміри та дії правопорушника.

2. До якої групи можна віднести указ про відзначення громадянина України державною нагородою?

A. Нормативно-правовий акт управління.

Б. Індивідуально-правовий акт управління.

B. Змішано-правовий акт управління.

Г. Загально-правовий акт управління.

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

А. Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил поведінки.

Б. Санкціоноване і забезпечуване державою правило поведінки, що склалося в результаті тривалого повторення людьми дій.

В. Будь-яке правопорушення.

Г. Режим упорядкованості, організованості суспільних відносин, що існує в державі за умови належного дотримання законності.

Ґ. Засіб реформування, впорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)