Вкажіть класифікацію виборів, видами якої є парламентські, президентські та місцеві вибори.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть класифікацію виборів, видами якої є парламентські, президентські та місцеві вибори.А.За причинами проведення виборів.

Б. Залежно від способу волевиявлення.

В.Залежно від того, обирається виборний орган повністю чи частково.

Г. Залежно від предмета обрання.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

Принцип вільних виборів - принцип вільного волевиявлення.

• Мажоритарна - пропорційна виборча система.

• Безпосередня - представницька форма демократії.

ІІІ рівень 2 бали.

** Прочитайте запитання, які були винесені на всеукраїнський референдум 17 квітня 2000 р. Визначте, який вид референдуму проводився у 2000 р.:

• за юридичною силою рішення;

• за територією проведення;

• за способом проведення.

1. Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення ст. 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту: «Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі не затвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України», яка б установила додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України?

2. Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України?

3. Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300?

4. Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації?

IV рівень 3 бали.

Знайдіть і розкрийте значення термінів «остракізм», «балотування», «електорат», «абсентеїзм».

ВАРІАНТ 23

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання

1. Які органи створює Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки та попереднього розгляду питань?

А. Законотворчі комісії.

Б. Комітети.

В. Тимчасові спеціальні комісії.

Г. Тимчасові слідчі комісії.

2. Хто здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

A. Державна податкова служба.

Б. Національний банк України.

B. Рахункова палата.

Г. Державна контрольно-ревізійна служба.

3. Які повноваження має Конституційний Суд України?

A. Відправлення правосуддя.

Б. Судовий контроль за законністю та обґрунтованістю застосування засобів процесуального примусу.

B. Тлумачення правових норм.

Г. Обмеження конституційної та іншої галузевої пра- восуб’єктності громадян.

4. Який орган є вищим в системі виконавчої влади України?

A. Кабінет Міністрів України.

Б. Президент України.

B. Державна адміністрація.

Г. Державний виконавчий орган.

5. Яке з перерахованих повноважень не належить до компетенції Президента України?

A. Призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Б. Користується правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

B. Підписує закони, прийняті Верховною Радою Укра їни.

Г. Забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.

6. Який державний правоохоронний орган спеціального призначення, забезпечує конституційний лад, територіальну цілісність і державний суверенітет?

A. Служба безпеки України.

Б. Генеральна прокуратура України.

B. Прикордонні війська України.

Г. Державна митна служба України.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Законодавча - виконавча влада.

• Суд конституційної юрисдикції - суди загальної юрисдикції.

• Міністерства - державні комітети.

ІІІ. рівень 2 бали.

Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів України Місцеві державні адміні страції Конститу ційний Суд України Суди загальної юрисдикції
           

Розподіліть наведені нижче повноваження органів державної влади.

 

1. Вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших нормативно-правових актів.

2. Підготовка та виконання обласних і районних бюджетів.

3. Затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

4. Забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики.

5. Офіційне тлумачення Конституції України та законів Укра їни.

6. Відправлення правосуддя.

7. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

8. Прийняття рішення про припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

9. Розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання Державного бюджету.

10.Призначення на посаду та звільнення з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України.

11.Встановлення державних символів України.

12.Обмеження правосуб’єктності громадян України.

IV. рівень 3 бали.

Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Яке коло питань охоплює поняття «конституційний статус Верховної Ради України»?

2. Яку організаційну структуру має Верховна Ради України?

3. Що входить до компетенції українського парламенту?

4. Яке місце посідає Президент України в системі державних органів?

5. Які повноваження має Президент України?

6. Дайте визначення органів виконавчої влади.

7. Назвіть види органів виконавчої влади.

8. Дайте загальну характеристику Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади Яку систему мають судові органи загальної юрисдикції?

9. Які повноваження має Конституційний Суд України?

10. Як і види правоохоронних органів виконують свої функції в Україні?

Які завдання держава і суспільство ставлять перед органами міліції?


 

ВАРІАНТ 24

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке з понять, означає право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення?

A. Місцевий референдум.

Б. Місцеве самоврядування.

B. Виконавче провадження місцевої громади.

Г. Місцева автономія.

2. Поняття «територіальна громада» охоплює_____

A. Жителів району, області.

Б. Село, селище, місто.

B. Об’єднання людей за політичними уподобаннями. Г. Жителів села, селища, міста.

3. Назвіть головну посадову особу територіальної громади.

A. Сільський, селищний, міський голова.

Б. Мер села, селища, міста.

B. Сільський, селищний, міський губернатор.

Г. Голова місцевої державної адміністрації.

4. Яке твердження не відноситься до принципів місцевого самоврядування?

A. Державна підтримка.

Б. Правова, матеріально-фінансова самостійність.

B. Колегіальність.

Г. Змагальність сторін.

5. Вкажіть повноваження, яке належить до відання обласних, районних рад.

A. Організація роботи ради.

Б. Контроль за виконанням місцевих бюджетів.

B. Координація діяльності відділів, інших виконавчих органів влади.

Г. Попередній розгляд проектів місцевих програм розвитку.

6. Вкажіть форму власності територіальної громади.

A. Приватна.

Б. Комунальна.

B. Державна.

Г. Власність українського народу.

II. рівень 3 бали

Порівняйте поняття.

• Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради - органи самоорганізації населення.

• Сільська, селищна, міська рада - районна, обласна рада.

• ** Районна, обласна рада - районна, обласна державна адміністрація.

Місцеве самоврядування - ...
Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування: 1) ...; 2) ...;
Система місцевого самоврядування Принципи місцевого самоврядування:
Територіальна громада - ... 1) Народовладдя
... - органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їхнього імені та в їхніх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування. 2) ...
... - ... 3) ...
Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради - ... 4) Виборність
... - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених законодавством. 5) ...
... - ... 6) ... та інші

ІІІ рівень 2 бали.

Визначте поняття, принципи та систему місцевого самоврядування.Заповніть таблицю.

 

 

IV рівень 3 бали.

Розв’яжіть ситуацію.

Селищна рада за ініціативою мешканців затвердила місцевий збір з власників собак. Районна рада скасувала це рішення, мотивуючи це перевищенням селищною радою своїх повноважень.

Схарактеризуйте повноваження сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих органів. Дайте правовий аналіз ситуації.


 

ВАРІАНТ 25

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яка з підгалузей не відноситься до фінансового права?

A. Податкове право.

Б. Рахункове право.

B. Бюджетне право.

Г. Банківське право.

2. Яке поняття є системою юридичних норм, що регулюють відносини розмежування доходів загальнодержавного і місцевих бюджетів, прийняття і виконання бюджетів і звітів про їх виконання?

A. Фінансове право.

Б. Податкове право.

B. Бюджетне право.

Г. Банківське право.

3. Який елемент складу фінансових правовідносин має визначення «фонди коштів, які формуються, розподіляються та використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів»?

A. Суб’єкт.

Б. Об’єкт.

B. Фактичний зміст.

Г. Юридичний зміст.

4. Який вид юридичної відповідальності буде нести фізична особа за підробку грошових знаків та за ухилення від сплати податків?

A. Дисциплінарну.

Б. Цивільну.

B. Адміністративну.

Г. Кримінальну.

5. Співвіднесіть класифікацію і види податків.

1. Залежно від суб’єкта А. Загальнодержавні (платника податку). і місцеві.

Б. Прямі та непрямі податки.

2. За способом обкладення. В. Одноразові та

систематичні.

3. Залежно від органу, Г. Загального призначення та - що встановлює податки. цільові податки

Ґ. Податки з фізичних осіб

4. Залежно від періодичності стягнення. , податки з юри дичних осіб,

з фізичних і юридичних осіб.

6. Установіть відповідність між сутністю і назвою функцій податків.

1. Розподіл національного доходу - А.Регулююча,

за сферами суспільних потреб. Б. Фіскальна,

В. Розподільча.

2. Забезпечення стимулювання Г. Контрольна,

одних галузей суспільного Ґ. Стимулююча,

виробництва та стримування

інших.

3. Наповнення бюджетів усіх рівнів.

4. Перевірка ефективності функціонування податкової системи.

II. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Податок - збір та мито.

• Законодавчий процес - бюджетний процес.

III.рівень 2 балиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.016 с.)