Прочитайте інформаційне повідомлення за 2005 р. про політичні події в Саудівській Аравії. З’ясуйте, яка форма державного правління притаманна державі. Знайдіть у тексті факти, що доводять вашу думку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прочитайте інформаційне повідомлення за 2005 р. про політичні події в Саудівській Аравії. З’ясуйте, яка форма державного правління притаманна державі. Знайдіть у тексті факти, що доводять вашу думку.ВАРІАНТ 1

І. рівень (4 бали)

1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

A. Держава. Б. Суспільство. В. Населення. Г. Громада.

2. Укажіть причину виникнення держави.

А. Виникнення патріархальної сім’ї.

Б. Неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти.

В. Три великі суспільні поділи праці.

Г. Необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм.

3. Яким видом соціальних норм не регулювалися суспільні відносини в первісному суспільстві?

A. Правові норми. Б. Норми моралі. Звичаї та традиції. Г. Релігійні норми.

 

4. Яке поняття характеризує історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва?

A. Цивілізація. Б. Індустріалізація. В. Модернізація. Г. Формація.

 

5. Співвіднесіть характеристику теорії походження держави і назву теорії.

1. Держава виникає внаслідок укладення угоди

між правителем і народом для

забезпечення справедливості.

2. Держава походить від сім’ї

і є результатом розростання сім’ї.

3. Держава і право виникли одночасно

через появу приватної власності

і розшарування суспільства на класи.

4. Головною причиною суспільних

процесів, у тому числі й

виникнення держави, є зростання народонаселення.

 

6. Назвіть засновника цивілізаційного підходу до типологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що відрізняються спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних та інших ознак.

A. К. Маркс. Б. А. Тойнбі. Г. Спенсер. Г. Дж. Фрезер.

 

ІІ. Рівень – 3 бали

7. Порівняйте поняття.

A. Формаційний - цивілізаційний підходи до історичної типологізації держав.

Б. Держава - країна - суспільство.

B. Організація суспільних відносин у додержавний період - зміни в організації суспільних відносин у зв’язку з появою держави.

ІІІ. Рівень 2 бали

8. Прочитайте та поясніть тези з філософських роздумів англійського філософа Т. Гоббса. Яку теорію походження держави ілюструють перші дві думки? Запропонуйте продовження третьої тези.

A. «Людина людині - вовк».

Б. «Війна всіх проти всіх».

B. «Природні закони незмінні та нескінченні. Їх дев’ятнадцять: вдячність, справедливість, пробачення образ, рівність у користуванні загальними речами, довіра до жеребкування ...».

IV. Рівень 3 бали.

9. Запитання для самоперевірки.

1. Що таке суспільні відносини?

2. Які види суспільних відносин ви знаєте?

3. За допомогою яких засобів відбувалося впорядкування суспільних відносин у додержавний період?

4. Які зміни відбулися в організації суспільних відносин з появою держави?

5. Дайте коротку характеристику 3-4 теоріям походження держави.

6. Які підходи існують для визначення історичних типів держави?

7. Який з них, на ваш погляд, заслуговує найбільшої уваги? Чому? За яким підходом доцільно вивчати історію сьогодні?


 

ВАРІАНТ 2

I. Рівень – 4 бали.

1. Яке поняття не є ознакою держави?

A. Територія. Б. Кордон. Система податків. Г. Система правових норм.

 

2. Суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі правових норм, - це_______________

A. Апарат держави.

Б. Суспільне об’єднання.

B. Механізм держави.

Г. Держава.

 

3. Назвіть критерій класифікації функцій держави відповідно до якого видами функцій є: гуманітарні, політичні, економічні.

A. За соціальною значущістю.

Б. За часом здійснення.

B. За територіальною спрямованістю.

Г. За сферами суспільного життя.

 

4. Яке поняття виражає сутність держави?

A. Державний апарат.

Б. Представницькі органи.

B. Функції держави.

Г. Форма правління.

 

5. Назвіть підставу, за якою формується персональний склад Верховної Ради України.

А. Отримання посади в спадок.

Б. Призначення.

В. Вибори.

Г. Входження до складу за посадою.

 

6. Яка особливість державної влади характеризується юридичним обґрунтуванням, визнанням народом країни, а також світовою спільнотою?

A. Верховенство.

Б. Легітимність.

B. Публічність.

Г. Суверенність.

 

ІІ. Рівень – 3 бали.

7. Порівняйте поняття.

A. Соціальна влада - державна влада.

Б. Органи законодавчої влади - органи виконавчої влади.

B. Внутрішні - зовнішні функції держави.

 

ІІІ. Рівень 2 бали.

8. Розгляньте малюнки**.


 


 


 

Користуючись додатковою літературою, установіть відповідність між країнами та назвами парламентських установ. 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7 8 9 10 11 12

A. Парламент (Палата общин та Палата лордів).

Б. Скупщина.

B. Кнесет.

Г. Великі Народні збори.

Ґ. Конгрес (Палата представників та Сенат).

Д. Федеральні збори (Рада Федерації та Державна дума). Е. Верховна Рада.

Є. Стортинг.

Ж. Верховний Кенгес (Сенат і Мажліс).

З. Національна Асамблея (Сейм та Сенат).

И. Генеральні Кортеси (Конгрес депутатів та Сенат).

І. Олій Мажліс.

IV. Рівень – 3 бали.

9. Підберіть приклади державних органів (зі світової практики) за способом утворення (виборні; ті, що призначаються;успадковані).

 


 

ВАРІАНТ 3

І рівень – 4 бали.

1. Яке поняття не входить до складових елементів державного устрою?

A. Форма державного правління.

Б. Функції державних органів.

B. Форма територіального устрою.

Г. Політичний режим.

2. Спосіб організації верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни - це...

A. Форма державного правління.

Б. Форма територіального устрою.

B. Політичний режим.

Г. Методи державного управління.

3. За якої форми правління державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?

A. Президентська республіка.

Б. Федерація.

B. Парламентська республіка.

Г. Монархія.

4. Яка країна є прикладом парламентської монархії?

A. Саудівська Аравія.

Б. Об’єднані Арабські Емірати.

B. Японія.

Г. Оман.

5. Які юридичні властивості характерні для республіки?

A. Спадкове трононаступництво.

Б. Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів.

B. Безстроковість влади.

Г. Непідпорядкованість влади глави держави будь- яким іншим суб’єктам.

6. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, - це.

A. Унітарна держава.

Б. Федерація.

B. Конфедерація.

Г. Імперія.

ІІ рівень – 3 бали.

Критерії для порівняння Парламентська республіка Президентська республіка Змішана республіка
Порядок формування уряду      
Обсяг повноважень президента      
Наявність посади прем’єр-міністра      
Спосіб виборів президента      
Сучасні приклади      
  Загальні риси:____________________; ___________________________

7. Порівняйте за поданими в таблиці критеріями різні типи республік.

ІІІ. Рівень – 2 бали

 

ВАРІАНТ 4

 

І Рівень 4 бали.

1. Яке поняття характеризує підвид демократичного режиму, особливостями якого є вірність традиціям та небажання здійснювати будь-які перетворення?

A. Демократично-ліберальний.

Б. Демократично-радикальний.

B. Демократично-традиційний.

Г. Демократично-консервативний.

2. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути, - це________________________________

A. Демократичний режим.

Б. Перехідний режим.

B. Авторитарний режим.

Г. Тоталітарний режим.

3. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?

A. Здійснюється цілковитий контроль над економікою.

Б. Допускається обмежений плюралізм (без реальної боротьби за владу).

B. Відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх груп населення.

Г. Держава втручається у приватне життя людини і громадянина.

4. Яке визначення найбільше відповідає поняттю «політичний режим»?

A. Засоби і методи правління.

Б. Розподіл влади між складовими частинами держави.

B. Спосіб організації вищих державних органів влади. Г. Взаємодія гілок влади, їх реальне співвідношення.

5. Установіть відповідність між режимом і його характерною рисою.

1. Демократично-ліберальний.- А. Може бути встановлена як командна, так і

ринкова економіка.

2. Демократично-радикальний. Б. Відчуження народу від влади.

3. Авторитарний. В. Права людини – найвища соціальна цінність.

4. Тоталітарний. Г. Основна увага приділяється здійсненню реформ

і перетворень.

 

 

6. Установіть відповідність між режимом і його прикладом.

1. Демократичний. А. Україна на початку 90-х

років XX ст.

2. Перехідний. Б. СРСР 30-50-х років XX ст.(сталінізм).

3. Авторитарний. В.СРСР кінця 50-х-початку 60-х років XX ст.

4. Тоталітарний. («відлига»).

Г. Швеція на початку XXI ст.

 

ІІ Рівень 3 бали

7. Порівняйте поняття «тоталітаризм» та «авторитаризм», додавши характерні риси режимів до таблиці.

 

 

Тоталітаризм Авторитаризм
  Відсутність єдиної ідеології
Єдина добре організована масова партія  
  Допускається обмежений плюралізм* (без реальної боротьби за владу)
Влада не обмежена законом, спирається на терор і репресії  
  Може бути як командна, так і ринкова економіка
«Активна» несвобода особи (держава примушує особу діями демонструвати лояльність до режиму)  
Приклади: Приклади:
Загальні риси:

 

III. рівень 2 бали.

8. Поміркуйте, чи може абсолютна монархія бути демократичною державою.

IV. рівень 3 бали.

9.Прочитайте уривки з політичних портретів. Подумайте, які режими склалися за часів перебування при владі цих політиків. Підтвердіть свої думки конкретними фактами з поданих текстів.

Пол Пот (справжнє ім’я Салот Сар)

(1925-1998) - камбоджійський політик, лідер «червоних кхмерів» та прем’єр-міністр Камбоджі

Народився в епоху французької колонізації. Отримавши атестат про середню освіту в місцевій французькій школі, вступив до Паризького університету, де захопився ліворадикальними ідея-Плюралізм (від лат. pluralis - множинний)ми. Повернувшись до Камбоджі, заснував рух, відомий під назвою «червоні кхмери», який у 1967 р. почав антиурядову партизанську війну. У 1975 р. загони Пол Пота захопили столицю Камбоджі Пномпень. У країні встановився режим жорстокого терору проти представників вищого класу та інтелігенції. Були фізично знищені науковці, учителі, лікарі. Всіх мешканців міст було виселено до сільської місцевості, щоб вони займалися примусовою працею - вирощували рис. Важка праця повинна була виховати «нового громадянина». Із цією метою було знищено всі механізовані прилади, увесь парк сільськогосподарської техніки.

За 3,5 року перебування при владі Пол Пота кількість населення зменшилася на 26 % (було репресовано більше 2 млн камбоджійців). У 1979 р. Пол Пота було скинуто в’єтнамськими військами, що вторглися до країни.

 

Франклін Делано Рузвельт

(1882-1945) - 32 президент США (1933-1945)

Коли Рузвельт вступив на посаду, США перебували в небувалій кризі. У лютому 1933 р. всій банківській системі загрожував крах. Однією з галузей, куди відразу після вступу на посаду втрутився уряд Рузвельта, була система грошового і кредитного обігу США. Президент започаткував політику «Нового курсу». Усі заходи в цій галузі служили таким цілям: радикальна реформа банківської справи, нагляд і контроль за торгівлею цінними паперами.

Рузвельт чотири рази переобирався на пост президента країни (що є рекордом в історії США, тому що за Конституцією президент обирається не більше ніж на 2 строки поспіль) і займав його до самої смерті.

З його іменем пов’язана також одна з найвизначніших сторінок в історії зовнішньої політики США, зокрема встановлення та нормалізація дипломатичних відносин з Радянським Союзом, участь США в антигітлерівській коаліції. Велика заслуга Рузвельта у втіленні в життя так званого «Нового курсу» всередині країни, що відіграло важливу роль у стабілізації економічної та соціальної ситуації в період після економічної кризи 1929-1933 рр., дозволило уникнути тяжких соціально-політичних потрясінь. Рузвельт проявив себе як неординарний, гнучкий політик, який здатний своєчасно реагувати на зміну настрою всіх верств суспільства. Він робив усе, щоб зберегти і розвинути існуючий суспільно-економічний лад у країні і зміцнити домінуюче становище США в усьому світі.

 

 

Народився 1942 р. у бедуїнській родині. Згадуючи своє дитинство, Каддафі зізнався: «Я виріс у чистому оточенні, не зараженому інфекціями сучасного життя». У 1961 р. військовий курсант Муаммар створив підпільну організацію, що ставила за мету скинення монархії.

1 вересня 1969 р. загони під керівництвом Ради революційного командування у складі 12 офіцерів на чолі з Каддафі встановили контроль над основними державними і військовими об’єктами. В ефір вийшло відоме «Комюніке № 1», що починалося словами 27-річного полковника Муаммара Каддафі: «Громадяни Лівії! У відповідь на потаємні сподівання і мрії, що переповнюють ваші серця, у відповідь на ваші безперестанні вимоги змін і духовного відродження, прислухаючись до вашого заклику про повстання, віддані вам армійські сили узяли на себе це завдання і повалили реакційний і корумпований режим».

Багата природними ресурсами, але зубожіла, відстала Лівія, з якої в перші роки правління Каддафі «виганяли» атрибути західного життя, була оголошена країною особливого напрямку розвитку. Офіційна ідеологія була сумішшю крайнього етнічного націоналізму, планового соціалізму і державного ісламу при декларованому народовладді. Опорою режиму були армія, держапарат і сільське населення.

Концепція суспільного розвитку викладена в праці Каддафі - «Зеленій книзі». Джамахірія (офіційна назва державного ладу Лівії) у перекладі з арабської означає «влада народних мас». У березні 1977 р. була прийнята Декларація, яка проголосила нову назву країни Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія (СНЛАД), законодавство якої ґрунтується на Корані. Проте найвищий законодавчий орган - Загальний народний конгрес - не зміг вибрати свого голову. У генеральний секретаріат було вибрано Каддафі (генеральний секретар) і чотирьох його найближчих соратників. Рівно за два роки п’ятірка керманичів пішла у відставку з державних посад, поступившись професійним управлінцям. З того часу вся п’ятірка вождів іменується Революційним керівництвом. Муаммар Каддафі офіційно є лише лідером лівійської революції, хоча його реальний вплив на процес ухвалення політичних, економічних і військових рішень дуже вагомий

 


 

ВАРІАНТ 5

 

І. Рівень - 4 бали.

1. Яке поняття характеризує особу, що не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав?

A. Іноземець.

Б. Апатрид.

B. Біпатрид.

Г. Біженець.

2. Назвіть спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

A. Філіація.

Б. Натуралізація.

B. Репатріація.

Г. Трансферт.

3. У якій державі до населення застосовується термін «піддані»?

A. Унітарна держава.

Б. Федеративна держава.

B. Республіка.

Г. Монархія.

4. Позначте принцип, який не характеризує правовий статус особистості за Конституцією України.

A. Принцип рівності людей у своїй гідності та правах.

B. Б. Принцип вичерпності конституційного переліку

прав і свобод.

C. Принцип невідчуженості і непорушності прав і свобод людини.

Г. Принцип єдності прав людини та її обов’язків перед суспільством.

5. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

1. Людина як носій свідомості, суб’єкт пізнання, активного перетворення навколишнього світу, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей.

2. Людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

3. Жива розумна істота, яка має волю, дар мислення та користується ними.

4. Суб’єкт правовідносин.

6. Назвіть термін, за яким умовою припинення громадянства є натуралізація в іншій державі.

A. Вихід з громадянства.

Б. Втрата громадянства.

B. Позбавлення громадянства.

Г. За підставами, передбаченими міжнародними договорами.

ІІ. Рівень 3 бали.

7. Порівняйте понття.

• Людина - особистість - громадянин.

• Філіація - натуралізація - репатріація.

• Іноземець - особа без громадянства - громадянин.

III. Рівень – 2 бали.

8. Розв’яжіть ситуацію.

Іноземець Владайтіс П. ухилився від виїзду з України після

* закінчення відповідного терміну перебування. Чи е це діяння правопорушенням? Чи буде Владайтіс П. відповідати за дане правопорушення? Який вид відповідальності за даний проступок передбачено українським законодавством?

Як зміниться ситуація, якщо стане відомо, що його наміром було набути статусу біженця і він перебувае на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання йому статусу біженця?

Для розв’язання ситуації скористайтеся Кодексом про адміністративні правопорушення або документами, розміщеними на сайті Державного департаменту з питань громадянства http://www.ddgirfo.org.ua

IV. рівень – 3 бали.

9. Запитання для самоперевірки.

1. Чим схожі і чим відрізняються поняття «людина», «особистість», «особа», «громадянин»?

2. У чому полягає сутність взаємовідносин особи і суспільства, особи і держави?

3. Що включає в себе зміст поняття «правовий статус особи»?

4. Які ви знаєте способи набуття та припинення громадянства? Охарактеризуйте їх.

5. Які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства, особами з подвійним громадянством?

ВАРІАНТ 6

 

І. Рівень - 4 бали.

1. Яке поняття означає систему всіх політичних явищ, що взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі?

A. Громадянське суспільство.

Б. Політична система суспільства.

B. Державні органи.

Г. Політичні відносини.

2. Закінчіть думку за Конституцією України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні_ ».

A. Найбільшим пріоритетом.

Б. Надбанням правової держави.

B. Результатом існування громадянського суспільства.

Г. Найвищою соціальною цінністю.

3. Назвіть науковців, що запровадили в науковий і політичний обіг термін «правова держава».

A. Г. Гегель та І. Кант.

Б. Г. Гроций та Б. Спіноза.

B. К.-Т. Велькер та Р. фон Моль.

Г. Т. Гоббс та Дж. Локк.

4. Яка теза не є ознакою правової держави?

A. Існування ієрархічно побудованої партійно-державної еліти.

Б. Закріплення широкого спектру прав і свобод особи.

B. Верховенство закону в усіх сферах життя суспільства.

Г. Ефективна діяльність правоохоронних органів.

5. Який науковець запровадив у 1850 р. у науковий обіг термін «соціальна держава»?

А. Ф. Хаєк.

Б. Ф. Тарановський.

В. Л. фон Штайн.

Г. М. Драгоманов.

6. Установіть відповідність поняття та його визначення.

1. Держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину - А. Громадянське суспільство.

умов гідних існування, однакових можливостей

самореалізації особистості. Б. Політична система суспільства.

 

2. Система всіх політичних явищ, що взаємодіють у суспільстві В. Правова держава.

з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі. Г. Соціальна держава.

Ґ. Демократична держава.

3. Спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави,

але охороняються та гарантуються нею.

4. Політична форма організації суспільного життя, в якій реально забезпечене максимальне здійснення та захист прав і свобод особистості, а державна влада здійснюється у правових формах.

II. Рівень 3 бали.

7. Порівняйте поняття.

• Держава - громадянське суспільство.

• Правова держава - соціальна держава.

 

III. Рівень 2 бали.

8. Прочитайте подані тексти з інформаційних та наукових видань. Згадайте ознаки правової держави. З’ясуйте, чи підпадають під визначення «правова держава» країни, характеристика яких запропонована для аналізу.

У листопаді 2008 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка закликає Іран зупинити порушення прав людини в країні. У цій резолюції підкреслюється, що іранський уряд має дотримуватися міжнародних стандартів стосовно прав людини і покласти край практиці смертної кари для малолітніх злочинців, яка ганьбить образ Ірану як цивілізованої держави. Порушення прав людини в Ірані відбувається в різних формах - від ув’язнення журналістів і членів опозиції до повішень засуджених злочинців. Іран нині є у світі одним із рекордсменів за числом страт.

 

 

Скандинавська модель суспільного устрою - це

бажаний соціалізм. Завжди намагаєшся зрозуміти: чому у них не крадуть, не беруть хабара, не кричать на дітей, не б’ють затриманих, витрачають величезні кошти на навчання інвалідів і ввічливо поводяться з ув’язненими? Навіть в’язниці в Данії специфічні: двох типів - відкриті і закриті. У в’язницях закритого типу містяться ув’язнені, яких засуджено на термін понад пять років, або ті, хто порушив умови перебування у в’язницях відкритого типу. На території є церква, тренажерний зал, бібліотека, лікарняне відділення, майданчик для прогулянок. Але данці дуже цінують свободу, тому й показники злочинності дуже низькі навіть порівняно з іншими країнами Західної Європи.

IV. Рівень 3 бали.

 

9. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. У чому полягає сутність взаємовідносин суспільства і держави?

2. З яких елементів складається політична система суспільства?

3. Назвіть основні ознаки і дайте визначення правової держави.

4. Назвіть основні ознаки і дайте визначення соціальної держави.


 

ВАРІАНТ7

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім’ї, є результатом розростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими».

A. Географічна.

Б. Патріархальна.

B. Психологічна.

Г. Органічна.

2. Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?

A. Представницьку.

Б. Контрольну.

B. Правосуддя.

Г. Законодавчу.

3. Установіть відповідність між поняттям та визначенням.

1. Іноземний громадянин або особа без громадянства, А. Громадянин.

які внаслідок обґрунтованих побоювань стати Б. Іноземець.

жертвами переслідувань за ознаками раси, В. Особа без громадянства.

національності, ставлення до релігії чи іншими Г. Біпатрид.

вимушені залишити територію держави, громадянами Ґ. Біженець.

якої вони є, та щодо яких прийняте рішення про

надання їм відповідного статусу.

2. Особа, яка має особливий правовий зв’язок з державою, що породжує для них взаємні права і обов’язки.

3. Особа, яка не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

4. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою.

1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина.

2. Федерація. Б. Німеччина.

3. Конфедерація. В. Україна.

4. Імперія. Г. Швейцарія.

 

5. Доповніть твердження.

Спосіб організації верховної дер-жавної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни називається

За визначеністю суб’єктів правовий статус особи буває наступних видів: , ,

ІІ рівень (3 бали)

Порівняйте поняття.

• Людина - особистість - громадянин.

• Органи суспільних відносин за первісних часів - зміни в організації суспільних відносин у зв’язку з появою держави.

IVрівень (3 бали)

Охарактеризуйте Україну за формою державного ладу. Виконайте це завдання за таким алгоритмом:

1. Дайте визначення форми правління.

2. Визначте, до якої форми правління належить Україна. Доведіть, спираючись на конкретні приклади (або статті Конституції України), до якого виду республіканської форми правління відносять нашу державу.

3. Дайте визначення форми державного устрою.

4. Поясніть, яка форма державного устрою притаманна Укра їні.

5. Дайте визначення політичного режиму.

6. Назвіть ознаки того режиму, який існує в нашій державі

 


 

ВАРІАНТ 9

І рівень (4 бали)

 

Виконайте тестові завдання.

1. Назвіть термін, що означає правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об’єднаннями громадян.

A. Право. Б. Мораль.

B. Корпоративні норми. Г. Звичаї та традиції.

2. Систематизація законодавства за хронологічним або алфавітним принципом - це.

А. Імплементація.

Б.Інкорпорація.

В. Кодифікація.

Г. Консолідація.

3. Яке визначення характеризує поняття «форма права»?

A. Способи юридичного виразу права.

Б. Форма втілення державної волі.

B. Засіб виразу волевиявлення народу.

Г. Форма забезпечення класового панування.

4. Визначте поняття, яке є основною формою права романо-германської правової сім’ї.

A. Правовий звичай.

Б. Правовий прецедент.

B. Нормативний договір.

Г. Нормативно-правовий акт.

5. Який нормативний акт не належить до підзаконних нормативно-правових актів?

A. Указ Президента України.

Б. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації.

В.Постанова Кабінету Міністрів України.

Г. Декрет Кабінету Міністрів України.

6. Знайдіть характерну особливість моралі як виду соціальних норм.

A. Порушення норм має наслідком застосування засобів громадського впливу.

Б. Норми встановлюються державою.

B. Норми існують тільки в соціально неоднорідному суспільстві.

Г. Норми отримують втілення в офіційних державних актах.

 

ІІ. рівень – 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Кодифікація - інкорпорація - консолідація.

• Право - мораль - звичай.

• Правовий звичай - нормативно-правовий акт - нормативний прецедент.

 

ІІІ. рівень – 2 бали. Заповніть пропуски в поданих нижче схемах.  

 

 

 

IV.рівень 3 бали.

Запитання для самоперевірки.

1. Розкрийте зміст принципу верховенства законів.

2. Обґрунтуйте необхідність систематизації правових актів.

3. Проаналізуйте відмінність між правовими і морально-етичними нормами, між правом і звичаєм, між релігійними і корпоративними нормами.

4. Дайте визначення основних понять теми, а саме: соціальні норми, мораль, право, функції права, джерела права, форми права, нормативні акти, підзаконні нормативно-правові акти, декрети, правові звичаї, правові прецеденти, нормативний договір, систематизація законодавства.


 

ВАРІАНТ 10

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яка галузь права регулює відносини, які складаються у сфері управлінської діяльності державних органів?

A. Трудове право.

Б. Конституційне право.

B. Адміністративне право.

Г. Господарське право.

2. Яке поняття означає засоби і способи впливу права на суспільні відносини?

А. Система права.

Б. Функції права.

В. Предмет правового регулювання.

Г. Метод правового регулювання.

3. Визначте, до якого з перерахованих структурних утворень у системі права належить екологічне право.

A. Профілюючих галузей.

Б. Процесуальних галузей.

B. Спеціальних галузей.

Г. Комплексних галузей.

4. Назвіть ознаку, яка не характеризує поняття правового інституту.

A. Є загальним правилом поведінки.

Б. Є сукупністю нормативних приписів.

B. Приписам притаманна юридична однорідність.

Г. Правові норми поєднуються стійкими зв’язками.

5. Якій правовій сім’ї притаманна така характеристика: «Систему права поділяють на загальне право і право справедливості. Основною формою права є судовий прецедент»?

A. Романо-германській.

Б. Англосаксонській.

B. Мусульманській.

Г. Традиційній.

 

 

6. Серед джерел міжнародного права виберіть те, що належить до групи основних джерел.

A. Міжнародно-правові звичаї.

Б. Акти міжнародних організацій.

B. Державно-правова практика застосування міжнародного права.

Г. Рішення міжнародних судових органів.

II. рівень – 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Романо-германська - англосаксонська правові сім’ї.

• Система права - правова система.

• Основні галузі - комплексні галузі.

• Імперативний - диспозитивний методи правового регулювання.

III.рівень – 2 бали.

Назвіть елементи правової норми. Дайте їх визначення. Вкажіть спосіб викладу норми права у статті нормативно- правового акта. Доведіть вашу думку. Ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку».

IV. рівень 3 бали.

Запитання та завдання для самоперевірки.

1. До якої правової сім’ї належить Україна? Доведіть вашу думку.

2. Прочитайте статті 12 і 17 Закону України «Про міжнародні договори України» з рубрики «Буква закону». Зробіть висновок, яка з відомих вам теорій співвідношення національного та міжнародного права притаманна українському законодавству.

3. Які існують відмінності між поняттями «система права» і «система законодавства»?

 


 

ВАРІАНТ 11

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. На які види поділяються правовідносини за методом правового регулювання?

A. Цивільні, кримінальні, фінансові, сімейні та інші. Б. Короткотривалі та довготривалі.

B. Імперативні та диспозитивні.

Г. Регулятивні та охоронні.

2. Реальні соціальні блага, з приводу яких виникають, змінюються чи припиняються правовідносини, - це___________________________

А. Суб’єкти.

Б. Об’єкти.

В. Юридичний зміст.

Г. Фактичний зміст.

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Здатність суб’єкта права бути носієм суб’єктивних А. Правосуб’єктність.

прав і юридичних обов’язків. Б. Правоздатність.

2. Здатність особи своїми діями набувати і реалізовувати В. Дієздатність.

суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Г. Угодоздатність.

3. Здатність (можливість) Ґ. Деліктоздатність. особи бути учасником правовідносин.

4. Здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення, за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.

4. Міра належної (необхідної) поведінки суб’єктів права - це

A. Суб’єктивне право.

Б. Юридичний обов’язок.

B. Деліктоздатність.

Г. Правоздатність.

5. Залежно від характеру правових наслідків, юридичні факти поділяються на:

A. Дії та події.

Б. Прості та складні.

B. Факти одноразової дії та факти безперервної юридичної дії.

Г. Правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі.

6. Установіть відповідність між конкретним юридичним фактом і його кваліфікацією за вольовим критерієм.

1. Знахідка. А. Злочин.

2. Хуліганство. Б. Відносна подія.

3. Торнадо. В. Юридичний акт.

4. Рішення суду. Г. Поступок.

Ґ. Абсолютна подія.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Правоздатність - дієздатність.

• Суб’єкти права - суб’єкти правовідносин.

• Дії - події.

III.рівень 2 бали.

1. Вкажіть, які твердження правильні, а які - ні.

На уроках правознавства Катерина стверджувала, що:

• Правовідносини - це відносини, що виникають в процесі спільної діяльності.

• Суб’єкти правовідносин - це фізичні особи, об’єднання, соціальні спільноти.

• Об’єкти правовідносин - це матеріальні та нематеріальні блага.

• Ознаками правовідносин є соціальні, економічні та культурні.

• Правосуб’єктність - це правоздатність та угодоздатність.

• У структуру змісту правовідносин входять суб’єктивні права і політичні обов’язки.

2. Визначте суб’єкт, об’єкт та юридичний зміст правовідносин.

• Купівля автомобіля.

• Поїздка в громадському транспорті.

• Заняття в платному гуртку.

** Визначте юридичні факти, які стали підставою виникнення вказаних правовідносин.

3. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними вчинками, а які - юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.

A. Микола та Ірина уклали шлюбний договір.

Б. Олексій створив винахід.

B. Наталія написала роман.

Г. Максим виявив скарб.

Ґ. Суд визнав права власності за Сидоренком на самовільно збудований гараж після того, як йому було надано земельну ділянку під гараж.

IV.рівень 3 бали.

Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Схарактеризуйте ознаки правовідносин.

2. Які якості властиві суб’єктам правовідносин?

3. Як ви вважаєте, чому правоздатність і дієздатПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.055 с.)