Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 

Системи, технології

 

1. Перша інформаційна революція пов’язана з: появою писемності, уможливила передачу інформації, знань від покоління до покоління через її фіксацію в знаках та зруйнувала монополію вузького кола людей на знання.

 

2. Друга інформаційна революція пов’язана з: винаходом книгодрукування

 

3. Третя інформаційна революція пов’язана з: винаходом засобів, які уможливили швидку передачу інформації на великі відстані – телеграфу, телефону, радіо, телебачення.

 

4. Четверта інформаційна революція пов’язана з: винаходом комп’ютерів та комп’ютерних мереж

 

5. П’ята інформаційна революція пов’язана з: виникненням електронно-обчислювальної техніки

 

6. Остання інформаційна революція, за теоріями О Тоффлера та Д. Белла пов’язана з: входом в наше життя трансграничних інформаційних телекомунікативних систем – АПРОНЕТ та ІНТЕРНЕТ, без яких ми вже собі не уявляємо нашої роботи, нашого життя.

 

7. Що таке LAN? local area network Лока́льна комп'ю́терна мере́жа (англ. Local Area Network(LAN)) являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів (іноді досить великого) на відносно невеликій території.

 

8. Що таке WAN? wide area network Глобальна мережа (англ. Wide Area Network, WAN) — комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і включають в себе десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

 

9. Сукупність процесів створення, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, що виконуються із застосуванням перевірки цілісності, достовірності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. електронний документообіг

 

10. Пароль – це: таємне слово, яке служить для начальника варти засобом для переконання, що варта, яка прибула для заміни, справді призначена з цією метою.

 

11. Сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки це –. інформатизація

 

12. Суспільство, в якому більшість зайнята у сфері виробництва інформації та інформаційних послуг, забезпечена можливість доступу будь-якому членові суспільства в будь-якій точці території і у будь-який час до потрібної йому інформації, яка стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства. Інформаційне суспільство

 

13. Теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.інформатика

 

14. Організаційно впорядкована сукупність інформаційних ресурсів, інформаційних технологій і засобів забезпечення інформаційних процесів; система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. Інформаційна система

 

15. Сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб: це – єдиний інформаційний простір

 

16. Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Інформаційні технології

 

17. Інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і надає інформацію для поглиблення знань і прийняття управлінських рішень. Корпоративна інформаційна система

18. Вказати, які системи з наведених є операційними системами. Юнікс (System V, BSD та Лінукс), Windows, Mac OS X

 

 

19. Вказати, які системи з наведених є системами програмування. Система програмування (programming system) - 1) те ж що й інструментальна система; 2) система автоматичного програмування, що складається з мови програмування, компілятора або інтерпретатора програм, які написані на цій мові, відповідної документації, а також допоміжних засобів для підготовки програм до виконання; Інструментальна система (development environment) — комплекс програмних або програмних і технічних засобів, який використовується фахівцями з програмування як інструмент для розробки програмного забезпечення (програм, програмних комплексів та систем тощо). Мови програмування: Фортран

Кобол

Алгол

Pascal

Java

C

C++

C#

Objective C

SmallTalk

J++

Delphi

 

 

20. Вказати, які системи з наведених є програмами комп’ютерної обробки графічної та мультимедійної (в т.ч. відео та звукової) інформації та створення презентацій MS Power Point

 

 

21. Вказати, які системи з наведених є системами математичного моделювання MATLAB

 

22. В чому полягає обчислювальна функція інформаційної системи? Вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління.

 

23. В чому полягає відслідковувальна функція інформаційної системи? Відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації.

 

24. В чому полягає запам’ятовувальна функція інформаційної системи? Забезпечення постійного накопичення, система збереження і відновлення всієї необхідної інформації.

 

25. В чому полягає комунікаційна функція інформаційної системи? Забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти.

 

26. В чому полягає регулювальна функція інформаційної системи? Здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих.

 

27. В чому полягає оптимізаційна функція інформаційної системи? Забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміні критеріїв та умов функціонування об’єкта управління.

 

28. В чому полягає прогнозувальна функція інформаційної системи? Визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об’єкта управління.

 

29. В чому полягає документувальна функція інформаційної системи? Забезпечення отримання всіх обліково-звітних, та інших форм документів.

 

30. За рівнем у системі державного управління автоматизовані інформаційні системи бувають: загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві.

 

31. За рівнем інтелектуалізації автоматизовані інформаційні системи бувають: інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкова,.

 

32. За ступенем централізації обробки інформації автоматизовані інформаційні системи бувають: немеханізовані (ручні), напівмеханізовані, механізовані, автоматизовані, автоматичні.

 

33. За принципом інтеграції автоматизовані інформаційні системи бувають: багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування.

 

34. За видами процесів автоматизовані інформаційні системи бувають: для наукових досліджень, автоматизованого проектування, управління технологічними процесами, управління виробничими процесами,

35. За сферою діяльності автоматизовані інформаційні системи бувають: державні, територіальні (регіональні), міжгалузеві, обєднання організацій, галузеві або відомчі.

 

36. За режимом обробки інформації автоматизовані інформаційні системи бувають: централізовані ІС, децентралізовані, колективного використання.

 

37. АІС державної статистики: є основним джерелом статистичної інформації, необхідної для аналізу абсолютно всіх соціально-економічних, науково-технічних, екологічних процесів, що відбуваються в країні, а також для аналізу результатів виконання різноманітних планів та програм.

 

38. АІС планових розрахунків: призначена для підтримки розробки народно-господарських планів та контролю за їх виконанням.

 

39. АІС фінансових розрахунків: призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням.

 

40. АІС обробки інформації з цін: призначена для обробки та аналізу ефективної державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо і ціноутворення, пошуку результатів для наповнення державного бюджету.

 

41. АІС обробки науково-технічної інформації: призначена для відстеження на державному рівні науково-технічного прогресу в усіх напрямках людської діяльності як за кордоном, так і в середині країни, створення та поповнення державних інформаційних фондів, реєстрації відкриттів, винаходів, звітів з наукових досліджень, великих проектів, публікацій.

 

42. Інформаційно-пошукова система призначена для нагромадження та пошуку за певними критеріями документів та даних.

 

43. Інформаційно-довідкова система за результатами пошуку обчислюють значення арифметичних функцій.

 

44. Автоматизована система інформаційного забезпечення менеджменту базується на системі автоматизованого збору інформації та її обробки на підприємстві чи в організації.

 

45. Система підтримки діяльності вищого керівництва призначена для підтримки роботи управлінців вищої ланки. Вона систематизує і представляє дані дуже стисло і структуровано. Звичайно її використовують для створення звітів у стандартних форматах, в яких можуть зустрічатися графіки

 

46. ІС для наукових досліджень призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

 

47. Системи автоматизованого проектування використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування. Призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розроблювачів нової техніки.

 

48. Інформаційні системи організаційного управління призначені для автоматизації функцій адміністративного персоналу.

49. Інформаційні системи управління технологічними процесами призначені для автоматизації технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика).

 

50. Автоматизовані інформаційні системи управління виробничими процесами належати системи призначені для управління безперервним виробництвом, автоматизованими потоковими лініями, комплексними лініями агрегатів і верстатів, верстатами з числовим програмним управлінням.

Інтернет

 

51. Яку мережу можна вважати прототипом мережі Інтернет? ARPANET

 

52. Що описує трафік в мережі? Трафік – це об’єм інформації, що поступає на ваш комп’ютер з мережі і відправляється з нього в мережу

 

53. Ефективність банера оцінюється параметром CTR (click through ratio) - це відношення кількості кліків до кількості показів, вимірюється у відсотках.

 

54. В якому році було створено мережу ARPANET? 1969р.

 

55. Що таке протокол комп’ютерної мережі ? Це набір правил, що регламентують обмін інформацією між складовими комп’ютерної мережі.

 

56. Який з наведених записів містить синтаксично вірний запис IP-адреси? Формат IP-адреси має вигляд : ххх.ххх.ххх.ххх, де ххх – число від 0 до 255 (наприлад, 66.0.9.255).

 

57. Яка довжина IP-адреси (в старій версії протоколу )? 4 байти (або 32 бита)

58. Що таке програма-клієнт? Прикладна програма, завантажена в комп’ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього.

59. Що таке програма-сервер? Це комп’ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у мірі надходження від них запиту) деякі мережні послуги.

 

60. Який з перерахованих комп’ютерів завідомо є вузлом мережі Internet?сервер

 

61. Який з наступних записів може бути доменними іменем? Наведемо доменні імена деяких країн та організацій: us- США, au- Австралія, fr- Франція, са- Канада, jp- Японія, ru- Росія, uа- Україна, de- Німеччина, com- комерційні організація, edu - навчальні заклади, gov - урядові установи, net - постачальники мережних послуг, org - неприбуткові організації.

 

62. Який з наступних ідентифікаторів може бути ідентифікатором домену верхнього рівня? Ім'я домена складається з декількох слів, розділених крапками. Найправіше слово називається ідентифікатором домена верхнього рівня. Зазвичай воно визначає типа установи або країну. Наприклад, для Росії таким ідентифікатором є ru.

63. Який з наступних ідентифікаторів не може бути ідентифікатором домену верхнього рівня?

 

64. Хто розробив специфікацію WWW world wide web consortium (Тім Беренс Лі)

 

65. В якому році з’явився гіпертекст? 1965

 

66. Який браузер було розроблено раніше за інші? Першими браузерами були: Nexus, Mosaic, Netscape

 

67. Який з наведених термінів не є назвою сервісної служби Інтернету?

 

1. Основні служби:

2. • Служба World Wide Web

3. • Електронна пошта

4. • Служба FTP

5. • Служба Usenet (групи новин або телеконференції)

6. • Служба передавання миттєвих повідомлень

7. • Служба IRC (Internet Relay Chat)

8. • Служба Telnet (віддалений доступ)

9. • IP-телефонія

10. • Передавання даних в Інтернеті

 

68. Яка з наведених абревіатур є назвою сервісної служби Інтернету?

 

69. Який з наведених записів може бути URL-адресою?

 

70. Перша частина URL-адреси містить: протокол

 

71. Друга частина URL-адреси містить: сервер

 

72. Третя частина URL-адреси містить: порт доступу (назва файлу)

 

73. Якщо відсутня перша частина URL-адреси , то вважається, що вона відповідає протоколу http://

 

74. Який протокол Інтернету використовується для пересилання файлів ftp://

 

75. Яка сервісна служба Інтернету використовується для віддаленого доступу до комп’ютера telnet, ssh, remote desktop, vnc та ін

 

76. Який протокол Інтернету використовується при передачі гіпертексту? http://, https://

 

77. Який протокол Інтернету використовується при передачі повідомлень електронної пошти? smtp, imap, pop, mapi

 

78. За допомогою якої програми не можна переглядати веб-сторінку.

 

79. Яка з перерахованих програм є браузером?

 

80. Яка з необхідно на панелі інструментів Натиснути кнопку обновити

81. яка перерахованих програм не є браузером?

 

82. Для того, щоб повернутися на попередню сторінку в Inernet Explorer, необхідно нажати кнопку Назад

 

83. Для того, щоб припинити завантаження поточної сторінки в Inernet Exlorer, необхідно на панелі інструментів такої сторінки, натиснути кнопку Зупинити або просто клавішу Esc на клавіатурі ПК. Потім можна нажати кнопку Назад, щоб повернутися до попередньої сторінки.

 

84. Для того, обновити поточну сторінку в Inernet Exlorer, Для того, щоб повернутися на стартову сторінку в Inernet Exlorer, необхідно на панелі інструментів нажати кнопку Додому на панелі, і відбудеться повернення до початкової сторінки.

 

85. Яку з перерахованих дій не можна здійснити при натисненні правої кнопки миші в області малюнку на Web-сторінці?

 

86. Що таке тег в HTML? Hypertext Markup Language (HTML) це проста система для створення гіпертекстових документів, які переносні з однієї платформи на іншу (мова розмітки гіпертексту і веб-документів)

 

87. Тег в HTML, за визначенням, це це повний список атрибутів та настанови щодо значень атрибутів та модель змісту елемента

 

88. Web-документ повинен починатися з тегу html, doctype

 

89. Заголовок Web-документу відкривається тегом head

 

90. Назва Web-документу має починатися з тегу title

 

91. Тіло Web-документу починається з тегу body

 

92. Банер – це: рекламний блок, при клацанні мишкою на якому відбувається перехід на рекламований сайт або внутрішню сторінку сайту

 

93. В2В – це системи Інтернет-торгівлв для партнерів і корпоративних замовників продукції та послуг великих компаній і корпорацій.

94. В2С – це система електронної комерції призначена для здійснення торгових операцій між торговими компаніями та споживачами, це система Інтернет-торгівлі для кінцевого покупця продукції і послуг торгових компаній (роздрібна торгівля).

95. С2С – це інтернет-аукціони, на яких відбувається продаж товару (лоти) без посередників.

 

96. Що з перерахованого не є Інтернет-протоколом Ті які є!

Прикладной: BGP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, LDAP, POP3, SNMP, SMTP, SSH, Telnet, XMPP (Jabber)

Сеансовый/Представления: SSL, TLS

Транспортный TCP, UDP

Сетевой EIGRP, ICMP, IGMP, IP, IS-IS, OSPF, RIP

Канальный:Arcnet, ATM, Ethernet, Frame relay, HDLC, PPP, L2TP, SLIP, Token ring

OSCAR CDDB MFTP (сеть eDonkey2000) BitTorrent Gnutella

 

97. Який з наведених записів містить вірний запис адреси електронної пошти? user@computer.site.ua

 

98. Адресою електронної скриньки в мережі Інтернет може бути

 

99. Який з наведених записів не містить правильного запису адреси електронної пошти?

 

100. Ocновним протоколом сервісної служби WWW є протокол http://

 

101. Ocновним форматом даних сервісної служби WWW є протокол HTML

 

102. Як називається комп’ютер, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам в мережі сервер Cервер

 

103. З яким протоколом працює служба e-mail? smtp, imap, pop, mapi

104. Який основний протокол використовує електронна пошта? smtp

 

105. З якими протоколами працює служба WWW? http://, https://

 

106. З якими протоколами працює служба FTP? FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлів)

107. Який з перерахованих доменів надається комерційним структурам com, biz

 

108. Який з перерахованих доменів надається урядовим організаціям org

 

109. Який з перерахованих доменів надається освітнім організаціям edu

 

110. Який з перерахованих доменів стосується України ua

 

111. Який з перерахованих доменів стосується Росії ru, rf, su

 

112. Який з перерахованих доменів стосується Франції fr

 

113. Який з перерахованих доменів стосується Польщі pl

 

114. Як називаються програми, що дають можливість переглядати Web-сторінки браузер

 

115. Що таке програма-браузер? програми, що дають можливість переглядати Web-сторінки

 

116. Що таке гіперпосилання це адреса іншого мережевого інформаційного ресурсу у форматі URL (англ. Universal Resource Locator), який тематично, логічно або будь-яким іншим способом пов'язаний з документом, у якому це посилання визначене. -

 

117. Загроза інформації на підприємстві Виходячи із даних антирейдерського союзу підприємців України:

1)82% загроз реалізується власними співробітниками фірми або при їх прямій чи опосередкованій участі;

2)17% загроз реалізується ззовні підприємства;

3)1% загроз реалізується випадково.

 

 

117. Що таке гіперпосилання активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

За іншим визначенням гіперпосилання це адреса іншого мережевого інформаційного ресурсу у форматі URL (англ. Universal Resource Locator), який тематично, логічно або будь-яким іншим способом пов'язаний з документом, у якому це посилання визначене.

 

 

118. Який формат графічних файлів дає можливість реалізувати анімацію? gif

 

119. Що позначають букви HTML hypertext markup language

 

120. Мова HTML дає можливість створювати статичні web-сторінки

 

121. Ідентифікатор певного ресурсу в Інтернеті має наступний вигляд: http://www.mail.ru/ftp.html Яка частина цього ідентифікатора вказує на протокол, який використовується при передачі ресурсу. http://

 

122. Ідентифікатор певного ресурсу в Інтернеті має наступний вигляд: http://www.ftp.ua/index.html Яка частина цього ідентифікатора вказує на протокол, який використовується при передачі ресурсу.http://

 

123. Ідентифікатор певного ресурсу в Інтернеті має наступний вигляд: ftp://home.net/www.doc Яка частина цього ідентифікатора вказує на протокол, який використовується при передачі ресурсу. ftp://

 

124. Доступ до файлу net.edu, який знаходиться на сервері ru.com здійснюється по протоколу ftp. Фрагменти адреси файлу закодовані цифрами від 1) до 7). Записати послідовність цифр, яка відповідає адресі вказаного файлу 1325764

a. ftp

b. ru

c. ://

d. .edu

e. .com

f. net

g. /

Ftp://ru.com/edu.net)

125. Доступ до файлу text.net, який знаходиться на сервері www.ua здійснюється по протоколу http. Фрагменти адреси файлу закодовані цифрами від 1) до 7). Записати послідовність цифр, яка відповідає адресі вказаного файлу 5247316

 

a. text

b. ://

c. /

d. www

e. http

f. .net

g. .ua

5247316 (http://www.ua/text.net)

 

126. Доступ до файлу www.txt, який знаходиться на сервері ftp.net здійснюється по протоколу http. Фрагменти адреси файлу закодовані цифрами від 1) до 7). Записати послідовність цифр, яка відповідає адресі вказаного файлу

a. .txt

b. http

c. /

d. ://

e. .net

f. www

g. ftp

2475361 (http://ftp.net/www.text)

 

127. Якою умовою необхідно скористатись для пошуку в мережі Інтернет інформації про квітки, які ростуть на островах Тайвань або Хонсю (для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &)?

 

128. Наведено приклади запитів до пошукового серверу. Розташувати номери запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &.

a. Закони&фізика

b. Закони|(фізика&біологія)

c. Закони&фізика&біологія&хімія

d. Закони|фізика|біологія

 

129. Наведено приклади запитів до пошукового серверу. Розташувати номери запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &.

a. Закони&фізика&біологія&хімія

b. Закони&фізика

c. (Закони&фізика)|біологія

d. Закони&фізика&біологія

 

130. Наведено приклади запитів до пошукового серверу. Розташувати номери запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &.

a. Принтери&Сканери&Продаж

b. Принтери&Продаж

c. Принтери|Продаж

d. Принтери|Сканери|Продаж

 

131. Наведено приклади запитів до пошукового серверу. Розташувати номери запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &.

a. Принтери|Сканери|Продаж

b. Принтери&Продаж

c. Принтери&Сканери&Продаж

d. Принтери&Сканери&Продаж&Сервіс

 

132. Наведено приклади запитів до пошукового серверу. Розташувати номери запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції «АБО» використовується символ |, а для операції «ТА» – символ &.

a. Принтери|Продаж

b. Принтери&Сканери&Продаж

c. Принтери

d. Принтери&Продаж

 

133. Що таке HTTPhypertext transfer protocol - Протокол перенесення гіпертекстових документів

 

134. Що таке гіпертекст? Гіпертекст — це текстовий документ, у якому містяться посилання на інші документи чи інші фрагменти цього ж документа — гіпертекстові посилання

 

135. З чого складається доменне ім’я? Доменне ім’я складається з декількох частин розділених крапкою. Права частина відповідає за географічне розташування (наприклад .ua — Україна, .ru — Росія і.т.д.) або характеризує форму організації (.org — організація, .info — інформація, .bіz – бізнес і т.д.). Ліва частина, як правило відповідає назві організації, назві продукту, або вашому прізвищу, в цілому те, що ви визначите, придумаєте самі.

 

136. Яка з перерахованих програм є поштовим клієнтом? Outlook, outlook express, netscape, tander bird

137. Яка з перерахованих програм не є поштовим клієнтом?

138. Чи можна відіслати електронною поштою листа самому собі? так

 

139. Обов’язковими полями заповнення для повідомлення електронною поштою є: адреса, тіло

 

140. При відправлення електронного листа в поле «Копія» записується адреса

 

141. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

a. 1.14

b. 20

c. 30

d. 3.100.

2143 (201.143.100.30)

 

142. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

a. 1.14

b. 20

c. 55

d. 3.100.

2143 (201.143.100.55)

 

143. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 80

ii. 1.14

iii. 20

iv. 3.100.

3241 (201.143.100.80)

 

144. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 3.100.

iii. 105

iv. 1.14

1423 (201.143.100.105)

 

145. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 30

iii. 3.200.

iv. 1.14

1432 (201.143.200.30)

 

146. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 1.14

ii. 20

iii. 3.200.

iv. 55

2134 (201.143.200.55)

 

147. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.200.

ii. 80

iii. 1.14

iv. 20

4312 (201.143.200.80)

 

148. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 105

ii. 1.14

iii. 20

iv. 3.200.

3241 (201.143.200.105)

 

149. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 30

ii. 3.100.

iii. 20

iv. 1.24

3421 (201.143.100.30)

 

150. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 1.24

ii. 55

iii. 3.100.

iv. 20

4132 (201.243.100.55)

 

151. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.100.

ii. 20

iii. 1.24

iv. 80

2314 (201.243.100.80)

 

152. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 1.24

ii. 20

iii. 105

iv. 3.100.

2143 (201.243.100.20)

 

153. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 30

ii. 1.24

iii. 3.200.

iv. 20

4231 (201.243.200.30)

 

154. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.200.

ii. 55

iii. 1.24

iv. 20

4312 (201.243.200.55)

 

155. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.200.

ii. 20

iii. 1.24

iv. 80

2314 (201.243.200.80)

 

156. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 105

ii. 20

iii. 1.24

iv. 3.200.

2341 (201.243.200.105)

 

157. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.13

ii. 64

iii. 3.133.

iv.20

4132 (203.133.133.64)

 

158. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.13

ii. 3.133.

iii. 89

iv. 20

4123 (203.133.133.89)

 

159. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.133.

ii. 20

iii. 139

iv. 3.13

2413 (203.133.133.139)

 

160. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 3.13

iii. 3.233.

iv. 64

1234 (203.133.233.64)

 

161. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 20

iii. 89

iv. 3.13

2413 (203.133.233.89)

 

162. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 139

ii. 3.233.

iii. 3.13

iv. 20

4321 (203.133.233.139)

 

163. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 64

ii. 3.23

iii. 3.133.

iv. 20

4231 (203.233.133.64)

 

164. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 89

iii. 3.133.

iv. 3.23

1432 (203.233.133.89)

 

165. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 3.133.

iii. 114

iv. 3.23

1423 (203.233.133.114)

 

166. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.133.

ii. 139

iii. 3.23

iv. 20

4312 (203.233.133.139)

 

167. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 3.23

iii. 3.233.

iv. 64

1234 (203.233.233.64)

 

168. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 20

iii. 89

iv. 3.23

2413 (203.233.233.89)

 

169. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 20

iii. 114

iv. 3.23

2413 (203.233.233.114)

 

170. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 139

iii. 20

iv. 3.23

3412 (203.233.233.139)

 

171. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 144

ii. 3.23

iii. 3.233.

iv. 20

4231 (203.233.233.114)

 

172. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 164

ii. 3.23

iii. 20

iv. 3.233.

3241 (203.233.233.164)

 

173. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 20

ii. 189

iii. 3.233.

iv. 3.23

1432 (203.233.233.189)

 

174. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 3.23

iii. 20

iv. 214

3214 (203.233.233.214)

 

175. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 3.233.

ii. 3.23

iii. 25

iv. 139

3214 (243.233.233.139)

 

176. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 25

ii. 3.23

iii. 3.233.

iv. 164

1234 (253.233.233.164)

 

177. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

i. 189Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.094 с.)