Методика інформаційно-аналітичної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика інформаційно-аналітичної роботиГіпотези бувають... описові, пояснювальні, описово-пояснювальні

331.При формулюванні у гіпотезу... треба дотримуватись певних правил:

- Г. не повинна включати в себе надто багато положень (одне, рідко більше)

- Г. не повинна містити положення, категорії, що не є однозначними, чи незрозумілі для самого дослідника;

- Уникати ціннісних суджень. Г. має відповідати фактам, мати можливість бути перевіреною;

- Бездоганного стилістичного оформлена.

 

 

332.У сформульованій гіпотезі... Ознаками вдало і правильно сформульованих гіпотез є:

- адекватність відповіді поставленому питанню, або відповідність висновків початковим посилками дослідження.

- правдоподібність гіпотези, тобто відповідність існуючим реаліям життя, наявним знанням по даній проблематиці.

можливість перевірити гіпотезу.

333.У гіпотезі... Ознаками вдало і правильно сформульованих гіпотез є:

- адекватність відповіді поставленому питанню, або відповідність висновків початковим посилками дослідження.

- правдоподібність гіпотези, тобто відповідність існуючим реаліям життя, наявним знанням по даній проблематиці.

можливість перевірити гіпотезу.

 

 

334.Емпіричний етап інформаційної роботи передбачає ... отримання і первинну обробку вихідного фактичного матеріалу інформації. (Факти підрозділяють на Ф. ДІЙСНОСТІ – події, явища що відбулись насправді, різні сторони, властивості, відносини предметів, що вивчаються; ФАКТИ НАУКОВІ – піддані аналізу факти дійсності, перевірені, осмислені і зафіксовані у вигляді логічних суджень).

 

335.Теоретичний рівень інформаційної роботи передбачає... глибоке вивченням і аналіз фактів, проникнення у сутність явищ, пізнання і формулювання у якісній і кількісній формі ЗАКОНІВ, що пояснюють механізми явищ.

336.До ознак правильної гіпотези належать... адекватність відповіді поставленому питанню, або відповідність висновків початковим посилками дослідження; правдоподібність гіпотези, тобто відповідність існуючим реаліям життя, наявним знанням по даній проблематиці; можливість перевірити гіпотезу.

337. Аналітичні висновки повинні... бути всебічно аргументованими, узагальнюючими підсумки дослідження; випливати з накопиченого матеріалу, бути логічним наслідком його аналізу і узагальнення.

338.При оформленні результатів інформаційно-аналітичного дослідження слід дотримуватись наступних правил... Назви окремих розділів і частин роботи повинні відповідати темі і не виходити за її рамки. Зміст структурних частин повинен вичерпувати їх назви і тему в цілому, Перед написанням тексту, варто спочатку продумати його структуру і укласти план, визначити провідні іде, систему аргументації, маючи на увазі логіку всієї роботи, Перевірити всі посилання. Скласти довідковий апарат. Список посилань, Не поспішати з остаточним оформленням. Дати матеріалу „відлежатись”, а тоді його оцінити свіжим поглядом, і переформулювати ті положення. Які виявляться, невдалими, мало аргументованими, Уникати надмірної „науковості”, зарозумілості, гри в ерудицію. (приведення великої кількості посилань, зловживання вузькоспеціальною термінологією. Що робить текст важко зрозумілим). Стиль має поєднувати строгість, доступність і виразність, Виклад матеріалу має бути аргументованим або полемічним/критукуючим, коротким/обємним, Дотримуватись авторської скромності, Апробація роботи.

339.Ланкою, що поєднує емпіричний і теоретичний етапи інформаційно-аналітичного процесу є... постановка проблеми, яка полягає у: визначенні відомого і невідомого, відокремленні поясненого від непоясненого, виділення фактів, що підтверджують і заперечують теорію; сформулювати питання, що виражає основний зміст проблеми, обґрунтувати актуальність проблеми; намітити конкретні завдання, послідовність їх вирішення і методи їх вирішення

340.Закон тотожності передбачає ...що ВСІ поняття і судження повинні носити однозначний характер, виключаючи двозначність і невизначеність; предмет думки в межах одного судження повинен залишатись незмінним; в аналітичній роботі повинна бути чітка визначеність всіх змістових одиниць.

341.Підміна понять це ... коли свідомо чи несвідомо ми замість одного поняття, і під його видом починаємо застосовувати інше (близьке чи ні) за значенням поняття

342.В основі закону протиріччя лежить ... якісна визначеність речей і явищ, відносна стійкість їх властивостей.

343.Закон виключення третього передбачає ... що з двох суперечливих тверджень одне обов’язково буде правильним і не треба відшуковувати третє рішення

344.Закон протиріччя не діє у випадку коли ... виконується одна з двох умов, якщо ми стверджуємо або заперечуємо щось стосовно одного і того ж предмету але розглядаємо цей предмет: в різний час, чи в різному відношенні, різних ситуаціях.

345.Закон достатнього обґрунтування стверджує, що... будь-яка істина думка має достатнє обґрунтування і виражає вимогу доведення тверджень, обґрунтованості висновків.

346.Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів...

347.Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів...

348.Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів...

349 Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів...

350.Що таке причинна залежність? Це інший варіант індукції, який грає надзвичайно велику роль в аналізі, саме тут часто фіксується зміна явищ

351.Що таке дедукція? умовиводи від загальних положень до часткових. Дедукція – найкоротший шлях до істини

352.Аргументування це ... вміння довести свої судження чи заперечити судження супротивника – одне з головних вмінь людей задіяних у аналітичній роботі.

353.Що з наступного є правилом доведення

 

354.Вимогами до аргументів є ... бути доведені незалежно від ТЕЗИ. Правило автономності обґрунтування. Інакше самі аргументи доведеться доводити

355.Вимогами до аргументів є... повинні бути несуперечливими, не повинні суперечити один одному.

356 Вимогами до аргументів є ... бути достатніми. – з аргументів, в їх сукупності, з необхідністю повинна випливати істинність положення, що доводиться.

357.Вимогами до аргументів є... повинні бути істинними. В якості аргументів можуть виступати положення, істинність яких була доведена і ні в кого не викликає сумнівів. Аргументи повинні бути істинними. Вони не повинні викликати сумнівів в їх незаперечності. Досвідченому критику достатньо поставити під сумнів хоча би один аргумент, щоб поставити під сумнів всю логіку вашого доведення.

Порушення цієї вимоги призводить до таких помилок як “фальшивий аргумент” – використання неіснуючих фактів, посилання на події яких не було, неіснуючих свідків і т.п.; “випередження обґрунтування” – коли істинність аргументів не встановлюється беззаперечно, а тільки передбачається, коли в якості аргументів використовуються недоведені чи випадкові положення, посилання на “загальновідомо, що”, висловленні кимсь положення, що нібито доводять істинність нашого твердження.

Аргументи повинні бути доведені незалежно від ТЕЗИ. Правило автономності обґрунтування. Інакше самі аргументи доведеться доводити

Аргументи повинні бути несуперечливими, не повинні суперечити один одному.

Аргументи повинні бути достатніми. – з аргументів, в їх сукупності, з необхідністю повинна випливати істинність положення, що доводиться. Порушення цього правила - в ході доведення використовуються аргументи, логічно не пов’язані між собою і тому не доводять ТЕЗУ.

Тут може бути два види помилок: - недостатність аргументів – коли окремими фактами намагаються довести широку тезу. Причиною чого є недостатня обробка фактичного матеріалу з метою відбору лише достовірних найбільш переконливих. Друга помилка – надмірне доведення – за принципом “чим більше аргументів – тим краще”. Збільшення до нескінченності кількості аргументів також може бути контр продуктивним, оскільки може вести до включення в систему аргументації мало переконливі і суперечливі положення – а отже нелогічності.

Аргументи мають відбиратись з врахуванням їх вагомості і переконуючої сили.

 

 

358.Неправильність тези можна довести... Критика тези

Критика аргументів

Критика демонстрації

 

 

359.На відсутності логічного зв’язку між тезою і аргументами базується... Помилки в способах доведення - помилки демонстрації.

Це помилки пов’язані з відсутністю логічного зв’язку між АРГУМЕНТОМ і ТЕЗОЮ – тобто між тим ЩО доводять і тим, ЧИМ доводять.

невиправданий логічний перехід від вузької області до широкої.

невиправданий логічний перехід від сказаного з умовою, до сказаного безумовно.

 

 

360.На неточності викладу фактів, хибності доказів, руйнування раніше побудованого доведення базується...

361.Критика тези може здійснюватись... Пряме заперечення

Непряме заперечення

ДОКУМЕНТ

362.До документотворчих ознак відноситься ... зміст, носій, алфавіт представлення інформації, методи фіксації Інформації, приладдя для збереження і обробки І., правила (способи, методи, алгоритми, програми) перетворення документу при зміні носія, чи пристрою відтворення інформації, метаінформація (інформація про Д.)

363.До документотворчих ознак відноситься... зміст, носій, алфавіт представлення інформації, методи фіксації Інформації, приладдя для збереження і обробки І., правила (способи, методи, алгоритми, програми) перетворення документу при зміні носія, чи пристрою відтворення інформації, метаінформація (інформація про Д.)

364.„Документ” в перекладі з латині означає .... – documentum – доказ, свідчення, повчальний приклад

365.До основних параметрів, що характеризують інформацію, яка міститься у документі відноситься... зміст, охоплення, час, джерело, якість, відповідність потребам, мова, вартість

366.Якість інформації, що міститься у документі, визначається ... достовірністю, своєчасністю, новизною, цінністю, корисністю, доступністю

ЕТАПИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

367.Етапом обробки інформації є...оцінка значущості, попередній пошук, пошук, інтерпретація, комунікація, оцінка результатів

368.Інтерпретація інформації як етап аналітичної роботи це ... оцінюється корисність наявної чи знайденої інформації, здійснюється її аналіз, з подальшим формування особистого розуміння значущості отриманої інформації. Інтерпретація передбачає перетворення інформації у знання (продукт власного інтелектуального процесу). Дана стадія являє собою процес аналізу, синтезу і оцінки важливості, корисності інформації для дослідження певної теми. Цей етап особливо важливий і потребує обов’язкової реалізації. Він означає в першу чергу формування КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ і вирішення проблем, в іншому випадку отримана інформація залишиться на рівні знання окремих фактів.

369.Етап „попередній пошук” необхідний... Дана стадія дозволяє сформувати взаємозв’язок між темою, питанням чи потрібною інформацією і попередньо отриманими знаннями. Тобто дана стадія дозволяє коректно поставити проблему. Попередній Пошук забезпечує стратегію для звуження направленості і розробки конкретних питань, що вимагають відповіді, чи визначення необхідної інформації

370.На етапі комунікації здійснюється організація, застосовування і представлення нових знань, що відповідають гіпотезі дослідження (практична реалізація отриманих результатів інформаційно-аналітичного дослідження).

ДОСТОВІРНІСТЬ

371.Документи створенні навіть на неповних відомостях та з сумнівними висновками, тим не менше, корисні у інформаційній роботі бо... них зібрано всю інформацію по даному питанню і в них проводиться чітка межа між тим, що ми знаємо і чого не знаємо.

372.Фраза „Логічно буде припустити, що...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ... приблизно 3 шанси за і 1 - проти

373.Фраза „Очевидним є, що...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ... шанси: за-9 чи більше, проти-1 чи менше

374.Фраза „Не є вірогідним, щоб...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають...

375.Фраза „Слід визнати однаково можлививм...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають...

 

376.Що означає „туман майбутнього” з точки зору прогнозування? У розвідці існує таке поняття, як туман майбутнього, з вини якого ті предмети-події, які ближче до нас ми бачимо краще, а ті що далі - гірше. З певної відстані він вже нічого не дає відрізнити.

377.Критерієм якості прогнозу є... корисність

378.Факторами, що впливають на успіх передбачення є... повнота, достовірність і точність відомостей і обґрунтованість припущень; національний характер народу (менталітет); загальні принципи; компетентність у сфері використовуваних природничих і суспільних наук; творчі здібності, зрілість суджень.

379.Прогноз на основі врахування стійких тенденцій розвитку базується на припущені, що... за відсутності даних, які б говорили про протилежне, існуюче положення не зазнає значних змін протягом періоду, який охоплює прогноз.

380.Сучасними особливостями здійснення інформаційної функції дипломатичного представництва є: зростання об'ємів оброблюваної інформації

381.Сучасними особливостями здійснення інформаційної функції дипломатичного представництва є:

382.Сучасними особливостями здійснення інформаційної функції дипломатичного представництва є:

 

383 Традиційні канали отримання і розповсюдження дипломатичної інформації ...інтернет, ТВ/радіо, періодика, неперіодичні видання, пряме спілкування (зберігають своє значення)

384 Специфікою такого інформаційного каналу як періодичні видання є ... аналітичну (особливо журнали)

385.Специфікою такого інформаційного каналу як телебачення і радіо є ... оперативно подієву інформацію

386.Вся інформаційна діяльність дипломатичного представництва здійснюється під безпосереднім керівництвом ... глави диппредставництва (на ньому персональна відповідальність)

387.Формами інформаційно-роз’яснювальної роботи, що здійснюється дипломатичним представництвом є... прямі зустрічі, розповсюдження інф матеріалів, дні…, культурно-інф центри, люди, що працюють, вчаться чи живуть а кордоном, ЗМІ

388.До категорії „офіціоз” відносять засоби масової інформації, які ... не є офіційними органами уряду, проте практично виражають його думку. Отримують регулярно інформацію, часто працюють на замовлення уряду

389.До категорії „незалежна преса” відносять засоби масової інформації, які... існують за рахунок власних коштів і прибутків

390.Дипломатичні працівники... державний службовець, який виконує

дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та

має відповідний дипломатичний ранг;

 

391.До „еліти” журналістського складу відносять представників засобів масової інформації, які... мають доступ до важливих джерел інформації, виконують урядові/парламентські замовлення, формують громадську думкуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.27.215 (0.047 с.)