Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків»?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків»?C. Правовий статус особи.

Б. Підданство.

D. Громадянство.

Г. Репатріація.

Яка підстава припинення громадянства не передбачена українським законодавством?

C. Втрата.

Б. Позбавлення.

D. Вихід.

Г. Оптація чи трансферт.

Визначте групу прав, до якої відносять право на недоторканність житла.

А. Громадянські.

Б. Політичні

В. Соціально-економічні.

Г. Культурні.

Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

C. Право.

Б. Свобода.

D. Гарантія.

Г. Обов’язок.

Укажіть назву міжнародного акта, який «відображає загальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», що був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

C. Статут ООН.

Б. Загальна декларація прав людини.

D. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

Г. Конвенція про права дитини.

Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

C. Верховна Рада України.

Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

D. Президент України.

Г. Конституційний Суд України.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

Права - свободи людини і громадянина.

• Права - обов’язки людини і громадянина.

• Правовий статус особистості - громадянство.

**Громадянин - підданий.

ІІІ рівень 2 бали.

Розгляньте ілюстрації.

 

Подумайте, які права їх характеризують. До якої групи прав вони належать? Підберіть статтю Конституції України, що відображає їх зміст.

IV рівень 3 бали.

Спираючись на текст Конституції України, сформулюйте

зміст обов’язку, який належить до наведених груп

обов’язків:

• особисті;

• політичні;

• економічні;

• екологічні;

• культурні.


 

ВАРІАНТ 20

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

Укажіть назву міжнародного акта, який «відображає загальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», що був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

А. Статут ООН.

Б. Загальна декларація прав людини.

В. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

Г. Конвенція про права дитини.

2.

Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків»?

А. Правовий статус особи.

Б. Підданство.

В. Громадянство.

Г. Репатріація.

Яка підстава припинення громадянства не передбачена українським законодавством?

E. Втрата.

Б. Позбавлення.

F. Вихід.

Г. Оптація чи трансферт.

Визначте групу прав, до якої відносять право на недоторканність житла.

А. Громадянські.

Б. Політичні

В. Соціально-економічні.

Г. Культурні.

Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

E. Право.

Б. Свобода.

F. Гарантія.

Г. Обов’язок.

Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

E. Верховна Рада України.

Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

F. Президент України.

Г. Конституційний Суд України.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

Права - свободи людини і громадянина.

• Права - обов’язки людини і громадянина.

• Правовий статус особистості - громадянство.

**Громадянин - підданий.

ІІІ рівень 2 бали.

Спираючись на текст Конституції України, сформулюйте

зміст обов’язку, який належить до наведених груп

обов’язків:

• особисті;

• політичні;

• економічні;

• екологічні;

• культурні.

IV рівень 3 бали.

Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Які правові акти регламентують питання громадянства?

2. Назвіть підстави набуття та припинення громадянства України.

3. Дайте визначення поняття «міжнародні стандарти у сфері прав людини».

4. Які міжнародно-правові акти регламентують питання прав людини?

5. Які права людини і громадянина входять до блоку політичних прав (громадянських, соціальних, економічних, культурних тощо)?

6. Які ви знаєте гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина?


 

ВАРІАНТ 21

І рівень (4 бали)

Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

Яке поняття характеризується як способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом, які унеможливлюють передання владних повноважень будь-яким органам чи особам?

A. Пряма демократія.

Б. Представницька демократія.

B. Охлократія.

Г. Тиранія.

Виберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є проявом представницької демократії.

A. Загальні збори громадян.

Б. Вибори.

B. Референдум.

Г. Засідання Верховної Ради України.

3. Визначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський референдум.

A. Зміна території.

Б. Податки.

B. Бюджет.

Г. Помилування.

Який принцип виборчого права означає, що виборні особи обираються безпосередньо виборцями?

A. Принцип вільних виборів.

Б. Принцип загального виборчого права.

B. Принцип рівного виборчого права.

Г. Пряме виборче право.

Яке поняття характеризується як сукупність установлених законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування?

A. Виборча система.

Б. Виборче право.

B. Принципи виборчого права.

Г. Виборчий процес.

Вкажіть класифікацію виборів, видами якої є парламентські, президентські та місцеві вибори.

A. За причинами проведення виборів.

Б. Залежно від способу волевиявлення.

B. Залежно від того, обирається виборний орган повністю чи частково.

Г. Залежно від предмета обрання.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

Принцип вільних виборів - принцип вільного волевиявлення.

• Мажоритарна - пропорційна виборча система.

• Безпосередня - представницька форма демократії.

III. рівень 2 бали.

** Прочитайте запитання, які були винесені на всеукраїнський референдум 17 квітня 2000 р. Визначте, який вид референдуму проводився у 2000 р.:

• за юридичною силою рішення;

• за територією проведення;

• за способом проведення.

1. Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення ст. 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту: «Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі не затвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України», яка б установила додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України?

2. Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України?

3. Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300?

4. Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації?

IV. рівень 2 бали.

Подумайте, чому предметом референдуму не можуть бути питання бюджету, податків та амністії.


 

ВАРІАНТ 22

І рівень (4 бали)

Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

Виберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є проявом представницької демократії.

А. Загальні збори громадян.

Б. Вибори.

В. Референдум.

Г. Засідання Верховної Ради України.

2. Визначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський референдум.

А. Зміна території.

Б. Податки.

Б. Бюджет.

Г. Помилування.

Яке поняття характеризується як способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом, які унеможливлюють передання владних повноважень будь-яким органам чи особам?

А. Пряма демократія.

Б. Представницька демократія.

В. Охлократія.

Г. Тиранія.

Який принцип виборчого права означає, що виборні особи обираються безпосередньо виборцями?

А.Принцип вільних виборів.

Б. Принцип загального виборчого права.

В.Принцип рівного виборчого права.

Г. Пряме виборче право.

Яке поняття характеризується як сукупність установлених законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування?

А.Виборча система.

Б. Виборче право.

В.Принципи виборчого права.

Г. Виборчий процес.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.011 с.)