ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕкономічний факультет

Кафедра фінансів

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор доцент Чігірьов В.О. 31 серпня 2012р.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з дисципліни

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

зі спеціальності 6.030509- «Облік і аудит»

 

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня

“Бакалавр”

 

 

Одеса-2012


Робоча навчальна програма складена на основі Тимчасової навчальної програми нормативної дисципліни “Правознавство” схваленою методичною радою університету. Протокол № 5 від 23 червня 2011 року.

Робоча навчальна програма складена к.ю.н., доцентом Бойчуком А.Ю.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від “28” серпня 2012 р.

 

Завідувач кафедри фінансів

к. е. н., доцент Макуха С.М.

 

«31» серпня 2012 р.

 

ВИПИСКА

із робочого навчального плану факультету

Форма навчання Курс Семестр Всього годин /кредитів Кількість залікових модулів У тому числі годин Самостійна робота Звітність
Аудиторні заняття Годин з викладачем Лекції Практичні
Денна 2012-2013 Залік 6
Денна 2013-2014                  

 

 

“Узгоджено”

На 2012 - 2013 н. р.

Декан економічного факультету

к. е. н. доцент Попович В.В.

 

 

“Узгоджено”

На 2012 - 2013 н. р.

Декан економічного факультету

к. е. н. доцент Попович В.В.


1 Тематичний план

дисципліни „Правознавство”

 

№ теми Найменування тем Всього годин У тому числі
Лекцій Сем. Самост.
Основні поняття теорії держави
Основні поняття теорії права
Конституційне право України
Безпосередня і представницька демократія в Україні
Судова влада в Україні
Система правоохоронних органів України
Цивільне право
Трудове право -
Кримінальне право -
  Контроль за І модуль - -
  Залік: + - - -
  Всього:

2 Календарно-Тематичний план

занять з дисципліни „Правознавство”

 

№ залікового модуля № заняття Назва модулів, занять та навчальних Питань Загальна кількість годин В тому числі годин Методичне забезпечення
Лекції Практичні заняття Самостійна робота
Заліковий модуль № 1 ПРАВОЗНАВСТВО
Лекції
  Тема 1. Основні поняття теорії держави Лекція 1. Походження держави 1.Виникнення держави і права 2.Основні теорії походження держави і права Лекція 2. Державна влада і держава 1. Суть та мета поділу державної влади. 2. Поняття, види функцій держави та основні форми їх здійснення    
Тема 2. Основні поняття теорії права Лекція 1. Загальне вчення про право 1. Поняття, ознаки й види соціальних норм. 2. Поняття й ознаки права. Лекція 2. Правова система держави і система права 1 .Система права та її структура. Поняття галузі права і правового інституту. 2. Поняття, структура, ознаки і види норм права.    
Тема 3 Конституційне право України. 1. Конституція України – Основний Закон держави. 2. Конституційна форма правління, державного устрою і державного режиму в Україні.    
Тема 4 Безпосередня і представницька демократія в Україні 1. Поняття, форми безпосередньої і представницької демократії. 2. Поняття виборчого права, виборів й види виборчих систем.    
  Тема 5 Судова влада в Україні 1. Система судових органів в України: поняття структура. 2. Правовий статус cуддів.  
Тема 6 Система правоохоронних органів України 1. Cистема органів прокуратури України 2. Вища рада юстиції України.    
Тема 7 Цивільне право 1. Цивільно – правові відносини 2. Субєкти цивільного права    
Тема 8 Трудове право 1. Трудові правовідносини 2. Поняття, сторони, зміст, види і підстави припинення трудового договору.        
Тема 9 Кримінальне право 1. Поняття, ознаки і класифікація злочинів. 2. Склад та стадії вчинення злочину        
               
Питання для самостійного вивчення      
  1. Права людини в історії цивілізацій. 2. Поняття неосудності та обмеженої осудності. 3.Об’єктивне й суб’єктивне право. 4.Публічне та приватне право. 5. Загальна характеристика основних галузей права України. 6. Систематизація нормативно-правових актів, її цілі та види. 7.Реалізація права. 8. Види правових систем. 9. Суб’єкти права та суб’єкти правовідносин. 10.Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. 11.Поняття, ознаки і види правопорушень. 12.Склад правопорушень. 13.Поняття, підстави, ознаки, цілі, функції та види юридичної відповідальності. 14.Поняття і види правосвідомості. 15.Правова культура. 16.Конституційний статус АРК.. 17. Законодавство про мови в України. 18.Конституційний статус національних меншин і корінних жителів України. 19.дність і відмінність поняття людина, особистість, громадянин. 20.Поняття та види об’єднань громадян. 21.Молодіжні та дитячі організації 22.Соціальні права громадян України. 23.Система освіти в України. 24.Охорона дитинства в України. 25.Конституційні обов’язки людини і громадян в України. 26.Органи та апарат Верховної Рада України. 27.Рахункова палата. 28.Правовий статус Президента України. 29.Правовий статус Кабінету Міністрів України. 30.Конституційні принципи правосуддя. 31.Порядок формування суддівського корпусу. 32.Конституційний суд України. 33.Система судів загальної юрисдикції. 34.Порядок здійснення правосуддя. Рішення і вироки суду. 35.Господарські суди України: система і повноваження. 36.Система органів прокуратури України. 37.Правовий статус міліції України. 38.Органи місцевого самоврядування в України. 39.Фізична особа як суб’єкт цивільного права. 40.Юридична особа як суб’єкт цивільного права.            
Практичні та семінарські заняття      
  Тема 1. Основні поняття теорії держави Практичне заняття 1 1. Виникнення держави і права 2. Основні теорії походження держави і права 3. Форми виникнення держави 4. Поняття, ознаки держави. Сутність держави. 5. Суверенітет держави 6.Механізм держави. Органи державної влади. Практичне заняття 2 1.Суть та мета поділу державної влади. 2.Поняття та види функцій держави. Основні форми здійснення функцій держави. 3.Класифікація держав в залежності від їх форм. Форми правління сучасних держав. 4.Форма державного устрою та форма державного режиму. 5.Поняття й основні ознаки правової держави. Права людини в історії цивілізацій. 6.Головні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.      
Тема 2. Основні поняття теорії права Практичне заняття 1. 1.Поняття, ознаки й види соціальних норм. Взаємозв’язок соціальних норм. 2.Поняття й ознаки права. Право – особливий вид соціальних норм. 3.Відмінність права від моралі. 4.Об’єктивне й суб’єктивне право. 5.Функції права. 6.Джерела (форми) права: поняття і види. 7.Закони і підзаконні акти. 8.Поняття та ознаки правових актів. Нормативно – правові та індивідуально – правові акти. 9.Система законодавства: поняття і структура. Практичне заняття 2. 1.Система права та її структура. Поняття галузі права і правового інституту. 2.Публічне та приватне право. 3.Загальна характеристика основних галузей права України. 4.Систематизація нормативно-правових актів, її цілі та види. 5.Поняття, ознаки і види норм права. Структура норм права. 6.Тлумачення норм права. 7.Реалізація права. 8.Правовідносини: поняття, основні ознаки і види. Структура правовідношення.      
  Тема 3 Конституційне право України. 1.Поняття і загальна характеристика конституційного права. Джерела та норми конституційного права. 2.Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України. 3.Конституція України – Основний Закон держави. 4.Конституційна форма правління, державного устрою і державного режиму в Україні. 5.Конституційний статус національних меншин і корінних народів України. 6.Інститут громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. 7.Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Особисті права і свободи людини в Україні.      
Тема 4 Безпосередня і представницька демократія в Україні 1.Поняття і форми безпосередньої і представницької демократії. 2.Поняття виборчого права, виборів й види виборчих систем. Виборча система в Україні. 3.Порядок проведення виборів народних депутатів, Президента та органів місцевого самоврядування України. 4.Поняття референдуму, його види.      
Тема 4 Судова влада в Україні 1.Система судових органів в України: поняття структура. 2.Порядок формування суддівського корпусу. 3.Правовий статус cуддів 4.Конституційний суд 5.Система судів загальної юрисдикції 6.Господарські суди загальної юрисдикції      
Тема 6 Система правоохоронних органів України 1.Cистема органів прокуратури України 2.Вища рада юстиції України 3. Правовий статус міліції України 4. Правовий статус Служби безпеки України 5.Адвокатура і нотаріат України      
  Тема 7 Цивільне право 1.Цивільно – правові відносини 2.Субєкти цивільного права 3.Обєкти цивільного права 4.Право власності та його зміст 5.Поняття й особливості цивільно – правової відповідальності 6.Цивільно – правова відповідальності неповнолітніх          
    Модульна контрольна робота № 1      
    Залік          
    Всього годин по першому модулю  
    Всього годин по дисципліні  
                 

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.225.221.130 (0.005 с.)