ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 95 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 95 Страница

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ Глава 3. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ Глава 4. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ Глава 11. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ И ОЦЕНКА ЛЕСОВ Глава 15. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА И ОСОБО ЗАЩИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСОВ Юридична наука: поняття, система. Об’єкт та предмет правового дослідження Метафізика як концептуальний підхід. Основні філософські категорії Основні форми наукового пізнання. Соціологічні методи та засоби пізнання Історичні, психологічні, політологічні та інші загально-наукові методи пізнання. Струкрура навчальної дисципліни Семінарське заняття № 12 (тема 17). Муниципальное право как отрасль права Система и источники муниципального права Гарантии местного самоуправления ТЕМА 4. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Представительный орган (ПО) МО Иные органы и должностные лица МСУ Гарантии, поощрения и ответственность муниципальных служащих ТЕМА 6. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Ответственность в муниципальном праве Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Муниципальный контроль Действующие нормативные правовые акты Конституционные и законодательные основы Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики СТРУКТКРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика» ТЕМА 4. Криміналістика і інші науки ТЕМА 14. Загальні положення криміналістичної тактики ТЕМА 21. Слідчий експеримент ТЕМА 30. Розслідування податкових злочинів Коли вперше в світі виникла наука криміналістики? Які є форми криміналістичної ідентифікації та діагностики за напрямами? Тестові завдання та задачі для самоконтролю Засновником якого виду експертизи був Бурінський Є.Ф.? СПИСОК РЕКОМЕДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Тема 5. Корпоративні права держави, громадян та юридичних осіб: загальні поняття Чи буде іншим рішення суду, якщо виявиться що Іванов представляє інтереси держави в даному товаристві? Проміжний модульний контроль Загальний склад суб’єктів корпоративного права. Мета корпоративного управління Поняття статутного капіталу. Функції статутного капіталу. Взаємозв’язок статутного капіталу з часткою в статутному капіталі та майном. Джерела статутного капіталу. Поняття корпоративного права в суб’єктивному значенні. Поняття корпоративних прав держави. Особливості реалізації корпоративних прав держави. Суб’єкти управління корпоративними правами держави, їх повноваження. Право на управління юридичною особою. Право на отримання частини прибутку юридичної особи. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виключенням учасника з товариства. Доцент кафедри господарсько-правових Які із зазначених тверджень є правильними? Обґрунтуйте свої відповіді. Право юридичної особи на частку статутного капіталу, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації – це Рішення про визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства належить до Перша емісія акцій в акціонерних товариствах Корпоративна відповідальність це Тема 3. Управління корпоративною організацією Визначьте з переліку найменування юридичної особи, яке не відповідає законодавству Обов’язком якого органу управління акціонерного товариства є повідомлення кредиторів про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу товариства НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО» РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛ ХІІІ. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗДІЛ ХХV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Поняття та класифікація суб’єктів кримінального провадження. Тема 20. Судове провадження з перегляду судових рішень. Провадження в суді касаційної інстанції. Тема 22. Судове провадження з перегляду судових рішень. Провадження за нововиявленими обставинами Тема № 1. Загальні засади корпоративного права. Тема № 2. Корпоративні правовідносини. Тема № 5. Загальні засади корпоративної власності. Тема № 9. Управління діяльністю підприємницького товариства. Тема № 14. Правове становище приватного акціонерного товариства. Связь с юридическими науками Демократические концепции опираются на общие постулаты управления Цели государственного и муниципального управления. Государственная политика и цели управления. «Древо целей». Виды органов исполнительной власти Правовые основы территориальной организации. Представительный орган местного самоуправления: порядок формирования, состав, структура, полномочия. Местная администрация: порядок формирования, состав, структура, компетенция Понятие регламентации, ее правовые основы Цели, задачи, этапы административной реформы в России Понятие, функции и задачи криминалистики. Моделирование в криминалистике и практике расследования преступлений. Криминалистическая идентификация: понятие, сущность, задачи. Криминалистическая версия. Классификация, методы построения и проверки версий. Криминалистическая техника: понятие, предмет, структура, задачи. Отрасли криминалистической техники: понятие и общая характеристика Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, структура, объекты и значение. Методы запечатлевающей фотографии. Приёмы и методы фотосъёмки на месте происшествия. Исследовательская фотография: понятие, задачи, значение. Видеозапись при производстве следственных действий: задачи, особенности применения, значение. Трасология: понятие, задачи, значение. Виды следов ног. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Следы орудий взлома и инструментов. Классификация и способы фиксации следов взлома. Классификация микроследов и микрочастиц в криминалистике Криминалистическая баллистика: понятие, объекты, значение в практике расследования преступлений. Документ как объект криминалистического исследования: понятие, виды документов Почерковедческое исследование документов. Письменная речь и почерк, основы идентификации исполнителей рукописных текстов. Свойства и классификация признаков внешности человека. Их роль в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) Формы использования специальных познаний в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений. Кроме того, экспертизы делятся на первоначальные и вторичные, дополнительные, повторные. Тактические приёмы: понятие, свойства и классификация. Критерии допустимости и эффективности тактического приёма. Тактика осмотра места происшествия. Средства криминалистической техники, применяемые при осмотре места происшествия. Тактика освидетельствования. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности допроса в конфликтной ситуации. Тактика допроса малолетних, несовершеннолетних, глухонемых, слепых и лиц, не владеющих языком, на котором ведётся расследование. Взаимодействие следователя и оперативных работников в раскрытии преступлений. Частные методики расследования преступлений. Структура и виды частных методик. Методика расследования налоговых преступлений. Методика расследования экологических преступлений. Предмет и задачи криминологии. Понятие и основные признаки преступности. Система учета преступности в РФ. Характеристика причин преступности, связанных с экономикой. Социально-психологические причины преступности. Общая характеристика. Понятие личности преступника. Основания и способы криминализации (декриминализации) деяний. Характеристика биосоциального направления в изучении причин преступности в зарубежной криминологии. Общая характеристика. Отечественные научные концепции причин преступности (субъективный, объективный и генетический подходы). Понятие и предмет криминологии Объекты и субъекты профилактической деятельности и их классификация Теории причинности преступности Понятие, система и значение криминалистической техники в расследовании преступлений Виды запечатлевающей фотографии Криминалистическая судебно-исследовательская фотография Общие правила обнаружения, изъятия и фиксации следов Понятие дактилоскопии, пороскопии, эджескопии Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук, правила их описания в протоколе осмотра места происшествия Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, их криминалистическое значение Понятие криминалистического оружиеведения, его значение в расследовании преступлений Виды изменения содержания документов, правила их выявления; правила следственного осмотра документов Анатомические и функциональные признаки внешности человека; особые приметы и «броские» признаки Профилактическая деятельность следователя Понятие обыска, его виды и задачи Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования причинения вреда здоровью Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических или психотропных веществ Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования налоговых преступлений Предмет и задачи криминалистики Система методов криминалистики КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Предмет и задачи криминалистики. Система курса криминалистики. Просмотр видеофильма «Следы применения огнестрельного оружия» Методы криминалистики. Моделирование в расследовании преступлений. Профилактика и прогнозирование. Элективного курса для 9 класса Тема 3. Детерминанты преступности. Тема 16. Криминология преступности, связанной с незаконной миграцией. Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Склад злочину Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння ТЕМА 16. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ Тема 25. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина Тема 33. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення Тема 35. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян Тема 38. Злочини проти правосуддя Тема № 40. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Тема 2. закон про кримінальну відповідальність та її підстава ТЕМА 12. Поняття покарання. Види покарань ТемА 7. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ ТЕМА 11. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Тема 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 12. Поняття покарання. Види покарань ТЕМА 23. Злочини проти волі, честі та гідності особи Тема 34. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації Тема 5. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину Тема 13. Призначення покарання Предмет и система криминалистики. Объекты криминалистической идентификации. Задачи, решаемые при исследовании следов обуви. Задачи, решаемые при производстве взрывотехнической экспертизы. Построение и проверка криминалистических версий. Виды задержания и тактические приемы их проведения. Проверка и уточнение показаний на месте: понятие и задачи. Предмет, система, задачи крим-ки Понятие и система криминалистического оружиеведения. Признаки и классификация огнестрельного, метательного и холодного оружия. Понятие и виды криминалистических учетов. Их научные, правовые и организационные основы. Понятие и виды судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта следователем. Понятие, виды обыска. Такт. его произ-ва. Тактика проверки показаний на месте. Методика расследования убийств. Методика расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами Осн. подходы к определению сущности криминологии как науки. Прогнозирование индивидуального преступного поведения. Уголовно- процессуальным правом Уголовно - исполнительным правом Прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств Частичной подделке реквизитов документа Длина правого и левого шагов. Тема 1.3. Понятие преступности и ее основные характеристики Тема 1.4. Личность преступника Понятие экономической преступности. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних Криминологическая характеристика женской преступности Поняття та предмет кримінального права Зворотня дія кримінального закону у часі. Підстави кримінальної відповідальності в теорії кримінального права та кримінального законодавства Коментар до статті 19. Осудність Коментар до статті 20. Обмежена осудність Поняття і види спеціального суб’єкту злочину Поняття та ознаки співучасті у кримінальній справі. Форми співучасті, критерії їх виділення Співучасть у злочині з спеціальним суб»єктом. Діяння пов’язане з ризиком-обставина, що виключає злочинність діяння Поняття покарання та його мета за кримінальним законодавством У Звільнення від покарання за хворобою Примусові заходи виховного характеру(правова природа та види) Понятие и задачи криминалистики, ее место в системе других наук Зарождение и развитие криминалистических познаний в царской России Развитие криминалистики в советский период Понятие и научные основы криминалистической идентификации Объекты и процесс криминалистической идентификации Виды идентификационных исследований Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико-криминалистических средств, их классификация Криминалистическая аудио- и видеозапись Научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике Вещества и материалы как объект криминалистического исследования Криминалистическое значение микрообъектов Глава 9. Криминалистическая одорология Глава 10. Криминалистическое оружиеведение Криминалистическое исследование взрывного оружия и следов его применения Документ как объект криминалистического исследования Криминалистическое исследование письма Пространственно-ориентационные (топографические) признаки Криминалистическое исследование письменной речи Глава 13. Криминалистическая фоноскопия Учеты, осуществляемые ГИАЦ МВД России Криминалистические учеты, ведущиеся ЭКЦ МВД России Раздел III. Криминалистическая тактика Выдвижение криминалистических версий Понятие следственного осмотра Иные виды следственного осмотра Глава 17. Тактика обыска и выемки Глава 18. Тактика допроса и очной ставки Особенности тактики допроса свидетеля и потерпевшего Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого Научные основы, понятие и виды предъявления для опознания Следственный эксперимент: понятие и виды Понятие и познавательная сущность проверки показаний на месте, ее отличия от других следственных действий Тактические приемы проведения проверки показаний на месте Тактика задержания лица, подозреваемого в совершении преступления Общая характеристика порядка использования специальных знаний для получения криминалистически значимой информации Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и значение Основы методики расследования убийств Расследование убийства при наличии трупа жертвы Основы методики расследования изнасилований Особенности производства следственных действий по делам о кражах Особенности производства следственных действий по делам о грабежах и разбоях Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Первоначальный этап расследования дел о незаконном обороте наркотиков Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.025 с.)