ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 14 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 14 Страница

Публичный конкурс как вид обязательства Особенности публичного конкурса на право заключения договора Зміст Розділ І. Загальні положення Стаття 3- Заява про відсутність у МАК компетенції Стаття 27. Порядок формування складу Арбітражної комісії Стаття 36. Відмова від права на заперечення Законная сила судебных решений. Составление процессуальных документов в гражданском процессе СЕМИНАР №2 Составьте соответствующее заявление. Составьте соответствующие процессуальные акты. Какие факты должен доказать истец, а какие - ответчики? Есть ли основания для оставления апелляционной жалобы без движения? Составьте соответствующий процессуальный документ. Тема 8. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ-ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ УКРАИНЫ Составьте соответствующее постановление Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Составьте соответствующее постановление Верховного Суда Украины Составьте соответствующее судебное постановление. Договоров Российской Федерации Раздел IV. Выполнение международных договоров Российской Федерации Раздел V. Прекращение и приостановление действия международных ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право ТЕМА 1.2. Держава і право Стародавнього Єгипту ТЕМА 1.3. Держава і право Стародавнього Вавилону ТЕМА 1.6. Держава і право Стародавньої Греції ТЕМА 1.7. Держава і право Стародавнього Риму ТЕМА 2.1. Держава і право Франків ТЕМА 2.2. Держава і право феодальної Франції ТЕМА 2.4. Держава і право феодальної Німеччини Тема №3.1 Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. Тема 3.3. Утворення і розвиток буржуазної держави і права у Франції. Німеччина після Віденського конгресу. Тема №4.1 Держава і право США Новітнього періоду. Листопадова революція 1918 року. Зміни в державному ладі, політичному режимі та партійній системі. Тема №4.3 Держава і право Франції Новітнього періоду. Державне будівництво і місцеве Поняття державного будівництва Історичний розвиток науки державного будівництва Поняття, система навчальної дисципліни Влади і місцевого самоврядування в Україні Крим, органів місцевого самоврядування Поняття, правове регулювання та співвідношення Поняття і система методів діяльності органів державної І місцевого самоврядування в Україні Майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній гро- Доходи бюджетів районних у місті рад формуються відповідно до обся- Новний Закон прийнятий Верховною Радою України від імені Укра- Кожна з правових форм діяльності Верховної Ради України здійс- Інші конституційно визначені повноваження за умови присутності на її Сутність якої полягає в публічному обговоренні найбільш складних пи- Дорученням Верховної Ради України, на договірній основі на замовлен- Кання відбувалося окремо за кожним варіантом («пакетом») у черговості Комітету і секретар. Перший заступник, заступник та секретар коміте- Ретаря, членів комітетів, робота секретаріату комітету, слухання в Письмовий звіт про виконану роботу, підготовлені нею проекти актів та України, який на день обрання досяг сорока років, володіє державною мо- Вимагає досить значних матеріально-фінансових витрат, які здійсню- Ними чинного законодавства, про проведення депутатських розсліду- Ному засіданні може бути проведене обговорення відповіді на запит, якщо Жінок — не менше двадцяти років, а також у разі визнання інвалідом Хом таємного голосування строком на п’ять років. Підготовка і прове- Крім зазначених напрямів діяльності, глава Української держави ви- Органів виконавчої влади; 3) щодо формування персонального складу Президента. Для цього в апараті глави держави утворені й діють інфор- Чої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор- Як двома третинами голосів її членів і вводяться в дію указами Президента. Додаток №3 до Закону України «Про внесення змін до Закону України Науково-технічного і культурного розвитку. Реалізуючи гуманітарну Від підлеглих органів виконавчої влади і посадових осіб, 4) від засобів Манітарного розвитку; 5) з реформування аграрного сектору. Цією ж В Україні функціонують три види центральних органів виконавчої вла- Гану, призначає на посади їх керівників; здійснює інші повноваження. Рення, реорганізації, ліквідації підприємств, організацій та установ, що Ки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і Рони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і Управління місцевої держадміністрації; погоджують у встановленому по- Динаційно-паритетними та координаційно-субординаційними. До пер- Матеріально'фінансовою основою діяльності Верховної Ради АРК є АРК, з одночасним зверненням до Президента України про їх скасуван- Часова комісія повноважна приймати рішення, якщо в її засіданні бе- Депутатів від загального складу і повинні відповідати Конституції Укра- Засобах масової інформації діяльності Верховної Ради АРК, її Президії, Здоров’я, фізичної культури і спорту; 20) праці, її оплати, умов і охоро- Не управління з матеріальних резервів, Головне управління цивільного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ця система Мади з питань місцевого значення, а також формою нормотворчої діяль- Повідомлень, розгляду депутатських запитів, прийняття рішень про до- Тами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправни- Місцевого самоврядування (ст. 143 Конституції України); 3) заборона Обирається радою за поданням голови з числа депутатів цієї ради шля- До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належать Робочі зустрічі, прес-конференції та інтерв’ю, прямі телефонні зв’язки Повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Му; скликає сесії ради, формує порядок денний сесій, головує на пленар- Дається за участю членів ініціативної групи на найближчому засіданні Лосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців поклада- Ти його регулярно (не рідше одного разу на місяць); розглядати звернен- Здійснення народними обранцями своєї діяльності. Залежно від харак- Голову Ленінської районної в місті ради, заступника начальника управ- Організаційно-масову, роз’яснювальну роботу у громадських ор- Соціальна сфера, земельні відносини, культура, освіта, охорона здоров’я Їм привілеї, сприяти у провадженні їх діяльності. Членами політичних Ня злочинів та адміністративних проступків. Троль за діяльністю міліції. Заступник Міністра внутрішніх справ Укра- Глава 2. Принципы деятельности полиции Глава 3. Обязанности и права полиции Глава 4. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения Глава 5. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия Глава 6. Правовое положение (статус) сотрудника полиции Глава 7. Прохождение службы в полиции Глава 8. Социальная защита сотрудника полиции Глава 11. Переходные и заключительные положения Распределение учебного материала по темам Тема 1. Конфликтология в системе научных знаний Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ Поняття форми мислення і закони мислення. Відношення протилежності (супротивності) Правила визначення і помилки, можливі при визначенні Розподіленість термінів у судженнях. Відношення між судженнями. Види відношень. Складним судженням називається таке судження, яке складається з кількох простих суджень. Тема 4. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ Загальна характеристика умовиводів. ОПОСЕРЕДКОВАНІ УМОВИВОДИ. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ Спостереження та експеримент Поняття і структура умовиводів за аналогією Розділ 6. ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ Поняття гіпотези і її структура Кафедра гражданского и предпринимательского права Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО Тема 1. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА Тема 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР Тема: НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Издательство «Таглимат» ИЭУиП ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАПИСАНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, И ПОРЯДОК РАБОТЫ С НИМИ Раздел 1. Гражданское право (общая часть) Раздел 2. Гражданское право (особенная часть) Критерии оценки на устном экзамене Нормативные правовые акты и иные источники Тематика рефератов по курсу «Философия» Тема 9. Рынок ресурсов. Особенности рынка ресурсов. Органы внутренних дел как часть социальной системы Теория и практика социального управления Закономерности и принципы управления Право как средство управления органами внутренних дел Организационные структуры в органах внутренних дел Руководство и управленческие отношения Штабная функция в органах внутренних дел Задачи и принципы аналитической работы Понятие и виды управленческих решений Организация исполнения управленческих решений Сущность и задачи контрольной деятельности Форма контроля определяет соответствие между объектом контроля, целями и методами его осуществления, а также устанавливает определенные правила контрольной деятельности субъекта управления. Сущность, принципы и задачи делопроизводства Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания или получения до отправки или уничтожения. Организация работы с кадрами Социально-психологические аспекты кадровой работы Научная организация управленческого труда Чрезвычайные ситуации и их организационно-правовое обеспечение Кафедра уголовно-процессуального права Тема 9. Суды субъектов Российской Федерации. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ Тема № 8. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Тема № 10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Организационное обеспечение деятельности судов. Тема 4. Товары как предметы таможенных правоотношений. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил): понятие, принципы и стадии. Перечень контрольных вопросов к зачету Крымский юридический институт (филиал) Квалификация (степень) «бакалавр» ТЕМА ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ СДЕЛКИ. ДОГОВОР ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ОБЛАСТИ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Понятие, признаки и классификация функций государства Принципы и приоритетные направления деятельности социального государства. Соц. Партнёрство как метод регулирования социально-трудовых отношений: условия эффективного функционирования. Важнейшие цели и субъекты социальной политики соц.государства. Критерии эффективности социальной политики социального гос-ва Социальный аудит(сущность,разновидности,история развития) Условия проведения качественного социального аудита,его уровни,алгоритм развития Макет коллективного договора Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные Статья 6. Мероприятия, финансируемые за счет средств целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве Работы, выполняемые в социально-культурных отраслях О временном переводе работника на другую работу на срок Недопустимые действия работников Поощрения за успехи в работе IX. Продление действия ученического договора Перечень действующих СНиПов (приводится по Общероссийскому Группам производственных процессов Журнал регистрации трудовых договоров, Статья 316. Районный коэффициент к заработной плате Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы. участковой врача-педиатра участкового, медицинской сестрой Распределение учебного материала по разделам и темам Тема 16. Назначение наказания Тема 26. Преступления против собственности Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности Тема 37. Преступления против порядка управления Семинар 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина Семинар 36. Преступления против правосудия ПРИМКРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ Промежуточной и итоговой аттестации Наименование Лиги на английском языке – Regional Youth Social Organization «Tatarstan Republic Students League». Сокращенное наименование Лиги на английском языке – RYSO «TRSL». Председатель Совета не может быть одновременно заместителем Президента (Вице-президентом). Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений Политико-правовая мысль Древнего Китая Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли Политическое и правовое учение Платона Учение Цицерона о государстве и праве Учение римских юристов о праве Новая наука о политике. Н. Макиавелли Учение Гроция о государстве и праве Политико-правовое учение Монтескье Политико-правовое учение Руссо Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича Политические взгляды М. М. Щербатова Политико-правовое учение Дж. Мэдисона Учение И. Канта о государстве и праве Учение Гегеля о государстве и праве Тема 14. Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX в. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников Тема 15. Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX в. Учение Р. Иеринга о праве и государстве Политико-правовое учение Ф. Ницше Политико-правовая идеология национал-социализма Политико-правовые воззрения Н.А. Бакунина Основи правової поведінки та юридична відповідальність Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї Поняття муніципального права України Основи трудового права України Основи екологічного права України Основи земельного права України Основи цивільного права України Позика. Кредит. Банківський вклад Публічна обіцянка винагороди Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави Основи господарського права України На підставі ст. 191 ЖК України Поняття і види житлових правопорушень Основи сімейного права України Основи адміністративного права України Адміністративні правовідносини Основи фінансового права України Підзаконні нормативно-правові акти Основи кримінального права України Засади правосуддя та судочинства Засади правозахисної діяльності для самостійної перевірки знань Теоретические основы открытия предприятия в сфере ресторанного бизнеса с использованием организационно - правовой формы полного хозяйственного товарищества Предпринимательская оценка предприятия, работающего в сфере ресторанного бизнеса. Характеристика организационно - правовой формы полного хозяйственного товарищества работающего в сфере ресторанного бизнеса Первіснообщинний лад на території України. Глава 1. АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. РОДОПЛЕМЕННЫЕ И ОБЩИННЫЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ И ВЗАИМОПОМОЩИ У СЛАВЯН ДО Х в. Основные формы помощи и взаимопомощи в древнейших славянских общинах Основные тенденции княжеского попечительства Церковно-монастырская система благотворительности Идеи милосердия в переводной литературе и первых древнерусских сборниках Теория милосердия» в подходах древнерусских книжников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)