ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 65 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 65 Страница

Вища рада юстиції та її участь у призначенні суддів на адміністративні посади. Організація статистичної звітності в судах Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) і матеріалів Організація прийому відвідувачів. Структура і штати апарату суду. Порядок прийому і звільнення з роботи службовців суду. Статус працівника апарату суду. Організація роботи по вивченню і узагальненню судової практики і реалізації її матеріалів. Складання і оформлення службових документів. Порядок роботи суддів у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції. Організація роботи по добору і розстановці кадрів працівників апарату суду. Добір і розстановка кадрів апарату суду. Дисциплінарна відповідальність працівників апарату суду. Тема 8. ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ. (2 ГОД.) Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання Предметна область теорії публічного управління Розуміння держави у Середньовіччя Структура органів публічної влади на центральному, регіональному і локальному рівнях. Д. ю. н., проф., академік Академії Цивільне право в системі приватного права. Проблеми застосування і тлумачення норм цивільного права. Держава і право Стародавніх Афін Держава і право Стародавнього Риму Держава і право Середньовічної Франції Держава і право середньовічної Німеччини Держава і право Арабського халіфату Держава і право в США у новітню добу Держава і право у Франції у новітню добу Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядок их урегулирования РОЗДІЛ 1. ПРАВО І ЗАКОН: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ Поняття права та види праворозуміння Верховенство закону як принцип конституції України Тема 1. Основні концептуальні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції Тема 2. Формування Європейського Союзу: основні цілі та компетенції Тема 4. Європейський Союз та проблеми мовного спілкування Тема 5. Європейський механізм захисту прав людини Тема 7. Європейські підходи до вдосконалення державного управління в Україні Статья 195. Законность и обоснованность решения суда ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАЧИ-КАЗУСЫ ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА Тема:Окремі види договорів підряду. Вирішіть спір між сторонами. Визначте правову природу розглянутого договору. Чи змінилося б рішення задачі, якби затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака? Чи підлягає позов задоволенню? Яку консультацію їм надасть юрист? Проаналізуйте з правової точки зору аргументи чекодавця. Які підстави припинення і розірвання авторських договорів? Хто і в якому розмірі повинен відшкодувати шкоду, завдану громадянці Малишевої та її дочці? Чи припинилося право застави зі смертю Селіванова? Зґвалтування з погрозою вбивства Коментар до статті 152. Згвалтування Коментар до статті 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження Організація роботи з документами, що передаються електронними засобами зв'язку (електронною поштою, факсом, телеграмами) Виконання непроцесуальних документів і доручень Особливості оформлення організаційно-розпорядчих документів Експертиза цінності документів Оформлення справ та передання до архіву суду на зберігання Передавання документів і справ до електронного архіву. Надання документів і справ з електронного архіву Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного зберігання Розподіл повноважень щодо діловодства Обліку заяв про надання доступу до матеріалів судових справ II. Відомості про приміщення Изменение пункта 1 статьи 26 Изменение пункта 2 статьи 42 Изменение абзаца первого пункта 2 Дополнение пункта 5 статьи 28 абзацем. См. текст новой редакции Закупки способом проведения открытого тендера Представление тендерной документации Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере АБ - авиационная безопасность Действия членов экипажа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на борту воздушного судна Действия членов экипажа в случае угрозы взрыва воздушного судна Интересы следствия против адвокатской тайны Преподаватель: преп. Мария Львовна Васюкова Преподаватель: к.ю.н., доцент Владимир Григорьевич Шумихин Преподаватель: к.ю.н., доцент Сергей Михайлович Кудрин Преподаватель: ст. преподаватель Светлана Юрьевна Романова Право социального обеспечения Преподаватель: к.ю.н., доцент Павел Дмитриевич Борцов Преподаватель: ст. преподаватель Илья Сергеевич Долгинов Преподаватель: преп. Артем Михайлович Молокотин ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Предмет, задачи криминалистики и ее отличие от смежных наук Развитие науки криминалистики после Октября 1917 г. Развитие зарубежной криминалистики Криминалистической идентификации Объекты криминалистической идентификации Виды криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика Виды следственных ситуаций и анализ классификационных разновидностей Общее понятие следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистической версии Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные Понятие и виды взаимодействия Основы взаимодействия органов Формы взаимодействия органов Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений Используемые для экспертного исследования криминалистических объектов Криминалистическая оперативная фотография Криминалистическая видеозапись Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия Следы орудий взлома и инструментов Судебная баллистика и ее значение в следственной практике Диагностические и автороведческие исследования Установление первоначального содержания текста документа Исследование машинописных текстов и текстов, отпечатанных на других знакопечатающих аппаратах ГЛАВА 13 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА Использование данных о внешности человека в практике расследования преступлений СИСТЕМА УГОЛОВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки Следственные действия, тактические приемы и оперативно-розыскные меры Понятие, виды, принципы осмотра и его участники Фиксация результатов осмотра Производства следственного эксперимента Понятие, виды и психологические основы допроса Тактические особенности допроса свидетелей Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого Тактические приемы очной ставки Понятие и виды предъявления для опознания Особенности некоторых видов предъявления для опознания Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания Тактические особенности проверки и уточнения показаний на месте Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ТРАДИЦИОННАЯ И СИТУАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И СООБЩЕСТВАМИ Криминалистические классификации и характеристики убийств Первоначальный этап расследования убийств Расследование убийств на последующих этапах Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых наемными лицами Первоначальный этап расследования Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий Криминалистическая взрывотехника Криминалистическая характеристика изнасилований Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики Особенность проведении следственных действий И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ Криминалистическая характеристика взяточничества Выдвижение и проверка версий по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования Криминалистическая характеристика краж Особенности проведения первоначальных следственных действий Типичные следственные ситуации и построение версий Последующие следственные действия ГЛАВА 36 РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств Тактика первоначальных следственных действий Особенности последующего этапа расследования Выдвижение и проверка следственных версий РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА Тактические особенности допроса свидетелей. Криминалистическая характеристика данного вида преступления Первоначальные и последующие следственные действия Первоначальные и последующие следственные и иные действия Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений Дорожно-транспортного происшествия Автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними Производство неотложных следственных действий Тактика иных следственных действий Воспитательно-профилактическая работа По специальности «Юриспруденция» Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика Обет. - обстановка места происшествия, Глава 20. Тактика обыска и выемки Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров Put the verb in brackets into the Present Continuous Tense. Раскройте скобки, употребляя глагол в Present Continuous. Особенности правового регулирования банковской деятельности. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Центральный банк РФ как субъект, осуществляющий банковские операции и сделки Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий Банковские операции и сделки Кредитование счета (овердрафт). Понятие формы безналичных расчетов. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций расчетно-кассовыми центрами. Инвестиционные операции кредитных организаций с ценными бумагами. Ситуаційні вправИ для самостійного опрацювання Розрахунок обсягу нерозподіленого резерву бюджету міста Львова Собирание доказательств и его субъекты Начальник следственного отдела Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Права и обязанности Иные участники уголовного судопроизводства Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Понятие доказательства. Классификация доказательств Понятие и виды доказательств и критерии классификации доказательств на виды Критерии признания доказательств недопустимыми и процедура рассмотрения судом ходатайств о признании доказательства недопустимым Доказывание в условиях состязательности Возбуждение уголовного дела: понятие, поводы и основания. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых решений судом и судьей Отвод участников уголовного судопроизводства: особенности процедуры отвода судьи, прокурора, следователя и дознавателя. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних Судебное разбирательство о применении принудительных мер медицинского характера Особенности производства в суде мировой юстиции Протокол следственного действия Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения суда апелляционной инстанции Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалоб и представлений Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции Сущность основания и порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок производства освидетельствования Язык уголовного судопроизводства Уголовная ответственность за преступления в сфере Незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права ГУБИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМАЦИЯ РПЦ МП ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ РЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЕРЫ, ЭТО – «ПЯТАЯ КОЛОННА» ВНУТРИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ГИГАНТСКИЙ ПРОВАЛ ДИПЛОМАТА ИЛАРИОНА Православно-католический «диалог» на фоне «евромайдана» ПОЧЕМУ ВСТРЕЧА ПАПЫ И ПАТРИАРХА – ЗЛО? ГЕЙ-СКАНДАЛ В КАЗАНСКОЙ СЕМИНАРИИ Мухаммад Насыр ад-Дин аль-Альбани Лучше отказаться от извлечения полового члена из влагалища во время семяизвержения. Нельзя принимать приглашение, если в нем содержится что-либо греховное. О запрете для женщин на ношение золотого кольца и других украшений из золота кольцевидной формы. Попытка оспорить запрещающие хадисы ссылками на действия Аиши и наше опровержение. Невыполнение установлений хадисов на том основании, что случай, когда кто-либо поступал бы в соответствии с ними, доподлинно неизвестен. Наше опровержение. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ Тема 8. Понятие и сущность права ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ На обработку персональных данных участников конкурса научных и прикладных работ по антикоррупционному просвещению граждан и формированию нетерпимости к коррупционному поведению Регламентирован порядок рассмотрения Роспатентом заявления о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) Утвержден порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска Уточнен порядок предоставления счетов за услуги Банка России Для кредитных организаций установлен порядок бухгалтерского учета хеджирования Морские порты РФ должны быть оснащены оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов к предоставляемым услугам Непрерывный срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения российской визы, не может превышать девяносто суток В целях совершенствования законодательства о банкротстве внесены поправки в целый ряд законодательных актов Продление срока действия патента на промышленный образец осуществляется по заявлению патентообладателя За субъектами РФ закреплено право предоставления компенсации расходов по уплате взноса на капремонт для отдельных категорий пенсионеров Установлен порядок размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ Установлен порядок использования государственным гражданским служащим Российской Федерации ежегодного оплачиваемого отпуска СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ФНС России предписано проводить полный комплекс контрольных мероприятий в отношении производителей табачной продукции С 1 января 2016 года применяются нормативы и коэффициенты усреднения обязательных резервов, утвержденные новым Указанием Банка России Установлены поправочные коэффициенты в отношении отдельных ценных бумаг Новым законом обновлены правовые основы функционирования в России торгово-промышленных палат С 1 января 2016 года вступают в силу обновленные Правила функционирования ЕГАИС Минпромторгом России предлагаются меры по сокращению объемов незаконно ввозимых и реализуемых на территории Российской Федерации товаров легкой промышленности ФТС России напоминает об изменениях в организации ведения статистики взаимной торговли РФ с членами ЕАЭС Утвержден профессиональный стандарт для сопровождающих инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних Разъяснены условия освобождения от НДФЛ доходов, полученных в период организации и проведения Олимпиады в г. Сочи Банком России подготовлена форма договора об оказании услуг по передаче финансовых сообщений Выпуск в обращение и обращение автомобильного бензина экологического класса K4 допускается на территории Российской Федерации по 1 июля 2016 года Определены виды президентской связи, а также порядок обеспечения этой связью Уточнены полномочия Минпромторга России при реализации взаимодействия в области промышленности в рамках ЕАЭС Обновлена форма лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Покупателем государственного имущества не может быть акционерное общество, единственным участником которого является другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 6204 рублей в месяц В случае отказа кредитора от получения законных процентов по денежному обязательству, начисляемых в порядке статьи 317.1 ГК РФ, у организации-должника возникает внереализационный доход В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги Правительство РФ в целом поддерживает законопроект о репатриации валютной выручки С 1 января 2016 года размер утилизационного сбора в отношении новых транспортных средств увеличен на 65 процентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)