Коротка характеристика підрозділу, де проходила практика.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коротка характеристика підрозділу, де проходила практика.Дана організація охоплює широкий спектр робіт, в тому числі:

• Здійснює переклади переклад ділової та технічної документації і художньої літератури, з багатьох європейських мов на українську та російську та навпаки;

• офіційне завірення та нотаріальне засвідчення перекладів, легалізацію, комп'ютерний набір та факсові послуги.

Основний об’єм замовлень складає з переклад офіційних документів.

Бюро перекладів «ХХХ» нараховує у своєму складі 6 штатних перекладачів, 8 редакторів та більш ніж 15 позаштатних працівників.

Переважна більшість клієнтів агенції - юридичні особи, на замовлення яких виконуються переклади з англійської і німецької на українську мови та навпаки. Щодо фізичних осіб - користуються великою популярністю переклади з італійської, іспанської та португальської мов на українську та російську і навпаки.

Керівництво практикою з боку установи.

Безпосереднє керівництво роботою практикантів здійснював старший перекладач, перекладач вищої категорії Гораль В.О.

Слід відзначити доброзичливе ставлення і прагнення керівництва та працівників Лінгвістичного Центру допомогти практикантам найшвидше засвоїти та застосувати на практиці теоретичний потенціал, а також а, оцінка старанності практиканта щодо виконаної роботи.

Характер та обсяг виконаної роботи.

Під час проходження практики я виконала і спеціалізованих текстів з української на англійську та переклад з англійської мови на українську, обсягом 50 стандартних сторінок (за тематикою спеціалізовані тексти, як правило, розподілялися на медичні, тексти з програмного забезпечення//комп'ютерного обладнання, економічні, юридичні, тексти художньої літератури та загального спрямування.

Крім того, я здійснювала переклад стандартизованих документів на німецьку мову, в тому числі медичних довідок, імунізаційних карт та карток щеплень, при роботі з якими я застосовувала медичні довідники для правильного виконання перекладу.

Під час проходження практики в бюро перекладів я, в складі групи брала участь в розробці, налагодженні та модернізації нових проектів щодо підвищення ефективності перекладу.

Особливості правил внутрішнього розпорядку та вимоги до перекладачів, що працюють у даному підрозділі.

Згідно правил внутрішнього розпорядку ХХХ та вимог відносно оформлення перекладу, як штатні так і позаштатні працівники зобов'язані виконувати певний обсяг роботи в строки, узгоджені з замовниками. Щодо технічного оформлення перекладу, то воно є стандартним (Times New Roman, 14 шрифт, інтервал 1,5). Як правило, пересилка інформації (особливо позаштатними працівниками) здійснюється через електронну пошту за адресою lingvo@mail.liv.ua. Обов'язковим є також залучення під час роботи довідкових матеріалів та сучасних засобів пошуку інформації (Інтернет, пошукові системи, електронні словники).

Труднощі, що виникли під час проходження практики.

Попри відмінну оцінку результатів перекладацької практики керівництво ХХХ виділило низку рекомендацій щодо здобуття практичних та теоретичних навичок перекладу, серед яких:

- оволодіння навичками доперекладацького аналізу тексту та аналізу результатів перекладу;

- уникання невмотивованого випущення чи додавання інформації при перекладі;

- помірне вживання в остаточному варіанті перекладу синонімів та транслітерованих еквівалентів;

- удосконалення навичок ідентифікації термінів в оригінальних текстах та адекватне використання їх еквівалентів.

Побажання щодо організації практики та читання курсів перекладацького циклу.

Всі вищезазначені рекомендації спонукають до пропозиції введення спецкурсів практичного спрямування у конкретних галузях (юриспруденція, економіка, медицина, науково-технічна сфера). Було б бажано збільшити кількість годин курсів перекладацького циклу, більшість з яких присвятити практиці різних видів перекладу та конкретизувати переклад стосовно певної сфери діяльності, наприклад зразки договорів, страхових полісів, офіційних листів, звернень та ін.

Висновки щодо ефективності проходження

В результаті проходження практики в перекладацькій агенції «ХХХ» я отримала досвід роботи з офіційними документами та їх перекладом, загальне уявлення про налагодження роботи з перекладом текстів та організацією роботи в колективі, освоїла роботу з електронними словниками та, в загальному, із забезпеченням захисту конфіденційності інформації.

Практика була дуже ефективною для початку формування навичок та вмінь у сфері усного та письмового перекладу. Обмеженість в часі виконання завдань навчила правильно розпоряджатися своїм часом. Загалом практика дала змогу відчути реальну робочу атмосферу.

Набуті знання стануть мені у пригоді під час виконання подібного типу робіт.

 

Практикант: Ім’я, прізвище, підпис

Погоджено:

Керівник практики: Ім’я, прізвище, підпис

 

 

ДОГОВІР № ___

на проведення практики студентів

Національного університету «Острозька академія»

м. Острог «___» ______________ 2014 року

 

 

Національний університет «Острозька академія» (далі по тексту – НаУОА), в особі ректора Пасічника Ігоря Демидовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ПП «Азбука Світу» (далі по тексту – База практики), в особі директора Бадзай Л.А., що діє на підставі Статуту, з другої сторони (при спільному згадуванні – Сторони), уклали між собою цей Договір про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Організація на умовах взаємовигідного співробітництва Сторін проходження практики студентами факультету романо-германських мов НаУОА на Базі практики відповідно до умов цього Договору.

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. База практики зобов’язується:

2.1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом, що додається і є невід’ємною частиною Договору. Календарний план подається НаУОА для Бази практики щороку не пізніше ніж за 3 місяці до початку практики.

2.1.2. Надіслати до НаУОА повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента(ів).

2.1.2. Організувати проходження практики студентами НаУОА та призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

2.1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

2.1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановлених для штатних працівників.

2.1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користування лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

2.1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення, що мали місце під час проходження практики, повідомляти НаУОА.

2.1.7. В кінці терміну проходження практики дати письмову характеристику на кожного студента-практиканта, а також сприяти в підготовці звіту про проходження практики та оформленню всіх необхідних документів.

2.2. НаУОА зобов’язується:

2.2.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.2.2. Погоджувати з Базою практики за два місяці до початку практики програму, термін проходження практики та не пізніше, ніж за один тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2.3. Призначати керівниками практики кваліфікованих викладачів та здійснювати навчально-методичне керівництво практикою відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

2.2.4. Забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам відповідних документів, які необхідні для проходження практики (направлення, програма, щоденник, індивідуальне завдання, тощо).

2.2.5. Забезпечувати додержання студентами-практикантами під час практики трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися зі студентами-практикантами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)