ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 201 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 201 Страница

ТЕМА: ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС (1 ГОД.) ТЕМА: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (3 ГОД.) ТЕМА: ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА (3 ГОД.) Загальний розрахунок годин лекцій, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УкраїнИ ПРАВИЛА І СТРОКИ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ОРГАНИ (ПОСАДОВІ ОСОБИ), УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ З БОКУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» Глава 2. Органы, осуществляющие контроль за Соблюдением налогового законодательства. Обязанности налоговых органов. Понятие, черты и формы источника права ГЛАВА II Исторические корни судебного прецедента Основные этапы становления и развития англосаксонского права и формирования в нем судейского права Советский и постсоветский периоды развития идей судебного правотворчества Понятие и виды форм судейского права Судебная практика как источник права Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм проявления Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ Управлінські матеріальні та процесуальні процедури Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду Обсяг адміністративного процесу Поняття принципу адміністративного процесу Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі Спеціальні принципи адміністративного процесу РОЗДІЛ 5. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ Встановлення та обчислення строків РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ЧАСТИНА II. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ЗАЯВАХ Види підвідомчості правових вимог, викладених у заяві (протоколі) Наслідки стадії порушення провадження Поняття стадії розслідування Суб'єкти стадії розслідування Порядок проведення слухань (засідань) Оформлення ходу та результатів слухань (засідань) по справі Подання апеляції та підготовка справи до вирішення Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи Методичні рекомендації до основних тем Тема 4. Учасники в цивільному процесі Тема 5. Треті особи у цивільному процесі. Тема 8. Представництво в цивільному процесі. Тема 10. Процесуальні строки. Тема 12. Докази та засоби доказування. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. Тема 2. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. Тема 4. Постанови суду першої інстанції. Тема 3. Перегляд у з’язку з нововиявленними обставинами судових рішень, ухвал і постанов суду, що набули законної сили. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Спеціальна частина ТЕМА 2: Втілення Європейських стандартів у цивільний процес України. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Тема №2. Підвідомчість та підсудність господарських спорів. Тема №5. Докази в господарському процесі. Тема №7. Строки в господарському процесі. Тема №2. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Тема №2. Касаційне провадження по господарським спорам. Тема №1. Виконавче провадження по господарським спорам. Про порядок підготовки, подання, обліку, Захисту та зберігання курсових робіт Зберігання і знищення курсових робіт Регистрация Поставщика/Агрегатора ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА/АГРЕГАТОРА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ. Форма Отчета о принятых платежах в пользу Поставщика/Агрегатора ПРОЦЕДУРА ОТМЕН И КОРРЕКТИРОВОК ОШИБОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ К Договору с Представителем № от « » 20 г. Доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 (один) год. Данные Поставщика, необходимые Оператору по приему платежей для включения его в систему И.Ф. Суворов, А.Г. Машкин, Ю.Г. Бацежев Право на апелляционное обжалование Глава 2. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции Стадии принятия к производству до рассмотрения дела в апелляционной инстанции Результат апелляционного производства Учебники, монографии, брошюры Основные причины возникновения профсоюзов. Роль профсоюзов при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. Порядок объявления и проведения забастовки. Порядок создания и ликвидации профсоюзов. Основные принципы построения и формирования профсоюзов. Опис предмета навчальної дисципліни курсу Тема 5.3 Оформлення результатів фіксації криміналістично значимої інформації з використанням НТЗ у процесі розслідування Можливості трасологічної експертизи при дослідженні слідів ніг (взуття) Криміналістиченої трасології Боєприпасів і слідів їхнього застосування. Тема 8.2. поняття, ознаки і криміналістична класифікація вогнепальної та холодної зброї Дослідження рукописних текстів Тема 10: Криміналістична тактика – розділ криміналістики Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення Тема 11.3. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ НА ВІДКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ Особливості тактики допиту свідків і потерпілих Основні тактичні прийоми обшуку Тема 12.2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ, Тема 13.3. ТАКТИКА ОБШУКУ В ПРИМІЩЕННІ Тема 15.2. ФІКСАЦІЯ доказів при ВІДТВОРЕННі ОБСТАНОВКИ Й ОБСТАВИН ПОДІЇ Тема 18.3. Призначення та проведеннЯ судових експертиз До розділу «ВСТУП ДО КРИМІНАЛІСТИКИ» Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання до змістового модулю ІІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Тести для проведення підсумкового модуль-контролю з дисципліни «Адміністративне право» Яка із наведених форм державного управління є правовою? Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання) Методи навчання та методичне забезпечення навчальної дисципліни Самостійна робота (3 години) Самостійна робота (2 години) ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА. ТЕМА № 13. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ОБЩЕСТВА ТЕМА 29. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Основы профсоюзного движения Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России Занятие 3. Социальное партнерство как этап развития социального диалога - важнейшего механизма реализации защитной функции профсоюзов ТЕСТЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ» Статья 2. Право на объединение в профсоюзы Статья 24. Гарантии имущественных прав профсоюзов Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття Змістовний модуль № 1 закінчується написанням контрольної роботи Докази і доказування в цивільному процесі Цивільна юрисдикція. Процесуальні строки. Судові витрати. Змістовний модуль № 2 закінчується написанням контрольної роботи Позовне провадження. Підсудність. Пред’явлення позову, досудовий розгляд. Судовий розгляд справ Судові рішення. Заочний розгляд справи Змістовний модуль № 3 закінчується написанням контрольної роботи Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Виконання судових рішень у цивільних справах Провадження у справах за участю іноземних осіб Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі Змістовний модуль № 5 закінчується написанням контрольної роботи Цивільний процес в іноземних державах Судові доручення та правова допомога в цивільному процесі Позов до іноземної держави. Дипломатичний імунітет РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» ТЕМА № 1. Поняття та сутність кримінального процесу ТЕМА № 2. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії ТЕМА 20. Негласні слідчі (розшукові) дії Тема 1. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації Тема 2. Злочини проти життя та здоров’я особи Проблеми малозначності діяння Проблеми застосування окремих статей, що передбачають умисні вбивства Вчинене за попередньою змовою групою осіб. С. 119 Вбивство через необережність Проблема відповідальності за тілесні ушкодження, заподіяні у стані сильного душевного хвилювання, з позицій систематичного тлумачення кримінального закону Злочини у сфері медичного обслуговування Незаконне проведення аборту (ст. 134 КК) Зловживання владою або службовим становищем і перевищення влади або службових повноважень (статті 364 та 365 КК). Схожість та розмежування. Співвідношення із спеціальними нормами. Ст. 369 Пропозиція або давання забара Тема 4. Злочини проти власності Проблеми кваліфікуючих ознак. Проблеми, пов’язані з кваліфікуючими ознаками розбою Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1) Виды занятий и методы обучения Тема 8. Обеспечение законности в государственном управлении II. Процентные ставки по кредитам, обязательства Клиента по возврату кредитов и уплате процентов, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения V. Другие существенные условия Договора Тема 1. Предмет, методы и значение теории государства и права Перечень ресурсов сети «Интернет» РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И банковского вклада. Расчетные обязательства Организация активного действия Особенности персональных данных и их отличие от другой информации ограниченного доступа Защита персональных данных и частной жизни в сети Понятие интел. Собственности, авторских прав и смежных прав Защита интеллектуальной собственности сайтов. Вид итоговой государственной аттестации. Сроки проведения итоговой государственной аттестации. Раздел 8. Несудебные формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. Учебники и учебно-методические пособия Раздел 4. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о науке Програма кандидата у Президенти України Зупинення російської агресії Вихід з політичної кризи сьогодення ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ І ОБОРОНУ Кожен повинен бути впевнений, що держава його захистить РАБІНОВИЧА Вадима Зіновійовича ПРОГРАМА КАНДИДАТА в президенти України Обороноздатність і зовнішня політика Клименка Олександра Івановича ГРИЦЕНКА АНАТОЛІЯ СТЕПАНОВИЧА Встановити нові соціальні стандарти Избранные места из Устава патрульно-постовой службы ТЕМА № 7 «ТРЕТІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ» ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ «ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ» ТЕМА № 15 «СУДОВІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ» Приблизний перелік питань, що виносяться на іспит з адміністративного процесу ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Тема 10. Сущность, принципы и функции права. Тема 22. Основные учения о государстве и праве. Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Работа с программой Microsoft Internet Explorer. Программа Microsoft Outlook Express. Поисковые машины или поисковые указатели. Средства специального поиска. Понятие и социальное назначение государства. Признаки государства Политический режим. Авторитарные и демократические режимы, их характеристика. Понятие конституционного строя РФ и его основы. Понятие конституционного строя и его основ. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Порядок заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Государственная служба Российской Федерации ПРОГРАММА ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ Тема 39. Проблемы международного сотрудничества по уголовным делам Соотношение общей теории криминалистики и частных криминалистических теорий. Негласное обследование жилых помещений в ходе оперативно-розыскной деятельности. Тема 3. Участники уголовного судопроизводства Тема 25. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по уголовно-процессуальному блоку ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА Тема 1. Предмет, метод и система административного права Тема 47. Управление внутренними делами Тема 1. Гражданское право в системе права России Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам Тема 5. Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей Тема 5. Объекты авторского права Тема 14. Распоряжение патентными правами Тема 19. Права на топологии интегральных микросхем Для специальности 030501.65 гражданско-правовой специализации Этапы работы над выпускной квалификационной работой Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Организация и проведение практики По руководству учебной практикой Подведение итогов стажировки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ Цикла ДС ГОС ВПО по специальности Тема 9. Правовое регулирование страхования. Дополнительные разделы уголовного права. Общая часть Дополнительные разделы уголовного права Общая часть Обеспечение библиотечного фонда Преподаватель кафедры гражданско-правовых Тема 23. Исполнение судебных актов и актов других органов Тема 15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ Тема 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА Тема 38. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Раздел 1. Проблемы теории и практики применения уголовного К разделу 1. Проблемы теории и практики применения уголовного наказания в России и Германии Основная программа Расширенная программа Периодичность уплаты взносов Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарювання Тема 10. Правовий режим окремих видів майна у сфері господарювання (2,5 год.) Автотранспортне підприємство Зразок завдань модульної роботи Программа по уголовно-правовой специализации Принудительных мер медицинского характера IV. Порядок приёма итогового выпускного экзамена Рубежный контроль по темам: 9-18 Понятие социального обеспечения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.039 с.)