ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 21 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 21 Страница

Надання фізичній особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону. Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права. Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації. Фізична особа, яка поширює таку інформацію, не зобов'язана перевіряти її достовірність і не відповідає у разі її спростування. Стаття 303. Право на особисті папери Використання примусової праці забороняється. Власник матеріалу, який набув право власності на виготовлену з нього річ, зобов'язаний відшкодувати вартість переробки особі, яка її здійснила, якщо інше не встановлено договором. Власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявить про своє право на річ особі, яка її знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування. Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває надувальної давності у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього строку позову про його витребування. У разі відмови від права власності на майно, права на яке не підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку відмову. Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно. Стаття 356. Право спільної часткової власності Власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом та якщо це не порушує прав інших осіб. Права та обов'язки суб'єктів права власності на землю (земельну ділянку) встановлюються законом. Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння Право володіння припиняється також в інших випадках, встановлених законом. Збитки, завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого нерухомого майна, особою, яка користується сервітутом, підлягають відшкодуванню на загальних підставах. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором. Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом. Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом. Твір не може бути опублікований, якщо він порушив права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення. Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку. Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті. Стаття 492. Торговельна марка Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом. Загальні зауваження до Книги п'ятої ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства. Сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Застава нерухомого майна підлягає державній реєстрації у випадках та в порядку, встановлених законом. Стаття 581. Страхування предмета застави Негайно повідомляти другу сторону договору застави про виникнення загрози знищення або пошкодження предмета застави. У разі ліквідації юридичної особи-заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою Кредитор має право притримати річ у себе також у разі, якщо права на неї, які виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа. Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках, встановлених частиною четвертою статті 545 цього Кодексу. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом. Стаття 635. Попередній договір Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення. Стаття 642. Прийняття пропозиції У разі односторонньої відмови від договору У повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Стаття 655. Договір купівлі-продажу Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар Якщо законом встановлено вимоги щодо якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам. Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим законом. Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару. Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами цивільного законодавства. Його прийняти, продавець має право вимагати від нього прийняти та оплатити товар або має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності. Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання. Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним. Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов'язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти. Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди Сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу. Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом. Стаття 810. Договір найму житла У разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2—4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів. Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником. Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи Стаття 856. Право підрядника на притримування Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта Стаття 883. Відповідальність підрядника Стаття 890. Обов'язки підрядника Стаття 897. Обов'язки виконавця Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної сили. Відносини організацій, підприємств транспорту, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються за домовленістю між ними. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування. Зберігач, який зобов'язався прийняти в майбутньому річ на зберігання, не має права вимагати її передання на зберігання. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва До договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовуються положення цього Кодексу про майновий найм (оренду). У разі втрати чи пошкодження речі особа зобов'язана негайно повідомити про це готель. Страхувальником може бути фізична або юридична особа. Стаття 987. Договір перестрахування Рішення страховика про відмову здійснити страхову виплату повідомляється страхувальникові у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. В інших випадках права та обов'язки страхувальника можуть перейти до третіх осіб лише за згодою страховика, якщо інше не встановлено договором страхування. Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником повіреного або така можливість передбачена, але замісник у договорі не вказаний, повірений відповідає за вибір замісника. Комітент не має права без згоди комісіонера вступати у відносини з субкомісіонером. Оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, що є предметом договору застави, може бути передане в управління. Стаття 1044. Припинення договору управління майном До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Стаття 1058. Договір банківського вкладу Кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього Кодексу. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом. Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків Якщо порушення банком правил розрахункових операцій спричинило помилковий переказ банком грошових коштів, банк несе відповідальність відповідно до цього Кодексу та закону. Стаття 1094. Відкличний акредитив Банк-емітент, який одержав інкасове доручення, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк). Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними. Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк. Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором простого товариства. Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не повідомила цю особу про свої дії, вона не має права вимагати відшкодування зроблених витрат. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружиш), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, встановлюється законом. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. До втраченого заробітку (доходу) не включаються одноразові виплати, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, допомога по вагітності та пологах тощо. Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди Відшкодування шкоди не залежить від їхньої вини, а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Загальні зауваження до Книги шостої Права та обов'язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу. Стаття 1233. Поняття заповіту Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спадщини. У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків. Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень. Виконавець заповіту має право вимагати від спадкоємців відшкодування тих витрат, які були ним зроблені для охорони спадщини, управління нею та виконання заповіту. Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців. Стаття 1304. Форма спадкового договору Тема 1: Зобов’язальне право і зобов’язання ТЕМА 2: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР Тема 4: Роздрібна купівля-продаж. Тема 5: Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Тема 6: Контрактація сільськогосподарської продукції. Міна. Тема 11: Окремі види договорів найму (оренди) Тема 12: Договір оренди державного та комунального майна ІІІ. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ Тема 20: Підряд на проектні та пошукові роботи Тема 22: Загальні положення про послуги Тема 24: Транспортне експедирування V. ДОГОВОРИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Проаналізуйте правову природу ощадної книжки. (ст. ст. 1059, 1064 ЦК України). Ознайомтеся із ст.. 849 ЦК РФ. Порівняйте за змістом ці статті. Тема 36: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності Тема 37: Комерційна концесія Тема 40.: Відшкодування шкоди. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. Множинність учасників в зобов’язаннях Підстави виникнення зобов'язань Поняття зобов'язального права Сторони виконання зобов'язань Предмет, спосіб, строк виконання зобов'язання Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань Поняття та система підстав припинення зобов’язань Поняття цивільного правопорушення Поняття цивільно-правової відповідальності Принципи та функції цивільно-правової відповідальності Форми і види цивільно-правової відповідальності Звільнення від цивільно-правової відповідальності Теоретичні конструкції цивільно-правового договору Договори у зарубіжному праві Свобода договору в цивільному праві Характеристика та види договорів Глава 8. Укладення, зміна і розірвання договору Загальний порядок укладення договору Припинення цивільно-правових договорів Поняття та характеристика договору купівлі-продажу Сторони договору купівлі-продажу Види договору купівлі-продажу та специфіка окремих з них Договір роздрібної купівлі-продажу Договір купівлі-продажу у розстрочку Електронна купівля-продаж (Е-комерція) Відповідальність сторін за договором поставки Сторони договору контрактації Поняття договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану систему та його юридична характеристика Сторони договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану систему Зміст договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану систему Поняття та характеристика договору міни Поняття та характеристика договору дарування Укладення договору дарування Поняття та характеристика договору ренти Правове становище сторін за договором ренти Поняття та характеристика договору довічного утримання (догляду) Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду) Припинення договору довічного утримання (догляду) Договір найму як класична конструкція договірного права Зміст договору найму (оренди) Припинення договору найму (оренди) та відповідальність за його порушення Характеристика договору найму земельних ділянок та права на земельну частку (пай) Зміст договору найму будівлі або іншої капітальної споруди Зміст договору найму (оренди) житла Найм житла із житлового фонду соціального призначення Особливості договору позички (предмет, сторони, форма, зміст) Глава 25. Договір підряду. Загальні положення Права та обов’язки сторін договору підряду Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору побутового підряду Зміст договору будівельного підряду Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду Відповідальність сторін за договором будівельного підряду Глава 28. Договори ремонту та дизайну Поняття та характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт Права та обов’язки сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт Сторони, зміст та укладення договору на виконання НДДКР Поняття, значення та характеристика договорів про надання послуг Правила укладання договору про надання оплатних медичних послуг Відповідальність за договором про оплатне надання медичних послуг Поняття та характеристика і система договорів перевезень Договір перевезення пасажира Поняття та види транспортно-експедиційних послуг Глава 35. Договір зберігання Права та обов’язки сторін за договором зберігання Відповідальність сторін за договором зберігання Глава 36. Договір страхування Зміст та виконання договору доручення Поняття та характеристика договору комісії
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.026 с.)