Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.У механізмі дії права виділяють:

А. Психологічний механізм дії права

Б. Інституціональний механізм дії права

В. Соціальний механізм дії права

Г. Механізм правового регулювання

Д. Галузевий механізм дії права

Е. Державний механізм дії права

105. Основні засоби впорядкованого правового впливу на суспільні відносини утворюють:

А. Механізм дії права

Б. Механізм гарантій здійснення права

В. Механізм захисту суспільних відносин від неправомірних зазіхань

Г. Механізм правового регулювання

Д. Механізм забезпечення законності в суспільстві

106. Якісний стан упорядкованості відносин у суспільстві - це:

А. Законність

Б. Правосвідомість

В. Правова культура

Г. Правопорядок

Д. Правове регулювання

107. Суб'єктивну сторону механізму правового регулювання утворюють:

А. Правові традиції та правові звичаї

Б. Правова свідомість та правова культура

В. Воля законодавця та воля правозастосувача

Г. Правова ідеологія та правова психологія

Д. Правова освіта і правове виховання

108. Правова свідомість - це:

А. Усвідомлення права

Б. Ставлення до права

В. Розуміння права

Г. Осмислення права

Д. З'ясування права

109. До видів правової свідомості НЕ відноситься:

А. Нормативне

Б. Професійне

В. Масове

Г. Індивідуальне

Д. Доктринальне

110. Правова культура та правова свідомість співвідносяться так, що:

А. Вони визначають відокремлені сфери громадського життя

Б. Вони є синонімами, що вказують на стан суспільства стосовно законності

В. Правова свідомість обумовлює наявність або відсутність правової культури

Г. Правова культура припускає виникнення правової свідомості

Д. Вони є взаємодіючими та взаємообумовлюючими поняттями

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.

До характеристики правової культури відноситься:

А. Гарантованість реалізації та ефективність захисту прав людини

Б. Значущість сфери функціонування механізму державного примусу

В. Досконалість законодавства

Г. Значний обсяг заходів щодо зміни законодавства

Д. Чіткий режим законності та стабільний правопорядок

Е. Високий рівень правової освіти і виховання суспільства

Ж. Наявність широкої мережі виховально-трудових і виправно-трудових установ

З. Ціннісне ставлення до права, правових пам'яток та традицій

112. Визначте відповідність засобів правового виховання і їх характеристик:

1. Самовиховання Б А. Діяльність суб'єкта щодо реалізації права
2. Правова пропаганда Г Б. Діяльність суб'єкта, спрямована на підвищення власного рівня правосвідомості та правової культури
3. Правова освіта Д В. Поширення правових ідей з метою впливу на свідомість суспільства, його правову активність через усні виступи та ЗМІ
4. Юридична практика А Г. Поширення правових ідей у суспільстві з метою формування певного світогляду
5. Правова агітація В Д. Процес засвоєння знань, вмінь і навичок

113. Визначте пункти, що характеризують основні функції правової свідомості:

А. Правотворча

Б. Оціночна

В. Правореалізаційна

Г. Правозастосовча

Д. Пізнавальна

Е. Регулятивна

Ж. Каральна

114. Факультативним елементом механізму правового регулювання є:

А. Норма права

Б. Акти реалізації прав і обов'язків

В. Акти застосування права

Г. Юридичний факт

Д. Правовідношення

115. Визначте пункти, які НЕ відносяться до характеристики видів правомірної поведінки:

А. Конформістська поведінка

Б. Девіантна поведінка

В. Маргінальна поведінка

Г. Делінквентна поведінка

Д. Переконана поведінка

Е. Об'єктивно неправомірна поведінка

Ж. Пасивна поведінка

116. Правова поведінка та правомірна поведінка співвідносяться так, що:

А. Вони синоніми

Б. Правомірна поведінка є частиною (видом) правової

В. Правова поведінка є частиною (видом) правомірної

Г. Вони опосередковують різні сфери громадського життя

Д. Правова поведінка характеризує діяльність держави, а правомірна – інших суб'єктів

117. Вид поведінки в сфері права, що зовні відповідає діючим правовим нормам, але заподіює шкоду правам і законним інтересам інших осіб, держави, суспільства - це:

А. Правопорушення

Б. Правомірна поведінка

В. Правова поведінка

Г. Зловживання правом

Д. Об'єктивно протиправна дія

118. Визначте відповідність видів поведінки в сфері права і їх характеристик:

1. Правова поведінка Д А. Суспільно-шкідливе, протиправне діяння неделіктоздатного суб'єкта
2. Правомірна поведінка Г Б. Суспільно-шкідлива поведінка, яка відповідає діючим правовим нормам
3. Зловживання правом Б В. Соціально-шкідлива поведінка особи, що не відповідає нормам права
4. Неправомірна поведінка В Г. Вид поведінки, що відповідає вимогам діючих правових норм і не є соціально-небезпечною
5. Об'єктивно протиправна дія А Д. Вид поведінки, що відповідає нормам права

119. Поведінка, заснована на пристосуванні особи до зовнішніх обставин, до оточуючих називається:

А. Маргінальною

Б. Пасивною

В. Конформістською

Г. Звичною

Д. Законослухняною

120. Визначте відповідність видів правомірної поведінки та критеріїв їх класифікації:

1. Конформістська А. За формою реалізації права – 3, 5
2. Активна Б. За мотивацією – 1, 6
3. Дотримання права В. За формою прояву – 2, 4
4. Бездіяльність  
5. Застосування права  
6. Звична  

121. Визначте пункти, що відносяться до характеристики поведінки в сфері права:

А. Соціальна значимість

Б. Інтелектуально-вольовий характер

В. Заподіює шкоду інтересам суспільства

Г. Здійснюється в сфері, підконтрольній державі

Д. Відсутність юридичних наслідків

Е. Регулюється соціальними нормами

Ж. Здійснюється в межах компетенції

122. Видом правомірної поведінки НЕ є:

А. Звична

Б. Позитивна

В. Маргінальна

Г. Нігілістична

Д. Конформістська

123. Законність і правомірна поведінка співвідносяться так, що:

А. Правомірна поведінка – це частина законності

Б. Правомірна поведінка – це підсумок законності

В. Правомірна поведінка – це обов'язкова ознака законності

Г. Законність і правомірна поведінка – це відокремлені друг від друга поняття

Д. Законність – це результат правомірної поведінки

124. Неправомірна поведінка, об'єктивно протиправна дія та правопорушення співвідносяться так, що:

А. Вони синоніми

Б. Об'єктивно протиправна дія та правопорушення є видами неправомірної поведінки

В. Неправомірна поведінка є правопорушенням і частиною об'єктивно протиправної дії

Г. Неправомірна поведінка та об'єктивно протиправна дія є видами правопорушення

Д. Правопорушення та неправомірна поведінка є видами об'єктивно протиправної дії

125. Одним з ознак об'єктивно протиправної дії є:

А. Нематеріальний об'єкт

Б. Неделіктоздатний суб'єкт

 

В. Матеріальний об'єкт

Г. Відсутність мотиву

Д. Відсутність мети

126. Визначте пункти, які НЕ відносяться до обов'язкових ознак правопорушення:

А. Соціальна шкідливість

Б. Заподіяння шкоди самому правопорушникові

В. Реальне заподіяння збитку

Г. Протиправність

Д. Винність

Е. Повторність заподіяння шкоди

Ж. Караність

127. Правопорушення, вина та злочин співвідносяться так, що:

А. Вони є тотожними поняттями

Б. Правопорушення та вина є різновидами злочину

В. Правопорушення та злочин є видами провини

Г. Вина та злочин є видами правопорушень

Д. Вина та правопорушення є синонімами, виступаючи частиною злочинної поведінки

128. Визначте послідовність об'єднання понять («зверху вниз»):

А. Діяння 2

Б. Склад правопорушення 3

В. Дія 1

Г. Правопорушення 4

Д. Неправомірна поведінка 5

129. Сукупність ознак, що характеризують поведінку суб'єкта як правопорушення - це:

А. Правопорушення

Б. Протиправна поведінка

В. Склад правопорушення

Г. Склад заподіяння шкоди

Д. Склад протиправної поведінки

130. До структури складу правопорушення НЕ відноситься:

А. Зміст правопорушення

Б. Об'єкт правопорушення

В. Суб'єкт правопорушення

Г. Вина, мотив і ціль правопорушення

Д. Діяння, причинно-наслідковий зв'язок і наслідки правопорушення

131. Визначте пункти, що відносяться до видів складів правопорушень:

А. Завершений

Б. Об'єктивований

В. Усічений

Г. Загальний

Д. Спеціальний

Е. Формальний

Ж. МатеріальнийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.017 с.)