ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 369 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 369 Страница

Движение ссудного капитала как капитальная основа кредитования Ссудный процент и его роль. Основа формирования уровня ссудного процента Понятие и структура муниципального бюджета Государственные и муниципальные расходы, их назначение и виды. Государственные и муниципальные расходы в Российской Федерации, их состав. Функциональные элементы управления государственными и муниципальными финансами. Оперативное управление государственными и муниципальными финансами. Органы управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации, их функции. Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации, их характеристика. Назначение, особенности формирования и направления использования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Назначение, особенности формирования и использования местного бюджета. Организация государственных и муниципальных заимствований путем привлечения кредитов. Структура государственного долга Российской Федерации, государственного долга субъектов Российской Федерации, муниципального долга. Организация управления государственным долгом Российской Федерации, государственным долгом субъектов Российской Федерации, муниципальным долгом. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: виды страховых случаев, источники формирования финансовых ресурсов, виды страхового обеспечения. Пенсионный фонд Российской Федерации, состав его доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. Участники бюджетного процесса в Российской Федерации, их полномочия. І.А. Городецька, О.С. Дудченко Тема 10. Основи конституційного права України Тема 12. Основи кримінального права України Тема 13. Основи цивільного права України Поняття суспільства та його структура Історичний тип держави – це сукупність найбільш суттєвих ознак, властивих державам, що існували на певних етапах історії людства. Поняття функції держави та її види Поняття і види форм правління Соціальні норми – це правила поведінки загального характеру, які виявляють волю певної частини населення або всього суспільства і гарантуються різними засобами соціального впливу. Класифікація нормативно-правових актів. Правовідносини – це специфічні вольові суспільні відносин, що виникають на основі відповідних норм права, учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками. Юридичні факти: поняття і види Поняття і структура правосвідомості Поняття, ознаки, склад та види правопорушення Поняття та види юридичної відповідальності Конституційні основи юридичної відповідальності Конституційне право як галузь права Джерела конституційного права Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина в Україні Конституційно-правовий статус іноземців та біженців в Україні КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади України Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад Судова система України. Конституційні принципи здійснення правосуддя Види і склад вищих спеціалізованих судів Закон України «Про вибори народних депутатів України» Стаття 9. Право бути обраним Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці Стаття 1. Основні засади виборів Президента України Стаття 7. Таємне голосування Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів Стаття 13. Публічність і відкритість процесу референдуму Державне управління: поняття, особливості, ознаки і принципи Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права Поняття, предмет, метод, принципи адміністративного права Наука адміністративного права Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм Поняття й особливості адміністративно-правових відносин Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права Адміністративно-правовий статус фізичної особи ІІ. Іноземці та особи без громадянства. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування. Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус. Державна служба: поняття і принципи Державні службовці та їх види Адміністративно-правовий статус державних службовців Проходження державної служби Поняття та класифікація форм державного управління Поняття адміністративного проступку Склад адміністративного проступку Адміністративна відповідальність і адміністративні стягнення Поняття, зміст та загальні риси адміністративного процесу Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії Кримінальна відповідальність та її види За своїм змістом, вина включає в себе вольовий та інтелектуальний момент. СКЛАД ТА СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ Повторність, сукупність і рецидив злочину Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння Суб’єкти цивільних правовідносин Поняття правочину, його ознаки та види Правові наслідки визнання правочину недійсним Суб’єкти права власності та захист їхніх прав Підстави виникнення права власності. Припинення права власності Поняття та види цивільно-правових зобов’язань ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Шлюб. Порядок укладення шлюбу Особисті немайнові права та обов’язки подружжя Правові наслідки усиновлення ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Трудові правовідносини: поняття та види Трудовий договір: поняття та види Час відпочинку: поняття та види Может быть как консенсуальным, так и реальным Собственник арестованного имущества Товар, который пригоден для иного использования, связанного с предпринимательской деятельностью Государственной регистрации сделки Отдельных природных объектов Взыскание с арендатора задолженности по арендной плате по договору проката Другие граждане, проживавшие с нанимателем в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда Согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов их семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей в коммунальной квартире Должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя Раздел 1. Капитальные затраты Раздел 2. Материальные затраты Ліцензування діяльності фінансових установ Загальна характеристика законодавства про будівельну діяльність Умови і порядок здійснення будівельної діяльності Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері Аграрної сфери засобами виробництва Загальні засади правового регулювання гірничих відносин Особливості правового регулювання господарських відносин Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції Загальні засади правового регулювання господарських відносин Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами Та населення природним газом Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії Суб’єкти некомерційного господарювання: види, функції та правовий статус Правовий режим майна у сфері господарювання. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст Право господарського відання та оперативного управління Правове регулювання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Промислова власність. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными, неспособными понимать значение своих действий. Понятие изобретения. Патент на изобретение и лицензия на его использование. Виды лицензий. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА КАЧЕСТВО, СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА ТОВАРА ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в Информационно-методические источники Методология и задачи курса истории Третий вопрос. 1. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ Система социального регулирования. Общий очерк истории Древнеегипетского государства Государственный строй Египта Деление общества на варны и касты. Рабство. Наследственное право по законам Ману Реформы Солона – первый шаг на пути к демократии Значение Афинской демократии. Шестнадцатый вопрос. ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА (I В. ДО Н.Э.-V В.) Семнадцатый вопрос. Государство и право Франков Центральная королевская администрация Двадцать один. Абсолютная монархия во Франции. Двадцать два. Право средневековой Франции Глава1. Основы мусульманского права Изменения, происшедшие в мусульманских странах Современные тенденции в развитии мусульманского права Изучение внешнего и внутреннего содержания актов. СУБЪЕКТИВНЫЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ СМЫСЛ АКТА; ЕГО САМОИСТОЛКОВАНИЕ Акты принуждения, не имеющие характера санкций з) Основная норма международного права Договор: розничная купля-продажа с использованием автомата. Стороны договора: гражданин Иванов и ООО «Новые технологии продаж». Предмет договора – услуги беспроводной связи. Раздел 3. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Вопрос: течение какого срока можно оспорить отцовство (материнство)? Вопрос: органы опеки и попечительства – это Вопрос: каким законодательством определяются условия признания брака недействительным с иностранными гражданами на территории РФ? Вопрос: можно ли признать брак недействительным в том случае, если один из супругов в период брака был признан недееспособным? Участие защитника в уголовном судопроизводстве Презумпция невиновности – конституционный принцип уголовного судопроизводства. Ситуационная (практическая) задача № 2. Теории, раскрывающие сущность гражданско-правового договора. Ресурси форми та механізм політичної влади Сутність і ознаки держави, теорії її походження Функції та типологія політичного лідерства Раздел III. Общая часть обязательственного права Товарный и коммерческий кредит Очередность призвания к наследованию наследников по закону Отграничение наследственной трансмиссии от иных способов изменения наследственного правоотношения Глава 71. Права, смежные с авторскими Право организаций эфирного и кабельного вещания Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента Получение патента на селекционное достижение. Прекращение действия патента на селекционное достижение Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау) Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ. 100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ Источники конституционного права: понятие и виды Система конституционного права Российской Федерации Конституционное право Российской Федерации как наука и ее место в системе История развития науки конституционного права РФ Возникновение конституционного процесса в России и его развитие до 1917 г. Конституция 1978 г. - последняя советская Конституция. Пути ее эволюции Конституция Российской Федерации 1993 г.: основные черты, особенности, функции и юридические свойства Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок принятия Конституции Российской Федерации Принципы конституционного строя и их развитие Конституционный строй и общественный идеал Конституционное полновластие в демократическом государстве Сущность идеи правового государства Верховенство права и механизм его реализации Конституционные основы социальной системы в Российской Федерации Общественные организации, движения и другие общественные объединения Основания отказа в регистрации или роспуска общественного объединения Российская Федерация как светское государство Федеративная природа Российской Федерации Права человека и гражданина по Конституции Российской Федерации Гражданство Российской Федерации. Его принципы Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по Конституции Конституционные обязанности граждан Правовая самозащита личности Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и свободы граждан Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве Защита чести, достоинства и частной жизни граждан Российский федерализм: становление и развитие Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа Проблемы соответствия конституций субъектов Федерации Конституции РФ 1993 г. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах Стадии избирательного процесса по российскому законодательству Правовой статус Президента Российской Федерации Защита правового статуса Президента РФ Комитеты и комиссии Совета Федерации Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации. Виды Конституционные основы организации адвокатуры в Российской Федерации Полномочий местного самоуправления Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты Понятие конституционной законности. Конституционный суд в Российской Федерации Конституционное судопроизводство в Российской Федерации ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ -ОТРАСЛЬ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА Понятие конституционного права как отрасли права; место и роль в правовой системе Российской Федерации. Нормы конституционного права: особенности и виды. Конституция Российской Федерации как источник права. ГЛАВА 1. Возникновение потребности классификации преступлений и ее эволюция. Критерии и виды классификации преступлений. Классификация составов преступления Проблемы совершенствования института классификации преступлений в уголовном праве России Легализация («отмывание») материальных ценностей, ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ Объективные признаки состава преступления Квалифицирующие признаки состава преступления ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ АНАЛИЗ НОРМЫ Ч. 1 СТ. 289 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Теоретическая часть системы управления Понятие и характеристика системы управления Характеристика органов управления Процесс совершенствования государственного управления Российской Федерации Мероприятие для достижения совершенствования Тема 4. Государственные и муниципальные финансы Ст. 65 Формирование расходов бюджетов Бюджетный процесс: участники бюджетного процесса, их полномочия Государственный кредит. Управление государственным долгом Управление государственным (муниципальным) долгом. График 2. Динамика объема государственного долга Российской Федерации Тема 3. Государственные и муниципальные финансы Объекты управления государственным (муниципальным) долгом Лекция 2. Правовая картина мира (правовая география) Методологические правила сравнительно-правового анализа. Виды сравнительно-правовых исследований. Задачи сравнительного правоведения в условиях глобализации. Романо – германское и англосаксонское право: общее и особенное. Основные пути и формы проявления процесса конвергенции Романо-германского и англосаксонского права.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.019 с.)