ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 417 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 417 Страница

Розділ І. Сутність ідеї розподілу влад як засобу існування правової демократичної держави і громадянського суспільства Розділ І. Сутність ідеї розподілу влад, як засобу існування правової демократичної держави і громадянського суспільства Місце ідеї розподілу влад в філософії права Ідеї обмеження одноосібно правління, які існували в епоху Античного світу і Середньовіччя Ідеї Нового часу. Ш. Монтеск’є та інші просвітники К. Маркс і Ф. Енгельс: розподіл влад і диктатура пролетаріату Зміст інституту стримувань і противаг Суперечки щодо кількості гілок влади Принципи поділу і гармонізації влади Конституційного права зарубіжних країн Розділ І. Правова держАва: поняття, ознаки, ідеї виникнення ІІ.1 Конституційні гарантії прав і свобод громадянина в світі ІІ.2 Поняття інституту громадянства ІІ.3 Набуття громадянства в зарубіжних країнах ІІ.4 Способи припинення громадянства Розділ ІІІ. Безгромадянство і подвійне громадянство Розділ ІV. Права і свободи іноземців Буржуазні революції в Англії та США Особливості економічного розвитку Англії напередодні революції. Економічні передумови. Розміщення соціальних сил напередодні революції. Соціальні передумови. Політичні передумови революції Друга громадянська війна. Протекторат Кромвеля. Закінчення революції. Розділ 1. Сутність і значення криміналістичної ідентифікації Об'єкти, типи і види ідентифікації Загальна методика ідентифікації Поняття і значення криміналістичної габітології Класифікація ознак зовнішності людини Криміналістичне документування ознак зовнішності людини методом словесного портрета Криміналістична характеристика і методика діагностики татуювання Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в криміналістиці Розділ 3. Криміналістичні види ідентифікації людини за ознаками зовнішності в кримінальному процесі Тема «Российской избирательное право» Дореволюционное законодательство о выборах Избирательное право в советской России Современный этап развития избирательного законодательства Понятие и этапы избирательного процесса Российское избирательное законодательство на пути реформирования Розділ І. Інформаційна політика митних органів України Поняття інформації, інформаційних відносин, інформаційної політики Правове регулювання інформаційної політики митних органів України Головні напрями інформаційної політики митних органів України Інформаційна мережа митних органів України: WEB-сайт Державної митної служби України, Єдина автоматизована інформаційна система, телефон довіри Робота інформаційних служб в митних органах України Основні напрями роботи інформаційних служб митних органів України Роль юридичних підрозділів у реалізації інформаційної політики митних органів України Тема: «Прогнозування і оцінка обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші » Державне управління в системі цивільного захисту Міжнародне співробітництво в галузі цивільного захисту Загальна обстановка і вихідні дані Принципи юридичної відповідальності Мета та функції юридичної відповідальності Час проведення лекції: 4 години Поняття юридичної особи, його сутність та ознаки. Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб . Форми юридичних осіб приватного права. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Цивільна правоздатність держави. Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Реалізація цивільної дієздатності держави. Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад. Тема1: Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Між- або наддержавний рівень Сутність і основні риси формальної організації Види, особливості управління Класифікаційні ознаки закладів охорони здоров’я Діяльність некомерційної організації Комерційні заклади охорони здоров'я Зовнішнє середовище закладів охорони здоров’я. Аналіз безпосереднього оточення закладу охорони здоров’я. Санітарно-профілактичні заклади Класифікація закладів охорони здоров’я за організаційно - правовою формою. Прокурору Международного Уголовного Суда Фату Бенсуда Председателю Конституционного Суда РФ , Исходящий: № УТ1- Р081167 –300619       День 39 Вэйлет 7527 лета (30 июня 2019 г.), Факт 3: Уроки жизни и опыт, полученные мной в результате  ученичества. Факт 6. МЫ - Человек Мужчина :Радосвет. Факт 9. МЫ требуем от всех Заинтересованных Лиц следующее: БИЛЕТ 1) Понятие, сущность, признаки, функции государства. Билет 3) Гражданское общество и государство. Билет 4) Формы государства. Теории происхождения государства. Билет 10) Источники права. Конституция-основной закон государства. Законы и подзаконные акты. Билет 11) Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие презумпции невиновности. Билет 14)Система Российского права. Отрасли, подотрасли, правовые институты. Билет 15) Предмет и метод правового регулирования общественных отношений. Билет 16) Особенности федеративного устройства РФ и его принципы. Билет 17) Принципы организации основ государственной власти РФ. Система органов государственной власти РФ. Билет 18) Понятие и конституционные принципы судебной власти РФ. Прекращение гражданства в РФ Билет 21) Народовластие в РФ и формы его осуществления. Понятие, основы и система местного самоуправления в Российской Федерации Классификация предпринимательской деятельности. Билет 27) Обязательства в гражданском праве: понятие, элементы, основания возникновения, стороны. Билет 28) Принципы исполнения обязательств. Билет 29) Способы обеспечения исполнения обязательств. Билет 30) Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, ее основания и виды Билет 31) Гражданско-правовые сделки. Билет 34) Представительство. Доверенность. Билет 36) Право интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные права авторов. Сроки действия авторских прав Билет 38) Понятия и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. Билет 39) Предмет и принципы семейного права. Источники семейного права. Билет 40) Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Билет 43) Понятие, предмет и источники трудового права. Сочетание государственного, договорного и локального регулирования трудовых отношений. Билет 50) Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Органы и порядок их разрешения. Билет 52) Защита трудовых прав работников. Билет 53) Охрана труда. Законодательство об охране труда. Билет 55) Порядок рассмотрения гражданских дел в суде. Билет 57) Правовые основы защиты Государственной тайны. Билет 58) Понятие и правовые основы защиты коммерческой тайны Билет 59) Понятие и правовые основы защиты служебной тайны Билет 60) Подведомственность и подсудность гражданских дел. Система судебных органов в РФ. Билет 61) Уголовная ответственность: ее принципы и основания. Состав преступления. Билет 62) Система и виды уголовных наказаний. Билет 63) Административная ответственность. Понятие административного правонарушения. Речове право за законодавством Німеччини Види речових прав за законодавством Німеччини Загальні положення про право власності Характеристика речових прав на чуже майно Поняття податк мен та його основні складові Органи управління в сфері податк мен Облік платників податків – фіз осіб Камеральна перев-ка декларацій по ПДВ. Докумен-на перевірка правильності нарах-ня ПДВ Докум-на та камер-на перевірки правильності нарах-ня АЗ. Місце непрямих податків в податковій системі України Структура податків в Україні Особливості нарахування ПДВ та акцизного збору Інформаційно – правове забезпечення надходження до бюджету непрямих податків Оцінка результатів контрольної роботи Чернігівської міжрайонної ДПІ Аналіз кошторисно – бюджетного фінансування Чернігівської міжрайонної ДПІ Моделювання та прогнозування надходжень непрямих податків з юридичних осіб до бюджету Удосконалення методології нарахування непрямих податків РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ Концепція державного регулювання діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та її втілення в законодавстві України РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ Мал. 2.1 Структура підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Мал. 2.2 Структура спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Координаційний Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президенті України Участь державних органів виконавчої влади в розробленні програм щодо забезпечення єдиної державної політики боротьби з організованою злочинністю Курсова робота з правознавства Процесуальні строки в цивільному процесі П. Поняття та сутність строків в цивільному процесі як процесуального засобу для правильного та своєчасного розгляду та розв'язання цивільних Ш. Види процесуальних строків в цивільному процесі. IV. Застосування процесуальних строків в процесі здійснення цивільного судочинства. V. Процесуальні строки та проблема законної сили судового рішення. В задоволенні позовних вимог до лікувально-експертної комісії Українського науково-дослідницького інституту промислової медицини відмовити. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; Підстави, передбачені контрактом. ЗВІЛЬНЕННЯ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА ЗВІЛЬНЕННЯ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЧИ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. Прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. УМОВИ, ЩО КОРЕГУЮТЬ ПРАВО ВЛАСНИКА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ. Працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Строки розрахунку при звільненні вказано у статті 116 КЗпП: ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА. Районними (міськими) судами. Информация, консультации и участие трудящихся Розділ II. Норми загального застосування. Підрозділ В. Строк попередження про звільнення Особливості договору підряду Договір побутового замовлення Конституційне закріплення принципів правової держави Принцип мінімальної достатності правового регулювання суспільних відносин та всезагальності права Ще одним принципом правової державності є принцип зв'язаності держави правами і свободами особи та громадянина. Інститут прокуратури та слідства Розділ 1 Поняття кримінально-правових наслідків та їх місце в кримінальному праві Суспільна небезпечність діяння та суспільно небезпечні наслідки: місце останніх серед ознак злочину. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину Класифікація суспільно – небезпечних наслідків в кримінальному праві Кримінально-правове значення суспільно-небезпечних наслідків Івано-Франківський інститут права, І. Основні права нації (народу) Основні права народу (нації) в антидемократичних і тоталітарних державах. Основні чинники, від яких залежить формування українського народу. Основні нормативно-правові документи які захищають права національних меншин в Україні. Конституція України і міжнародні договори з питань захисту прав національних меншин. Світовий досвід антимонопольного законодавства I. Монополія як крайня полюсна структура ринків Граничний дохід – це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага. Вплив еластичності попиту на монопольний прибуток Антитрестівське законодавство США Антимонопольне законодавство європейських країн Антимонопольне законодавство Японії Антимонопольне законодавство країн Східної Європи та Китаю Монопольне становище на ринку та зловживання ним Антимонопольний комітет України Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства Договір оренди державного та комунального майна Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств Порядок інвентаризації і оцінки майна орендного підприємства Що створюється на майні орендного підприємства Вдосконалення корпоративного управління на прикладі Аналіз законодавства щодо загальних зборів акціонерів АТ. Аналіз законодавства щодо Спостережної ради АТ. Аналіз законодавства щодо Правління АТ. Кумулятивна система голосування Джерела акціонерного капіталу і методи управління. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств. Вдосконалення корпоративного управління на прикладі ВАТ “Надзбруччя”. Вдосконалення системи пакетів акцій та дивідендної політики ВАТ. Розділ 1. Поняття “форма держави”. Основні ознаки. Розділ 1. Поняття “форма держави”, основні ознаки. Розділ 2. Форма правління – організація державної влади. Порядок її утворення. Проста, складна федерація, конфедерація Політичний режим тоталітарного типу Призначення, функції та організація діяльності Служби судових приставів в Російській Федерації Обов’язки і права судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів Експонування зброї і патронів I . ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Ценный бумага облигация вексель акция Обмеження волі. Загальні засади призначення покарання Довічне позбавлення волі Позбавлення волі на певний строк Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти років. у межах, установлених у санкції статті Особливої ча стини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; Розділ 1. Поняття і види господарських товариств. До господарських товариств належать: Здатність бути позивачем або відповідачем у суді. Основні положення про командитне товариство. Припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю. Різновидність соціальних відхилень, яка зв’язана з відступленням від ці- Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується по- Ступінь суспільної небезпеки визначається всією сукупністю ознак зло- В даній роботі було розглянуто основні положення категорії правопору- Види покарань .  Призначення покарання. Позбавлення волі на певний строк  Арешт  Громадські та виправні роботи     Штраф До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань: При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати п’ятнадцяти років. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ РОССИИ» ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ Организации внутренней, гарнизонной и караульной служб в органах управления и подразделениях оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям II. Общие обязанности начальствующего состава подразделений гарнизона ОРС ЦЗ Старший диспетчер (диспетчер) гарнизона ОРС ЦЗ. Диспетчер (радиотелефонист) пункта связи. Начальник караула имеет право отдыхать в ночное время не более половины времени с отбоя до подъема караула. Организация службы в дежурных караулов осуществляется в четыре очередные изменения. Продолжительность очередного изменения - 24 часа. VII. Внутренний наряд караула, права и обязанности лиц, несущих службу во внутреннем наряде Постов у фасада подразделения назначаются лица из всего состава дежурного караула. IX. Особенности организации службы в подразделениях гарнизона ОРС ЦЗ, охраняющие объекты на договорных началах X. Караульная служба специальных морского и авиационного отрядов, учебного центра, специального (межрегионального) центра быстрого реагирования и аварийно-спасательных отрядов специального назначения XI. Проверка внутренней, гарнизонной и караульной служб XII. Размещение личного состава в подразделениях на время дежурства XIV. Допуск лиц в служебные помещения Организация проведения отдельных мероприятий при привлечении (направления) сил и средств (до) соседнего гарнизона ОРС ЦЗ Об утверждении Временного порядка организации внутренней, гарнизонной и караульной служб МЧС Украины Временный порядок организации внутренней, гарнизонной и караульной служб МЧС Украины Общие обязанности личного состава органов и подразделений гражданской защиты МЧС ОБЩЕЕ обязанности должностных лиц МЧС Начальник пожарно-спасательного подразделения Заместитель начальника пожарно-спасательного подразделения Заместитель начальника аварийно-спасательного (специального) отряда по работе с персоналом Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА МЧС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.024 с.)