ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 53 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 53 Страница

Набуття повної цивільної дієздатності неповнолітніми при досягненні ними 16 років. Визнання фізичної особи недієздатною. Органи юридичних осіб, індивідуалізація юридичних осіб. Господарські товариства як юридичні особи. Зміст правочину, єдність волі та волевиявлення. Визнання правочину недійсним і неукладеним. Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Визначення , характерні риси цивільної правоздатності .Правоздатність і суб’єктивне право. Дія цивільних законів у часі , просторі та за колом осіб. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов’язань. Зміст цивільного правовідношення. Поняття суб’єктивного цивільного права і цивільного обов’язку. Підстави виникнення і припинення права власності Види примусових заходів медичного характеру. Поняття та види цивільних правовідносин. Поняття цивільного законодавства. Цивільне право як галузь права. Предмет та метод правового регулювання цивільного права. Цивільна правоздатність фізичної особи . Відмінність між правоздатністю і дієздатністю. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Нікчемні правочини: поняття ознаки види Оспорювані правочини. поняття та види Строки та терміни у цивільному праві. порядок обчислення Строки захисту цивільних прав Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Що може бути захищене авторським правом Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Субєкти виконання забовязань Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Права батьків та дітей на майно. Поняття та співвідношення приватного права та цивільного права. Право приватне та публічне. Захист суб'єктивних цивільних прав та інтересів. Визначення, характерні риси та зміст цивільної правоздатності. Правоздатність та суб'єктивне право. Суб'єкти та об'єкти права власності. Зміст та порядок здійснення права власності. Поняття та види права спільної власності. Порядок здійснення права спільної власності. Загальна характеристика авторського права. Оформлення права на спадщину. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. Загальні та відмінні риси договорів про виконання робіт. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Кондиційні зобов’язання. Поняття та зміст договору найму житла. Предмет і метод цивільного права. Надання повної цивільної дієздатності Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок, правові наслідки. Групи та види цінних паперів Субєкти виконання зобов’язання. Поняття та зміст договору найму (оренди). Зберігання на товарному складі. Спадщина: час і місце відкриття спадщини Установа може створюватись на підставі За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару продавець зобов’язаний Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною Початок перебігу позовної давності Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та/або не могла керувати ними Заходи адміністративного попередження Поняття та види методів публічного адміністрування Поняття приватного права. Право приватне та публічне. Співвідношення понять приватного та цивільного права. Застосування цивільного законодавства по аналогії. Тлумачення цивільно-правових норм. Виникнення, зміна та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів. Юридичний склад. Види юридичних фактів. Сутність юридичної особи. Теорії юридичної особи. Правосубєктність юридичної особи. Види та зміст установчих документів юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб. Припинення юридичних осіб. Поняття та види кооперативів. Загальні принципи участі держави, АРК, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Форми участі держави у цивільних правовідносинах. Відповідальність по зобов’язаннях держави Україна, АРК, територіальних громад. Поняття та зміст особистих немайнових прав як об’єкти цивільних прав. Поняття та ознаки правочинів. Умови дійсності правочинів. Зміст правочинів. Тлумачення змісту правочинів. Форма правочинів. Юридичні наслідки порушення форми правочинів. Довіреність та її види. Форма довіреності. Передоручення. Класифікація строків і термінів у цивільному праві. Початок і кінець течії строків позовної давності. Загальні положення про особисті немайнові права. Види особистих немайнових прав. Особисті немайнові права, які забезпечують природне існування фізиної особи. Загальна характеристика та види речових прав. Поняття власності та права власності. Підстави виникнення та припинення окремих видів права власності. Обєкти та суб’єкти окремих видів права власності. Речові права на чуже майно. Загальна характеристика прав на чужі речі. Суперфіцій. Володіння та право володіння. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ Тема 1. Визначальні засади речових прав Тема 3. Набуття і припинення права власності Тема 6. Інші види права власності Тема 8. Речові права на чуже майно Тема 9. Право інтелектуальної власності (загальні положення) Тема 10. Авторське право і суміжні права Тема 11. Право інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності та засоби індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу Тема 15. Здійснення права на спадкування та оформлення права на спадщину Тема 20. Правовідносини подружжя Тема 23. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Поняття приватного права. Право Приватне та публічне. Співвідношення понять приватного та цивільного права. Стаття 113. Поняття та види господарських товариств Об’єднання громадян як суб’єкти цивільного права. Види та підстави недійсності правочинів. Поняття, зміст та підстави відносин представництва. Поняття захисту права власності . Співвідношення понять «захист права власності» та «охорона права власності» Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності Суб'єкти представництва.Повноваження представника Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо майно не було продане, воно за рішенням суду передається у власність держави. У цьому разі колишньому власникові майна виплачується сума, визначена за рішенням суду. Правовий режим інших видів майна (земельних ділянках, транспортних засобів, зброї тощо) як об’єктів права приватної власності Підстави виникнення права приватної власності Право власності кооперативів Здійснення права власності громадськими та релігійними організаціями Загальні положення про державну власність Об’єкти права державної власності. Поняття захисту права власності Позов про визнання права власності Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)- Поняття приватного права, Право приватне та публічне. Співвідношення понять приватного та цивільного права. Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу Стаття 717. Договір дарування Елементи договору найму земельної ділянки. Загальна характеристика договору перевезення вантажу Договір перевезення пасажира та багажу Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Розрізняють обов'язкові та факультативні умови конкурсу. Відповідальність за невиконання зобов’язань Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини Стаття 1257. Недійсність заповіту Стаття 1272. Наслідки пропущений строку для прийняття спадщини Поняття цивільного права як приватного права ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Поняття та види актів цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства Основні цивільно-правові системи світу Романо-германська цивільно-правова сім'я Англо-американська цивільно-правова система Поняття, предмет та методи цивільного права як науки Цивільне право як навчальна дисципліна Елементи цивільних правовідносин Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних Цивільна дієздатність фізичної особи Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою Поняття та ознаки юридичної особи Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи Розділ II. Цивільні правовідносини Гроші (грошові кошти) (ст. 192 ЦК). Дії (результати робіт, послуги) Поняття і класифікація особистих немайнових прав Способи захисту особистих немайнових прав Поняття правочину та його ознаки Державна реєстрація правочину Правові наслідки недійсності правочину. Визнання нікчемного Тема Представництво і довіреність Підстави виникнення та види представництва Способи захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів Суб'єктивних цивільних прав та інтересів Види та форми цивільно-правової відповідальності Підстави та умови цивільно-правової відповідальності Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності Поняття і обчислення строків Види цивільно-правових строків та термінів Поновлення строків позовної давності. Наслідки спливу строків позовної давності Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні Загальні засади здійснення права власності Тема 11. Представництво (8 год.) Тема 29. Права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників (10 год.) Лекція 3. Поняття та система цивільного законодавства (2 год.) Утворення та припинення діяльності юридичних осіб ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (12 год.) Лекція 26. Право державної власності (2 год.) Захист права власності та інших речових прав Лекція 32. Авторське право (2 год.) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ Стаття 28. Ім'я фізичної особи Про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства Неустойка, її значення і види. Відмінність договору поставки від договору купівлі-продажу Договір найму житлового приміщення Договори на виконання робіт (усі види договорів підряду) Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи Поняття, предмет і метод цивільного права Дія цивільного законодавства у просторі і колом осіб. Види цивільно-правових відносин Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування Звільнення опікуна та піклувальника Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб Підприємство як єдиний майновий комплекс Юридичні факти, їх класифікація. Події. Дії. Форми правочину. Державна реєстрація правочину. Зміст, форма і строк дії довіреності Порядок вчинення дій в останній день строку Суб’єкти і об’єкти права приватної власності Підстави виникнення права державної власності Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикація). Витребування коштів і цінних паперів на пред’явника. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності Поняття та джерела авторського права. Об’єкти та суб’єкти. Особисті немайнові права і майнові права автора. Співавторство, строк дії авторського права. Захист авторського права і суміжних прав у цивільно-правовому порядку. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок Право інтелектуальної власності на комерційне найменування Суб'єкти та об'єкти права на географічне зазначення Поняття та система зобов’язального права Стадії укладення договору (оферта, акцепт). Момент укладення договору. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Поняття та види забезпечення виконання зобов’язань Підстави звільнення від відповідальності Предмет, ціна і форма договору купівлі-продажу Поняття та значення договору міни (бартеру) Зміст та виконання договору контрактації Права та обов'язки сторін за договором найму Договір оренди (найму) земельної ділянки Договір позички, права і обов’язки сторін Піднайм житлового приміщення. Правове становище тимчасових жильців. Відповідальність сторін за договором підряду Загальна характеристика договорів підряду на проведення проектних та пошукових робіт ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ. Договір перевезення пасажира і багажу Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання Сторони страхового зобов’язання. Основні страхові поняття. Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів. Договір факторингу: поняття, сторони, права, обов’язки, відповідальність сторін ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ. ДОГОВІР КОМІСІЇ. ЗБЕРІГАННЯ. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. Поняття, сторони, предмет, об’єкт, форма та строк договору зберігання. Зберігання автотранспортних засобів Відповідальність за договором управління майном Загальна характеристика ліцензійного договору Поняття та юридична характеристика договору простого товариства Відшкодування моральної шкоди Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи Розділ VІІ “Прикінцеві положення”. Особисті немайнові і майнові права й обов’язки подружжя Припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Усиновлення. Патронат над дітьми. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Поняття та основні складові приватного права. Аналіз системи приватного права України на предмет наявності( чи відсутності дуалізму) Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування особи Теорії юридичної особи в цивілістичній науці Права та обов'язки для юридичної особи можуть створювати її представники, які діють на підставі довіреності, що видається органами юридичної особи. Залежно від ознак, що їх характеризують, речі є визначеними: - індивідуальними ознаками, якщо вони наділені тільки їм Межі здійснення цивільних прав та наслідки їх порушення Визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Поняття та значення позовної давності. Поняття недійсності правочину. Правові наслідки недійсності правочину Види цивільно-правової відповідальності Умови та черговість спадкування за заповітом Лекція 3 Підвідомчість та підсудність цивільних справ – 2 год. Практичне заняття. Тема 5. Сторони та треті особи в цивільному процесі. Представництво – 4 год. Тема 6 . Доказування та докази в цивільному процесі. Практичне заняття Тема 7. Процесуальні строки. Судові витрати. Заміна неналежного відповідача Документи, що посвідчують повноваження представника Поняття позову. Елементи та види позовів Поняття, підстави, заходи забезпечення позову Судові виклики та судові повістки-повідомлення Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності Яким за законом надано право захищати Чи були допущені суддею помилки? Чи повинен прийняти суддя заяву відповідача про перегляд заочного рішення? Тема 28. Виконавче провадження Розділ І. Загальні положення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.022 с.)