Завдання 2. Опишіть складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Опишіть складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни.Завдання 3. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

С…стема, спец…аліст, кор….фей, х…зяйновитий, д…шевший, досві…, бл…з…кий, ч…рговий, намал…ова…ий, прочита…ий, відредагова…ий, ро…слід…ва…ий, підписавш… (дієприслівник), поверне…я, ро…повідати, невблага…ий, керівник… (род.в.), керівник… (дав.в.), вос…мигра…ий.

Завдання 4. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені розділові знаки й букви. Розкрийте дужки.

1. Перенесе…ий на ре…страційну картку заг…ловок до тексту визначає рубрику картотеки куди було вміщ…но діловий папір.

2. Особова справа є д…кументом тривалого зб…ріга…я її потрібно вкласти у тверду обклад…нку та обгорнути.

3. У різних видах ділових паперів склад д…кументів (не)однаковий він залежит…від змісту документ… його призначе…я і способ… обробки.

4. Усі д…кументи крім службових листів візуют…ся на першому пр….мірнику (ор…гіналі) листи візуют…ся на копіях які залишают…ся у справах установи що ві…правила лист.

Завдання 5 . Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Довести для відома, дякуючи підтримці, проректор по науковій роботі, прожиточний мінімум, відстаючі студенти, займатися своєю справою, курси по вивченню іноземної мови, малоімущі громадяни, підняти питання, підготовити заключення.

Завдання 6. Відредагуйте речення. Запишіть правильно.

1. Не дивлячись на конкурентів, фірма заключила вигідний договір із закордонними партнерами.

2. Абсолютна більшість цих розпоряджень виконана.

3. Прошу Вас, Іване Степанович, більш ретельніше вивчити ці питання.

4. Звіт про роботу необхідно подати по стану на перше січня.

5. Члени трудового колективу приймають участь у вирішенні найважливіших питань.

Завдання 7. Поясніть значення слів, поданих парами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Замісник – заступник, корисливий – корисний, вигляд – вид, коливання – вагання.

Завдання 8 . Назвіть вимоги до тексту документа.

Завдання 9 . Виправте помилки в адресуванні заяв.

1. Директору Інституту української мови НАН України

від аспіранта

Мотиль Галини Павлівни

2. Голові профспілки підприємства «Електроприлад» тов. Пузанову

Механіка цеху готової продукції

Приходька Галини

3. Директорові заводу «ФЕД»

Самойлову К.К.

Чорної С.В., проживаючої

пр. Правди, 6, кв. 3.

Завдання 10. Виправте помилки в оформленні доручення та відредагуйте текст. Додайте необхідні реквізити, якщо потрібно.

 

Доручення

Я, Петрова Галина Леонідівна, секретар директора авіаційного заводу м. Харкова, доручаю Радченку Сергію Сергійовичу получити на пошті посилку.

Доручення дійсне до кінця липня цього року.

Підпис Петрової Г.Л.

засвідчую М.О. Самсонов.

- Що таке доручення?

- Які дії воно підтверджує?

- Які види доручень вам відомі?

- Назвіть реквізити службового й особистого доручень.

- Який термін дії мають особисті й офіційні доручення?

Завдання 11. 1) Дайте відповіді на такі питання:

- класифікація службових листів;

- реквізити службових листів;

- що таке лист-повідомлення;

- кому адресуються ці листи.

Напишіть лист-повідомлення про відкриття музею історії вашого підприємства.

 

ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

Завдання 2. Особливості відмінювання іменників загальних і власних назв І і ІІІ відміни.

Завдання 3. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Сіл…с…кий, селян…с…кий, мен…ший, перевір…те, звільне…я, чес…ий, проїз…ний, людс…кіс…т…, роз…броє…я, перетворе…ий, кра…знавство, …формувати, слов…ян…с…кий, повітря…ий, пів…ящика, від…ї…джати, ректор… (дав.в.), ректор… (род.в.), контингент… (род.в.).

Завдання 4. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки. На місці крапок поставте, якщо необхідно, пропущені букви. Розкрийте дужки.

При уклада…і трудового договору громадянин з…бов…яза…ий подати паспорт або ін….ший документ що посві…чує особу, трудову кни…ку а у випадках передбаче…их законодавством також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) про стан здоров…я та ін….ші документи.

Уклада…я трудового договор… оформляєт…ся наказом чи ро…порядже…ям влас…ника або уповноваженим органом про зарахува…я працівника на роботу.

Трудовий договір вважаєт…ся укладе…им і тоді коли наказ чи ро…порядже…я (не)були вида…і але працівника фактично було допуще…о до роботи.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

На протязі, підвищення в посаді, урядові винагороди, не складатиме виключення, працюю в якості вчителя, заплатити пошлину, стосунки між країнами, не дивлячись на погоду, зложити повноваження, одобрити пропозицію.

Завдання 6. Відредагуйте речення. Запишіть правильно.

1. Члени нашої бригади на слідуючій неділі мають виконати дуже серйозне й важливе завдання.

2. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню.

3. Офіс обладнаний оргтехнікою, яку придбали в розстрочку.

4. Цю роботу виконано згідно плану.

5.Повідомляємо, що не можемо скористатися Вашою пропозицією, так як зазначена Вами ціна вища, чим у наявних у нас пропозиціях інших фірм.

Завдання 7. Поясніть семантичні відмінності між словами. Складіть з ними речення офіційно-ділового стилю мови.

Відносини – взаємини – стосунки – ставлення.

Завдання 8. 1. Дайте відповіді на запитання:

- як затвердити документ;

- як зазначити наявність додатків до документа.

Наведіть конкретні приклади.

Завдання 9. Виправте помилки в адресуванні заяв. Запишіть правильні варіанти

1. Деканові економічного факультету НТУ «ХПІ»

доц. Перепелиці П.О.

студента 1 курсу

Остапенка Андрія Васильовича

2. Начальнику відділу кадрів

Коваленку Євгену Йосиповичу

від Лисенка Леоніда Олександровича

3. Головному інженеру ЖЕК № 5 м. Харкова

Сущенку Василю Федоровичу

Зоріної Людмили Михайлівни

Завдання 10. Прочитайте документ, відредагуйте, запишіть правильний варіант.

Пояснювальна записка

Від 20.06.2012

18.06.2012 під час мого чергування було пошкоджено центральну систему вентиляційного блоку, який забезпечує контроль за роботою витяжних каналів хімічної лабораторії. Аварія сталася з причини порушення працівниками правил техніки безпеки хімічного цеху.

Вважаю за потрібне вжити більш суворі заходи щодо перевірки та поліпшення знань працівників з техніки безпеки.

Інженер з техніки безпеки

Кушнаренко В.Г.

- Поясніть мету складання такого документа, як пояснювальна записка.

- Назвіть реквізити цього документа.

Завдання 11

1. Виконайте такі завдання:

- назвіть реквізити службового листа;

- дайте визначення гарантійного листа;

- назвіть особливості оформлення гарантійного листа;

- наведіть приклади норм спілкування з партнерами, яких потрібно дотримуватись у гарантійних листах.

Напишіть службовий лист до партнерів, в якому ви гарантуєте якість надісланої партії товару або оплату її.

ВАРІАНТ 2

Завдання 1. Дайте визначення документа. За якими ознаками класифікують документи?

Завдання 2. Форми чоловічого й жіночого роду, що називають осіб за посадою, професією, званням тощо.

Завдання 3. Перепишіть подані слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Пошире…ий, засві…чу…мо, найбли….ий, ко…еспонденція,

корис…ний, пр….звище, д…алект…ка, документ… (род.в.), колектив… (род.в.), процес… (род.в.), ор…гінал… (род.в.), пі…при…мство, об…єдна…я, профе…ійний, ро…ташува…я, клас…ф…кація,

виробни…тво, розпорядже…я, б…єш…ся, пан…щина.

Завдання 4. Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Замість крапок, якщо потрібно, поставте пропущені букви. Розкрийте дужки.

Культура мовле…я це духовне обли…я особистості що сві…чить про її загальний ро…виток про ступ…нь прилуче…я її до духовних б…гатств рідного народу й надбань лю…ства.

Культура мовле…я тісно пов…яза…а з культурою мисле…я. Якщо людина ясно логічно мислить то й мовле..я в неї ясне логічне. І навпаки якщо в людини (не)має думок якщо вона говорить про те чого (не)розуміє або (не)знає то й мовле…я в неї путане бе…змістовне захараще…е зайвими словами (не)потрібними красивостями.

Мовле…я тоді гарне коли воно якнайповніше і якнайточніше передає думки чи малює образи легко сприймаєт…ся зрозуміле.

Грамотне багате мовле…я – не тільки еф…ективний засіб передава..я й сприйня…я думок та образів. Це вияв поваги до людей з якими спілку…ш…ся до народу який створив цю мову.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)