Завдання 10. Прочитайте уривок з тексту документа. З’ясуйте, який це документ за найменуванням. Допишіть, дотримуючись правил оформлення і додаючи необхідні відомості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 10. Прочитайте уривок з тексту документа. З’ясуйте, який це документ за найменуванням. Допишіть, дотримуючись правил оформлення і додаючи необхідні відомості.Мета: заміщення вакантної посади юриста у фірмі «Байс».

Маю досвід:

1. Складання та аналіз угод і контрактів.

2. Представництво та захист інтересів підприємства в арбітражному суді.

- Напишіть реквізити резюме в належному порядку з урахуванням призначення цього документа.

- Напишіть, що таке резюме і головні вимоги до тексту цього документа.

Завдання 11. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання:

- Чому офіційний (службовий) лист має друкуватися на бланку установи?

- Які варіанти розташування на бланку реквізиту «адресант» ви знаєте?

- З яких елементів складається реквізит «адресант», «адресат»?

- Яких правил слід дотримуватись під час написання листа-відмови?

- Наведіть приклади типових мовних зворотів, що вживаються в цих листах.

- Напишіть лист, в якому повідомляєте фірму-партнера про те, що через певні проблеми ви не можете продовжити з ними контракт.

 

ВАРІАНТ

Для тих, хто не вивчав українську мову

Задание 1. Переведите текст на русский язык.

Писемне регулювання ділових стосунків у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадських потреб людей у побутових ситуаціях здійснюється за допомогою ділових паперів, документів.

Документ можна визначити як матеріальний об’єкт, що містить зафіксовану інформацію, оформлену в усталеному порядку, і має відповідну юридичну силу для виконання конкретної, йому призначеної функції.

Документи широко використовуються в повсякденній діяльності як джерела та носії інформації, сприяють удосконаленню стосунків, поліпшенню роботи, функціонуванню закладів, підприємств чи організацій та одночасно є підставою для прийняття рішень, узагальнення, довідково-пошукової роботи.

Оскільки документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів, що мають життєво важливі наслідки, кожний із них несе велике правове (юридичне) навантаження.

Кожний документ укладається згідно з узаконеними нормами та правилами, які є стабільними для конкретного виду.

Дотримання певних вимог під час укладання документа дає змогу оперативно отримати й обробити потрібну інформацію, вчасно вжити доцільних заходів, зробити процес управління стабільним, передбачуваним і результативним.

 

Задание 2. Прочитайте текст. Напишите к нему аннотацию, т. е. в двух-трех предложениях сформулируйте основную мысль данного текста на русском языке.

Службовий лист – це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їх структурних підрозділів. Загальноустановлений принцип побудови змісту службового листа: вступ, докази, висновки й закінчення. Використання всіх цих компонентів зумовлюється характером листа й конкретними обставинами справи.

Текст службового листа має бути простим і розкривати бажано тільки одне питання.

Головна мета листа – поінформувати, пояснити, упевнити, довести і спонукати до потрібної дії адресата (одержувача). Службовий лист має бути чітким, лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважало сприйманню основної інформації.

Добирати потрібні слова і тон слід залежно від мети листування, ступеня знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації.

Оскільки листування включає вербальні контакти спілкування, доцільно до тексту листів уводити деякі словосполучення і звороти, які засвідчують ставлення до партнера. Із тексту службового листа має вимальовуватися образ автора – надійного партнера, постійного клієнта, чесного конкурента та ін.

Кореспонденція – це візитка та обличчя установи, фірми, компанії.

 

Задание 3. Переведите словосочетания на русский язык.

Узятися за виконання обов’язків, належить виплатити, заздалегідь висловити подяку, тимчасово усунути, згідно з інструкцією, протягом тижня, укласти угоду, вилучити з обігу, випробний термін, одержати спадщину, матеріально відповідальна особа, безготівковий розрахунок, завдати шкоди, попередня домовленість, розрахуватися готівкою.

 

Задание 4. Переведите данные слова на украинский язык и составьте с ними словосочетания.

Переписка, личность, затраты, долг, должность, руководитель, письмо, экземпляр, заведующий, объявление, сообщить, наличие, приглашение, доход, жалоба, уведомление, брак, совещание.

 

Задание 5. Составьте следующие документы на украинском языке: автобиографию, заявление на получение путевки, расписку о получении денег или материальных ценностей.

 

Задание 6. Прочитайте предложенный документ. Объясните, как Вы поняли права и обязанности согласно договору.

 

ДОГОВІР

купівлі-продажу

 

Україна, місто Харків, десяте липня дві тисячі дванадцятого року

Ми, Дегтярьов Анатолій Опанасович, Дегтярьова Лідія Борисівна, Дегтярьов Андрій Анатолійович, що мешкаємо в м. Харкові, вул. Плеханівська, буд.42 "А", кв.148, далі "Продавці", та Балахнін Валерій Іванович, що мешкає в м. Харкові, вул. Ковтуна, буд.27, кв.70, далі "Покупець", уклали цей договір такого змісту:

1. Гр.гр. Дегтярьов Анатолій Опанасович, Дегтярьова Лідія Борисівна, Дегтярьов Андрій Анатолійович, продали, а гр. Балахнін Валерій Іванович купив квартиру №148 (сто сорок вісім), шо знаходиться в місті Харкові, вул. Плеханівська, будинок 42 "А” (сорок два "А") та складається з двох житлових кімнат, житлова площа квартири 27,0 кв.м., загальна площа 44,8 кв.м., корисна площа 44,1 кв.м.

2. Квартира №148 належить Продавцям в рівних частках на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Універсальною Українсько- Сибірською біржею м. Харкова 20 жовтня 1994 року за №4-10/20, а також зареєстрованого у Харківському міському бюро технічної інвентаризації 25 жовтня 1994 року за реєстровим №П-3-6736.

3. Згідно з довідкою-харакгеристикою, виданою державним комунальним підприємством Харківського міського бюро технічної інвентаризації за №1701771 від 9 липня 2003 року, індексована вартість квартири №148 складає 12,365 (дванадцять тисяч триста шістдесят п’ять) гривень.

4. Продаж здійснено за 29,700 (двадцять дев'ять тисяч сімсот) гривень. Ця вся сума сплачена нам, Дегтярьову Анатолію Опанасовичу, Дегтярьо-вій Лідії Борисівні, Дегтярьову Андрію Анатолійовичу в рівних частках кожному, гр. Балахніну Валерію Івановичу до підписання договору.

5. Продавці стверджують, що квартира №148 до цього часу нікому не продана, не подарована, під забороною (арештом) не знаходиться, спору по ній немає, треті особи прав на це майно не мають.

6. Витрати, пов’язані з посвідченням цього договору, сплачують сторони в рівних частках.

7. Цей договір укладено й посвідчено в двох примірниках, що мають силу оригіналу, один з яких зберігається у справах державного нотаріуса П'ятої державної нотаріальної контори міста Харкова Бєсєди Тетяни Дмитрівни, а інший видається Покупцю.

8. Покупцю роз'яснено п. 13 Правил користування приміщеннями житло-вих будинків та прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року за №572.

9. Продавці зобов'язані виписатися та звільнити квартиру №148 до 01 серпня 2003 року.

10. Юридичні адреси сторін.

Продавці:

Дегтярьов Анатолій Опанасович, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 42 "А", кв. 148, паспорт: МК № 342576, виданий 1 черв-ня 2000 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області;

Дегтярьова Лідія Борисівна, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеха-нівська, буд. 42 "А”, кв. 148, паспорт: МК № 342577, виданий 1 червня 2000 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області;

Дегтярьов Андрій Анатолійович, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 42 "А", кв. 148, паспорт: МК № 291470, виданий 21 січ-ня 2002 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області.

Покупець:

Балахнін Валерій Іванович, домашня адреса: м. Харків, вул. Ков-туна, буд. 27, кв. 70, паспорт: МН 239876, виданий 15 квітня 1999 року Ко-мінтернівським РВ МУ УМВСУ в Харківській області.

 

11. Підписи сторін.

Продавці: Покупець:

1. підпис А.О. Дегтярьовпідпис В.І. Балахнін

2. підпис Л.Б. Дегтярьова

3. підпис А.А. Дегтярьов

 

10 липня 2012 року цей договір посвідчений мною, Бєсєдою Тетяною Дмитрівною, державним нотаріусом П’ятої державної нотаріальної конто-ри міста Харкова.

Договір підписаний сторонами в моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр.гр. Деггярьову Анатолію Опанасовичу, Деггярьовій Лідії Борисівні, Деггярьову Андрію Анатолійовичу квартири №148, розташованої в м. Харкові, вул. Плеханівська, буд.42"А", перевірено. Цей договір підлягає реєстрації у державному комунальному підприємстві Харківського міського бюро технічної інвентаризації.

Зареєстровано в реєстрі за № 2-2393.

Стягнуто плати – за домовл. згідно зі ст.31 Закону «Про нотаріат»

 

Державний нотаріус (підпис)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)