Завдання 1. Назвіть вимоги до усного ділового мовлення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Назвіть вимоги до усного ділового мовлення.Завдання 2. Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-ділового стилю.

Завдання 3. Перепишіть подані слова, вставляючи пропущені букви, якщо потрібно. Підкресліть їх.

Ві…шкодуван…я, заподія…ий, забе…пече…я, адм…н…страція, ун…верс..тет, ві…повідальн…сті, озна…омити, з..бов..язуєт…ся, діюч…й, довіре…ий, квадрат… (род.в.), г…ктар... (род.в.), випус…ний, д…канат… (род.в.), пр….йскурант, студент… (род.в.), студент… (дав.в.), бензин… (род.в.), пр….боркати, пі…тверджу…мо.

Завдання 4. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви, якщо потрібно, а також розкриваючи дужки або прибираючи риску.

Якщо ми чу…мо як інші кажуть (не)правду або бреш…мо самі ми робимо спробу закрити рот очі й вуха руками. Захист рота рукою один з (не)багатьох жестів які явно свідчать про брехню. Рука пр…криває рот а великий пал…ць пр….тиснутий до щ…ки. Тоді як мозок на рівні пі…свідом…сті посилає с…гнали стримувати слова деяк… люди намагают…ся удава…о покашлювати щоб замаскувати цей жест.

Якщо такий жест використовуєт…ся (спів)розмовником під час його промови це свідчить про те що він каже (не)правду. Про(те) якщо він пр…криває рот рукою в той момент коли ви говорите а він слухає це означає він ві…чуває що ви бреш…те.

Якщо ви бач…те що (спів)розмовник бреше ви мож…те попросити його повторити або уточнити сказа…е. і це пр….мусить бр…хуна ві…мовитися від продовже…я сво…ї хитрої гри.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Працювати по схемі, по питаннях комерційної торгівлі, в дві години, один день в місяць, залучити в роботу, по ініціативі, відложити засідання, піднімати питання, опровергати повідомлення.

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. Керівник залучає своїх підлеглих у вироблення й прийняття рішення, радиться з ними по самим найскладнішим питанням, розвиває у них активність й ініціативу.

2. Змініть традицію старшинств над підлеглими, аби співробітники могли просуватися з любого рівня відповідно їхнім достоїнствам.

3. Ця гра не складатиме виключення для жодної з команд.

4. Причиною аварії на підприємстві стала безпечність головного інженера, який вчасно не просигналізував керівнику про несправність обладнання.

5. В області науки й культури помітні деякі зрушення.

Завдання 7. Поясніть значення слів, поданих парами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Акціонерний – акціонерський;

виборний – виборчий – вибірний;

громадянський - громадський

Завдання 8. Оформіть зразки реквізитів: «гриф узгодження» та «гриф затвердження» (усі можливі варіанти та способи). Визначте особливості розташування цих реквізитів.

Завдання 9. Виправте помилки в адресуванні документів.

1. Редакція газети «Вечірній Харків»

Головному редакторові

В.І. Іванову

2. м. Суми - 243005

пр. Миру, 8, кв. 115

Гаврилову Василю Олеговичу

3. Начальнику «Укртелеком»

Павлу Павловичу Кучері

Завдання 10. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення. Додайте реквізити, яких не вистачає.

20 червня 2012 р. Підстава: наказ директора магазину «Іграшки» № 44 від 15.06.2012. Підпис. Я, експедитор Шелудько О.Г., отримав від заступника директора магазину «Іграшки» для передавання в дитячий будинок як подарунок такі іграшки:

Машинки – 50 (п’ятдесят), м’ячі – 20 (двадцять), ляльки – 30 (тридцять). Розписка.

 

- Що таке розписка?

- Які дії вона підтверджує?

- В яких випадках підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою?

Завдання 11. 1) Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:

- Яке значення має завершальне речення у службовому листі?

- Від чого залежить вибір завершальних речень у діловому листуванні?

- Запишіть найпоширеніші завершальні речення, якими варто скористатися під час написання службового листа.

- В яких випадках пишуть листи-нагадування?

- Яких правил слід дотримуватись під час написання листів-нагадувань?

- Напишіть лист, в якому нагадуєте клієнтові про закінчення терміну оплати рахунків.

ВАРІАНТ 7

Завдання 1. Як, на вашу думку, пов’язані між собою поняття культура – мова – людина?

Завдання 2. Складні випадки узгодження присудків з підметами типу п’ять осіб, двадцять один, більшість, меншість, ряд тощо.

Завдання 3. Перепишіть подані слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Товарис…кий, оди…адцять, україн…с…кий, натхне…я, знаходит…ся,

побач…мо, сто…мо, кол…оровий, пр….зводити, мен…ший, важкий – найваж…ий, с…огоднішн…й, подорож…ю, матір…ю, ві…дал…ю,

будинк… (род.в.), доброді… (дав.в.), доброді… (род.в.), д…аметр.

Завдання 4. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, розділові знаки, пропущені букви, розкрийте дужки.

Дуже важливо під час ділової розмови контр…лювати вираз сво…х очей. Для того щоб побудувати гарні відносини з вашим (спів)розмовником ваш погля… має зустрічатися з його погля…ом (у)продовж приблизно 60-70 % усього часу спілкува…я. (Не)дивно що скутий (спів)розмовник який зустрічаєт…ся з вами поглядом мен…ше 1/3 часу спілкува…я рідко викликає довіру.

Оптимальна тр…валіс…т… погляд… не пер…вищує 10 секунд. Тривалий погляд може бути сприйнятий як виклик або бажа…я збентежити. Особливо це стосу…т…ся людей (не)впевнених або сором…язливих. Зустріч… поглядами (за)звичай триває кілька секунд. Ц…ого цілком достатн…о для вза…морозумі…я. Встановле…о також що довше погляд затриму…т…ся на тих ким захоплюют…ся цікавлять…ся або з ким б…жають встановити близ…кі довір…чі стосунки.

Коли людина радіс…но збудже…а її зіниці ро…ширяют…ся в ч…тири рази порівня…о з нормальним станом. Навпаки коли вона серд…т…ся або в неї похмурий настрій її зіниці звужуют…ся.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Положення справ, слідуючий раз, розробити міроприємство, привести приклади, отримувати досвід, дисциплінарний працівник, відношення до роботи, припускатися помилки, умісно сказати.

Завдання 6. Відредагуйте подані речення.

1. На протязі останніх п’яти років наша фірма розпочала продаж у м. Києві різних марок автомобілів зарубіжного та вітчизняного виробництва.

2. Користуючись нагодою хочемо звернути Вашу увагу на те, що наша фірма пропонує своїм клієнтам саме швидке обслуговування.

3. Директором установи була створена комісія по перевірці каси.

4. Договір був розірваний згідно домовленості обох сторін.

5. На нашому курсі читають семеро професорів.

Завдання 7. Поясніть значення слів, поданих парами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Зумовлювати – обумовлювати;

вирішення – розв’язання;

відгук – відзив;

поширювати – розповсюджувати.

Завдання 8. Назвіть основні способи адресування документів. З’ясуйте й опишіть правила оформлення реквізитів «адресат» і «адресант». Наведіть приклади.

Завдання 9.

1) Виправте помилки в оформленні реквізиту «підпис».

2) Запишіть правильно.

3) Поясніть, хто має право підписувати документ, якщо відсутня перша особа, прізвище якої вказано в документі.

4) Наведіть приклад, як це зробити на вже надрукованому документі.

 

1. Начальник відділу кадрів заводу

«Промдеталь» м. Києва Руденко О.Д. (підпис)

 

2. Проректор

З наукової роботи, проф.. (підпис) Грінченко С.М.

3. Директор фірми «Світанок» Директор фірми «Взуття»

Л.Г. Писарчук (підпис) М.П.Захарчук (підпис)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)