Завдання 4. Перепишіть Поставте розділові знаки; на місці крапок, де необхідно, – пропущені букви. Розкрийте дужки, зніміть риски.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 4. Перепишіть Поставте розділові знаки; на місці крапок, де необхідно, – пропущені букви. Розкрийте дужки, зніміть риски.1. Текст документ… у будь/якому випа…ку (не)обхідно викладати за чітко продума…им планом ні в загальній с…стемі виклад… ні в переходах від однієї частини тексту до ін….шої ні в окремих формулюван…ях (не)можна порушувати закони логіки.

Це (най)важливіша вимога до тексту ділового партнер…

2. Документи з (не)високим ступенем стандарт…зації – ділові папери в яких можна передбачити й …формулювати лише (най)головніші відомості (компоненти формуляр…) а сам спосіб виклад… добір слів і словосполучень будова речень зв…язки між ними кожного разу залежать від конкретного зміст… того, що викладаєт…ся від с…туації певних обставин ділового спілкува…я.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

У самий найближчій час, повістка дня, робота по сумісництву, по закінченню, працюю в якості бухгалтера, написати свою власну автобіографію, без ущербу, оточуюче середовище, лишати слова (на зборах), зложити повноваження.

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій.

2. Провести слідуючий інструктаж по техніці безпеки у листопаді цього року.

3. Більше семидесяти відсотки студентів 1 курсу успішно здали сесію.

4. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.

5. Дублюючи роботу підлеглих, такими керівниками знімається з підлеглих всяка відповідальність.

Завдання 7. Поясніть семантичні відмінності між словами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Порозуміння – розуміння; приводити – призводити; скасувати – відмінити; інший – другий.

Завдання 8. 1. Продовжіть речення:

- Бланк – це…

- Бланк має відповідати таким вимогам…

- На бланку установи друкуються такі документи…

Наведіть зразки бланку вашої установи.

Завдання 9. Прочитайте текст документа. Знайдіть помилки в оформленні. Напишіть заяву правильно, додаючи відсутні реквізити, якщо потрібно.

Декану економічного

факультету

доц. Гаврилову І.П.

від студентки Колядної Г.Є.

Заява

прошу перевести мене з економічного факультету на машинобудівний факультет.

Колядна Г.Є.

Завдання 10. Розмістіть подані відомості відповідно до правил оформлення документа.

Про економію електроенергії в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.; Черкаське авіапідприємство: наказ; директор авіапідприємства (підпис) Г.А. Гнідаш; № 43; 29.06.2012; м. Черкаси; 1. Заборонити використання електронагрівальних приладів у службових приміщеннях; 2. Відключити споживачів електроенергії, які не зв’язані з виробничим процесом; 3. Встановити лічильники електроенергії на кожній ділянці. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера підприємства Григорова З.С.; у зв’язку з недостатнім енергопостачанням і з метою економії електроенергії наказую.

- Напишіть перелік реквізитів, які мають використовуватися в наказі;

- Проаналізуйте особливості логічної структури текстів наказу щодо особового складу та організаційного наказу.

Завдання 11.

- Дайте визначення службового листа.

- Назвіть види службових листів.

- Дайте визначення ініціативного листа.

- Наведіть приклади типових мовних зворотів для використання в ініціативних листах.

- Напишіть лист, в якому висловлюється прохання про сприяння у вирішенні спонсорської доброчинної пожертви.

ВАРІАНТ 5

Завдання 1. Що таке мовний стиль? Які стилі властиві сучасній українській літературній мові? Які найголовніші ознаки офіційно-ділового стилю?

Завдання 2. Порядок слів у діловому мовленні.

Завдання 3. Перепишіть подані слова, вставляючи, де необхідно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Радіст…ю, кров…ю, ві…даніс…тю, ро…зброє…я, свяще…ик, найви…ий, студен…ство, ч…новник, рабовлас…ник, опрац…ований, ткач…, м…сте…тво, м…ністр… (дав.в.), м…ністр… (род.в.), заво…овник, тр…ох, д…ст….б…ютор, д…наміка, об…рунтуйте, ре…страція.

Завдання 4. Перепишіть речення, вставляючи розділові знаки, пропущені букви, де потрібно, а також розкрийте дужки.

Давно помічено що в ділових взаєминах вирішал..ну роль відіграють увага до співро…мовника тактовніс…т… і вмі…я (не)лише говорити а терпляч… й уважно слухати.

Ділова бесіда буде мати поз…тивний р…зультат лише за умов уважного сприйня…я співрозмовниками точки зору й доказів свого партнера висловле..их по суті з ві…повідною тактовною реакцією щодо отрима…ої інформації.

Еф…ект ділової бесіди залежить від того як учас…ики готуют…ся до неї чи знают… якими пр…нц…пами слід к..руватися на окремих її стадіях чи вміють к…нтролювати свою поведінку під час ро…мови чи вміють п…р…творювати ро…мову на плідний д…алог чи враховують особливос…ті пс…хології партнера.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Нижчестоячі адміністративні органи, відмінити закон, співробітництво у науковій і культурній областях, займатися своєю справою, при таких умовах, залучити в роботу, один день в місяць, по всякому поводу, наукова ступінь, у відповідності з вашим дорученням.

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. Звертання підлеглих на «ти», звертання по прізвищу, невміння вислухати – усе це відштовхує підлеглих.

2. При бажанні подобатися людям дотримуйтесь правила: «Поважайте думку других!»

3. Вона користується повагою серед товаришів.

4. Договір був розірваний згідно домовленості обох сторін.

5. Дякую Вас, що ви без коливань погодились на цю зустріч, бо вона являється вирішальною для мене.

Завдання 7. Поясніть значення слів, поданих парами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Суспільний – громадський;

Особистий – особовий;

Виключати – вимикати;

Виключно – винятково.

Завдання 8. Оформіть зразки реквізитів: «заголовок до звіту»; «заголовок до характеристики». Визначте особливості розташування цих реквізитів та роль цього реквізиту в оформленні документації.

Завдання 9.

1) Знайдіть правильний варіант реквізиту «підпис».

2) Які документи засвідчуються печаткою?

3) Хто має право підписувати документ у разі відсутності особи, підпис якої зазначено в документі?

4) Як це правильно, з юридичної точки зору, оформити?

5) Наведіть приклади.

1. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) Хорошенко В.Г.

2. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) В.Г. Хорошенко

3. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) В.Г. Хорошенко

4. Директор

заводу «Хартрон» В.Г. Хорошенко (підпис)

 

 

5. Директор заводу «Хартрон»

(підпис) Хорошенко В.Г.

 

 

Завдання 10. Прочитайте протокол; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості. Оформіть протокол як належить за стандартами і вкажіть реквізити протоколу.

Протокол

загальних зборів співробітників

Харківського трамвайного депо № 1

1.7.12 № 2

Голова: Маковець Ф.А.

Повістка денна:

Про підготовку рухомого складу до зимового періоду.

Слухали: Доповідь начальника трамвайного депо № 1 Пономаренка Миколи.

Виступили: Головний інженер трамвайного депо № 1 Савченко Василь Миколайович.

Ухвалили: Підготувати заявку на необхідні деталі, скласти фінансовий розрахунок необхідних матеріалів для ремонту рухомого складу й підготовки його до зими.

 

Секретар К.Р. Глущенко підпис

Завдання 11. Дайте відповіді на такі питання і виконайте завдання:

- Яке значення має початкова фраза у службовому листі?

- Запишіть початкові фрази, якими варто скористатися:

а) у листах-запитах;

б) у листах-подяках;

в) у листах-відповідях.

- Дайте визначення листа-прохання.

- Наведіть приклади типових мовних зворотів, що вживаються в листі-проханні.

- Напишіть лист, в якому просите своїх партнерів надати докладну інформацію про можливості співробітництва.

ВАРІАНТ 6Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.038 с.)