Матеріал для виконання завдання 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріал для виконання завдання 11.Аудит А.процеси і явища, які відображені документально і пов’язані з господарською діяльністю підприємств, при цьому межі аудиторського дослідження визначаються його метою
2.Контроль   Б.перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та по суті
3.Предмет аудиту В.перевірка кількісного і якісного стану об’єктів, який встановлюється шляхом обстеження, огляду, обчислення, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та іншого способу перевірки фактичного стану
4.Документальна перевірка Г.перевірка публічної фінансової звітності,обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльностісуб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам
5.Фактична перевірка Д.оцінка фінансових показників за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними
6.Вибіркова перевірка Ж.відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту
7.Аналітична перевірка З.порівняння планових і фактичних значень параметрів, аналогія із зовнішнім економічно-правовим середовищем, виявлення відхилень в параметрах, оцінка незабезпеченості розміру відхилень для системи, виявлення факторів, що викликали відхилення, та визначення ступеня їх впливу, підготовка інформаційної бази для прийняття управлінських рішень
8.Аудиторські процедури І.поєднання суцільної, вибіркової і аналітичної перевірки
9.Комбінована перевірка К.методи порівняння як в абсолютних одиницях, так і відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки)
10.Аналітичні тести Л.застосування аудиторських процедур менше ніж 100% масивів інформації, які дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відображення даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних.

 

Завдання 4

Мета завдання : визначити основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Що необхідно зробити: скласти таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

Матеріал для виконання завдання 5

Період Етапи Особливості етапу
     
     

 

Завдання 5

Мета завдання: навчитись визначати обов’язків та ініціативний аудит.

Що необхідно зробити: розв’язати наступну ситуацію.

Матеріал для виконання завдання 5

Які з перелічених господарських структур обов’язково повинні подавати аудиторський висновок:

1) державні підприємства;

2) акціонерні товариства;

3) господарські товариства;

4) комерційні підприємства;

5) орендні підприємства;

6) державні банки;

7) комерційні банки;

8) приватні підприємства;

9) спільні підприємства;

10) страхові компанції;

11)інвестиційні фонди.

Завдання 6

Мета завдання:навчитись визначати основні елементи внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Що необхідно зробити: необхідно здійснити порівняльну характеристику внутрішнього та зовнішнього аудиту за елементами.

Результат дослідження висвітлити в таблиці.

Таблиця

Елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
Об’єкт    
Кваліфікація    
Методи    
Основні завдання    
Мета    
Звітність    
Суб’єкт здійснення    
Поняття аудиту    

 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

&Рекомендовані джерела:

Основні: 2,4, 5,6

Додаткові: 12,13

Інтернет-ресурси, періодичні видання:17,18

 

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Які основні функції АПУ?

2. Які основні складові договору про надання аудиторських послуг?

3. Хто може бути аудитором?

4. Який порядок сертифікації аудиторів?

5. Який термін дії сертифікату аудитора?

6. Які права та обов’язки аудиторських фірм?

7. Які основні професійні принципи аудиту?

 

Тестові завдання

Мета завдання:набуття навичок вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти правильну відповідь на тестові завдання.

 

1. Аудитором України може бути:

а) Фізична особа, яка має сертифікат аудитора;

б) Громадянин України, який має сертифікат аудитора;

в) Іноземець, який має український сертифікат аудитора;

г) Іноземець з дипломом СІРА.

 

2. Для здійснення аудиторської діяльності в Україні необхідно отримати:

а) Диплом про вищу освіту будь-якого фаху;

б) Диплом про вищу економічну або юридичну освіту;

в) Сертифікат професійного бухгалтера;

г) Сертифікат аудитора.

 

3. Термін дії сертифіката аудитора України становить:

а) 3 роки;

б) Без терміну;

в) 5 років;

г) 10 років.

 

4. Яку освіту повинен мати претендент на сертифікат аудитора:

а) Середню спеціальну освіту;

б) Вищу економічну або юридичну освіту;

в) Вищу освіту;

г) Вищу юридичну, фінансову або бухгалтерську освіту.

 

5. Об’єктивність, як принцип аудиту передбачає, що в процесі своєї діяльності аудитор керується:

а) Своєю особистою думкою і наданими правами;

б) Вимогами замовника;

в) Вимогами нормативних документів, професійним досвідом і результатами дослідження;

г) Загальноприйнятою практикою.

 

6. Порушення принципу "незалежності" може мати місце, якщо аудитор:

а) Отримав плату за здійснення аудиторської перевірки;

б) Отримав винагороду без надання професійних послуг;

в) Зацікавлений фінансовим станом об’єкта перевірки;

г) Поширює інформацію про господарську діяльність клієнта.

 

7. Професійна етика, як принцип аудиту - це норма поведінки, яка забезпечує:

а) Аморальний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на професійній діяльності;

б) Моральний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на професійній діяльності;

в) Взаємовідносини між людьми, що ґрунтуються на сімейних стосунках;

г) Моральний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на культурній діяльності.

8. Компетентність, як принцип аудиту – це:

а) Невисока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту та власний досвід;

б) Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту та власний досвід;

в) Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, рішення керівних органів замовника;

г) Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, володіння методиками проведення наукових досліджень з економіки.

 

9. Конфіденційність, як принцип аудиту – це:

а) Збереження у таємниці інформації, наданої замовником аудитору для дослідження, а також нерозголошення результатів дослідження без згоди на те замовника;

б) Збереження у таємниці інформації про місцезнаходження замовника;

в) Розголошення аудитором результатів дослідження;

г) Збереження у таємниці інформації, поданої замовником аудитору у фінансовій звітності.

10. Планування аудиту – це:

а) Перелік дій у процесі виконання роботи;

б) Система заходів, направлених на своєчасне і ефективне проведення аудиту;

в) Перелік основних етапів аудиту і строків їх виконання;

г) Встановлення строку видачі аудиторського висновку.

 

11. Яким документом засвідчується факт виконання аудиторських послуг:

а) Акт аудиторської перевірки;

б) Акт приймання – передачі виконаних робіт (послуг);

в) Аудиторський висновок;

г) Договір на проведення аудиту.

 

12. Який з наступних аспектів, як правило, не включений до договору про проведення аудиту:

а) Ціль аудиту фінансової звітності;

б) Відповідальність керівництва за фінансові звіти;

в) Обсяг аудиту;

г) Типи думки, яку аудитор планує висловити.

 

13. Аудитору слід зазначати як дату складання висновку (думки про фінансові звіти):

а) Дату балансу;

б) Дату завершення аудиторської перевірки;

в) Дату листа-зобов’язання;

г) Дату зборів акціонерів.

 

14. Згідно МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки, це:

а) Лист-пропозиція;

б) Лист-зобов'язання;

в) Лист-пояснення;

г) Лист-домовленість.

 

15. Програма аудиту – це:

а) Деталізація питань плану аудиторської перевірки;

б) Детальний перелік змісту аудиторських процедур;

в) Перелік об’єктів аудиту по його напрямках;

г) Види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур.

 

16. Основні стадії аудиту:

а) Дослідницька, основна, завершальна;

б) Дослідницька, підготовча, основна, завершальна;

в) Підготовча, основна, завершальна;

г) Дослідницька, підготовча, основна.

 

17. Яку інформацію про діяльність клієнта досліджує аудитор на етапі планування:

а) Всю інформацію про діяльність клієнта;

б) Інформацію про бізнес, систему обліку, систему внутрішнього контролю клієнта;

в) Інформацію про систему обліку і систему внутрішнього контролю клієнта;

г) Нема вірної відповіді.

 

18. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

а) Інспектування та спостереження;

б) Запит та підтвердження;

в) Обчислювання та аналітичні процедури;

г) Все надане вище.

 

19. Аудиторський ризик (АР) – це такий ризик, коли:

а) Аудитор надає невідповідну аудиторську думку, у випадку коли фінансова звітність суттєво викривлена;

б) У клієнта не проводилась аудиторська перевірка в попередні роки;

в) Аудитор може надати тільки “негативну впевненість”;

г) У аудитора є тільки загальні знання про економічну структуру клієнта та сферу його діяльності.

 

20. Властивий ризик (ВР) – це:

а) Ризик аудитора;

б) Ризик бізнесу клієнта;

в) Ризик системи бухгалтерського обліку;

г) Ризик системи внутрішнього контролю.

 

21. Ризик системи контролю (РК) – це:

а) Ризик аналітичних процедур;

б) Ризик від неефективності внутрішнього контролю;

в) Ризик системи організації обліку;

г) Ризик тестового контролю.

 

22. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові чи суттєво викривлені, відомий як „аудиторський ризик". Згідно МСА 200 аудитор зменшує аудиторський ризик шляхом:

а) Збільшення вартості аудиторської перевірки;

б) Дотриманням аудитором етичних принципів;

в) Залучення до роботи експерта;

г) Розробки та виконання аудиторських процедур для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів, на яких грунтуватиметься аудиторська думка.

 

Завдання 3

Мета завдання: засвоїти термінологію в аудиті.

Що необхідно зробити: знайти відповідні визначення для кожного наведеного терміну.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)