ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріал для виконання завдання 31. Скласти план аудиту з 1 вересня 2013 р. по 15 вересня 2013 р. з врахуванням відповідних етапів, визначити зміст робіт, джерела інформації та строки виконання, результати оформити у вигляді табл.3.1.

2. Скласти програму аудиту обліку виробничих запасів;

3. Скласти програму аудиту розрахунків з кредиторами.

4. Скласти програму аудиту з обліку основних засобів у ТзОВ «Кошик», в якому працює 78 штатних працівників. 3 сумісники. Річний фонд оплати праці 243 тис.грн. За планом аудит з обліку основних засобів проводить один аудитор і 2 асистенти. Термін проведення аудиту 10 календарних днів.

Програму аудиту з обліку запасів, розрахунків з кредиторами та з обліку основних засобів оформити у вигляді зразка 3.1.

Таблиця 3.1.

План аудиту ТзОВ «Кошик»

Етапи аудита Зміст робіт Джерела інформації Строки виконання
 
1.Підготовчий      
2. Укладання договору на здійснення аудиту      
3. Планування      
4. Процес аудиторської перевірки      
       
       
5. Заключний етап, підго-товка висновку      

 

Зразок 3.1.

Програма аудиту з обліку _______________ у ТзОВ «Кошик»

Підприємство, що перевіряється ___________________________

Термін проведення аудиту ___________________________

Кількість людино-годин ___________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

керівника аудиторської фірми ___________________________

Запланована суттєвість ___________________________

№ п/п Аудиторські процедури за їх розділами Період проведення процедур Виконавці Обсяг перевірки Назва робочих документів аудитора Примітки

 

Завдання 4

Мета завдання: навчитися здійснювати аудит основних засобів.

Що необхідно зробити: відобразити зміст недоліків і порушень у робочих документах аудитора та визначити і вказати шляхи виправлення цих порушень.

Матеріал для виконання завдання 4

При здійсненні вибіркової інвентаризації основних засобів аудитором виявлено нестачу об’єкта основних засобів первісною вартістю 16000 грн, сума зносу становить 6000 грн. У грудні звіт­ного року цей об’єкт основних засобів було продано.

Згідно з договором продажна вартість становить 31200 грн. Договір і акт приймання-передачі подані аудитору при проведенні інвентаризації. Розрахунки з покупцем не проведено. Цю господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку станом на 31 грудня не відображено.

 

Завдання 5

Мета завдання: навчитись складати проекти аудиторських звітів.

Що необхідно зробити: скласти проекти аудиторських звітів з урахуванням перелічених нижче обставин (табл.5).

Таблиця 5

№ з/п Обставини і обмеження, що викликані ними Сутність обставин і обмежень, виявлених аудитором
Невпевненість. Підлягає коригуванню, у зв’язку з… Підприємству, що перевіряється, пред’явлено судовий позов одним з його постачальників. У зв’язку з порушенням договору постачальники вимагають компенсувати завдані збитки, суму яких реально визначити неможливо
Невизначеність. Відмова від висновку (думки) У даний момент на підприємстві завершується дія довгострокових будівельних контрактів. Наслідком можуть бути збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють чинники (підвищення продуктивності праці), що можуть значно зменшити їх суму
Незгода, крім (за винятком)… Підприємство має у своєму складі філіал, який ліквідується. Резерви для покриття за- боргованості філіалу підприємством не були забезпечені, і воно є неплатоспроможним
Негативний висновок Звітність акціонерного товариства неточно відображає стан справ на 31 грудня 200_ р., ос­кільки не враховані можливі збитки, не ство­рені резерви їх покриття, неправильно обчис­лені й сплачені податки

 

 

Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

&Рекомендовані джерела:

Основані: 9,10,11

Додаткові: 14

Інтернет-ресурси, 16,17,18

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Яка основна мета складання фінансової звітності?

2. Який склад фінансової звітності?

3. Які якісні характеристики висуваються до фінансової звітності?

4. Які основні вимоги до бухгалтерських автоматизованих програм?

5. Які основні етапи планування аудиту в комп’ютерному середовищі?

6. Які основні помилки зустрічаються при автоматизованій обробці інформації?

7. Які основні проблеми зустрічаються аудиторами при використання автоматизованих програм?

8. Яка методика заповнення Звіту про фінансові результати?

9. Якими методами заповнюється Звіт про рух грошових коштів?

10. Яка методика заповнення Звіту про власний капітал?

11. Для чого призначені Примітки до фінансової звітності?

12. Як у інформацію надає фінансова звітність користувачам?

Тестові завдання

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. Інформація про кількість працівників на кінець періоду або про середню кількість за період подається у:

а) Балансі;

б) Звіт про прибутки та збитки;

в) Примітках до фінансових звітів;

г) Не наводиться у фінансовій звітності.

 

2. Обмеження, які властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку і які не дозволяють при аудиті фінансової звітності надати абсолютну впевненість, це:

а) Великий об’єм облікових даних;

б) Невизначеність стосовно отримання майбутніх економічних вигод;

в) Конфіденційність фінансової інформації;

г) Усе перелічене.

3. До тверджень фінансової звітності не відносяться:

а) Реальність (факт) операції або події;

б) Легальність операції;

в) Повнота відображення в обліку;

г) Оцінка активів, зобов’язань та капіталу.

4. Елементами, які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) Активи та зобов’язання;

б) Власний капітал;

в) Доходи та витрати;

г) Усе перелічене.

 

5. Які процедури може використовувати аудитор для визначення подій, що відбулися після дати балансу:

а) Надсилання запитів до управлінського персоналу;

б) Ознайомлення з останніми наявними проміжними фінансовими звітами;

в) Ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів, ревізійної комісії і виконавчих органів;

г) Все перелічене.

6. Метою фінансових звітів є надання інформації про:

а) Результати діяльності підприємства;

б) Фінансовий стан підприємства;

в) Зміни у фінансовому стані підприємства;

г) Усе перелічене.

 

7. Чи може аудитор висловити думку щодо одного чи кількох компонентів фінансової звітності:

а) Так, безумовно може;

б) Може, якщо він висловлював думку по фінансовій звітності в цілому;

в) Може, якщо такий компонент чи кілька компонентів фінансової звітності складають суттєву її частину;

г) Не може, тому що міжнародний стандарт аудиту “Аудиторський висновок” передбачає висловлення думки лише в цілому по фінансовій звітності.

8. Виявлення в ході перевірки фактів про систематичне запізнення клієнта по розрахунках з контрагентами, вказує аудитору на:

а) Неефективне керівництво компанією;

б) Неефективний внутрішній контроль;

в) На можливість недотримання принципу безперервної діяльності;

г) На несвідомість облікової політики обліковій політиці.

 

9. Метою фінансових звітів є надання інформації про:

а) Результати діяльності підприємства;

б) Фінансовий стан підприємства;

в) Зміни у фінансовому стані підприємства;

г) Усе перелічене.

 

10. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності:

а) Проспект емісії;

б) Аудиторський висновок;

в) Пояснювальна записка до звітності;

г) Примітки до фінансових звітів.

 

11. До складу якісних характеристик фінансової звітності не належить:

а) Дохідливість;

б) Обачність;

в) Доречність;

г) Зіставність.

12. Фінансова звітність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

а) Є комерційною таємницею підприємства;

б) Не є комерційною таємницею підприємства;

в) Не с комерційною таємницею, крім випадків, передбачених законодавством;

г) Вірної відповіді немає.

 

13. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" період новоутвореного підприємства може бути:

а) Не більше як 15 місяців;

б) Не більше як 12 місяців;

в) Не менше як 15 місяців;

г) В Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не передбачається.

14. Якщо первинні документи неможливо скласти під час здійснення господарських операцій, то:

а) Вони взагалі не складаються і операції не відображаються в регістрах бухгалтерського обліку;

б) Складаються після закінчення господарських операцій;

в) Відразу господарська операція знаходить відображення в регістрах бухгалтерського обліку без складання первинного документу;

г) Операції відображаються у податкових регістрах.

15. Які установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність:

а) Довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій;

б) Валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди;

в) Страхові та інвестиційні компанії;

г) Всі вище перераховані варіанти правильні.

 

16.Консолідована фінансова звітність - це:

а) Фінансова звітність, яка відображає положення, результати діяльності і переміщення грошових коштів юридичного суб'єкта і його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

б) Бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансове положення, результати діяльності і переміщення грошових коштів за звітний період;

в) Документ, який містить дані про господарські операції і який підтверджує їх здійснення;

г) Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством, і подача фінансової звітності.

17. Чи може власник підприємства самостійно вести бухгалтерський облік, кщо звітність має бути опублікована:

а) .Так;

б) Так. якщо звіт підтверджено аудиторським висновком;

в) Так, якщо є згода податкових органів;

г)Ні.

 

18. В якому випадку підприємство не може користуватись послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку:

а) Якщо він зареєстрований, як підприємець;

б) Якщо в нього нема сертифіката;

в) Якщо він не зареєстрований, як підприємець;

г) Якщо він працює за сумісництвом.

 

19. Ким визначається облікова політика підприємства:

а) Підприємство самостійно, відповідно до національних положень;

б) підприємство самостійно відповідно до МСБО;

в) Міністерство фінансів України;

г) Національний банк України.

20. Гармонізація фінансової звітності - це:

а) Зменшення різниці у застосуванні різних систем бухгалтерського обліку;

б) Описання загальних правил ведення бухгалтерського обліку;

в) Описання загальних правил оцінки та подання інформації у фінансових звітах;

г) Передбачення різних облікових підходів до одних і тих самих операцій та подій.

 

21. Бухгалтерський баланс - це:

а) Ресурси, контрольовані підприємством;

б) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи зобов'язання і власний капітал;

в) Звіт, який містить інформацію про грошові кошти підприємства за звітний період;

г) Звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

 

22. Основні засоби наведені у балансі трьома позиціями:

а) Первісна, залишкова, вартість придбання;

б) Первісна, балансова, залишкова вартість;

в) Первісна вартість, знос, залишкова вартість;

г) Первісна вартість, історична собівартість, залишкова вартість.

 

23. В статті "Довгострокова дебіторська заборгованість відображається заборгованість:

а) Фізичних осіб, що виникає в ході операційної діяльності;

б) Фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена протягом більше року з дати балансу;

в) Юридичних осіб, яка не. виникає в ході нормального циклу;

г) Правильної відповіді не запропоновано.

 

24.До поточних активів підприємства не належать:

а) Витрати майбутніх періодів;

б) Незавершене виробництво;

в) Короткострокові фінансові вкладення;

г) Незавершені капітальні вкладення.

 

25. Елементами балансу є:

а). Активи, зобов'язання, доходи і витрати;

б) Активи, зобов'язання, власний капітал;

в) Активи, власний капітал, доходи і витрати.

г) Доходи, витрати, фінансові результати.

 

26. Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання всередині країни називаються:

а) Обліковою політикою підприємства;

б) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

в) Національними стандартами бухгалтерського обліку;

г) План рахунків бухгалтерського обліку.

 

27. Під міжнародними стандартами бухгалтерського обліку розуміють:

а) Стандарти з бухгалтерського обліку, які розробляються комітетом з міжнародних стандартів обліку та рекомендуються до застосування в світовій практиці;

б) Сукупність правил, методів і процедур обліку, розроблених професійними організаціями з метою застосування доступних методів і процедур країнами світу, які носять рекомендаційний характер;

в) Рекомендовані документи, на підставі яких кожна країна розробляє свої власні положення (стандарти) бухгалтерські документи;

г) Наведені вище варіанти правильні.

 

Завдання 3

Мета завдання : навчитись складати Звіт про прибутки та збитки.

Що необхідно зробити

а) на підставі даних балансу на 31.12.2012 року та 31.12.2013 року відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них залишки на початок та кінець періоду;

б) відновити господарські операції на основі даних Балансу та Звіту про прибутки та збитки.

Матеріал для виконання завдання 3

Баланс та Звіт про фінансові результати підприємства за два останні роки діяльності містять таку інформацію наведену в табл.1:

Таблиця 1

( тис.грн.)

Баланс На 31.12.2010 На 31.12.2011
Основні засоби (первісна вартість) 40 000 50 000
Знос 10 000
Виробничі запаси 15 000 18 000
Дебіторська заборгованість за товари 12 000 15 000
Грошові кошти
Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом оренд­на плата)
Усього активів 72 000 82 000
Статутний капітал 15 000 15 000
Нерозподілений прибуток
Кредиторська заборгованість за товари 34 000 43 000
Поточні зобов’язані за розрахунками:    
з одержаних авансів
з оплати праці
з учасниками (за дивідендами)
Усього власного капіталу і зобов’язань 72 000 82 000
Розшифровка деяких статей Звіту про фінансові результати за 2011 рік
Дохід від реалізації товарів 52 000
Собівартість реалізованих товарів 30 000
Витрати на заробітну плату
Витрати на оренду складу
Знос основних засобів
Збитки від реалізації основних засобів
Чистий прибуток

Додаткова інформація: протягом 2011 року були придбані основні засоби на суму 15 000 грн.

ПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні та інструктивні

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (з наступними змінами та доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999р. №996-XIV.- [електронний ресурс].- режим доступу -http://zakon.rada.gov.ua

2. Про аудиторську діяльність (з наступними змінами та доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.04.1993 р. №3125-XII.- [електронний ресурс].- режим доступу-http://zakon.rada.gov.ua

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-31 зі змінами та доповненнями.- [електронний ресурс].- режим доступу -http://zakon.rada.gov.ua

4. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики №120-700 зі змінами та доповненнями - [електронний ресурс].- режим доступу -http://zakon.rada.gov.ua

 

Основні:

5. Аудит проектів. Амеліна О.В.., Навчальний посібник.: О.В. Амеліна, О.А. Романенко; за ред. Є.В. Мних.- Київ., КНТЕУ. 2010. - 348 c.

6. Аудит: організація і методика. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І.., Навчальний посібник.: .- Київ., Алерта. 2010. - 584 c.

7. Бухгалтерський облік в Україні [Навч. посібник] / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка", “Інтелект-Захід", 2008. — 1224 с.

8. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

9. Облік, аналіз та аудит. ., Навчальний посібник.: Авт. кол. Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І. та ін..- Київ., Кондор. 2008. - 618 c.

10. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі. ., Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2004 р..: .- Львів., Компакт-ЛВ. 2004. - 398 c.

11. Облік, аналіз і аудит. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Отенко І.П.., Навчальний посібник.: .- Х.., ВД "ІНЖЕК". 2003. - 380 c.

Додаткові :

12. Організація і методика аудиту. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.., Навчальний посібник.: .- К.., Каравела. 2004. - 568 c.

13. Стандартизація обліку і аудиту. Даньків Й.Я., Луучко М.Р., Остап'юк М.Я.., Навчальний посібник.: .- К.., Знання. 2004. - 310 c.

14. Аудит в підприємствах торговельного бізнесу. Крисюк В.І.., Навчальний посібник.: .- К.., Вид-во Європ. ун-ту. 2003. - 231 c.

15. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі [Практ. посіб.] / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

Internet – ресурси

Назва ресурсу   Режим доступу до ресурсу
16. Офіційний сайт Верховної ради України   http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
17. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України   http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main
18. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України   http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.029 с.)