Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволуОБЛІК І АУДИТ

ПРАКТИКУМ

 

 

Чернівці 2013

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

ЧТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Автор: старший викладач Мустеца І.В.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту від 13.05.2013 протокол № , навчально-методичній раді обліково-економічного факультету від________ протокол №____, на методичній раді інституту від _________, протокол №____.

 

Рецензент: к.е.н., доц. Скрипник Н.В.

к.е.н., доц. Труфен А.О.

 

ОБЛІК І АУДИТ

ПРАКТИКУМ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань   (0305 «Економіка і підприємництво»)
напрям підготовки   (603060106 «Менеджмент курортного та готельного сервісу 603060101 «Менеджмент організації» 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»)

Автори: Машталяр Галина Петрівна, Мустеца Ірина Василівна

Комп’ютерна верстка: Мустеца І.В.

 

Подано до друку ___________

Обл.-вид. арк. _______

Тираж _____ пр.

Лабораторія технічних засобів навчання ЧТЕІ КНТЕУ

58002 м.Чернівці, Центральна площа, 7

 

  © Мустеца І.В.,Машталяр Г.П. 2013 р.
  © Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2013р.

ВСТУП

Облік і аудит є методологічною дисципліною, метою вивчення якої є вивчення теоретичних питань та здобуття навичок практичного характеру для здійснення бухгалтерського обліку і аудиту.

Практикум складений відповідно до програми курсу «Облік і аудит» і призначений для проведення практичних занять із студентами спеціальності 603060106 «Менеджмент курортного та готельного сервісу», 603060101 «Менеджмент організації», 6030510 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Головною метою практикуму з «Обліку і аудиту» є вирішення ситуаційних завдань з обліку, що імітують господарську діяльність підприємств. Крім того вирішення ситуаційних завдань із ділової практики аудиту.

Особлива увага при вивченні курсу звертається на ознайомлення з законодавчою основою бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, оволодіння всіма елементами методу бухгалтерського обліку і аудиту при здійсненні обліку господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Вивчення курсу «Облік і аудит» в значній мірі базується на знаннях одержаних з дисциплін «Статистика», «Економіка підприємства», «Національна економіка», «Комерційне право» та інших. Крім того дана дисципліна є базовою при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві» і «Бухгалтерський облік в галузях національної економіки».

Завданням практикуму з дисципліни «Облік і аудит» є:

- вивчення нормативно правової бази дисципліни;

- опанування методологічних засад з обліку і аудиту;

- набуття практичних навичок вирішення практичних завдань з обліку;

- набуття практичних навичок вирішення ситуаційних завдань з аудиту;

- прийняття на підставі конкретних ситуацій управлінських рішень;

- визначення інформаційних ресурсів обліку і аудиту в управлінні торговельним підприємством;

- усвідомлення відповідальності за достовірність інформації, повноту відображення господарських операцій, достовірність та своєчасність формування інформації в системі обліку та аудиту;

- поглибити загальний професійний та інтелектуальний рівень студента.

Для успішного виконання практикуму студент повинен прослухати теоретичний курс та самостійно вивчити спеціальну літературу, отримати додаткову інформацію і оволодіти навичками рішення задач і ситуаційних завдань.

Перш ніж розпочати вирішення практичних завдань з кожної теми, студент повинен опрацювати питання для повторення та самоконтролю.

Практикум містить 8 тем, які передбачені програмою курсу з «Обліку і аудиту».

В збірнику ситуаційних вправ завдання розроблено відповідно до імітації господарської діяльності підприємства, ділової практики аудиторських фірм, а також розроблені з метою прийняття управлінських рішень.

Структура та зміст практикуму дає можливість вивчити значний обсяг матеріалу, охопити найбільш суттєві моменти при вивченні дисципліни «Облік і аудит».

& Рекомендовані джерела

 

 

Тема1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

&Рекомендовані джерела:

Основані:1, 2, 3, 7, 9, 10

Додаткові: 15

Інтернет-ресурси, 16, 17.

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Що таке господарський облік?

2. Дайте визначення бухгалтерського обліку?

3. Наведіть основні завдання бухгалтерського обліку?

4. Які облікові вимірники ви знаєте?

5. Які види бухгалтерського обліку ви знаєте?

6. Наведіть основні відмінності між фінансовим та управлінським обліком?

7. Хто є користувачами інформації, яку надає бухгалтерський облік?

8. Що є предметом і об’єктом бухгалтерського обліку?

9. За якими ознаками характеризуються в бухгалтерському обліку господарські засоби підприємства?

10. Як групують господарські засоби підприємства за їх складом і використанням?

Тестові завдання

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. До запасів відносять:

а). МШП, товари

б). Транспортні засоби, будівлі

в). Бібліотечні фонди, обладнання

г). Природні ресурси і інвентарну тару

 

2. Відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” підприємства зобов’язані вести:

а) бухгалтерський облік;

б) оперативний облік;

в) господарський облік;

г) управлінський облік.

 

3 Які класифікації майна господарських засобів використовуються у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;

б) за функціональною роллю у процесі відтворення;

в) за економічним змістом;

г) за власністю.

 

4. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;

б) внутрішні та зовнішні;

в) службові та особові;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови):

а) очікується отримання економічних вигод від його використання;

б) оцінка його може бути достовірно визначена;

в) виконуються обидві зазначені вище умови;

г) його поточна оцінка не менша собівартості.

 

6. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) операційним циклом;

б) господарською діяльністю;

в) господарською операцією;

г) господарським процесом.

 

7. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

а) Конституції України;

б) Законі України “Про податкову службу;”

в) Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”;

г) Міжнародних стандартах бухгалтерською обліку.

 

8. Метою бухгалтерського обліку і фінансової звітності є:

а) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства;

б) надання користувачам інформації про стан господарських засобів та джерела їх утворення;

в) надання користувачам інформації про результати діяльності підприємства;

г) надання користувачам інформації про рух грошових коштів підприємства та результати діяльності .

 

9. Не є об’єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела;

б) господарські процеси;

в) активи, зобов’язання і капітал;

г) немає правильної відповіді.

 

10. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;

б) доходів і витрат, зобов’язань;

в) активів, капіталу і зобов’язань;

г) джерел господарських засобів, витрат, доходів.

11. До оборотних активів відносять:

а) Готівку грошових коштів в касі

б) Статутний капітал

в). Кредити банку

г). Нематеріальні активи

 

12. Найбільш ліквідними активами є:

а) виробничі запаси;

б) товари;

в) нематеріальні активи;

г) еквіваленти грошових коштів.

13. Доповніть речення: “ Облік і аудит є основою для вивчення таких дисциплін...”:

а) математична статистика;

б) аудит, ревізія, контроль;

в) менеджмент та маркетинг;

г) економічна теорія, економічна політика.

 

14. Не є активом:

а) Транспортні засоби

б) Залишки готівки національної валюти в касі

в) Дебітори

г) Кредитори

 

Завдання 3

Мета завдання : навчитись визначати вимірники в обліку.

Що необхідно зробити: визначити вимірники в обліку.

Завдання 4

Мета завдання: навчитись визначати користувачів обліку.

Що необхідно зробити: визначити які з наведених користувачів належать до зовнішніх, а які до внутрішніх.

 

Завдання 5

Мета завдання: навчитись групувати активи підприємства

Що необхідно зробити: розподілити активи на необоротні і на оборотні.

Завдання 6

Мета завдання: навчитись здійснювати класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.

Що необхідно зробити: Здійснити групування господарських засобів та джерел їх утворення. Визначити розмір власного капіталу, суму зобов’язань підприємств, суму оборотних та необоротних активів. Групування оформити таблицею:

Таблиця 2

Активи Сума, грн. Джерела утворення активів Сума, грн.
Необоротні активи   Власні  
       
Оборотні активи   Залучені  
       

 

 

Матеріал для виконання завдання 6:

Дані про активи та джерела їх утворення на підприємствах різних форм власності на 01.01.201_р.

 

Господарські засоби та джерела їх утворення МП «Холлі», сума грн. ТОВ "Кошик", сума грн. ВАТ "Кредо", сума грн. ПАТ "Прайм", сума грн.
Валютний рахунок
Витрати майбутніх періодів    
Готова продукція  
Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями
Довгострокові кредити      
Довгострокові фінансові інвестиції    
Додатковий капітал    
Доходи майбутніх періодів      
Зобов’язання з оплати праці
Заборгованість інших дебіторів
Зобов’язання перед бюджетом
Зобов’язання перед фондами соціального страхування
Заборгованість підзвітних осіб за відрядженням
Інша кредиторська заборгованість    
Інший капітал    
Інші рахунки у банках  
Капітальні інвестиції  
Каса
Короткострокові кредити
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Малоцінні швидкозношувані предмети
Матеріали
Незавершене виробництво  
Нематеріальні активи  
Основні засоби
Паливо
Поточний рахунок
Прибуток
Резервний капітал    
Статутний капітал
Товари    

 

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Які елементи методу бухгалтерського обліку Ви знаєте?

2. Як побудований Баланс ?

3. Як впливають господарські операції на баланс?.

4. Якою є класифікація рахунків за призначенням і структурою?

5. Як класифікуються рахунки стосовно елементів фінансової звітності?

6. Що таке аналітичні та синтетичні рахунки?

7. Яке призначення та склад рахунків господарських засобів?

8. Яке призначення та склад рахунків джерел господарських засобів?

9. У чому полягає економічний зміст рахунків господарських процесів?

10. У чому суть подвійного запису?

11. Назвіть призначення, склад та особливості обліку операційних рахунків.

12. У чому полягають особливості обліку на позабалансових рахунках?

13. Поясніть призначення Плану рахунків бухгалтерського обліку.

14. Назвіть методологічні основи діючого в Україні Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

 

Тестові завдання

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. Що не можна віднести до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) Система рахунків, подвійний запис

б) Документація, інвентаризація

в) Оцінка, калькуляція

г) Баланс, сума.

 

2. Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації необоротних активів у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок:

а) 70 “Доходи від реалізації”

б) 71 “Інший операційний дохід”

в) 74 “Інші доходи”

г) 72 “Дохід від участі в капіталі”

 

3. В якому розділі балансу відображається кредиторська заборгованість:

а) ІІ розділ активу

б) ІІ розділ пасиву

в) ІV розділ пасиву

г) І розділ активу

 

4. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови):

а) очікується отримання економічних вигод від його використання;

б) оцінка його може бути достовірно визначена;

в) виконуються обидві зазначені вище умови;

г) його поточна оцінка не менша собівартості.

 

5. До зобезпечення зобов’язань відносять:

а) малоцінні та швидкозношувальні предмети

б) цільове фінансування і цільові надходження

в) кредитори

г) довгострокові фінансові інвестиції

 

6. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) операційним циклом;

б) господарською діяльністю;

в) господарською операцією;

г) господарським процесом.

 

7. Дебетовий оборот субрахунку 661 означає:

а) Нарахування заробітної плати

б) Видачу заробітної плати

в) Утримання прибуткового податку із зарплати

г) Депоновану заробітну плату, що видана

 

8. В балансі основні засоби відображаються за :

а) відновлювальною вартістю

б) первісною вартістю

в) залишковою вартістю

г) вартістю в залежності від часу придбання об’єкту

 

9. До якої групи належить рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою:

а) основні інвентарні

б) основні фондові

в) калькуляційні

г) бюджетно-рзподільчі

10. .До якої групи належить рахунок 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основнії

б) контрарні

в) фінансово результатні

г) калькуляційні

11. Визначити тип змін, які відбуваються в балансі за операцією відображеною проведенням Д-т 60 К-т З1

а). активний

б) пасивний

в) активи о-пасивний в сторону збільшення

г) активно-пасивний в сторону зменшення

 

12. До якої групи належить рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а). основні інвентарні

б).основні розрахункові

в) бюджетно-розподільчі

г) фінансово-результативні

 

13. Визначити тип змін , які відображаються в балансі за операцією відображеною проведення Д-т 20 К-т 63

а) активний

б) пасивний

в) активно-пасивний в сторону збільшення

г) активно-пасивний в сторону зменшення

 

14. Чи знаходить відображення в балансі сальдо рахунку93

а) так

б) у складі активів

в) ні

г) у складі пасивів

 

15.В другому розділі активу балансу відображають

а) кредити банку

б) нематеріальні активи

в) гроші в касі

г) статутний фонд

 

16.До якої групи належить рахунок 23 "Виробництво " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основні

б) регулюючі

в) збірно-розподільчі

г) калькуляційні

 

17.До якої групи належить рахунок 12 "Нематеріальні активи " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою:

а) операційно-результативні

б) основні інвентарні

в) основні фондові

г) регулюючі контрарні

 

18. До якої групи належить рахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основні

б) регулюючі контрарні

в) додаткові регулюючі

г) калькуляційні

 

19. Чи знаходить відображення в балансі сальдо рахунку 92

а) так

б) ні

в) у складі активів

г) у складі пасивів

 

20. До якої групи належить рахунок 10 "Основні засоби " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а).основні фондові

б) основні інвентарні

в) регулюючі

г) операційні

 

21.Які з наступних рахунків не відносяться до активних?

а) виробничі запаси

б) нематеріальні активи

в) витрати на оплату

г) доходи від реалізації

 

Завдання 3

Мета завдання: навчитись складати бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан)

Що необхідно зробити: скласти бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан).

Матеріал для виконання завдання 3

На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (грн): 1) поточний рахунок — 9500; 2) виробничі запаси — 19 400; 3) основні засоби — 113 820; 4) прибуток — 3900; 5) статутний капітал — 135 000; 6) розрахунки з оплати праці — 3700; 7) розрахунки з дебіторами — 130; 8) розрахунки з підзвітними особами — 20; 9) розрахунки з кредиторами — 270.

 

Завдання 4

Мета завдання: навчитись визначати вплив господарських операцій на баланс.

Що необхідно зробити: визначити тип змін в балансі.

Завдання 5

Мета завдання: навчитись складати Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Що необхідно зробити: скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан), табл.3.

Визначити:

- суму необоротних активів

- суму оборотних активів

- суму власного капіталу

- суму поточних зобов’язань

- валюту балансу

Таблиця 3

Завдання 6

Мета завдання: навчитись визначати тип змін у балансі.

Що необхідно зробити: Вказати типи змін у балансі під впливом господарських операцій за даними таблиці 6

Матеріал для виконання завдання 6

Господарські операції та їх вплив на баланс підприємства

 

Зміст господарських операцій Тип змін у балансі Зміна валюти балансу
1. Отримано з поточного рахунку кошти в касу підприємства 1200 грн.    
2. Отримано основні засоби від постачальника 5000 грн.    
3. Видано з каси заробітна плата персоналу підприємства 1000 грн.    
4. Перераховано з поточного рахунку постачальникам в рахунок погашення заборгованості 500 грн.    
5. Отримано від постачальника товари 2600 грн.    
6. Перераховано податки до бюджету з поточного рахунку 256 грн.    
7. Отримано грошові кошти на поточний рахунок за рахунок кредиту банку 6000 грн.  
8. Передано на виробництво тару 236 грн.    
9. Придбано нематеріальні активи у постачальника 5000 грн.    
10. Видано з каси підзвітній особі на господарські потреби 1000 грн.    
11. Перераховано з поточного рахунку іншим кредиторам 500 грн.    
12. Оприбутковано від підзвітної особи товари 600 грн.    
13. Повернено в касу невикористані грошові кошти, які були видані в підзвіт на господарські потреби 10 грн.    
14. Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців 6500 грн.    

Завдання 7

Мета завдання: навчитись визначати об’єкт обліку.

Що необхідно зробити: провести аналіз господарських операцій, визначити кореспондуючі рахунки, скласти бухгалтерські проведення за матеріалами таблиці.

Матеріал для виконання завдання 7

Таблиця 7.

Завдання 8

Мета завдання: навчитись відкривати рахунки та складати кореспонденцію рахунків.

Що необхідно зробити:

 

1. На підставі балансу ТОВ “Колос” відкрити рахунки синтетичного обліку.

2. Зробити записи в журналі реєстрації господарських операцій за жовтень 201__р.

3. Скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції і рознести їх по синтетичних рахунках.

4. Вивести обороти і сальдо по рахунках синтетичного обліку на 01.11.201__р.

Матеріал для виконання завдання 8.

Залишки по статтях балансу на 01.10.201__р.

Актив Сума Пасив Сума, тис.грн.
Основні засоби Статутний капітал
Фінансові вкладення Нерозподілений прибуток
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки з оплати праці
Товари Розрахунки з бюджетом
Каса Розрахунки зі страху-вання
Поточний рахунок в національній валюті Розрахунки з постачальниками в національними валюті
Поточний рахунок в іно-земній валюті    
Баланс Баланс

Господарські операцій: ТОВ “Колос” за жовтень 200__р.

Зміст операцій Документ Сума, тис. грн. Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1. Перераховано з поточного рахунку: - платежі в бюджет виписки банку, платіжні доручення        
- на соціальне страхування    
- постачальникам    
2. Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати   виписка банку, чек    
3. Виплачена з каси заробітна плата   платіжна відомість    
4. Перераховано з поточного рахунку постачальникам   виписка банку, платіжне доручення    
5.Отримано в касу від інших дебіторів   прибутковий касовий ордер    
6.Отримано в касу з поточного рахунку   виписка банку, чек    
7. Видано з каси підзвітній особі по службовому відрядженню видатковий касовий ордер    
8.Отримано і оприбутковано товари від постачальників прибуткова накладна    
9.Повернено постачальнику товари   видаткова накладна    
10.Одержана короткотермінова позика в банку на поточний рахунок виписка з рахунку в банку    
11.Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців банківська виписка    

Завдання 9

Мета завдання: навчитись відкривати рахунки та складати кореспонденцію рахунків.

Що необхідно зробити:

1. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві станом на 01.10___р. згідно табл.2.15.1.

2. Відкрити рахунки аналітичного обліку виробничого підприємства на 01.10.201__р. на підставі даних табл.2.15.2.

3. Підрахувати обороти п рахунках синтетичного і по рахунках аналітичного обліку, визначити сальдо на кінець місяця.

4. Скласти бухгалтерські проводки для відображення в обліку здійснених у жовтні операцій.

5. Записати операції за жовтень по аналітичних та синтетичних рахунках.

6. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках.

7. Скласти баланс на 1 листопада. Пояснити зв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками.

Матеріал для виконання завдання 9

Таблиця 9.1

Залишки по статтях балансу на 01.10.201___р.

Код рахунка Статті Сума, грн. Код рахунка Статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Товари на складі Короткострокові позики
Тара під товарами
Поточний рахунок в національній валюті Розрахунки з постачальниками і підрядниками
Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки по оплаті праці
Каса в національній валюті      
Розрахунки за претензіями      
  Всього   Всього

 

Таблиця 9.2

Відомості по розрахунках аналітичного обліку до рахунка 372 “Розрахунки з підзвітними особами” на 1 жовтня 201__р.

№ п/п Прізвище, ініціали, посада підзвітної особи Сума, грн.
1. Степанова Л.В. – товарознавець
2. Савєльєва Н.Б. - економіст
  Всього

 

Таблиця 9.3

Відомість аналітичного обліку товарів (залишки товарів) до рахунку 281 “Товари на складі” на 1 жовтня 201__р.

Товари Кількість Ціна, грн. Сума
1. Куртки чоловічи
2. Куртки жіночи
3. Інші товари    
Всього    

 

Господарські операції торговельного підприємства за жовтень 201__р.

 

№ п/п Зміст операцій Документ Сума грн. Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Повернено в касу невикористані кошти Степановою Л.В. Прибутковий касовий ордер    
  Отримано товари від постачальника: Куртки чоловічі: 348 шт. по 100 грн. Куртки жіночі: 400 шт. по 150 грн.   Товарно-транспортна накладна    
Отримано в касу підприємства з поточного рахунку кошти на господарські потреби Прибутковий касовий ордер    
Видано грошові кошти з каси підприємства економісту Степановій Н.Б. на господарські потреби Видатковий касовий ордер    
Підзвітні кошти витрачено на придбання малоцінних швидкозношуваних предметів (калькулятор) для підприємства Авансовий звіт Степанової Н.Б.    
Повернено в касу невикористані грошові кошти Прибутковий касовий ордер ?    
Видано грошові кошти Савельєвій Л.В. на відрядження Видатковий касовий ордер    
Затверджено авансовий звіт Савельєвої Л.В. у повному обсязі (відрядження ) Авансовий звіт    
Отримано товари від постачальника: Куртки чоловічі: 100 шт. по 100 грн. Куртки жіночі: 300 шт. по 150 грн. Товарно-транспортна накладна    
Відвантажено товари покупцю : Куртки чоловічі: 400 шт. по 100 грн. Куртки жіночі: 400 шт. по 150 грн. Товарно-транспортна накладна        
Зараховано на поточний рахунок кошти від покупця за відвантажені товари Виписка банку    
Перераховано кошти постачальнику в рахунок заборгованості Виписка банку Платіжне доручення    
Видано з каси кошти на господарські потреби Степановій Л.В. Видатковий касовий ордер    

 

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Первинне спостереження та фіксація даних.

2. Характеристика первинного обліку.

3. У чому різниця понять “документ” та “бухгалтерський документ”?

4. У чому різниця понять “документація” і “документування”?

5. Перелічіть види матеріальних носіїв даних.

6. Вимоги до бухгалтерських документів.

7. Перелічіть реквізити бухгалтерських документів, їх види.

8. Назвіть регістри синтетичного і аналітичного обліку, хронологічних, систематичних записів і комбіновані.

9. Наведіть способи внесення корективів до облікових записів.

10. Дайте характеристику оцінці в обліку?

11. Що таке калькуляція в обліку?

12. Який порядок проведення інвентаризації в обліку?

13. Охарактеризуйте форми бухгалтерського обліку.

Тестові завдання

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

 

1. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;

б) внутрішні та зовнішні;

в) службові та особові;

г) немає правильної відповіді.

 

2. Інвентаризацію на підприємстві проводить:

а) керівник підприємства з головним бухгалтером;

б) контролюючий державний орган;

в) спеціально створена інвентаризаційна комісія;

г) трудовий колектив.

 

3. Коли мають складатися первинні документи:

а) під час проведення господарської операції;

б) перед закінченням звітного( періоду;

в) перед перевіркою контролюючих органів;

г) на прохання керівника.

 

4. За призначенням документ поділяються на:

а) первинні і зведені;

б) розпорядчі і виконавчі;

в) внутрішні і зовнішні;

г) аналітичні і синтетичні.

 

5. Який метод оцінки запасів торговельних підприємств при вибутті не дозволено застосовувати у податкових розрахунках?

а) ідентифікованої собівартості;

б) середньозваженої собівартості;

в) ФІФО;

г) ЛІФО.

 

6. Події після дати балансу:

а) призводять до обов'язкового коригування відповідних активів і зобов'язань;

б) не призводять до обов'язкового коригування відповідних активів і зобов'язань;

в) обов'язкове коригування відповідних активів і зобов'язань здійснюють лише при можливості оцінки таких подій;

7. Оцінка подій після дати балансу може здійснюватись такими методами:

а) на базі власної інформації;

б) на базі ринкової інформації;

в) на експертній оцінці;

г) на досвіді вирішення аналогічних проблем у минулому;

д) будь яким з перелічених вище методів.

8. Метод оцінки незавершеного виробництва для податкових цілей.

а) повинен співпадати зметодом оцінки запасів при вибутті;

б) може не співпадати з методом оцінки запасів при вибутті;

в) оцінка незавершеного виробництва для податкових цілей не здійснюється;

г) визначається торговельним підприємством самостійно.

 

9. Резерв сумнівних боргів розраховують наступним способом:

а) виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

б)на основі класифікації дебіторської заборгованості;

в) питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати і одним із названих способів, який обирається підприємством самостійно;

г) одним із названих способів, який обирається підприємством самостійно.

10. Оцінка активів і зобов'язань за операціями з пов'язаними сторонами здійснюється таким методом:

а) порівнюваної неконтрольованої ціни;

б) ціни перепродажу;

в) "витрати плюс";

г) балансової вартості;

д) будь яким одним з названих методів по вибору підприємства.

 

11. Визначення облікової оцінки наведене у П(с)БО:
а) 4;

б) 5;

в) 6.

Г) 1.

Завдання 3

Мета завдання: навчитись класифікувати документи.

Що необхідно зробити: здійснити поділ документів на розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення та комбіновані.

Матеріал для виконання завдання 3

Поділіть наведені документи на розпорядчі, виконавПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.079 с.)