ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку&Рекомендовані джерела:

Основані:1, 2, 3, 7, 9, 10

Додаткові: 15

Інтернет-ресурси, 16, 17.

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Що таке господарський облік?

2. Дайте визначення бухгалтерського обліку?

3. Наведіть основні завдання бухгалтерського обліку?

4. Які облікові вимірники ви знаєте?

5. Які види бухгалтерського обліку ви знаєте?

6. Наведіть основні відмінності між фінансовим та управлінським обліком?

7. Хто є користувачами інформації, яку надає бухгалтерський облік?

8. Що є предметом і об’єктом бухгалтерського обліку?

9. За якими ознаками характеризуються в бухгалтерському обліку господарські засоби підприємства?

10. Як групують господарські засоби підприємства за їх складом і використанням?

Тестові завдання

Мета: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. До запасів відносять:

а). МШП, товари

б). Транспортні засоби, будівлі

в). Бібліотечні фонди, обладнання

г). Природні ресурси і інвентарну тару

 

2. Відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” підприємства зобов’язані вести:

а) бухгалтерський облік;

б) оперативний облік;

в) господарський облік;

г) управлінський облік.

 

3 Які класифікації майна господарських засобів використовуються у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;

б) за функціональною роллю у процесі відтворення;

в) за економічним змістом;

г) за власністю.

 

4. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;

б) внутрішні та зовнішні;

в) службові та особові;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови):

а) очікується отримання економічних вигод від його використання;

б) оцінка його може бути достовірно визначена;

в) виконуються обидві зазначені вище умови;

г) його поточна оцінка не менша собівартості.

 

6. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) операційним циклом;

б) господарською діяльністю;

в) господарською операцією;

г) господарським процесом.

 

7. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

а) Конституції України;

б) Законі України “Про податкову службу;”

в) Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”;

г) Міжнародних стандартах бухгалтерською обліку.

 

8. Метою бухгалтерського обліку і фінансової звітності є:

а) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства;

б) надання користувачам інформації про стан господарських засобів та джерела їх утворення;

в) надання користувачам інформації про результати діяльності підприємства;

г) надання користувачам інформації про рух грошових коштів підприємства та результати діяльності .

 

9. Не є об’єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела;

б) господарські процеси;

в) активи, зобов’язання і капітал;

г) немає правильної відповіді.

 

10. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;

б) доходів і витрат, зобов’язань;

в) активів, капіталу і зобов’язань;

г) джерел господарських засобів, витрат, доходів.

11. До оборотних активів відносять:

а) Готівку грошових коштів в касі

б) Статутний капітал

в). Кредити банку

г). Нематеріальні активи

 

12. Найбільш ліквідними активами є:

а) виробничі запаси;

б) товари;

в) нематеріальні активи;

г) еквіваленти грошових коштів.

13. Доповніть речення: “ Облік і аудит є основою для вивчення таких дисциплін...”:

а) математична статистика;

б) аудит, ревізія, контроль;

в) менеджмент та маркетинг;

г) економічна теорія, економічна політика.

 

14. Не є активом:

а) Транспортні засоби

б) Залишки готівки національної валюти в касі

в) Дебітори

г) Кредитори

 

Завдання 3

Мета завдання : навчитись визначати вимірники в обліку.

Що необхідно зробити: визначити вимірники в обліку.

Матеріал для виконання завдання 2

Визначте види вимірників: гроші в касі - 30 грн.; бензин - 100 л; цвяхи -100 кг; відпрацьований робітниками час - 12 людино-днів; вантажівки - 10 шт.; паливо - 100 грн.; лампи - 20 шт.; запасні частини - 80 грн.; матеріали - 50 грн.; дошки — 50 м3; витрати на ремонт — 40 людино-год.

Відповіді зазначте у табл.1.

Таблиця 1

Показник нартісні натуральні трудові
       
       
       
       

 

Завдання 4

Мета завдання: навчитись визначати користувачів обліку.

Що необхідно зробити: визначити які з наведених користувачів належать до зовнішніх, а які до внутрішніх.

 

Матеріал для виконання завдання 4

Які з перелічених користувачів належать до зовнішніх, а які до внутрішніх: ділові партнери, аудиторські контори, банки, менеджери, покупці й замовники, цільові фонди, фінансові аналітики, власники, інвестори, постачальники, керівники підрозділів, податкові органи, суд, державна статистика, управлінський персонал, працівники підприємства, комісії і комітети Верховної Ради.

 

Завдання 5

Мета завдання: навчитись групувати активи підприємства

Що необхідно зробити: розподілити активи на необоротні і на оборотні.

Матеріал для виконання завдання 5

Розподіліть активи на оборотні й необоротні: виробничі запаси, основні засоби, грошові кошти в касі підприємства, незавершене виробництво, готова продукція, довгострокова дебіторська заборгованість, малоцінні та швидкозношувані предмети, будівлі та споруди, довгострокові фінансові інвестиції, товари, тварини на вирощуванні та відгодівлі, земельні ділянки, напівфабрикати, паливо, гудвіл, транспортні засоби, короткострокові векселі одержані.

Завдання 6

Мета завдання: навчитись здійснювати класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.

Що необхідно зробити: Здійснити групування господарських засобів та джерел їх утворення. Визначити розмір власного капіталу, суму зобов’язань підприємств, суму оборотних та необоротних активів. Групування оформити таблицею:

Таблиця 2

Активи Сума, грн. Джерела утворення активів Сума, грн.
Необоротні активи   Власні  
       
Оборотні активи   Залучені  
       

 

 

Матеріал для виконання завдання 6:

Дані про активи та джерела їх утворення на підприємствах різних форм власності на 01.01.201_р.

 

Господарські засоби та джерела їх утворення МП «Холлі», сума грн. ТОВ "Кошик", сума грн. ВАТ "Кредо", сума грн. ПАТ "Прайм", сума грн.
Валютний рахунок
Витрати майбутніх періодів    
Готова продукція  
Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями
Довгострокові кредити      
Довгострокові фінансові інвестиції    
Додатковий капітал    
Доходи майбутніх періодів      
Зобов’язання з оплати праці
Заборгованість інших дебіторів
Зобов’язання перед бюджетом
Зобов’язання перед фондами соціального страхування
Заборгованість підзвітних осіб за відрядженням
Інша кредиторська заборгованість    
Інший капітал    
Інші рахунки у банках  
Капітальні інвестиції  
Каса
Короткострокові кредити
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Малоцінні швидкозношувані предмети
Матеріали
Незавершене виробництво  
Нематеріальні активи  
Основні засоби
Паливо
Поточний рахунок
Прибуток
Резервний капітал    
Статутний капітал
Товари    

 

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку та його складові баланс, рахунки та подвійний запис

 

&Рекомендовані джерела:

Основні: 1,3, 10,11

Додаткові: 15

Інтернет-ресурси, періодичні видання:16,17.

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Які елементи методу бухгалтерського обліку Ви знаєте?

2. Як побудований Баланс ?

3. Як впливають господарські операції на баланс?.

4. Якою є класифікація рахунків за призначенням і структурою?

5. Як класифікуються рахунки стосовно елементів фінансової звітності?

6. Що таке аналітичні та синтетичні рахунки?

7. Яке призначення та склад рахунків господарських засобів?

8. Яке призначення та склад рахунків джерел господарських засобів?

9. У чому полягає економічний зміст рахунків господарських процесів?

10. У чому суть подвійного запису?

11. Назвіть призначення, склад та особливості обліку операційних рахунків.

12. У чому полягають особливості обліку на позабалансових рахунках?

13. Поясніть призначення Плану рахунків бухгалтерського обліку.

14. Назвіть методологічні основи діючого в Україні Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

 

Тестові завдання

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. Що не можна віднести до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) Система рахунків, подвійний запис

б) Документація, інвентаризація

в) Оцінка, калькуляція

г) Баланс, сума.

 

2. Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації необоротних активів у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок:

а) 70 “Доходи від реалізації”

б) 71 “Інший операційний дохід”

в) 74 “Інші доходи”

г) 72 “Дохід від участі в капіталі”

 

3. В якому розділі балансу відображається кредиторська заборгованість:

а) ІІ розділ активу

б) ІІ розділ пасиву

в) ІV розділ пасиву

г) І розділ активу

 

4. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови):

а) очікується отримання економічних вигод від його використання;

б) оцінка його може бути достовірно визначена;

в) виконуються обидві зазначені вище умови;

г) його поточна оцінка не менша собівартості.

 

5. До зобезпечення зобов’язань відносять:

а) малоцінні та швидкозношувальні предмети

б) цільове фінансування і цільові надходження

в) кредитори

г) довгострокові фінансові інвестиції

 

6. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) операційним циклом;

б) господарською діяльністю;

в) господарською операцією;

г) господарським процесом.

 

7. Дебетовий оборот субрахунку 661 означає:

а) Нарахування заробітної плати

б) Видачу заробітної плати

в) Утримання прибуткового податку із зарплати

г) Депоновану заробітну плату, що видана

 

8. В балансі основні засоби відображаються за :

а) відновлювальною вартістю

б) первісною вартістю

в) залишковою вартістю

г) вартістю в залежності від часу придбання об’єкту

 

9. До якої групи належить рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою:

а) основні інвентарні

б) основні фондові

в) калькуляційні

г) бюджетно-рзподільчі

10. .До якої групи належить рахунок 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основнії

б) контрарні

в) фінансово результатні

г) калькуляційні

11. Визначити тип змін, які відбуваються в балансі за операцією відображеною проведенням Д-т 60 К-т З1

а). активний

б) пасивний

в) активи о-пасивний в сторону збільшення

г) активно-пасивний в сторону зменшення

 

12. До якої групи належить рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а). основні інвентарні

б).основні розрахункові

в) бюджетно-розподільчі

г) фінансово-результативні

 

13. Визначити тип змін , які відображаються в балансі за операцією відображеною проведення Д-т 20 К-т 63

а) активний

б) пасивний

в) активно-пасивний в сторону збільшення

г) активно-пасивний в сторону зменшення

 

14. Чи знаходить відображення в балансі сальдо рахунку93

а) так

б) у складі активів

в) ні

г) у складі пасивів

 

15.В другому розділі активу балансу відображають

а) кредити банку

б) нематеріальні активи

в) гроші в касі

г) статутний фонд

 

16.До якої групи належить рахунок 23 "Виробництво " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основні

б) регулюючі

в) збірно-розподільчі

г) калькуляційні

 

17.До якої групи належить рахунок 12 "Нематеріальні активи " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою:

а) операційно-результативні

б) основні інвентарні

в) основні фондові

г) регулюючі контрарні

 

18. До якої групи належить рахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а) основні

б) регулюючі контрарні

в) додаткові регулюючі

г) калькуляційні

 

19. Чи знаходить відображення в балансі сальдо рахунку 92

а) так

б) ні

в) у складі активів

г) у складі пасивів

 

20. До якої групи належить рахунок 10 "Основні засоби " щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою

а).основні фондові

б) основні інвентарні

в) регулюючі

г) операційні

 

21.Які з наступних рахунків не відносяться до активних?

а) виробничі запаси

б) нематеріальні активи

в) витрати на оплату

г) доходи від реалізації

 

Завдання 3

Мета завдання: навчитись складати бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан)

Що необхідно зробити: скласти бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан).

Матеріал для виконання завдання 3

На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (грн): 1) поточний рахунок — 9500; 2) виробничі запаси — 19 400; 3) основні засоби — 113 820; 4) прибуток — 3900; 5) статутний капітал — 135 000; 6) розрахунки з оплати праці — 3700; 7) розрахунки з дебіторами — 130; 8) розрахунки з підзвітними особами — 20; 9) розрахунки з кредиторами — 270.

 

Завдання 4

Мета завдання: навчитись визначати вплив господарських операцій на баланс.

Що необхідно зробити: визначити тип змін в балансі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.028 с.)