ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. ОГАНЗІАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУНА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

&Рекомендовані джерела:

Основні: 1,3, 10,11

Додаткові: 15

Інтернет-ресурси, періодичні видання:16,17.

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Що таке обліковий цикл торговельного підприємства?

2. Які основні етапи облікового циклу?

3. Що таке обліковий регістр?

4. Які є вимоги до оформлення регістрів?

5. Як класифікують облікові регістри?

6. Що таке облікова політика підприємства?

7. Які є форми обліку, дайте їм характеристику?

8. Які є форми бухгалтерського обліку?

9. Які основні складові облікової політики підприємства?

 

Тестові завдання

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

 

1. Яке визначення облікової політики відповідно до нормативної бази є вірним:

а) це порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

б) це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

в) це вибір форми бухгалтерського обліку;

г) це елеме6нт методу бухгалтерського обліку.

 

2. Складові облікової політики підприємства визначаються:

а) самим підприємством;

б) лише нормативними документами з бухгалтерського обліку;

в) лише законами України з оподаткування;

г) нормативними документами з бухгалтерського обліку, законами з оподат­кування та внутрішніми нормативними документами підприємства.

3. Дотримання принципів бухгалтерського обліку є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) обов'язковим лише щодо принципів наведених у П(с)БО;

г) на вибір підприємства.

 

4. Прийнята облікова політика:

а) впливає лише на рівень витрат;

б) впливає лише на рівень доходу,

в) впливає лише на прибуток;

г) впливає на всі вище перелічені показники.

 

5. Прийнята облікова політика торговельного підприємства впливає:

а) лише на показники фінансової звітності;

б) лише на показники податкової звітності;

в) як на показники фінансової, так і податкової звітності;

г) лише на показники управлінської звітності.

 

6.Оформлення внутрішнього нормативного документа торговельного підприємства щодо облікової політики є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) обов'язковим лише щодо фінансового обліку;

г) обов'язковим лише щодо податкового обліку.

 

7. Положення облікової політики торговельного підприємства, щодо управлінського обліку:

а) визначаються Законом;

б) визначаються П(с)БО;

в) визначаються внутрішніми розпорядчими документами підприємства;

г) визначаються МСБО.

 

8. Дотримання на торговельному підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку покладається на:

а) керівника підприємства;

б) головного бухгалтера;

в) головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку;

г) товарознавця.

 

9. При складанні фінансової звітності принцип безперервності діяльності:

а) застосовується завжди;

б) не завжди застосовується;

в) не застосовується, якщо події після дати балансу свідчать про наміри
підприємства припинити діяльність або неможливість її продовження;

г) застосовується, якщо події до дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або про неможливість її продовження.

 

Завдання 3

Мета завдання: набуття навичок формування спрощеної форми обліку

Що необхідно зробити: використовуючи дані завдання 7 із теми 3 необхідно скласти:

· книгу обліку господарських операцій;

· оборотну відомість за синтетичними рахунками за II квартал поточного року;

· баланс на 30 червня поточного року.

Матеріал для виконання завдання 3

Оборотна відомість за синтетичними рахунками за поточного року

Шифр рахунка Назва рахунка Сальдо на початок Оборот Сальдо на кінець
    Дт Кт Дт Кт Дт Кт
               

 

Завдання 4

Мета завдання: набуття навичок складання меморіальної-форми обліку

Що необхідно зробити: використовуючи дані завдання 7 із теми 3 необхідно скласти:

1. меморіальні ордери, підрахувавши за кожним ордером суми дебетових та кредитових оборотів та загальну суму (кожна операція заноситься тільки в один меморіальний ордер);

2. журнал реєстрації меморіальних ордерів;

3. Головну книгу за II квартал поточного року.

Порівняти загальну суму за реєстраційним журналом із підсумком оборотів в оборотній відомості попереднього завдання; сальдо та обороти рахунків за Журналом-головна - з оборотною відомістю за синтетичними рахунками попереднього завдання.

Матеріал для виконання завдання 4

Приклад регістрів Меморіальний ордер № 1 з обліку касових операцій

Пор.ном. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
  Дебет   Кредит
         
Всього за ордером      

 

Журнал-головна.

Рахунок 10

№ м-о 3 кредиту рахунків Всього за дебетом В дебет рахунків Всього за кредитом
                     
Сальдо на 31.03 поточного року      
                     
Сальдо на 30.06 поточного року      

 

ТЕМА 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

&Рекомендовані джерела:

Основні: 1,3, 9,10,11

Додаткові:15

Інтернет-ресурси, періодичні видання:16,17.

Завдання 1

Питання для обговорення 1

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення практичних завдань.

Що необхідно зробити: дати відповіді на наступні питання:

1. Обґрунтуйте значення господарських процесів як об’єкта бухгалтерського обліку.

2. Якою є економічна суть процесу постачання? Які завдання ставить перед собою облік придбання матеріальних цінностей?

3. Які показники формуються у прогресі обліку придбання матеріальних цінностей?

4. Які рахунки використовують для обліку придбання матеріальних цінностей? Наведіть схему обліку процесу придбання.

5. Що включається до первинної (фактичної) собівартості придбаних матеріальних цінностей?

 

6. Розкрийте економічну сутність процесу виробництва. Які завдання постають перед бухгалтерським обліком цього прогресу?

7. У чому полягає синтетичний облік процесу виробництва?

8. Які завдання ставить перед собою облік реалізації готової продукції робіт і послуг?

9. Які синтетичні рахунки використовують для обліку процесу реалізації? Назвіть їх характеристики та особливості.

10. Аргументуйте значення та роль обліку фінансових результатів.

Тестові завдання

Мета завдання: повторити лекційний матеріал з теми з метою вирішення тестових завдань.

Що необхідно зробити: знайти одну вірну відповідь в тестах.

1. Економічна інтерпретація сальдо по рахунку 20 "Виробничі запаси "визначає:

а) суму надходження запасів

б) суму вибуття запасів

в) суму наявності запасів на певний період заданими обліку

г) фактичну наявність виробничих запасів

 

2. Яким записом відображається передача товарів на комісію:

а) Д-т 283 "Товари на комісії"

К-т 281 "Товари на складі"

б) Д-т 281 "Товари на складі"

К-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

в) Д-т 282 "Товари в торгівлі"

К-т 281 "Товари на складі"

г) Д-т 282 "Товари в торгівлі"

К-т 024 "Товари прийняті на комісію"

 

3. Що означає кредитове сальдо по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками " ?

а) Суму попередньої оплати за товари

б) Суму заборгованості за отримані, але не сплачені товари

в) Дебіторську заборгованість покупців

г) Суму кредиторської заборгованості, забезпеченої векселем

 

4 .До якої групи рахунків належить рахунок 26 «Готова продукція»?

а) Операційні;

б) Основні, ресурсів;

в) Калькуляційні;

г) Розподільчі.

 

5. До якої групи належить рахунок 13 «Знос необоротних активів»:

а) Регулюючі;

б) Основні;

в) Операційні;

г) Калькуляційні.

 

6. Як відображаються утримання з заробітної плати заборгованості по підзвітної суми:

а) Д 372 К 661;

б) Д 301 К 372;

г) Д 661 К 372;

д) Д 92 К 372.

 

7. Як товариства відображають вартість безкоштовно переданих основних засобів:

а) Д-т 901 К-т 10

б) Д-т 131 К-т 10

в) Д-т 972 К-т 10

г) Д-т 976 К-т 10

 

8. Яким записом відображається оприбуткування основних засобів, виявлених при інвентаризації, що раніше не були взяті на баланс:

а) Д-т 10 К-т 131

б) Д-т 10 К-т 719

в) Д-т 10 К-т 424

г) Д-т 10 К-т 375

 

9. Дебетовий оборот субрахунку 662 означає:

а) Нарахування заробітної плати

б) Видачу заробітної плати

в) Утримання податку на доходи із зарплати

г) Депоновану заробітну плату, що видана

 

10. Чи знаходить своє відображення в балансі сальдо субрахунку 712:

а) Так

б) Ні

в) У складі активів

г) У складі пасивів

 

11. Яким записом відображається реалізація товарів за готівку в роздрібній торгівлі:

а) Д-т 311 К-т 701

б) Д-т 301 К-т 702

в) Д-т 361 К-т 702

г) Д-т 902 К-т 282

 

12. Яким записом відображається в обліку безоплатно одержані основні засоби:

а) Д-т 10 К-т 631

б) Д-т 631 К-т 424

в) Д-т 15 К-т 631

г) Д-т 10 К-т 424

 

13. До якої групи належить рахунок 702 "Дохід від реалізації товарів" щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою:

а) основні

б) збірно-розподільчі

в) доходів

г) регулюючі

 

14. До якої групи належить рахунок 28"Товари" щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою?

а) основні інвентарні

б) основні розрахункові

в) регулюючі

г) пераційні

 

15. Як види витрат залежать від обсягу виробництва продукції:

а) Витрати на оплату праці робітників-відрядників виробничих підрозділів;

б) Амортизація основних засобів загальногосподарського призначення;

в) Витрати на оренду та утримання приміщень;

г) Витрати на обов’язкове страхування майна.

 

16. Фактична собівартість готової продукції визначається шляхом:

а) Додавання до виробничої собівартості загальновиробничих змінних та постійних розподілених витрат;

б) Узагальненням всіх витрат на виробництво;

в) Вирахування із виробничої собівартості залишків незавершеного виробництва;

г) Додавання до цехової собівартості витрат по реалізації продукції.

 

17. Яким записом відображається в обліку оприбуткування готової продукції:

а) Д-т 26 К-т 23;

б) Д-т 26 К-т 91;

в) Д-т 26 К-т 92;

г) Д-т 26 К-т 36.

18. За якою оцінкою показується в балансі залишок готової продукції:

а) Планова собівартість;

б) Фактична виробнича собівартість;

в) Договірними цінами;

г) Найвищої вартості реалізації.

 

19. Дебетовий оборот рахунка 90 “Собівартість реалізації продукції” означає:

а) Виробничу собівартість реалізованої продукції;

б) Планову собівартість реалізованої продукції;

в) Справедливу вартість реалізованої продукції;

г) Фактичну собівартість реалізованої продукції.

 

20. Яким записом включається в обсяг реалізації готова продукція в момент її відвантаження:

а) Д-т 701 К-т 26;

б) Д-т 36 К-т 701;

в) Д-т 31 К-т 702;

г) Д-т 901 К-т 26.

Завдання 3

Мета завдання: навчитись визначати первісну вартість запасів.

Що необхідно зробити: з наведеного переліку витрат підприємства виберіть ті, що включаються до первісної вартості запасів:

1) суми що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

2) проценти за користування позиками;

3) адміністративні витрати звітного періоду;

4) суми ввізного мита;

5) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги, пов'язані з пошуком і придбанням запасів;

6) понаднормові витрати і нестачі запасів, що виникли у процесі їхнього транспортування;

7) затрати на заготівлю та вантажно-розвантажувальні роботи;
8) витрати на збут.

Завдання 4

Мета завдання: навчитись визначати собівартість виробленої продукції.

Що необхідно зробити: визначте фактичну собівартість виготовленої продукції, виходячи з таких даних:

Матеріал для виконання завдання 4

Залишки за синтетичним рахунком 23 "Виробництво", грн.

Стаття Варіанти
І II III IV
Незавершене виробництво на 30.09
Незавершене виробництво на 31.10

Журнал господарських операцій, грн. 2013 р

№ п/п Первинний документ та зміст господарської операції Варіанти
І II III IV
Накладна № 306-30 Зі складу в основне виробництво відпущено та використано: матеріали паливо запчастини 700 200 100 500 180 60 350 510 190 400 320 230
Розрахунково-платіжна відомість № 10 Нараховано заробітну плату апарату управління цехами
Розрахунково-платіжна від. № 11 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
Розрахунок бухгалтери № 56 Здійснено нарахування на фонд заробітної плати згідно з чинним законодавством ? ? ? ?
Розрахунок бухгалтери № 57 Розподілено та списано загальновиробничі витрати на основне виробництво ? ? ? ?
Видатковий касовий ордер № 345 Видано з каси під звіт готівку

 

Завдання 5

Мета завдання: навчитись визначати результат від продажу готової продукції.

Що необхідно зробити: визначте результат від продажу продукції та суму податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету, якщо:

- кредитовий оборот за рахунком 26 "Готова продукція" становить 1200 грн, дебетовий - 1250 грн, початкове сальдо 110 грн;

- виручка від продажу продукції (з ПДВ) 2600 гри;

- дебетовий оборот за рахунком 93 "Витрати на збут" становить 1100 грн;
- акцизний збір на даний вид продукції 120 грн.

 

Завдання 6

Мета завдання: навчитись визначати фінансовий результат

Що необхідно зробити: закрийте рахунок 79 "Фінансові результати", визначте фінансовий результат від продажу продукції, складіть відповідні бухгалтерські проводки, якщо:

- оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю в сумі 12200 грн.;

- на поточний рахунок зараховано кошти від продажу продукції в сумі 15380 грн;

- списано витрати на збут - 450 грн;

- списано адміністративні витрати в сумі - 1120 грн;

- визначено суму ПДВ згідно з чинним законодавством;

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.022 с.)