Тема: «Предмет і завдання курсу «Релігієзнавство»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Предмет і завдання курсу «Релігієзнавство»МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: «Предмет і завдання курсу «Релігієзнавство»

 

Актуальність теми: Релігієзнавство є важливою складовою системи гуманітарної освіти у вищій школі. Це зумовлено тією роллю, яку відіграє релігія в житті сучасного суспільства та окремої людини, впливом релігії на політику, культуру тощо. Релігієзнавство як наука про релігію, повертає молодь до духовних джерел, знайомить з духовним досвідом людства, що є вкрай необхідним для нормалізації релігійного життя в Україні.

Навчальна мета:

Знати:що є предметом релігієзнавства, його структуру, відмінність від богослов’я, особливості релігійного світогляду, основні підходи до вивчення релігії.

Вміти: розрізняти богословський і релігієзнавчий підхід до вивчення релігії, використовувати понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства під час аналізу релігійних явищ

Розуміти: основні принципи релігієзнавчих досліджень, сутність філософії релігії; потребу самостійного критичного аналізу релігійних феноменів.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

I. Предмет релігієзнавства і його завдання:

– дати визначення предмету релігієзнавства;

– обгрунтувати основне завдання науки про релігію;

– охарактеризувати основні розділи релігієзнавства, показати їх взаємозв’язок і відмінності;

– дати визначення поняття «богослов’я», провести порівняльну характеристику богослов'я і релігієзнавства, виявити їх спільність і відмінність;

– філософія релігії: сутність та значення;

– з’ясувати відмінності філософії релігії від релігійної філософії;

– порівняти академічне релігієзнавство з богословським релігієзнавством;

– охарактеризувати основні принципи дослідження релігій;

– понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.

II. Основні релігієзнавчі концепції та їх загальна характеристика:

– характеристика та аналіз релігієзнавчих концепцій:

– матеріалістична,

– об’єктивно-ідеалістична,

– суб’єктивно-ідеалістична,

– натуралістична,

– соціологічна.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Порівняти феноменологічний та історичний підходи до вивчення релігії.

Завдання 2. З допомогою словника дайте визначення поняттям: релігієзнавство, релігія, релігійна свідомість, богослов’я, раціоналізм, об’єктивно-ідеалістичний світогляд, трансцендентний.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Релігійні символи як складова релігійного культу.

2. Атеїзм як духовний феонмен.

3. Принципи релігієзнавства: об’єктивність, історизм, дуалізм, інтуїтивізм.

4. Дисциплінарна структура релігієзнавства(філософія релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, психологія релігії, історія релігії, етнографія релігії, географія релігії)

завдання для контролю і самоконтролю

1. Чим зумовлена поява релігієзнавства як науки та навчальної дисципліни?

2. Чому знання про релігію мають непересічне дидактичне, виховне, педагогічне значення?

3. Чому релігія – загальнолюдська цінність?

4. У чому може проявлятися зв'язок між релігією і лікувальною справою?

5. Поясніть, чому релігієзнавство є складовою частиною гуманізації освіти?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С.122-166, 175-202, 295-324, 479-614.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник – К., 1995. – С. 4-10.

3. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник – Тернопіль, 2000. – С. 2-37.

4. Історія світової думки: Хрестоматія / Авт. та упор. В.І.Лубський, В.М.Козленко, Т.Г.Горбаченко. – К., 1999. – С.296-300.

5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 5-20.

6. Релігієзнавство: Навчальний посібник /Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І. – К., 1997. – С. 3-31.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. – С. 7-40.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича – К., 2000. – С.2-33.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.15-30.

10. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів, 2000. – С. 7-27.

Додаткова література

 

1. Білодід Ю. Релігійність як іманентна властивість людини // Білодід Ю. Духовність: сутність, структура, функції.- Житомир.- С. 141-162.

2. Бродецький О. Релігія у світлі любові до мудрості: міркування про філософію релігії // Людина і світ.- 2004.- №9.- С. 26-31

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С.294-307.

4. Догматичне богослов'я – Львів, 1994.

5. Дулуман Є. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна // Людина і світ – 1992. - № 9 – 10.

6. Кіт В. Мендусь О. Софін О. Взаємозв”язок науки і релігії // Арка.- 2004.- 4 лютого.- С. 4.

7. Лейкмид П. Чи є у віри майбутнє? // Людина і світ.- 2002.-№9.- С.7-11

8. Мітрохін Л. Філософія і релігія // Людина і світ – 1990. - №2.

9. Навік В. Віра і знання // Людина і світ.- 2002.- №4.- С.2-10

10. Релігія в сучасному світі // Релігійна панорама.- 2005.- №1.- С. 30-46.

11. Фіглевський В. Святе Письмо о медицине // Людина і світ.- 2002.- №3.- С. 59-62.

 

Інтернетсайти

http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm

alt.religion

alt.religion.all-worlds

alt.religion.apologetics

alt.religion.asatru

alt.religion.computers

soc.religion.eastern

talk.religion.misc

http://www.religioustolerance.org

http://lib.гu/(Бібліотека Максима Мошкова)

http://www.pantheon.org/cgi-bin/

wwwwais/wwwwais.cgi?keywords=

Odin&maxhits= 10&sorttype=score

[Міфологічна енциклопедія (англ.)]


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: «Релігія як духовний феномен людства»

 

Мета заняття: Розкрити причини виникнення релігії, її психологічні та гносеологічні аспекти, структуру та рівні, функції релігії, співвідношення з іншими формами суспільної свідомості.

Знати:походження терміну «релігія», структуру релігії, функції релігії, основні підходи до обґрунтування ідеї Бога.

Вміти: виділяти основні чинники релігії, класифікувати типи релігії, виділяти у філософських текстах саме те, що є характерним для релігії.

Розуміти: внутрішній зв’язок між людиною і релігією, роль релігії у житті людини.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

I. Поняття, сутність і визначення релігії:

– проаналізуйте етимологію слова “релігія” і визначте її суть в контексті академічного і богословського релігієзнавства;

– з’ясуйте місце віри в релігії

ІІ. Структура релігії:

– визначити, з яких двох взаємодоповнюючих частин складається релігія;

– охарактеризувати основні структурні елементи релігії: релігійна свідомість, релігійна психологія, релігійна ідеологія, релігійні культи;

– виявити відмінності між релігійною свідомістю та іншими формами суспільної свідомості;

– класифікація релігій

– визначити функції релігії;

– в чому ви бачите моральний зміст вашої професії. Яким християнським чеснотам вона відповідає.

Посилаючись на першоджерельний матеріал (див. «Самостійна робота», завд. № 1) з’ясуйте:

• в чому ви вбачаєте філософський зміст релігії?

• що становить основний атрибут релігії?

• в чому ви вбачаєте філософський зміст держави?

• в чому філософське розуміння протилежності держави і релігії.

IІІ. Обгрунтування ідеї Бога, докази його буття:

- онтологічний доказ буття Бога (Ансельм Кентерберійський);

- космологічне доведення буття Бога (Фома Аквінський);

- теологічний доказ буття Бога (Платон);

- моральний доказ Бога (Імануїл Кант);

- ірраціоналістичний доказ буття Бога (Карл Барт).

 

 

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Законспектувати уривки з праці Гегеля "Філософія права" і обгрунтувати відповіді на запитання:

• в чому ви вбачаєте філософський зміст релігії?

• що становить основний атрибут релігії?

• в чому ви вбачаєте філософський зміст держави?

• в чому філософське розуміння протилежності держави і релігії.

 

"Релігія має своїм змістом абсолютну істину і тим самим до царини релігії належать вищі переконання. В якості споглядання, почуття, уявлюваного пізнання, що має своїм предметом Бога як необмежену основу і причину, від якої все залежить, релігія містить у собі вимогу, щоб усе осягалося в такому аспекті і знаходило в ньому своє підтвердження, виправдання, достовірність" [295].

“Однак оскільки релігія, якщо вона істинна, не спрямована негативно і полемічно проти держави, а, навпаки, визнає і стверджує її, вона має для себе свій стан і вираження. Її культ полягає у діях і вченні: для цього у неї є спроба у володіннях і власності, а також у індивідах, які присвячують себе служінню общині. Тим самим між державою і церковною общиною виникає певне відношення. Визначення цього відношення просте. За логікою речей держава виконує свій обов'язок щодо общин, усіма засобами сприяючи їй і надаючи їй захист у здійсненні її релігійної мети” [298].

"Релігія має своїм загальним предметом істинне, але має його як даний зміст, пізнаний у своїх основних визначеннях не за посередництвом мислення і понять; також і відношення індивіду до цього предмету є зобов'язанням, що грунтується на авторитеті, а свідчення власного духу і серця, в чому міститься момент свободи, є віра і почуття” [301-302].

“Саме філософське розуміння пізнає, що держава і церква є протилежними одне одному не за змістом істини і розумності, а за відмінністю форми. Тому якщо церква переходить до навчання (існували і існують церкви, які обмежуються культом; інші, в яких він являє собою головне, а навчання і більш освічена свідомість – лише дещо другорядне) і її навчання розповсюджується на об'єктивні основоположення, на думки про моральне і розумне, то в цьому своєму вияві вона безпосередньо переходить в царину держави. У порівнянні з її вірою і її авторитетом в царині морального права, законів, установ, у порівнянні із її суб'єктивним переконанням держава виступає як знаюча: згідно із її принципом, зміст суттєво не залишається у формі почуття і віри, а належить певній думці” [302].

Суттєвою приналежністю завершеної держави є свідомість мислення, тому держава знає, що вона хоче і знає, як це мислене. Так як знання має своє місце в державі, то наука також має його тут, а не в церкві. Держава є розвиненим духом і висуває свої моменти при світлі свідомості: завдяки тому, що те, що міститься в ідеї, виступає назовні, в предметність, держава являє себе як конечне, як царину світського, між тим, як релігія являє себе як царину безконечного” [305].

“Держава може мати потребу в релігії, у вірі. Але суттєва відмінність держави від релігії зберігається і полягає в тому, що її (держави) вимоги мають правового обов'язку і що душевний стан, за якого ця вимога буде виконаною, державі є байдужою. Сферою релігії, навпаки, є внутрішня налаштованість внутрішнього життя. Наступна відмінність, що пов'язана з попередніми, полягає в тому, що зміст релігії є і залишається таємницею, і його грунтом тим самим є душа, почуття і уявлення. На цьому грунті все має форму суб'єктивності; держава навпаки, здійснює себе і надає своїм визначенням міцного наявного буття” [306-307].

(Гегель. Философия права. – М., 1990. – С. 294-307.)

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Зв'язок релігії і медицини.

2. Психологія релігії та її врахування у медичній практиці.

3. Функції релігійних організацій.

завдання для контролю і самоконтролю

 

6. Чому релігія – загальнолюдська цінність?

7. Дайте характеристику структурних елементів релігії?

8. Яка роль релігії в суспільстві?

9. Назвіть основні підходи до обґрунтування буття Бога?

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С.122-166, 175-202, 295-324, 479-614.

12. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник – К., 1995. – С. 4-10.

13. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник – Тернопіль, 2000. – С. 2-37.

14. Історія світової думки: Хрестоматія / Авт. та упор. В.І.Лубський, В.М.Козленко, Т.Г.Горбаченко. – К., 1999. – С.296-300.

15. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 5-20.

16. Релігієзнавство: Навчальний посібник /Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І. – К., 1997. – С. 3-31.

17. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. – С. 7-40.

18. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича – К., 2000. – С.2-33.

19. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.15-30.

20. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів, 2000. – С. 7-27.

 

Додаткова література

 

12. Білодід Ю. Релігійність як іманентна властивість людини // Білодід Ю. Духовність: сутність, структура, функції.- Житомир.- С. 141-162.

13. Бродецький О. Релігія у світлі любові до мудрості: міркування про філософію релігії // Людина і світ.- 2004.- №9.- С. 26-31

14. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С.294-307.

15. Кіт В. Мендусь О. Софін О. Взаємозв”язок науки і релігії // Арка.- 2004.- 4 лютого.- С. 4.

16. Лейкмид П. Чи є у віри майбутнє? // Людина і світ.- 2002.-№9.- С.7-11

17. Мітрохін Л. Філософія і релігія // Людина і світ – 1990. - №2.

18. Навік В. Віра і знання // Людина і світ.- 2002.- №4.- С.2-10

19. Релігія в сучасному світі // Релігійна панорама.- 2005.- №1.- С. 30-46.

20. Фіглевський В. Святе Письмо о медицине // Людина і світ.- 2002.- №3.- С. 59-62.

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Письмово дати відповідь на наступне завдання - охарактеризувати світоглядні основи магії та роль магії у процесі зародження медичних знань.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Найдавніші форми релігійних вірувань та їх вплив на формування уявлень про хворобу та фармакологічні засоби її лікування.

2. Сучасні прояви первісних вірувань.

запитання для контролю і самоконтролю

1. Коли і за яких умов виникають релігійні вірування?

2. Які загальні риси первісних релігійних вірувань?

3. Як проявляються елементи магії і шаманізму у сучасних релігіях?

4. Яка роль жінки в землеробських культах?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С. 325-338, 343-359.

2. Аляєв Г.Є. Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник.- К., 1995. – С. 37-50, 61-76.

3. Гудима А. М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник, Тернопіль, 2000 –С. 48-53.

4. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С.51-54.

5. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч.посібник.- К., 2004. - С. 79-186

6. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К, 2000. –С. 118-137.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. -К., 2000 –С. 31-33.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.39-54, 92-130.

9. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів. - 2000. – С. 102-115.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1.Антология мировой философии: Древний Восток. – М.,2001. – 992с.

2.Библейская энциклопедия. – Российское Библейское Общество. - М., 1998. –352 с.

3.Біблія. Святе письмо Старого і Нового Заповіту.

4. Желіба К.А. Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія,фетишизм, та анімізм // Вісник КНУ: Філософія. Політологія.- 2003.- №56-57.- С.88-89.

 

Інтернетсайти

http://store.in.ru/anna/FengShui/in

dex.htm (Фен-шуй — центр)

http://www.hinduismtoday.kanai.h

i.us/htoday.html

http://www.spiritweb.org/spirit/ve

da/overview.html

http://www.webboard.land.ru/wb.

htm?board=870&fs=0 (Конференція з інтегральної йоги)

http:/www.cs.colostate.edu/~mala

iya/jainhlinks.html

http://www.sikhs.org

soc.religion.sikhism

http://www.shamash.nysernet.org/

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu

alt.religion.aishadas


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Національні релігії

 

Актуальність теми:зумовлюється роллю релігій у процесі формування етнічної ідентичності. Релігії часто супроводжують процес становлення і розвитку етнічної спільності й уже внаслідок цього виступають як складова його історії. Іноді вони зв'язані зі становленням національної державності. Крім того релігійні вірування і культи будучи продуктами суспільного розвитку відображають у своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси різних соціальних епох.

Навчальна мета заняття

Знати: особливості східного та західного типів релігійності, особливості та характерні риси пізніх національних релігій;

Вміти: порівнювати провідні ідеї різних регіональних релігій; виділяти у релігійно-філософських текстах саме те, що є характерним для східного чи західного типу мислення.

Розуміти: умови, що призвели до формування релігійно-світоглядної проблематики; необхідність толерантного ставлення до релігійних поглядів інших народів, які виступають як частина їх етнічної спадщини і відображають особливості їх історичного розвитку.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 

І.Загальна характеристика національних релігій:

- дати визначення, які релігії називаються національними;

- виявити основні риси ранніх і пізніх національних релігій.

ІІ. Ранні національні релігії:

- охарактеризувати Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції та Риму, показати їх зв’язок з культурою та мистецтвом;

 

ІІІ. Пізні національні релігії:

- охарактеризувати і виявити суть вчення конфуціанства: соціальний ідеал Конфуція; вчення “сяо”, культ форм і ритуалів;

З наведеного уривку першоджерел (див. «Самостійна робота» завд. № 1) з’ясуйте:

• чи було морально-етичне вчення Конфуція кроком на шляху розвитку ідей гуманізму та гуманізації самої людини;

• прокоментуйте настанови Конфуція (див. «Самостійна робота» завд. № 2);

- як позначилась філософія Китаю на медичній практиці лікування;

- розкрити механізм вчення про велике Дао, що є у центрі даосизму, окреслити мету і сенс людського життя;

- обгрунтувати монотеїзм іудаїзму, вказати на особливість цієї релігії;

- з’ясувати структуру і призначення Тори, виявити відмінності Талмуда від Тори.

З наведеного уривку першоджерел (див. «Самостійна робота» завд. № 3) з’ясуйте:

• в якій новій якості постає Господь перед людьми?

• чому Бога почали вшановувати як суто національного, а народ єврейський – як обранця Божого?

• доведить, що заповіді за Мойсеєм є законом для Єврейського народу. Прокоментуйте і обгрунтуйте як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов;

• порівняти заповіді за Мойсеєм і десять християнських заповідей. В чому їх відмінність.(див. «Самостійна робота» завд. № 5)

- з’ясувати, на чому грунтується політеїзм індуїзму, та що означають і як пов’язані поняття “карма”, “сансара”, “атман“ у релігійному вченні даної релігії;

- у чому виявляється діалектичний і містичний характер зороастризму?

- особливості японського синтоїзму

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Доведіть, що морально-етичне вчення Конфуція було кроком на шляху розвитку ідей гуманізму та гуманізації самої людини.

Конфуцій: “Якщо наставляти людину з допомогою закону, якщо стримувати їх з допомогою покарання і страчення, то хоча вони і не будуть чинити злочину, але і в серцях своїх не будуть відчувати огиду до поганих вчинків.

Але якщо наставляти людей з допомогою моральних вимог і окреслити правила поведінки, згідно “Лі”, то люди не тільки не будуть соромитися поганих справ, але й навернуться на “праведний шлях”.

 

Учень: “Чи можливо одним реченням виразити правило, якого треба дотримуватися все своє життя?”

Вчитель: “Можливо. Чого не бажаєш собі, не чини іншим”.

Учень: “Пошана до батьків і братерська любов – основа “жень”.

Вчитель: ”Благородна людина думає про обов’язок, маленька – про користь”.

Завдання 2. Прокоментуйте настанови Конфуція щодо способів досягнення знань.

“Вище знання – це вроджене знання. Нижче вчення знання – здобуте вченням. Ще нижче вчення – набуте в процесі подолання труднощів. Найбільш нікчемний той, хто не бажає здобувати навчального уроку з труднощів”.

“…Про те, що тобі відомо, говори, що знаєш. А про те, що невідомо, кажи, що не знаєш. Таке відношення до знань – мудре”.

“Якщо тільки вчитися і не роздумувати, то від цього буде мало користі. А якщо тільки розмірковувати і не вчитися, то доведе до сумнівів і непостійності”.

Завдання 3. Використовуючи 10 заповідей за Мойсеєм (Вихід 20, 1-27), і роз’яснення до закону (Левит 24, 16-20; 26, 1-13) з’ясуйте:

• в якій новій якості постає Господь перед людьми?

• доведіть, що заповіді, за Мойсеєм, є законом для єврейського народу. Прокоментуйте і обгрунтуйте, як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов.

1.Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства.

2.Хай не буде тобі інших богів передо Мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто дотримується Моїх заповідей.

3.Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.

4.Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю працю, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого.

5.Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.

6.Не вбивай!

7.Не чини перелюбу!

8.Не вкради!

9.Не свідкуй неправдиво на свого ближнього.

10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого.

Старий Заповіт Кн. Левит, 24; 16-20

16. А той, хто богозневажить Господнє Ймення – буде конче забитий, конче окаменує його вся громада; чи приходько чи тубілець, коли богозневажитиме Ймення Господнє, буде забитий.

17. І кожен, хто заб’є людину, - буде конче забитий.

19. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, - як хто зробив, так буде зроблено йому.

20. Зламане за зламане, око за око, зуб за зуба, - яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому.

 

Прокоментуйте і обгрунтуйте, як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов (Левит 24, 16-20; 26, 1-13).

Старий Заповіт Кн. Левит, 26; 3-13

3. Якщо будете ходити згідно з постановами Моїми, а заповідей Моїх будете додержувати й будете виконувати їх, то

4. дам ваші дощі в їхнім часі , і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть свій плід

5. виноградобрання досягне сіяння, і ви будете істи хліб свій досита і будете сидіти безпечно у вашому Краї

6. І дам мир краю і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, - бо злу звірину винищу з землі, а меч не прийде через край вам.

9. І обернусь я до вас, і розпложу вас, і розмножу вас, і виконаю свого заповіта з вами.

10. І будете ви їсти старе-перестаріле, і повикидаєте старе перед новим

11. і поставлю місце перебування свого серед вас, і дума Моя не обридить вам

12. І Я буду ходити серед вас і буду вам Богом, а ви будете Мені народом

13. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, що не були їм рабами. І Я поломав занози вашого ярма, - і вивів вас із піднесеною головою.

Завдання 4. За текстом Старого Заповіту (Вихід 12; 21-27; 43-49) з’ясуйте суть свята Пасхи для ізраїльського населення.

 

Завдання 5. Уважно прочитайте 10 заповідей, за Мойсеєм, і 10 християнських заповідей, роблячи наголос на розділових знаках та інтонації. Чи існує відмінність?

 

10 християнських заповідей

1.Я Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім Мене.

2.Не роби собі ідола або чогось подібного до того, що на небі вгорі, або на землі долі, або у водах під землею, і не вклоняйся їм, і не служи їм.

3.Не взивай надаремно імені Господа Бога твого.

4.Тай день святий святкувати: шість днів працюй і роби в них усі діла свої, а день сьомий – свято Господу Богу твоєму.

5.Шануй отця свого і матір свою – добре тобі буде і довго житимеш на землі.

6.Не вбивай.

7.Не перелюбствуй.

8.Не кради.

9.Не свідчи ложно на свого ближнього.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Характеристика ранніх етнонаціональних релігій (на вибір).

2. Сикхізм.

3. Джайнізм

запитання для контролю і самоконтролю

1.Як трактує Індуїзм потойбічне загробне життя?

2.Яка відмінність у трактуванні Добра і Зла у Біблії та Авесті?

3.Окресліть філософські й моральні принципи іудаїзму.

4.Як проблема східного і західного типу цивілізацій знаходить своє виявлення у звичаях, поведінці, у розумінні процесів суспільного життя?

5.Окресліть основні світоглядні ідеї “Вед” як духовного канону Стародавньої Індії.

6. Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського “П’ятикнижжя”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

10. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С. 325-338, 343-359.

11. Аляєв Г.Є. Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник.- К., 1995. – С. 37-50, 61-76.

12. Гудима А. М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник, Тернопіль, 2000 –С. 48-53.

13. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С.51-54.

14. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч.посібник.- К., 2004. - С. 79-186

15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К, 2000. –С. 118-137.

16. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. -К., 2000 –С. 31-33.

17. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.39-54, 92-130.

18. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів. - 2000. – С. 102-115.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

5.Антология мировой философии: Древний Восток. – М.,2001. – 992с.

6. Баканурський Г. Іудаїзм: напрями і ставлення до джерел віровчення // Людина і світ.- 2004.- №4.- С. 44-49.

7.Библейская энциклопедия. – Российское Библейское Общество. - М., 1998. –352 с.

8.Біблія. Святе письмо Старого і Нового Заповіту.

9. Бойс М. Зороастрійці / найдревніша релігія одкровення // Людина і світ.- 2003.- №7.- С. 60-71.

10. Братко-Кутинський. Даосизм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 4.

11. Братко-Кутинський. Дзен. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 5.

12. Братко-Кутинський. Буддизм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

13. Братко-Кутинський. Християнство. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

14. Братко-Кутинський. Іудаїзм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

15. Желіба К.А. Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія,фетишизм, та анімізм // Вісник КНУ: Філософія. Політологія.- 2003.- №56-57.- С.88-89.

16. Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2т. –М., 1996. - 864с.

17. Іудаїзм. Релігійна панорама .- 2004.- №1.- С. 46-47.

18. Іудейський світ // Релігійна панорама.- 2004.- №12.- С. 19-21.

19. Максуд Р. Ислам. –М., 2000. – 304с.

20. Созонов В. Зустріч з сикхами // Людина і світ.- 2004.- №6.- С. 49-52.

 

 

Інтернетсайти

http://www.avesta.org/zfaq.html

alt.religion. zoroastrianism

http://www.easycom.ru/izin/

http://www.boban.bizland.com/reli

gion/dao/kon.htm

http://www.rarebook.spb.ru/tolek/

myfav3.htm (Міжнародний форум Фен-шуй)

http://store.in.ru/anna/FengShui/in

dex.htm (Фен-шуй — центр)

http://www.hinduismtoday.kanai.h

i.us/htoday.html

http://www.hindunet.org/

http://www.spiritweb.org/spirit/ve

da/overview.html

http://www.webboard.land.ru/wb.

htm?board=870&fs=0 (Конференція з інтегральної йоги)

http://lg.lanit.ru/_win/yogatop.htm

(Центр Шрі Ауробіндо та Матері в Москві)

soc.religion.hindu

http:/www.cs.colostate.edu/~mala

iya/jainhlinks.html

http://www.sikhs.org

soc.religion.sikhism

http://www.shamash.nysernet.org/

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu

/user/clamen/misc/Judaica/Readme/

http://www.chabad.org (Хасидизм)

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Навчальна мета заняття

Знати: особливість світових релігій; на яких засадах виникає буддизм; основи віровчення буддизму; сучасний стан буддизму в світі.

Вміти: провести порівняльний аналіз догматики основних течій буддизму, виявити загальне, особливе й одиничне щодо кожної релігійного напряму; виділити у релігійно-філософських джерелах, канонічній літературі зміст і суть вчення релігійної доктрини.

Розуміти: внутрішній зв’язок між різними спрямуваннями культури і твореннями моделей світу;розбіжності, які існують між європейською та східною релігійно-філософською думкою.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО Логічного ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. З наведеного уривку з’ясуйте природу “нірвани”.

...Нірвана не виникла, вона не може бути сприйнята поглядом, ні слухом, ні відчуттями, ні смаком. Тоді ти , благой Нагасена – говорить про Нірвану, як про неіснуючий дхалемє, ти стверджуєш “нірвана не існує”- «Нірвана існує, цар її може сприйняти розумом, праведний учень, який йде по праведному шляху, з чистим розумом, вільний від чуттєвих бажань, бачить нірвану».

 

“Що ж воно таке:нірвана? Як вона може бути пояснена з допомогою порівняння.” – “Чи існує, о цар, те, що називається вітром? ”- “Так, благий”.- “Тоді, цар, покажи мені вітер, який має колір, форму...” – “Це неможливо, благой Нагасена, вітер не можна показати тому, що його не можна охопити рукою, поворушити, але все ж таки вітер існує”- “Але, цар, якщо неможливо показати вітер, то слід стверджувати, що його не існує?”- “Я знаю, благой Нагаяна, що вітер існує, але я не можу його показати.” – “Так само, цар, існує нірвана, я не можу показати нірвану ні з допомогою кольору, ні з допомогою форми.”

(“Сутта – питака. Милинда-паньха” // Антология мировой филлософии.- М., 1969.– Т.1– Ч. І. – С. 126-128).

 

Завдання 2.За таблицею дайте характеристику основним напрямам буддизму

№ п/п Назва течії Місце і час виникнення В яких країнах поширенний Особливості віровчення
1. хінаяна      
2. махаяна      
3. ламаїзм      
4. дзен-буддизм      

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Буддійська космологія.

2.Вплив буддійських вчень на формування східної традиційної медицини.

3.Поширення дзен-буддизу в Україні..

запитання для контролю і самоконтролю

1. Хто вважається засновником буддизму?

2. Які ідеї запозичує буддизм з індуїзму?

3. Чому буддистська доктрина про обожнення людини не сприйнятна для християнства?

4.Чим відрізняється догматика хінаяни від догматики махаяни?

5. В яких країнах поширений буддизм?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник. За ред. Проф. А. Колодного. – К., 2000.- С.366-379, 386-405.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навч. Посібник. – К, 1995.- С.84-106; 126-132.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібн., - К., 1996.

4. Гудима А. Релігієзнавство. Навч.-метод. посібн.- Тернопіль, 2000.- С. 55-77.

5. Калінін Ю.,Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К.1997.-С.78-88

6. Релігієзнавство: Навч. посібн. / За ред. М. Рибачука. – К., 1998. – С.50-61; 127-145.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича.– К., 2000.- С.36-41.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред.В. Лубського, В. Теремка -К., 2000.- С. 185-206; 211-238.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.135-156,160-178, 220-241.

10. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С.16-29; 103-106.

11. Юліан О., Капрій Я. Пізнай свій обряд. – Рим, 1982. – Ч. І.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Буддизм //Релігійна панорама.- 2005.- №5.- С.56-59.

2. Дулуман Є. Буддизм – світова релігія // Людина і світ. – 1993. – № 1.

3. Красиков А Християнський світ: проблема діалогу //Людина і світ.- 2002.- №2.- С. 11-19.

4. Невгот В. Будда родом з Лумбіні // Людина і світ, – 1996. – № 8.

Інтернетсайти

http://www.ciolek.com/www.vl-buddhism.html

http://www.dharmanet.org/

http://www.nef.carleton.ca/dharma/introduction

alt.religion.buddhism.nichireu

alt.religion.buddhism.nkt

alt.religion.buddhism.tibetan

talk.religion.buddhism.

http://www.io.com/~shewton/zen

http://www.christianity.net/search/

http://www.interlog.com/~moehler/allinone

alt.christnet.christianlife

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Навчальна мета заняття

Знати: на яких засадах виникає іслам; основи віровчення і обрядовості ісламу; історію та сучасний стан взаємовідносин між ісламом та іншими релігіями.

Вміти: провести порівняльний аналіз догматики основних течій ісламу, виявити загальне, особливе й одиничне щодо кожної релігійного напряму; виділити у релігійно-філософських джерелах, канонічній літературі зміст і суть вчення релігійної доктрини.

Розуміти: внутрішній зв’язок між різними спрямуваннями культури і твореннями моделей світу; розбіжності, які існують між європейською та східною релігійно-філософською думкою; цінність кожної людини незважаючи на її віросповідання.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Заповнити таблицю:

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Медичні теми в Корані.

2.Іслам і політика.

3.Іслам в Україні.

запитання для контролю і самоконтролю

1. Що говорить іслам про душу і воскресіння?

2. Які книги в ісламі вважаються священними?

3. Які персонажі Біблії фігурують у священній книзі ісламу – Корані?

4. Яка існувала ситуація в минулому між ісламом і християнством?

5. Які основні свята в мусульманському календарі?

6. Що таке мечеть і яке її призначення?

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник. За ред. Проф. А. Колодного. – К., 2000.- С.366-379, 386-405.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навч. Посібник. – К, 1995.- С.84-106; 126-132.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібн., - К., 1996.

4. Гудима А. Релігієзнавство. Навч.-метод. посібн.- Тернопіль, 2000.- С. 55-77.

5. Калінін Ю.,Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К.1997.-С.78-88

6. Релігієзнавство: Навч. посібн. / За ред. М. Рибачука. – К., 1998. – С.50-61; 127-145.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича.– К., 2000.- С.36-41.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред.В. Лубського, В. Теремка -К., 2000.- С. 185-206; 211-238.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.135-156,160-178, 220-241.

10. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С.16-29; 103-106.

11. Юліан О., Капрій Я. Пізнай свій обряд. – Рим, 1982. – Ч. І.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

5. Красиков А Християнський світ: проблема діалогу //Людина і світ.- 2002.- №2.- С. 11-19.

6. Мусульманський світ // Релігійна панорама.- 2005.- №3.- С. 29-32.

7. Полотнюк Я. Іслам // Людина і світ, – 1993. – № 4.

8. Саймонз М. Світ мусульманської жінки // Людина і світПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.07 с.)