Тема: Первісні форми релігійних вірувань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Первісні форми релігійних вірувань. 

Актуальність теми: Релігійні уявлення, які виникли на ранніх етапах історії людства відображають у своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси того середовища в якому вони формувалися. Первісні релігійні вірування також вплинули на розвиток релігійних утворення наступних історичних епох .

Навчальна мета:

Знати: основні концепції походження релігійних вірувань; особливості первісних релігійних вірувань та їх основні форми

Вміти: знаходити зв'язок між первісними формами релігійних вірувань і сучасними релігіями

Розуміти: умови, що призвели до формування релігійно-світоглядної проблематики, важливу роль спадковості в релігійних процесах.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

І. Виникнення релігії. Теорії походження релігійних вірувань:

- анімістична теорія Е.Тайлора;

- концепція Дж. Фрезера;

- теорія преанімізму (Р. Маретт);

- соціологічна теорія Е.Дюркгайма.

- теорія прамонотеїзму Е.Ланга..

ІІ. Класифікація форм релігійних вірувань: родоплемінні вірування та культи, національні релігії, світові релігії.

ІІІ. Загальна характеристика первісних форм релігійних уявлень (племінні культи):

- визначити, до якого суспільного ладу відносимо племінні вірування;

- з’ясувати особливості племінних культів;

IV. Найдавніші форми релігійних вірувань:

- анімізм;

- магія;

- фетишизм;

- тотемізм;

- аніматизм;

- шаманізм;

- землеробські культи;

- культ предків;

- культ вождів;

- виявити їх форми проявів у сучасних релігіях;

- виявити вплив найдавніших форми релігійних вірувань на формування уявлень про хворобу та фармакологічні засоби її лікування.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Письмово дати відповідь на наступне завдання - охарактеризувати світоглядні основи магії та роль магії у процесі зародження медичних знань.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Найдавніші форми релігійних вірувань та їх вплив на формування уявлень про хворобу та фармакологічні засоби її лікування.

2. Сучасні прояви первісних вірувань.

запитання для контролю і самоконтролю

1. Коли і за яких умов виникають релігійні вірування?

2. Які загальні риси первісних релігійних вірувань?

3. Як проявляються елементи магії і шаманізму у сучасних релігіях?

4. Яка роль жінки в землеробських культах?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С. 325-338, 343-359.

2. Аляєв Г.Є. Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник.- К., 1995. – С. 37-50, 61-76.

3. Гудима А. М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник, Тернопіль, 2000 –С. 48-53.

4. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С.51-54.

5. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч.посібник.- К., 2004. - С. 79-186

6. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К, 2000. –С. 118-137.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. -К., 2000 –С. 31-33.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.39-54, 92-130.

9. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів. - 2000. – С. 102-115.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1.Антология мировой философии: Древний Восток. – М.,2001. – 992с.

2.Библейская энциклопедия. – Российское Библейское Общество. - М., 1998. –352 с.

3.Біблія. Святе письмо Старого і Нового Заповіту.

4. Желіба К.А. Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія,фетишизм, та анімізм // Вісник КНУ: Філософія. Політологія.- 2003.- №56-57.- С.88-89.

 

Інтернетсайти

http://store.in.ru/anna/FengShui/in

dex.htm (Фен-шуй — центр)

http://www.hinduismtoday.kanai.h

i.us/htoday.html

http://www.spiritweb.org/spirit/ve

da/overview.html

http://www.webboard.land.ru/wb.

htm?board=870&fs=0 (Конференція з інтегральної йоги)

http:/www.cs.colostate.edu/~mala

iya/jainhlinks.html

http://www.sikhs.org

soc.religion.sikhism

http://www.shamash.nysernet.org/

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu

alt.religion.aishadas


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Національні релігії

 

Актуальність теми:зумовлюється роллю релігій у процесі формування етнічної ідентичності. Релігії часто супроводжують процес становлення і розвитку етнічної спільності й уже внаслідок цього виступають як складова його історії. Іноді вони зв'язані зі становленням національної державності. Крім того релігійні вірування і культи будучи продуктами суспільного розвитку відображають у своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси різних соціальних епох.

Навчальна мета заняття

Знати: особливості східного та західного типів релігійності, особливості та характерні риси пізніх національних релігій;

Вміти: порівнювати провідні ідеї різних регіональних релігій; виділяти у релігійно-філософських текстах саме те, що є характерним для східного чи західного типу мислення.

Розуміти: умови, що призвели до формування релігійно-світоглядної проблематики; необхідність толерантного ставлення до релігійних поглядів інших народів, які виступають як частина їх етнічної спадщини і відображають особливості їх історичного розвитку.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 

І.Загальна характеристика національних релігій:

- дати визначення, які релігії називаються національними;

- виявити основні риси ранніх і пізніх національних релігій.

ІІ. Ранні національні релігії:

- охарактеризувати Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції та Риму, показати їх зв’язок з культурою та мистецтвом;

 

ІІІ. Пізні національні релігії:

- охарактеризувати і виявити суть вчення конфуціанства: соціальний ідеал Конфуція; вчення “сяо”, культ форм і ритуалів;

З наведеного уривку першоджерел (див. «Самостійна робота» завд. № 1) з’ясуйте:

• чи було морально-етичне вчення Конфуція кроком на шляху розвитку ідей гуманізму та гуманізації самої людини;

• прокоментуйте настанови Конфуція (див. «Самостійна робота» завд. № 2);

- як позначилась філософія Китаю на медичній практиці лікування;

- розкрити механізм вчення про велике Дао, що є у центрі даосизму, окреслити мету і сенс людського життя;

- обгрунтувати монотеїзм іудаїзму, вказати на особливість цієї релігії;

- з’ясувати структуру і призначення Тори, виявити відмінності Талмуда від Тори.

З наведеного уривку першоджерел (див. «Самостійна робота» завд. № 3) з’ясуйте:

• в якій новій якості постає Господь перед людьми?

• чому Бога почали вшановувати як суто національного, а народ єврейський – як обранця Божого?

• доведить, що заповіді за Мойсеєм є законом для Єврейського народу. Прокоментуйте і обгрунтуйте як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов;

• порівняти заповіді за Мойсеєм і десять християнських заповідей. В чому їх відмінність.(див. «Самостійна робота» завд. № 5)

- з’ясувати, на чому грунтується політеїзм індуїзму, та що означають і як пов’язані поняття “карма”, “сансара”, “атман“ у релігійному вченні даної релігії;

- у чому виявляється діалектичний і містичний характер зороастризму?

- особливості японського синтоїзму

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Доведіть, що морально-етичне вчення Конфуція було кроком на шляху розвитку ідей гуманізму та гуманізації самої людини.

Конфуцій: “Якщо наставляти людину з допомогою закону, якщо стримувати їх з допомогою покарання і страчення, то хоча вони і не будуть чинити злочину, але і в серцях своїх не будуть відчувати огиду до поганих вчинків.

Але якщо наставляти людей з допомогою моральних вимог і окреслити правила поведінки, згідно “Лі”, то люди не тільки не будуть соромитися поганих справ, але й навернуться на “праведний шлях”.

 

Учень: “Чи можливо одним реченням виразити правило, якого треба дотримуватися все своє життя?”

Вчитель: “Можливо. Чого не бажаєш собі, не чини іншим”.

Учень: “Пошана до батьків і братерська любов – основа “жень”.

Вчитель: ”Благородна людина думає про обов’язок, маленька – про користь”.

Завдання 2. Прокоментуйте настанови Конфуція щодо способів досягнення знань.

“Вище знання – це вроджене знання. Нижче вчення знання – здобуте вченням. Ще нижче вчення – набуте в процесі подолання труднощів. Найбільш нікчемний той, хто не бажає здобувати навчального уроку з труднощів”.

“…Про те, що тобі відомо, говори, що знаєш. А про те, що невідомо, кажи, що не знаєш. Таке відношення до знань – мудре”.

“Якщо тільки вчитися і не роздумувати, то від цього буде мало користі. А якщо тільки розмірковувати і не вчитися, то доведе до сумнівів і непостійності”.

Завдання 3. Використовуючи 10 заповідей за Мойсеєм (Вихід 20, 1-27), і роз’яснення до закону (Левит 24, 16-20; 26, 1-13) з’ясуйте:

• в якій новій якості постає Господь перед людьми?

• доведіть, що заповіді, за Мойсеєм, є законом для єврейського народу. Прокоментуйте і обгрунтуйте, як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов.

1.Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства.

2.Хай не буде тобі інших богів передо Мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто дотримується Моїх заповідей.

3.Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.

4.Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю працю, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого.

5.Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.

6.Не вбивай!

7.Не чини перелюбу!

8.Не вкради!

9.Не свідкуй неправдиво на свого ближнього.

10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого.

Старий Заповіт Кн. Левит, 24; 16-20

16. А той, хто богозневажить Господнє Ймення – буде конче забитий, конче окаменує його вся громада; чи приходько чи тубілець, коли богозневажитиме Ймення Господнє, буде забитий.

17. І кожен, хто заб’є людину, - буде конче забитий.

19. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, - як хто зробив, так буде зроблено йому.

20. Зламане за зламане, око за око, зуб за зуба, - яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому.

 

Прокоментуйте і обгрунтуйте, як Бог ставиться до виконання і нехтування його настанов (Левит 24, 16-20; 26, 1-13).

Старий Заповіт Кн. Левит, 26; 3-13

3. Якщо будете ходити згідно з постановами Моїми, а заповідей Моїх будете додержувати й будете виконувати їх, то

4. дам ваші дощі в їхнім часі , і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть свій плід

5. виноградобрання досягне сіяння, і ви будете істи хліб свій досита і будете сидіти безпечно у вашому Краї

6. І дам мир краю і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, - бо злу звірину винищу з землі, а меч не прийде через край вам.

9. І обернусь я до вас, і розпложу вас, і розмножу вас, і виконаю свого заповіта з вами.

10. І будете ви їсти старе-перестаріле, і повикидаєте старе перед новим

11. і поставлю місце перебування свого серед вас, і дума Моя не обридить вам

12. І Я буду ходити серед вас і буду вам Богом, а ви будете Мені народом

13. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, що не були їм рабами. І Я поломав занози вашого ярма, - і вивів вас із піднесеною головою.

Завдання 4. За текстом Старого Заповіту (Вихід 12; 21-27; 43-49) з’ясуйте суть свята Пасхи для ізраїльського населення.

 

Завдання 5. Уважно прочитайте 10 заповідей, за Мойсеєм, і 10 християнських заповідей, роблячи наголос на розділових знаках та інтонації. Чи існує відмінність?

 

10 християнських заповідей

1.Я Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім Мене.

2.Не роби собі ідола або чогось подібного до того, що на небі вгорі, або на землі долі, або у водах під землею, і не вклоняйся їм, і не служи їм.

3.Не взивай надаремно імені Господа Бога твого.

4.Тай день святий святкувати: шість днів працюй і роби в них усі діла свої, а день сьомий – свято Господу Богу твоєму.

5.Шануй отця свого і матір свою – добре тобі буде і довго житимеш на землі.

6.Не вбивай.

7.Не перелюбствуй.

8.Не кради.

9.Не свідчи ложно на свого ближнього.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.01 с.)