Не жадай жени приятеля свого, не жадай дому ближнього свого, ані поля його, ані слуги його, ані вола його, ані осла його, ані всякої скотини його, ні чогось іншого, що є ближнього твого.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Не жадай жени приятеля свого, не жадай дому ближнього свого, ані поля його, ані слуги його, ані вола його, ані осла його, ані всякої скотини його, ні чогось іншого, що є ближнього твого.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Характеристика ранніх етнонаціональних релігій (на вибір).

2. Сикхізм.

3. Джайнізм

запитання для контролю і самоконтролю

1.Як трактує Індуїзм потойбічне загробне життя?

2.Яка відмінність у трактуванні Добра і Зла у Біблії та Авесті?

3.Окресліть філософські й моральні принципи іудаїзму.

4.Як проблема східного і західного типу цивілізацій знаходить своє виявлення у звичаях, поведінці, у розумінні процесів суспільного життя?

5.Окресліть основні світоглядні ідеї “Вед” як духовного канону Стародавньої Індії.

6. Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського “П’ятикнижжя”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

10. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000. – С. 325-338, 343-359.

11. Аляєв Г.Є. Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник.- К., 1995. – С. 37-50, 61-76.

12. Гудима А. М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник, Тернопіль, 2000 –С. 48-53.

13. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С.51-54.

14. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч.посібник.- К., 2004. - С. 79-186

15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К, 2000. –С. 118-137.

16. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. -К., 2000 –С. 31-33.

17. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.39-54, 92-130.

18. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник – Львів. - 2000. – С. 102-115.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

5.Антология мировой философии: Древний Восток. – М.,2001. – 992с.

6. Баканурський Г. Іудаїзм: напрями і ставлення до джерел віровчення // Людина і світ.- 2004.- №4.- С. 44-49.

7.Библейская энциклопедия. – Российское Библейское Общество. - М., 1998. –352 с.

8.Біблія. Святе письмо Старого і Нового Заповіту.

9. Бойс М. Зороастрійці / найдревніша релігія одкровення // Людина і світ.- 2003.- №7.- С. 60-71.

10. Братко-Кутинський. Даосизм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 4.

11. Братко-Кутинський. Дзен. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 5.

12. Братко-Кутинський. Буддизм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

13. Братко-Кутинський. Християнство. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

14. Братко-Кутинський. Іудаїзм. Як вдосконалювати свою психіку // Людина і світ. - 1990. - № 9.

15. Желіба К.А. Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія,фетишизм, та анімізм // Вісник КНУ: Філософія. Політологія.- 2003.- №56-57.- С.88-89.

16. Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2т. –М., 1996. - 864с.

17. Іудаїзм. Релігійна панорама .- 2004.- №1.- С. 46-47.

18. Іудейський світ // Релігійна панорама.- 2004.- №12.- С. 19-21.

19. Максуд Р. Ислам. –М., 2000. – 304с.

20. Созонов В. Зустріч з сикхами // Людина і світ.- 2004.- №6.- С. 49-52.

 

 

Інтернетсайти

http://www.avesta.org/zfaq.html

alt.religion. zoroastrianism

http://www.easycom.ru/izin/

http://www.boban.bizland.com/reli

gion/dao/kon.htm

http://www.rarebook.spb.ru/tolek/

myfav3.htm (Міжнародний форум Фен-шуй)

http://store.in.ru/anna/FengShui/in

dex.htm (Фен-шуй — центр)

http://www.hinduismtoday.kanai.h

i.us/htoday.html

http://www.hindunet.org/

http://www.spiritweb.org/spirit/ve

da/overview.html

http://www.webboard.land.ru/wb.

htm?board=870&fs=0 (Конференція з інтегральної йоги)

http://lg.lanit.ru/_win/yogatop.htm

(Центр Шрі Ауробіндо та Матері в Москві)

soc.religion.hindu

http:/www.cs.colostate.edu/~mala

iya/jainhlinks.html

http://www.sikhs.org

soc.religion.sikhism

http://www.shamash.nysernet.org/

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu

/user/clamen/misc/Judaica/Readme/

http://www.chabad.org (Хасидизм)

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Світові релігії: Буддизм

Актуальність теми: Існування світових релігій являють собою відносно пізнє і своєрідне явище в історії релігії. Кожна з цих релігій має свої корені, філософську доктрину, масштаби впливу, кількість прибічників. Буддизм, як перша за часом виникнення світова релігія, зробила значний вплив на розвиток багатьох народів Азії. Починаючи з ХХ ст.. буддійське вчення проникає на Захід, стаючи вагомим засобом релігійних пошуків сучасної людини.

Навчальна мета заняття

Знати: особливість світових релігій; на яких засадах виникає буддизм; основи віровчення буддизму; сучасний стан буддизму в світі.

Вміти: провести порівняльний аналіз догматики основних течій буддизму, виявити загальне, особливе й одиничне щодо кожної релігійного напряму; виділити у релігійно-філософських джерелах, канонічній літературі зміст і суть вчення релігійної доктрини.

Розуміти: внутрішній зв’язок між різними спрямуваннями культури і твореннями моделей світу;розбіжності, які існують між європейською та східною релігійно-філософською думкою.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

І. Специфіка і характерні риси світових релігій:

- виявити особливості світових релігій;

- розкрити зміст світових релігій;

- довести, в чому специфіка взаємовідносин Бога і людини у світових релігіях;

- визначити мету і сенс людського життя згідно з цими релігіями.

ІІ. Буддизм – найдавніша світова релігія:

- історичні умови виникнення і становлення буддизму;

- шляхи розповсюдження буддизму;

- канонічна література і її структура;

- хінаяна і махаяна – шляхи спасіння;

- буддистське вчення – теоретична доктрина спасіння людини. «Чотири благородні істини». Поняття сансари, карма;

З наведеного уривку першоджерел (див. «Самостійна робота» завд. № 1) з’ясуйте:

• природу нірвани;

• з чим можна порівняти нірвану;

- етичні погляди буддизму. Принцип Ахімси. Панча шила (етичні заповіді);

- які загальнолюдські цінності ви бачите в буддизмі;

- доведіть, що “благородний восьмиступеневий шлях” має морально-етичний характер;

- які світоглядні особливості буддизму посилили психотерапію медицини;

- течії та напрями буддизму: чань-дзен, буддизм, ламаїзм.

ІІІ. Буддизм в сучасному світі. Буддизм в Україні.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО Логічного ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. З наведеного уривку з’ясуйте природу “нірвани”.

...Нірвана не виникла, вона не може бути сприйнята поглядом, ні слухом, ні відчуттями, ні смаком. Тоді ти , благой Нагасена – говорить про Нірвану, як про неіснуючий дхалемє, ти стверджуєш “нірвана не існує”- «Нірвана існує, цар її може сприйняти розумом, праведний учень, який йде по праведному шляху, з чистим розумом, вільний від чуттєвих бажань, бачить нірвану».

 

“Що ж воно таке:нірвана? Як вона може бути пояснена з допомогою порівняння.” – “Чи існує, о цар, те, що називається вітром? ”- “Так, благий”.- “Тоді, цар, покажи мені вітер, який має колір, форму...” – “Це неможливо, благой Нагасена, вітер не можна показати тому, що його не можна охопити рукою, поворушити, але все ж таки вітер існує”- “Але, цар, якщо неможливо показати вітер, то слід стверджувати, що його не існує?”- “Я знаю, благой Нагаяна, що вітер існує, але я не можу його показати.” – “Так само, цар, існує нірвана, я не можу показати нірвану ні з допомогою кольору, ні з допомогою форми.”

(“Сутта – питака. Милинда-паньха” // Антология мировой филлософии.- М., 1969.– Т.1– Ч. І. – С. 126-128).

 

Завдання 2.За таблицею дайте характеристику основним напрямам буддизму

№ п/п Назва течії Місце і час виникнення В яких країнах поширенний Особливості віровчення
1. хінаяна      
2. махаяна      
3. ламаїзм      
4. дзен-буддизм      

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Буддійська космологія.

2.Вплив буддійських вчень на формування східної традиційної медицини.

3.Поширення дзен-буддизу в Україні..

запитання для контролю і самоконтролю

1. Хто вважається засновником буддизму?

2. Які ідеї запозичує буддизм з індуїзму?

3. Чому буддистська доктрина про обожнення людини не сприйнятна для християнства?

4.Чим відрізняється догматика хінаяни від догматики махаяни?

5. В яких країнах поширений буддизм?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник. За ред. Проф. А. Колодного. – К., 2000.- С.366-379, 386-405.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навч. Посібник. – К, 1995.- С.84-106; 126-132.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібн., - К., 1996.

4. Гудима А. Релігієзнавство. Навч.-метод. посібн.- Тернопіль, 2000.- С. 55-77.

5. Калінін Ю.,Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К.1997.-С.78-88

6. Релігієзнавство: Навч. посібн. / За ред. М. Рибачука. – К., 1998. – С.50-61; 127-145.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича.– К., 2000.- С.36-41.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред.В. Лубського, В. Теремка -К., 2000.- С. 185-206; 211-238.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.135-156,160-178, 220-241.

10. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С.16-29; 103-106.

11. Юліан О., Капрій Я. Пізнай свій обряд. – Рим, 1982. – Ч. І.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Буддизм //Релігійна панорама.- 2005.- №5.- С.56-59.

2. Дулуман Є. Буддизм – світова релігія // Людина і світ. – 1993. – № 1.

3. Красиков А Християнський світ: проблема діалогу //Людина і світ.- 2002.- №2.- С. 11-19.

4. Невгот В. Будда родом з Лумбіні // Людина і світ, – 1996. – № 8.

Інтернетсайти

http://www.ciolek.com/www.vl-buddhism.html

http://www.dharmanet.org/

http://www.nef.carleton.ca/dharma/introduction

alt.religion.buddhism.nichireu

alt.religion.buddhism.nkt

alt.religion.buddhism.tibetan

talk.religion.buddhism.

http://www.io.com/~shewton/zen

http://www.christianity.net/search/

http://www.interlog.com/~moehler/allinone

alt.christnet.christianlife

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.008 с.)