ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконанняІндивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

 

Індивідуальне завдання

№ п/п Вид індивідуального завдання
Модуль 2.
1. Змістовий модуль 4. Загальні поняття та питання про фінанси. Написання анотації тексту.

 

Завдання 1. Написання анотації тексту загальноекономічного характеру

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання

 

Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.

Структура анотації:

· вступ (тема, мета роботи, яка анотується);

· основна частина (сутність роботи, що анотується);

· заключна частина (авторський висновок; призначення роботи, що анотується).

 

Алгоритм складання анотації:

1) Прочитайте текст один раз для загального розуміння.

2) Прочитайте текст ще раз і виділіть в ньому основні моменти та важливі деталі.

3) Запишіть на основні моменти і важливі деталі на окремому аркуші паперу. Використовуйте тільки свої власні слова!

4) За допомогою нотатки, напишіть вступ до вашої анотації: вкажіть автора, назву роботи, джерело, а у випадку журнальної статті – дату публікації; потім сформулюйте тему і мету повідомлення.

5) Напишіть основну частину вашого резюме, використовуючи тільки свої власні слова; переконайтесь, що ви охопили всі ключові моменти і додали важливі деталі.

6) Напишіть заключну частину, в якій поясніть авторські висновки. Хоча анотація написано вами і вашими власними словами, вона не повинна містити ваших ідей.

7) Перечитайте і відредагуйте вашу анотацію. Виправте граматичні, орфографічні та пунктуаційні помилки.

Під час редагування анотації важливо звернути увагу на таке:

- наскільки чітко додержано структуру анотації;

- чи дає вступ уявлення про тему анотованого твору;

- наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;

- чи не використана зайва інформація;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп’ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда “Тезаурус”).

 

8) Напишіть чистий варіант та впевніться, що в ньому немає помилок.

Корисні вирази, які можна використати під час написання анотації

· У вступі

The article is devoted to … The article deals with … The text presents… - the analysis of … - the comparison of … - the description of … - the discussion of … - the results of the research on / in (investigation of / into, study of) … - - a review of literature on … Статтю присвячено … У статті розглядається … У тексті представлено … - аналіз … - порівняння … - опис … - обговорення … - результати дослідження з …     - огляд літератури з…
The author - analyses … - compares … - describes - discloses (reveals)… - reviews … - shows (demonstrates)… - provides the reader with ... Автор - аналізує … - порівнює … - описує … - розкриває … - робить огляд … - показує … - надає читачеві …
Text ‘Groups and Teams in the organization’ - presents… - describes… Текст «Групи і команди в організації» - представляє … - описує …
In the article on Orientation and Training of Employees (Ohio State University Fact Sheet), Mark Mechling explains …. У статті «Орієнтація та навчання працівників» (Ohio State University Fact Sheet) Марк Меклинг пояснює …
The purpose of the article (text / chapter, etc) is … - to inform … - to clarify …   - to determine (ascertain, establish) … - to elucidate … - to explain … - to prove (validate) … - to substantiate … - to compare … - to persuade … Мета статті (тексту / розділу тощо) полягає в тому, щоб ... - поінформувати …. - з’ясувати (внести ясність у) … - визначити (встановити) … - висвітлити (роз’яснити) … - пояснити … - довести … - обґрунтувати … - порівняти ... - переконати …

· В основній частині

The author begins by explaining ... Автор починає з пояснення…
The author emphasizes (stresses) the importance of … Автор підкреслює важливість …
The author focuses on … Автор зосереджується на …
Special emphasis (stress) is laid (placed, put) on … Особливий наголос ставиться на …
Particular importance (significance, value, weight) is attached to … Особливе значення надається …
Readers’ attention is called (attracted, drawn) to … Увага читачів привертається до …
The author uses examples to confirm / prove that… Автор використовує приклади, щоб підтвердити / довести …
The obtained data are exemplified with … Прикладом отриманих даних служить ...

· В заключній частині

The author makes two important implications (inferences, conclusions). Автор робить два важливі припущення (висновки).
Hence (therefore, thus) it is concluded that … Отже (таким чином), робиться висновок, що …
It follows from these findings that … Із цих результатів випливає, що …
The article (text / section, etc.) is intended for … Стаття (текст / розділ тощо) призначена для ...
The article (text / chapter, etc) will be useful (helpful, valuable) for ... - bankers and accountants   - personnel managers - students of Economics - students majoring in HR management Стаття (текст / розділ тощо) буде корисною для ... - банкірів і головних бухгалтерів - менеджерів з персоналу - студентів-економістів студентів, що спеціалізуються в управлінні людськими ресурсами
The book is intended for a wide audience, including ... Книга призначена широкій аудиторії, включаючи …

 

2.1. Вивчіть уважно приклад анотації на матеріалі тексту “Objects: What can be the object of property?”.

 

The text deals with objects of property. The text under consideration presents the description of classification of “things”.

The author stresses the importance of such objects of property as water and other natural resources. Particular importance is attached to the rights of taking water. In the eastern part of the United States the right to take water from a stream is dependent on ownership of lands adjoining the stream. In the western part of the country the right to take water tends to depend on having first taken it (prior appropriation). It is stressed that other natural resources have, in some Western legal systems, been removed from normal private ownership. The author uses examples to confirm that there is a tendency on the Continent which makes all minerals subject to state ownership or at least to extensive state control.

The text is very helpful for students of Economics and Finances, HR managers and businessmen.

 

2.2. Користуючись вище викладеними рекомендаціями, напишіть анотацію до одного із запропонованих текстів.

Рекомендовані тексти для написання анотації: “Credits”, “The meaning of income”, “Debts and debtors”, “Bankruptcy”, “Capital”.

 

2.3. Тексти можна знайти в розділі 2 «Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи». Даний вид індивідуального завдання оцінюється в 10 балів.Обсяг виконаного завдання складає 10-12 речень кожна анотація. Термін подачі на перевірку викладачем кафедри – не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.


Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

· активної та систематичної роботи студентів під час самостійної позааудиторної роботи і на практичних заняттях – 80 балів.

· виконання семестрової класної контрольної роботи – 10 балів.

· виконання індивідуального завдання – 10 балів.

 

Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється шляхом перевірки виконаних письмових завдань. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· рівень засвоєння певного мовного (фонетичного, граматичного, лексичного) матеріалу;

· обсяг виконання тренувальних мовних ситуацій;

· правильність виконання контрольних мовних ситуацій.

Поточна робота студента на практичному занятті оцінюється в 4 бали. Об’єктом контролю роботи студента на практичному занятті є його активність при виконанні різного роду завдань.

Програмою першого курсу у ІІ семестрі передбачено виконання індивідуального завдання – написання анотації тексту загальноекономічного характеру.

Завдання класної контрольної роботи №2 передбачають виконання завдань з лексико-граматичного тестування і завдань з інформативного читання текстів загальноекономічного спрямування. Класна контрольна робота виконується на практичному занятті під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.

 

Зразок класної контрольної роботи № 2

Варіант І

Завдання 1. Складіть історію із наступних висловлювань, але ви, як оповідач, полюбляєте офіційні і лаконічні вислови, таким чином дещо міняєте в своїх висловлюваннях (завдання оцінюється в 4 бали):

to furnish, law, ability, debt, income, transactions, properties, institutions, debtor, compel

 

1. Investors feel the company is entering into too many risky business deals.

2. Putting a person who owes money into jail means that he can’t earn money to pay his debts.

3. Japanese large important organizations are steadily increasing their presence in Europe.

4. The importer will pay money that he owes to the exporter in his currency.

5. The law will force employers to provide health insurance.

6. Each company is required to provide details of its market position to the Bank of England.

7. Some of the valuable things owned by someone were found in Mason’s house.

8. The new official rule that people must obey will be passed by parliament in the spring.

9. The family pays more than 50% of money that it earns from its job in rent.

10. She has the mental power and skills to explain things clearly and concisely.

 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант перекладу поданих нижче англійських речень (завдання оцінюється в 3 бали):

 

1. Tom is to come here at six o’clock.

a) Том можете прийти сюди о шостій.

b) Том має прийти сюди о шостій.

c) Том приходить сюди о шостій.

d) Можливо, Том прийде сюди о шостій.

 

2. He might be boarding the plane at the moment.

a) Зараз йому уже можна сідати у літак.

b) На той момент він міг вже сісти у літак.

c) Можливо, він сідає зараз у літак.

d) У той момент він, можливо, сідав у літак.

3. They should have stayed in that hotel.

a) Вони повинні зупинитись у тому готелі.

b) Їм слід було зупинитись у тому готелі.

c) Їм слід було зупинитись у цьому готелі.

d) Вони, напевно, зупинились у тому готелі.

4. Could Amanda have bought such an expensive dress?

a) Невже Аманда купила таку дорогу сукню?

b) Аманда змогла б купити таку дорогу сукню?

c) Чи зможе Аманда купити таку дорогу сукню?

d) Аманда, мабуть, купила-таки ту дорогу сукню?

 

5. You needn’t write this report.

a) Вам не слід писати цю доповідь.

b) Вам можна було б і не писати цю доповідь.

c) Вам немає потреби писати цю доповідь.

d) Вам не треба було писати цю доповідь.

 

6. I’m sure this young man will be able to help us.

a) Впевнена, що цей молодий чоловік буде вимушений допомогти нам.

b) Напевно, цей молодий чоловік допоможе нам.

c) Впевнена, що цьому молодому чоловікові дозволять допомогти нам.

d) Впевнена, що цей молодий чоловік зможе допомогти нам.

 

7. She didn’t have to change trains.

a) Їй не довелося робити пересадку.

b) Мабуть, вона не зробила пересадку.

c) Їй не слід було робити пересадку.

d) Їй не можна було робити пересадку.

8. She must have reserved a room beforehand.

a) Їй довелося забронювати номер заздалегідь.

b) Їй слід було забронювати номер заздалегідь.

c) Вона, мабуть, забронювала номер заздалегідь.

d) Вона, повинна, забронювати номер заздалегідь.

9. He shouldn’t have lent them money.

a) Він не повинен був позичати їм гроші.

b) Він міг і не позичати їм гроші.

c) Йому не слід було позичати їм гроші.

d) Напевно, він не позичив їм гроші.

 

10. She had to translate this article without a dictionary.

a) Вона може перекласти цю статтю без словника.

b) Вона буде вимушена перекласти цю статтю без словника.

c) Вона повинна була перекласти цю статтю без словника.

d) Вона мала перекласти цю статтю без словника.

Завдання 3. Доберіть англійський варіант українських словосполучень, поданих у дужках (завдання оцінюється в 3 бали):

1. The students (повинні працювати) hard before the examination session.

a) are to work;

b) are able to work;

c) must have worked;

d) have to work;

e) should have worked.

 

2. (Не може бути, щоб він подорожував) now. I saw him yesterday in his office.

a) He mustn’t travel;

b) He can’t have travelled;

c) He can’t travel;

d) He can’t be travelling;

e) He wasn’t travelling.

 

3. They (слід поїхати) to the sea next summer.

a) must go;

b) are to go;

c) have to go;

d) should have gone;

e) ought to go.

 

4. Customers (можуть платити) cash or by credit card.

a) might have paid;

b) could pay;

c) ought to pay;

d) may pay;

e) are able to pay.

 

5. They (напевно, вже замовили) the flight.

a) might book;

b) have had to book;

c) should have booked;

d) could be booking;

e) must have booked.

 

6. Your sister (не слід було купувати) this car.

a) shouldn’t have bought;

b) mustn’t have bought;

c) oughtn’t to buy;

d) mustn’t buy;

e) didn’t have to buy.

 

7. You (мусиш прочитати) this book by Monday.

a) are to read;

b) are able to read;

c) have to read;

d) must have read;

e) should have read.

8. She (ніколи не доводилося носити) a uniform.

a) didn’t have to wear;

b) has never had to wear;

c) was never allowed to wear;

d) never had to wear;

e) must never wear.

 

9. We (мали зустрітися) near the Central Post Office.

a) were able to meet;

b) ought to meet;

c) must have met;

d) should have met;

e) were to meet.

 

10. Applicants (повинні прислати) their CV before May 1.

a) have to send;

b) should have sent;

c) must have sent;

d) must be sending;

e) are able to send.


Література

1. Миронова Т.Ю. Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова)»: Методичний посібник для студентів І курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 106 c.

2. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

3. Murphy R. English Grammar in Use. Third edition. Cambridge: Combridge University Press, 2004.

4. Macmillan English Dictionary For Advanced Learners // Second edition. Macmillan Publishers Limited, 2007.

5. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

6. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

7. Swan M. Practical English Usage / Michael Swan .– Oxford: Oxford University Press, 1980. − 480 p.

8. Swan M. and Walter C. How English Works: a grammar practice book.

9. Michael Swan and Catherine Walter. – Oxford: Oxford University Press, 1997.

10. Thomson A.J. and Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.J. Thomson and A.V. Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2009.

11. English Dictionary / English-Ukrainian, Ukrainian – English // Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. – 1549 с.2. English.

12. www.bbc.co.uk

13. www.better-english.com

14. www.bogglesworldesl.com


Навчально-методичне видання

Автори-укладачі

 

Миронова Тетяна Юріївна

Волобуєва Поліна Сергіївна

Яремчук Людмила Іванівна

ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА

Частина ІІ

Навчально-методичний посібник

 

 

М-64 В-68 Я-72 Іноземна (англійська) мова. Частина ІІ.: навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2015. – 67 с.

 

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, зразок класної контрольної роботи № 2 та список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

ББК 81.2 Англ

 

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. ___ Обл.-вид. арк __ Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083


[1][1] Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 

[2] Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge Universiry Press, 2001.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.033 с.)