ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Розкрийте поняття літературної мови й літературної норми. Які норми мовлення ви знаєте?Е.Г. ПЕНЬКОВА, О.В. ДЯЧЕНКО

 

 

Контрольні завдання

До курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Курс

 

 

Затверджено редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № 2 від 06.12.12

 

Харків

НТУ «ХПІ»

 

 


Контрольні завдання до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів першого курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. Пенькова Е. Г., Дяченко О. В. – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. – 56 с.

 

 

Укладачі: Е. Г. Пенькова

О. В. Дяченко

 

Рецензент С. М. Чернявська

Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ»

ПЕРЕДМОВА

Пропоновані контрольні завдання з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» призначені для студентів першого курсу заочної форми навчання технічних факультетів. Метою курсу є вдосконалення й поглиблення знань з граматики, синтаксису, стилістики ділового стилю української мови, формування вмінь та навичок укладання різних видів документів.

Контрольна робота та завдання до заліку з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» мають на меті перевірку тих теоретичних знань та практичних навичок, які студенти мали отримати в результаті самостійного вивчення програми запропонованого курсу.

У нашому університеті студенти вивчають курс «Українська мова за професійним спрямуванням» протягом трьох семестрів. На першому курсі студенти вивчають діловий стиль мови; на другому курсі – науковий стиль, термінологію за фаховим спрямуванням; на третьому курсі – науковий стиль – переклад, перекладання за фахом.

Студентам першого курсу корисно буде дізнатись про таке:

- особливості офіційно-ділового стилю мови;

- мовні засоби і форми ви кладу інформації в обох різновидах мови (писемному і розмовно-офіційному);

- загальні вимоги Держстандарту України до укладання та оформлення документів;

- стандартизація ділового тексту;

- терміни та їх значення в діловому тексті;

- культура усного й письмового ділового спілкування;

- культура усного й письмового ділового спілкування;

- граматична, лексична, стилістична й синтаксична правильність ділового спілкування;

- суспільна, професійна та юридична відповідальність керівника за оформлення документації.

У зв’язку з цим студент має пам’ятати:

1. Знання мови й мовна грамотність є обов’язковими для досягнення високих результатів у службовій кар’єрі.

2. Вміння розрізняти структури однієї мови та іншої в умовах функціонування на одній території двох і більше мов підкреслює грамотність молодого фахівця, його загальну культуру й повагу до рідної мови.

3. Звичка й навички користування довідковою науковою літературою допоможе студентові не тільки під час написання дипломної роботи, а й у подальшому житті.

4. Розв’язувати різноманітні проблеми в офіційно-діловій сфері спілкування буде значно легше й швидше, якщо людина вміє нешаблонно, самостійно мислити й творчо підходити до будь-яких проблем і питань, як у професійній сфері, так і в житті.

 

Вимоги до контрольної роботи

Після самостійного ознайомлення з теоретичним і практичним матеріалом програми студенти мають виконати контрольну роботу.

Контрольні завдання розроблено в десяти варіантах (0-9). Варіант контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента (наприклад, залікова книжка № 03245 – варіант 5). Також є варіант для тих, хто не вивчав українську мову.

Після варіантів контрольних завдань наводяться зразки документів.

 

ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ (ІСПИТУ)

Опанувавши теоретичний матеріал курсу й успішно виконавши контрольну роботу, студенти складають залік або іспит, до якого входять:

1. граматичне та синтаксичне завдання (вставити пропущені літери й розділові знаки у запропонованому викладачем тексті);

2. стилістичне завдання (перекласти чи відредагувати словосполучення або речення офіційно-ділового стилю)

3. укласти два документи, які запропонує викладач.

 

Студенти заочної форми навчання опановують курс «Українська мова за професійним спрямуванням» самостійно. Для роботи над цим курсом та успішного написання контрольної роботи рекомендуємо використати таку літературу:

1. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. – Київ: Наукова думка, 2002. – 246 с.

2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Стакер, – 1997. – 256 с.

3. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови. – Київ: ТОД ЛТД, 1998. – 176 с.

4. Горбул О.Д. Ділова українська мова: Навч. посібник – Київ: Т-во «Знання», 2002. – 226 с.

5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник. – Київ, А.С.К., 2002. – 398 с.

6. Диденко А.Н. Сучасне діловодство. – Київ, Либідь, 2000. – 384 с.

7. Дубічинський В.В. Українська мова. Сучасний довідник. – Харків, 2011.

8. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с.

9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Багак М.П. Складання ділових паперів. – Практикум. – Київ: Либідь, 2002. – 240 с.

10. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – Київ: Довіра, 2003. – 623 с.

11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – Київ: Літера ЛТД, 2001. – 480 с.

12. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення. – Київ: Літера, 2002. – 144 с.

 

 

ВАРІАНТ 0

Завдання 1. Розкрийте поняття літературної мови й літературної норми. Які норми мовлення ви знаєте?

Завдання 2. Опишіть складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни.

Завдання 3. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

С…стема, спец…аліст, кор….фей, х…зяйновитий, д…шевший, досві…, бл…з…кий, ч…рговий, намал…ова…ий, прочита…ий, відредагова…ий, ро…слід…ва…ий, підписавш… (дієприслівник), поверне…я, ро…повідати, невблага…ий, керівник… (род.в.), керівник… (дав.в.), вос…мигра…ий.

Завдання 4. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені розділові знаки й букви. Розкрийте дужки.

1. Перенесе…ий на ре…страційну картку заг…ловок до тексту визначає рубрику картотеки куди було вміщ…но діловий папір.

2. Особова справа є д…кументом тривалого зб…ріга…я її потрібно вкласти у тверду обклад…нку та обгорнути.

3. У різних видах ділових паперів склад д…кументів (не)однаковий він залежит…від змісту документ… його призначе…я і способ… обробки.

4. Усі д…кументи крім службових листів візуют…ся на першому пр….мірнику (ор…гіналі) листи візуют…ся на копіях які залишают…ся у справах установи що ві…правила лист.

Завдання 5 . Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Довести для відома, дякуючи підтримці, проректор по науковій роботі, прожиточний мінімум, відстаючі студенти, займатися своєю справою, курси по вивченню іноземної мови, малоімущі громадяни, підняти питання, підготовити заключення.

Завдання 6. Відредагуйте речення. Запишіть правильно.

1. Не дивлячись на конкурентів, фірма заключила вигідний договір із закордонними партнерами.

2. Абсолютна більшість цих розпоряджень виконана.

3. Прошу Вас, Іване Степанович, більш ретельніше вивчити ці питання.

4. Звіт про роботу необхідно подати по стану на перше січня.

5. Члени трудового колективу приймають участь у вирішенні найважливіших питань.

Завдання 7. Поясніть значення слів, поданих парами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Замісник – заступник, корисливий – корисний, вигляд – вид, коливання – вагання.

Завдання 8 . Назвіть вимоги до тексту документа.

Завдання 9 . Виправте помилки в адресуванні заяв.

1. Директору Інституту української мови НАН України

від аспіранта

Мотиль Галини Павлівни

2. Голові профспілки підприємства «Електроприлад» тов. Пузанову

Механіка цеху готової продукції

Приходька Галини

3. Директорові заводу «ФЕД»

Самойлову К.К.

Чорної С.В., проживаючої

пр. Правди, 6, кв. 3.

Напишіть лист-повідомлення про відкриття музею історії вашого підприємства.

 

ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

Завдання 2. Особливості відмінювання іменників загальних і власних назв І і ІІІ відміни.

Наведіть конкретні приклади.

Завдання 11

1. Виконайте такі завдання:

- назвіть реквізити службового листа;

- дайте визначення гарантійного листа;

- назвіть особливості оформлення гарантійного листа;

- наведіть приклади норм спілкування з партнерами, яких потрібно дотримуватись у гарантійних листах.

ВАРІАНТ 2

ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Дайте відповіді на такі питання:

- Яке значення мають документи?

- Як вони реалізуються в управлінській діяльності?

Завдання 2. Ступені порівняння прикметників. Характерні помилки, що зустрічаються в цих конструкціях.

ВАРІАНТ 4

З – зі – із.

Завдання 3.Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви, де потрібно. Підкресліть їх.

Нагородже…ий, сказа...ий, свяще…ий, одес…кий, б…знес, листопад… (род. в. у значенні місяця), факультет… (род. в.), університет… (род. в.), ві…значати, дит…ясла, війс…комат, д…ректор… (дав. в.), тон…а,

сімдесятиріч…я, студен…с…кий, бе…системний, …хвалити, доро…чий, коеф…ц…єнт, іспан…с…кий.

Завдання 11.

- Дайте визначення службового листа.

- Назвіть види службових листів.

- Дайте визначення ініціативного листа.

- Наведіть приклади типових мовних зворотів для використання в ініціативних листах.

- Напишіть лист, в якому висловлюється прохання про сприяння у вирішенні спонсорської доброчинної пожертви.

ВАРІАНТ 5

Завдання 9.

1) Знайдіть правильний варіант реквізиту «підпис».

2) Які документи засвідчуються печаткою?

3) Хто має право підписувати документ у разі відсутності особи, підпис якої зазначено в документі?

4) Як це правильно, з юридичної точки зору, оформити?

5) Наведіть приклади.

1. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) Хорошенко В.Г.

2. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) В.Г. Хорошенко

3. Директор

заводу «Хартрон» (підпис) В.Г. Хорошенко

4. Директор

заводу «Хартрон» В.Г. Хорошенко (підпис)

 

 

5. Директор заводу «Хартрон»

(підпис) Хорошенко В.Г.

 

 

Завдання 10. Прочитайте протокол; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості. Оформіть протокол як належить за стандартами і вкажіть реквізити протоколу.

Протокол

загальних зборів співробітників

Харківського трамвайного депо № 1

1.7.12 № 2

Голова: Маковець Ф.А.

Повістка денна:

Про підготовку рухомого складу до зимового періоду.

Слухали: Доповідь начальника трамвайного депо № 1 Пономаренка Миколи.

Виступили: Головний інженер трамвайного депо № 1 Савченко Василь Миколайович.

Ухвалили: Підготувати заявку на необхідні деталі, скласти фінансовий розрахунок необхідних матеріалів для ремонту рухомого складу й підготовки його до зими.

 

Секретар К.Р. Глущенко підпис

Завдання 11. Дайте відповіді на такі питання і виконайте завдання:

- Яке значення має початкова фраза у службовому листі?

- Запишіть початкові фрази, якими варто скористатися:

а) у листах-запитах;

б) у листах-подяках;

в) у листах-відповідях.

- Дайте визначення листа-прохання.

- Наведіть приклади типових мовних зворотів, що вживаються в листі-проханні.

- Напишіть лист, в якому просите своїх партнерів надати докладну інформацію про можливості співробітництва.

ВАРІАНТ 6

ВАРІАНТ 7

Завдання 9.

1) Виправте помилки в оформленні реквізиту «підпис».

2) Запишіть правильно.

3) Поясніть, хто має право підписувати документ, якщо відсутня перша особа, прізвище якої вказано в документі.

4) Наведіть приклад, як це зробити на вже надрукованому документі.

 

1. Начальник відділу кадрів заводу

«Промдеталь» м. Києва Руденко О.Д. (підпис)

 

2. Проректор

З наукової роботи, проф.. (підпис) Грінченко С.М.

3. Директор фірми «Світанок» Директор фірми «Взуття»

Л.Г. Писарчук (підпис) М.П.Захарчук (підпис)

Завдання 11.

- Назвіть листи, які належать до категорії психологічно складних.

- Запишіть типові мовні звороти, які допоможуть пом’якшити тон такого листа.

- Що таке лист-претензія?

- В яких випадках пишуться листи-претензії?

- Яких правил слід дотримуватись під час написання листів-претензій?

- Напишіть лист, в якому висловлюється незадоволення з приводу порушення умов контракту.

 

ВАРІАНТ 8

Завдання 1.У чому полягають актуальні питання культури усного й писемного ділового спілкування?

Завдання 2.Вживання дієприкметникових зворотів у текстах офіційно-ділового стилю.

Завдання 11

- Назвіть прощальні фрази, які найчастіше вживаються в листах. Запишіть їх.

- В якому випадку наприкінці листа пишеться постскриптум? Як правильно його оформити?

- Що таке рекомендаційний лист?

- В яких випадках пишуть цей документ?

- Поясніть відмінність між характеристикою і службовим рекомендаційним листом?

- Напишіть рекомендаційний лист на особу, що бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

 

ВАРІАНТ 9

Завдання 1.За яким державним стандартом оформляються документи управлінської діяльності? Що таке «реквізит»? Які реквізити ви знаєте?

Завдання 2.Особливості речень з однорідними членами в текстах ділових документів.

Завдання 3.Перепишіть подані слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Пан…с…кий, запорі…ький, здаєт…ся, нездола…ий, ак…ред….тація, ас…оціація, ро…сипати, алюміні…вий, б…рократ...зм, арха…зм, кар…єр…ст., пис…мен…ик… (род.в.), нижч…назва…ий, вза…мозб…гаче…я, пс…хологія, пів…аркуша, пів…ягідника, кра….вид, рукопис… (род.в.), проректор… (род.в.), проректор… (дав.в.).

Завдання 9.

1) Виправте помилки в оформленні реквізиту «підпис».

2) Запишіть правильно.

3) Дайте пояснення, хто має право підписувати документ, якщо відсутній керівник, чиє прізвище надруковано на бланку документа.

4) Наведіть приклад такого документа, в якому покажіть, як оформити «підпис», якщо керівник відсутній, а документ уже надрукований.

 

1. Ректор Ректор

ХДУ ім. Каразіна ХЮА ім. Я. Мудрого

(підпис) проф. О.П. Лазуренко (підпис) Молчанов Х.К.

2. Директор фабрики «Дитячі іграшки» (підпис) О.Р. Курінна

3. Проректор з наукової роботи (підпис) Марченко С.О.

НТУ «ХПІ» проф.

 

ВАРІАНТ

Задание 1. Переведите текст на русский язык.

Писемне регулювання ділових стосунків у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадських потреб людей у побутових ситуаціях здійснюється за допомогою ділових паперів, документів.

Документ можна визначити як матеріальний об’єкт, що містить зафіксовану інформацію, оформлену в усталеному порядку, і має відповідну юридичну силу для виконання конкретної, йому призначеної функції.

Документи широко використовуються в повсякденній діяльності як джерела та носії інформації, сприяють удосконаленню стосунків, поліпшенню роботи, функціонуванню закладів, підприємств чи організацій та одночасно є підставою для прийняття рішень, узагальнення, довідково-пошукової роботи.

Оскільки документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів, що мають життєво важливі наслідки, кожний із них несе велике правове (юридичне) навантаження.

Кожний документ укладається згідно з узаконеними нормами та правилами, які є стабільними для конкретного виду.

Дотримання певних вимог під час укладання документа дає змогу оперативно отримати й обробити потрібну інформацію, вчасно вжити доцільних заходів, зробити процес управління стабільним, передбачуваним і результативним.

 

Задание 2. Прочитайте текст. Напишите к нему аннотацию, т. е. в двух-трех предложениях сформулируйте основную мысль данного текста на русском языке.

Службовий лист – це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їх структурних підрозділів. Загальноустановлений принцип побудови змісту службового листа: вступ, докази, висновки й закінчення. Використання всіх цих компонентів зумовлюється характером листа й конкретними обставинами справи.

Текст службового листа має бути простим і розкривати бажано тільки одне питання.

Головна мета листа – поінформувати, пояснити, упевнити, довести і спонукати до потрібної дії адресата (одержувача). Службовий лист має бути чітким, лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважало сприйманню основної інформації.

Добирати потрібні слова і тон слід залежно від мети листування, ступеня знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації.

Оскільки листування включає вербальні контакти спілкування, доцільно до тексту листів уводити деякі словосполучення і звороти, які засвідчують ставлення до партнера. Із тексту службового листа має вимальовуватися образ автора – надійного партнера, постійного клієнта, чесного конкурента та ін.

Кореспонденція – це візитка та обличчя установи, фірми, компанії.

 

Задание 3. Переведите словосочетания на русский язык.

Узятися за виконання обов’язків, належить виплатити, заздалегідь висловити подяку, тимчасово усунути, згідно з інструкцією, протягом тижня, укласти угоду, вилучити з обігу, випробний термін, одержати спадщину, матеріально відповідальна особа, безготівковий розрахунок, завдати шкоди, попередня домовленість, розрахуватися готівкою.

 

Задание 4. Переведите данные слова на украинский язык и составьте с ними словосочетания.

Переписка, личность, затраты, долг, должность, руководитель, письмо, экземпляр, заведующий, объявление, сообщить, наличие, приглашение, доход, жалоба, уведомление, брак, совещание.

 

Задание 5. Составьте следующие документы на украинском языке: автобиографию, заявление на получение путевки, расписку о получении денег или материальных ценностей.

 

Задание 6. Прочитайте предложенный документ. Объясните, как Вы поняли права и обязанности согласно договору.

 

ДОГОВІР

купівлі-продажу

 

Україна, місто Харків, десяте липня дві тисячі дванадцятого року

Ми, Дегтярьов Анатолій Опанасович, Дегтярьова Лідія Борисівна, Дегтярьов Андрій Анатолійович, що мешкаємо в м. Харкові, вул. Плеханівська, буд.42 "А", кв.148, далі "Продавці", та Балахнін Валерій Іванович, що мешкає в м. Харкові, вул. Ковтуна, буд.27, кв.70, далі "Покупець", уклали цей договір такого змісту:

1. Гр.гр. Дегтярьов Анатолій Опанасович, Дегтярьова Лідія Борисівна, Дегтярьов Андрій Анатолійович, продали, а гр. Балахнін Валерій Іванович купив квартиру №148 (сто сорок вісім), шо знаходиться в місті Харкові, вул. Плеханівська, будинок 42 "А” (сорок два "А") та складається з двох житлових кімнат, житлова площа квартири 27,0 кв.м., загальна площа 44,8 кв.м., корисна площа 44,1 кв.м.

2. Квартира №148 належить Продавцям в рівних частках на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Універсальною Українсько- Сибірською біржею м. Харкова 20 жовтня 1994 року за №4-10/20, а також зареєстрованого у Харківському міському бюро технічної інвентаризації 25 жовтня 1994 року за реєстровим №П-3-6736.

3. Згідно з довідкою-харакгеристикою, виданою державним комунальним підприємством Харківського міського бюро технічної інвентаризації за №1701771 від 9 липня 2003 року, індексована вартість квартири №148 складає 12,365 (дванадцять тисяч триста шістдесят п’ять) гривень.

4. Продаж здійснено за 29,700 (двадцять дев'ять тисяч сімсот) гривень. Ця вся сума сплачена нам, Дегтярьову Анатолію Опанасовичу, Дегтярьо-вій Лідії Борисівні, Дегтярьову Андрію Анатолійовичу в рівних частках кожному, гр. Балахніну Валерію Івановичу до підписання договору.

5. Продавці стверджують, що квартира №148 до цього часу нікому не продана, не подарована, під забороною (арештом) не знаходиться, спору по ній немає, треті особи прав на це майно не мають.

6. Витрати, пов’язані з посвідченням цього договору, сплачують сторони в рівних частках.

7. Цей договір укладено й посвідчено в двох примірниках, що мають силу оригіналу, один з яких зберігається у справах державного нотаріуса П'ятої державної нотаріальної контори міста Харкова Бєсєди Тетяни Дмитрівни, а інший видається Покупцю.

8. Покупцю роз'яснено п. 13 Правил користування приміщеннями житло-вих будинків та прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року за №572.

9. Продавці зобов'язані виписатися та звільнити квартиру №148 до 01 серпня 2003 року.

10. Юридичні адреси сторін.

Продавці:

Дегтярьов Анатолій Опанасович, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 42 "А", кв. 148, паспорт: МК № 342576, виданий 1 черв-ня 2000 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області;

Дегтярьова Лідія Борисівна, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеха-нівська, буд. 42 "А”, кв. 148, паспорт: МК № 342577, виданий 1 червня 2000 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області;

Дегтярьов Андрій Анатолійович, домашня адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 42 "А", кв. 148, паспорт: МК № 291470, виданий 21 січ-ня 2002 року Червонозаводським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області.

Покупець:

Балахнін Валерій Іванович, домашня адреса: м. Харків, вул. Ков-туна, буд. 27, кв. 70, паспорт: МН 239876, виданий 15 квітня 1999 року Ко-мінтернівським РВ МУ УМВСУ в Харківській області.

 

11. Підписи сторін.

Продавці: Покупець:

1. підпис А.О. Дегтярьовпідпис В.І. Балахнін

2. підпис Л.Б. Дегтярьова

3. підпис А.А. Дегтярьов

 

10 липня 2012 року цей договір посвідчений мною, Бєсєдою Тетяною Дмитрівною, державним нотаріусом П’ятої державної нотаріальної конто-ри міста Харкова.

Договір підписаний сторонами в моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр.гр. Деггярьову Анатолію Опанасовичу, Деггярьовій Лідії Борисівні, Деггярьову Андрію Анатолійовичу квартири №148, розташованої в м. Харкові, вул. Плеханівська, буд.42"А", перевірено. Цей договір підлягає реєстрації у державному комунальному підприємстві Харківського міського бюро технічної інвентаризації.

Зареєстровано в реєстрі за № 2-2393.

Стягнуто плати – за домовл. згідно зі ст.31 Закону «Про нотаріат»

 

Державний нотаріус (підпис)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду інженера відділу №5.

До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома про вищу освіту;

3) автобіографію.

 

24 липня 2012 р. (підпис О.І. Солов’яненко)

 

 

Заява

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на період з 24 березня по 10 квітня 2012 р. у зв’язку із сімейними обставинами.

 

20 березня 2012 р. (підпис В.І. Тимошенко)

 

 

Заява

Прошу звільнити мене за власним бажанням з 25.07.2012 р. у зв’язку з переходом на іншу роботу.

 

14 липня 2012 р. (підпис Ф.В. Мальцева)

Резюме

Лариса Анатоліївна Іванова

Тел.: 702-67-67

 

Мета: Отримання стажування, що надасть можливість реалізувати досвід роботи в галузі проведення маркетингових досліджень, розробки стратегії просування товару, планування, проведення та аналізу рекламних заходів.

 

Досвід роботи:

Старший менеджер «Аріс ЛТД» (профіль діяльності – продаж обладнання і матеріалів, березень 2005 – до теперішнього часу).

· Проведення маркетингових досліджень.

· Підготовлення звітів та рекомендацій для керівництва.

· Робота з корпоративними клієнтами: пошук, підтримання контактів, складання графіків постачань.

· Проведення презентацій, семінарів; підготовлення тематичних статей.

 

Менеджер ПФ ФЛ1-1 (профіль діяльності – постачання обладнання для сільгосппереробних підприємств, вересень 2000 – лютий 2005).

· Проведено маркетингові дослідження та рекламні кампанії, що призвели до стабілізації продажу і підвищили обсяг збуту на 25%.

· Створено схеми роботи з постачальниками і клієнтами (бартерні, лізінгові), які надали можливість залучити нових клієнтів.

· Організовано новий напрямок роботи підприємства.

· У межах програми Обладміністрації проведено 5 тематичних семінарів.

 

Інженер відділу Інституту проблем кріобіології та кріомедицини (травень 1996 – серпень 2008).

· Проведено тематичні літературні та патентні пошуки за тематикою відділу.

· Проведено дослідження з поданням звітів й рекомендацій щодо впровадження.

 

Освіта:1991-1996 рр. Харківський державний університет, кваліфікація – хімік, викладач хімії.

1998-1999 рр. Інститут підготовки кадрів управління, кваліфікація – менеджер малого бізнесу.

 

Комп’ютерна грамотність:Кваліфікований користувач. Програмні продукти – DOC, Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). АБ Офіс 2000, 1С Підприємство 7.7.

Додаткові відомості:Комунікабельна, доброзичлива до клієнтів та співробітників, легко навчаюсь. Маю досвід роботи у команді.

 

 

Автобіографія

Я, Миколайчик Артем Васильович, народився 15 січня 1969 р. в родині службовців у місті Києві.

З вересня 1976 р. до липня 1986 р. навчався в Київській середній загальноосвітній школі № 472, де й одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 1986 р. вступив до Житомирського будівельного технікуму, який закінчив у липні 1991 р., одержавши диплом техніка – технолога промислового будівництва.

З вересня 1991 р. до серпня 1993 р. працював техніком на підприємстві «Київміськбуд – 2».

У вересні 1993 р. вступив на юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство», який закінчив у червні 1998 р., одержавши диплом юриста – правознавця.

З липня 1998 р. і донині працюю юрисконсультом у Київському виробничому об’єднанні «Граніт».

Дружина – Миколайчик (Марченко) Галина Степанівна, 1975 року народження, працює вчителем початкових класів у Київській середній загальноосвітній школі № 21.

Донька – Миколайчик Олена Артемівна, 1997 року народження, учениця восьмого класу Київської середньої загальноосвітньої школи № 21.

Паспортні дані: серія СУ, № 312174, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 серпня 1985 р.

Прописаний і мешкаю за адресою: вул.. Семипалатинська, 17, кв. 324, м. Київ, 01754.

 

12 серпня, 2012 р. (підпис А.В. Миколайчика)

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Петренка Миколи Івановича,

техніка-технолога

хлібокомбінату № 2

м. Харкова, 1970 року

народження, освіта вища

 

Микола Іванович Петренко працює на хлібокомбінаті № 2 м. Харкова з 1995 року. За час роботи на комбінаті закінчив заочне відділення Українського державного університету харчових технологій і з 2005 року працював змінним технологом, а з 2009 року працює головним техніком-технологом цеху № 2.

Петренко М.І. сумлінно ставиться до своїх обов’язків, постійно підвищує професійний рівень. Зарекомендував себе як здібний організатор.

Микола Іванович вимогливий до себе, має повагу серед співробітників і керівництва комбінату.

Миколу Івановича Петренка можна рекомендувати на посаду головного технолога комбінату.

Характеристика видана для подання за вимогою.

Директор хлібокомбінату

№ 2 м. Харкова (підпис) А.А. Головач

 

Начальник цеху № 2 (підпис) К.С. Стеценко

 

 

Доповідна записка

Про недотримання правил техніки безпеки

 

Згідно з Вашим наказом № 15 від 16 вересня 2012 року було створено комісію для перевірки дотримання правил техніки безпеки на будівельних майданчиках. До складу комісії увійшли головний інженер управління Ігнатенко С.Ф., головний інженер з техніки безпеки Турчинов В.Г. і інженер Петренко Л.Є.

Комісія перевірила дотримання правил техніки безпеки на всіх будівельних майданчиках Будівельно-монтажного управління № 1 і виявила такі порушення правил техніки безпеки:

- систематично не проводяться заняття з техніки безпеки практично на всіх будівельних майданчиках;

- не загороджено місце виконання будівельних робіт на майданчику № 2 (вул. Романенка, 14);

- не захищені місця зварювальних робіт на майданчику № 6 (вул. Римарська, 1).

Комісія вважає:

1. Необхідно вжити термінових заходів щодо контролю за технікою безпеки на всіх будівельних майданчиках;

2. Оголосити догану інженерам з техніки безпеки на будівельних майданчиках № 2 і № 6 Васильченкові І.І. та Потебенькові О.С.

 

 

Головний інженер

Будівельно-монтажного

управління № 1

м. Харкова (підпис) С.Ф. Ігнатенко

 

Деканові юридичного

факультету

Юридичної академії

ім. Ярослава Мудрого

проф. Назарову В.Г.

студента гр. П-12

Сидоренка Віктора Івановича

 

Пояснювальна записка

З 15.04.2012 по 22.04.2012 я не відвідував заняття в університеті, оскільки брав участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Молодь і право», яка проходила з 16.04.2012 по 20.04.2012 у м. Києві. Виїхати 20.04.2012 я не зміг через те, що у зв’язку зі зливою було змінено рух поїздів.

 

24.04.2012 (підпис В.І. Сидоренка)

 

 

Начальникові

КП «Харківські теплові мережі»

Дзержинського району

Гордієнку П.В.

 

Звіт

про роботу 13 дільниці

КП «Харківські теплові мережі»

Дзержинського району

м. Харкова

за ІІ квартал 2012 року

 

Згідно з наказом начальника КП «Харківські теплові мережі» Дзержинського району м. Харкова про перевірку водопостачального обладнання № 584 від 1 червня 2012 року було виконано повний обсяг робіт з перевірки та підготовленості водопостачальної системи до початку опалювального сезону осінньо-зимового періоду 2012 року.

Роботи проводилися за графіком, узгодженим з головним інженером Орловим Анатолієм Веніаміновичем.

Під час виконання робіт було замінено 3 тисячі метрів труб опалювальної системи дільниці.

Водопостачальна система дільниці повністю готова до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.

 

29 вересня 2012 р.

 

Майстер 13-ої дільниці (підпис) О.О. Нечипорук

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРАНТА»

 

ПРОТОКОЛ № 14

18.09.2012 Київ

 

Засідання Ради директорів

Голова – Клименко Д.Н.

Секретар – Волошенко С.Г.

Присутні: Громов А.В., Зайчик В.П., Нурмухамедова С.Н.

 

Порядок денний:

1. Організація та відкриття філії Товариства «Оранта» у м. Львові (Доповідач – генеральний директор Громова А.В.);

2. ...

 

1. СЛУХАЛИ:

Громову А.В., яка доповіла про організацію та відкриття філії Товариства «Оранта» у місті Львові (текст доповіді додається).

ВИСТУПИЛИ:

Коновалов В.П. – Справді, необхідність відкриття філії нашого товариства у Львові постала вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає відповідної документації. Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.

Нурмухамедова С.Н. – Необхідно доопрацювати бізнес-план Товариства, враховуючи зміни в штатному розкладі, появу нових партнерів, а також зауваження, висловлені п. Громовою А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Підготувати необхідні документи для організації та вдкриття філії Товариства «Оранта» в м. Львові до 29.09.2012 р. (відповідальний – Зайчик С.К.).

1.2. Доопрацювати бізнес-план філії Товариства з урахуванням доповнень Нурмухамедової С.Н. і Громової А.В. до 29.09.2012 р. (відповідальний – Коновалов В.П.).

2. СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформлюють так само, як і пункт 1).

Додаток: текст доповіді на 7 арк. в 1 прим.

 

Голова (підпис) Д.Н. Клименко

 

Секретар (підпис) С.Г. Волошенко

Розпорядчі документи

 

СТАРОМІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

м. ВІННИЦІ

вул. Глібова, 17, м. Вінниця, 87020; тел. 47-31-25, 47-12-08

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

16 липня 2012 р. м. Вінниця № 01-01/316

 

Про надання в орендне

користування нежитлових

приміщень

Керуючись Законами України «Про власність», Положенням про порядок та умови використання нежилих приміщень і будівель у місті Вінниці, а також ураховуючи рекомендації комісії з надання в оренду нежилих приміщень,

 

ДОЗВОЛЯЮ:

1. Надати в орендне користування нежитлове приміщення:

Спільному україно-німецькому підприємству «Троянда» напівпідвальне приміщення площею 976 кв. м. у будинку № 24 на вулиці Подільській, у м. Вінниці.

2. Орендаторові виконати вимоги пожежної частини та санепідемстанції району, а також відремонтувати приміщення за власний рахунок.

3. У разі не використання приміщення за призначенням або не освоєння його протягом півроку позбавити орендаря права на оренду приміщення.

4. Фонду комунального майна району видати ордер на зазначене приміщення після укладення договору про співпрацю.

 

Голова держадміністрації

Староміського району

м. Вінниці (підпис) В.С. Буряк

 

 

ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД

«ТОЧПРИЛАД»

вул. Сагайдачного, 45,

м. Луцьк, 23044,

тел.: 23-56-98; 23-56-88;

телефакс: 23-56-78

 

НАКАЗ

 

02.01.2012 р. № 24/134 м. Луцьк

 

Про перехід діловодства заводу на українську мову

 

Згідно зі ст. 10 Конституції України, Законом України «Про мови» справочинство на підприємстві буде переходити на українську мову. У зв’язку з цим

 

НАКАЗУЮ

1. Усю систему документації на заводі з 02.01.2012 р. вести державною мовою.

2. Заступникові директора Котову Ю. М., завідувачеві канцелярії Мостовій А. І., начальникові відділу стандартизації Коваленку Є. Д. організувати проведення занять із документознавства українською мовою з працівниками, що зайняті підготовкою та оформленням документів, а також із управлінським персоналом у термін дії до 01.03.2012 р.

3. Заступникові директора Котову Ю. М., завідувачеві канцелярією Мостовій

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.079 с.)