ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.Державна казна, виробничі стосунки, відношення до роботи, у важкому становищі, в знак згоди, згідно розпорядження, відповідно з постановою, приймати участь, вичеркнути з списків, прийняти міри.

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. На фабриці розроблені заходи по затопленню житлових і адміністративних будівель під час зливових дощів.

2. Сьогодні відбудеться засідання колегії по обміну передового досвіду по травматизму і промисловій санітарії.

3. Стиль управління являється суттєвим фактором виховання членів колективу, розвитку їхньої ініціативи й їхньої самостійності.

4. В роботі керівників виділяють слідуючі основні стилі – авторитарний (чи директорський) і демократичний (чи колегіальний).

5. На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.

Завдання 7. Поясніть семантичні відмінності між словами. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Галузь – сфера – ділянка – царина – область;

Дилема – проблема – завдання.

Завдання 8. Хто і як повинен підписувати документ? Де поставити печатку? На яких документах ставиться печатка? Наведіть приклади різних варіантів реквізиту «підпис».

Завдання 9.Прочитайте уважно документ. Знайдіть у ньому юридичні неточності. Запишіть, як би ви сформулювали першу та другу частину цього документа. Допишіть документ, дотримуючись правил оформлення.

Трудова угода

м. Київ 29 червня 2012 р.

Акціонерне товариство «Електроприлад» в особі директора Бойка М.Д., що діє на підставі Статуту, затвердженого 5 липня 2005 року, назване далі «Замовник», з одного боку, і товариство з обмеженою відповідальністю фабрика «Меблі» в особі директора Павленка В.П., що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердженого 23 березня 2009 року, назване далі «Виконавець», уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується виготовити 15 столів і 15 стільців для комп’ютерів.

1.2. Розмір, форму й фарбування меблів визначає Замовник.

1.3. Виконавець зобов’язується виконати замовлення вчасно і якісно.

1.4. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Замовник оплачує за меблі ціну, визначену в прейскуранті Виконавця.

2.2. Оплата здійснюється протягом трьох банківських днів від дня виконання замовлення.

3. Відповідальність сторін

Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

Завдання 10. Відредагуйте текст довідки, виправте помилки в оформленні цього документа. Якщо необхідно, додайте відповідні відомості. Запишіть документ правильно.

Цех № 3 заводу

ім. Малишева

Довідка № 85

від 16 липня 2012 р.

Видана Петренко Василю Вікторовичу у тому, що він дійсно працює у цеху 313 заводу ім. Малишева слюсарем ІІІ розряду. Його заробітна плата в середньому складає 2500 гривень на місяць.

Довідка видана для пред’явлення у дитячий садок № 3 м. Харкова.

Начальник цеху № 3 Гаврилов підпис

- Дайте визначення цього документа.

- Напишіть реквізити довідки в правильній послідовності.

- Укажіть, в якому випадку довідка має юридичну силу.

- Наведіть приклади типових мовних зворотів, що використовуються в довідках.

Завдання 11. 1) Дайте відповіді на такі питання:

- Що таке лист-запит?

- Які відомості вказуються в листах-запитах?

- Які типові мовні звороти вживаються в листах-запитах?

- Які ви знаєте правила оформлення відмітки про наявність додатків в службових листах?

2) Напишіть лист-запит на отримання рекомендацій від ділового партнера.

 

ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Дайте відповіді на такі питання:

- Яке значення мають документи?

- Як вони реалізуються в управлінській діяльності?

Завдання 2. Ступені порівняння прикметників. Характерні помилки, що зустрічаються в цих конструкціях.

Завдання 3. Перепишіть слова, вставляючи, якщо потрібно, пропущені букви. Підкресліть їх.

Об…єдна..я, під…ї…джати, ві…творювати, д…пломат,

зовнішн…оекономічний, можеш…, ап….еляц…я, п…ять тисяч…, міністр… (дав.в.), міністр… (род.в.), протокол… (род.в.), апарат… (прилад, род.в.), ро…писка, об…рунтува…я, передбаче…ий, кв…танція, чес…ний, д…скета, пр….ор…тет.

Завдання 4.Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, розділові знаки. На місці крапок поставте пропущені букви. Розкрийте дужки.

Веде…я ділової кор….еспонденції це справжнє м…стецтво осягнути всі та…мниці якого вдаєт…ся аж ніяк (не) кожному і яке с…огодні на пр….великий жаль майже втрачене. Адже зазвичай ми дба…мо лише про те щоб чітко викласти інформацію і забува…мо що ця кор…еспонденція – не просто частина бізнес… але й наше облич…я. А якраз його за стандартним набором фраз про постача…я г…нераторів чи нагадуван…ями про необхідність заверше…я (будівельно) монтажних робіт і не видно! Хіба ж не прикро буває коли після річного л…стування ви не ма…те жодного уявле…я про свого партнера. Та й він мабуть знає про вас (не) більше.

Звичайно ж тут (не) йдеться про те що у ділових листах ви повинні повідом…ти свої анкетні дані й вим…гати ц…ого ж у відповідь. Йдет…ся про інше із текст… листа повинен вимал…овуватися образ автора надійного партнера чес…ного конкурента постійного клі…нта і т.ін. Кореспонденція повинна бути обли…ям вашим і вашої к…мпанії.

Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Повістка денна, вибачте нас, приймати заходи, особовий приклад, слідуючі члени групи, відповідно з наказом, згідно постанови,

безчисленні предложення, воплощати в життя, приймати до уваги.

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. Члени делегації переглянули виставу у двох діях.

2. Відповідно з наказом ректора на факультеті при кафедрах створені гуртки і проблемні групи.

3. Вивчення здібностей людей в колективі являється однією з найбільш важливіших завдань керівника.

4. При авторитарному стилі управління керівником одноособово вирішуються всі питання, не радячись з колективом чи з самими ближчими помічниками.

5. В обговоренні прийняли участь 5 чоловік.

Завдання 7. Поясніть семантичні відмінності поданих слів. Складіть з ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Зміст – значення – суть – сутність – сенс; приводити – призводити.

Завдання 8. Дайте відповіді на запитання:

1. Хто несе відповідальність за правильність оформлення документа?

2. Хто підписує документ у разі відсутності керівника, чиє прізвище зазначене на документі? Як це оформити правильно?

Завдання 9. Прочитайте документ. Знайдіть помилки в оформленні. Напишіть, документ правильно, додаючи необхідні відомості й реквізити. Дайте відповіді на запитання:

- Що це за документ;

- вимоги до нього;

- реквізити цього документа.

 

Директору заводу «Протон»

Павлову Валерію Петровичу

Галана Сергія Андрійовича

Заява

Прошу прийняти мене на посаду головного інженера.

Підпис 15.07.12

Завдання 10. Допишіть акт, дотримуючись правил оформлення. Додайте необхідні реквізити.

Ми, що нижче підписалися, начальник ДКП «Вишнівськводоканал» Вакарчук Ігор Володимирович, головний бухгалтер Ничипорук Людмила Іванівна, що діють на підставі Статуту, з одного боку, і директор КП СПМК-1 Руденко Микола Федорович, головний бухгалтер Кушнірук Валентина Митрофанівна, що діють на підставі Статуту, з другого боку, склали цей акт про те, що перші передають зі свого балансу, а другі приймають на свій баланс такі матеріальні цінності:…

- Дайте визначення цього документа.

- Укажіть реквізити акта відповідно до правил оформлення.

Завдання 11. Виконайте такі завдання:

- назвіть вимоги до тексту службового листа;

- наведіть приклади типових мовних зворотів, що вживаються в листах-підтвердженнях;

- вкажіть реквізити службового листа-підтвердження;

- напишіть лист, в якому ви дякуєте за пропозицію і підтер-джуєте свою згоду на співпрацю.

ВАРІАНТ 4

Завдання 1. Поняття «діловодство» (справочинство), «документація», «класифікація документів».

Завдання 2. Чергування сполучників і прийменників і – й – та; в – у;

З – зі – із.

Завдання 3.Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви, де потрібно. Підкресліть їх.

Нагородже…ий, сказа...ий, свяще…ий, одес…кий, б…знес, листопад… (род. в. у значенні місяця), факультет… (род. в.), університет… (род. в.), ві…значати, дит…ясла, війс…комат, д…ректор… (дав. в.), тон…а,

сімдесятиріч…я, студен…с…кий, бе…системний, …хвалити, доро…чий, коеф…ц…єнт, іспан…с…кий.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.011 с.)