Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль І (поточне тестування) Іспит Індивідуальна робота Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19

Переведення данних 100 бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюеться у такому полрядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен Залік
A 85-100 5 (відмінно) зараховано
BC 65-85 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Незараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) Незараховано

 


Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 60-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 29 балів;

- роботи студентів на семінарських заняттях – 31 балів;

- виконання індивидуальних завдань – 20 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми Об’єкти контролю Кіль кість балів
та вид роботи
МОДУЛЬ I Регіональна економіка (Регіональна економіка і Екологія)
Змістовий модуль 1 Регіональна економіка
1. Предмет, методи і завдання дисципліни    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Всього за тему
Теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 3. Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 4. Проблеми формування і функціонування ринку праці    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 5. Господарський комплекс України    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 6. Продуктивні сили України та економічних районів    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.
Всього за тему
Тема 7. Теоретичні основи державної регіональної економічної політики    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування
  теоретичного матеріалу  
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку й розміщення    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.
Всього за тему
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Всього за змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2.Екологія
Тема 14. Основи екологічної етики    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття ·Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 15.Наукові засади раціонального природокористування    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 16. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 17. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.
Всього за тему
Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Тема 19. Біоетичні проблеми і стійкий економічний розвиток регіонів    
Самостійна робота ·Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу
Семінарське заняття · Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.
·Активність при обговоренні питань.  
· Результати тестування.  
Всього за тему
Всього за змістовий модуль 2
Всього за змістовий модуль 1 та 2
МОДУЛЬ II: Індивідуальна робота
Індивідуальна робота
  Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, що виконується у рамках : · Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.
  · наукової тематики кафедри; · Підготовка наукової доповіді та тез доповіді.
  · індивідуальних планів викладачів; · Виступ на студентській науковій конференції.
  · студентської науково-дослідної групи.
Всього за роботу
Іспит
    · Відповіді на два теоретичних запитання.
    · Аналіз ситуаційного завдання.
    · Результати тестування.
Всього за іспит
ВСЬОГО БАЛІВ
             

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів проводиться під керівництвом викладача. Вона є логічним продовженням аудиторних занять, проводиться за завданням викладача, який інструктує студентів і встановлює терміни її виконання. Витрати часу на виконання самостійної роботи не регламентуються розкладом. Регламент (час) на виконання самостійної роботи встановлюється навчальним планом і програмою дисципліни “Регіональна економіка” і становить 62 години. Режим і тривалість роботи над програмним матеріалом вибирає сам студент у залежності від своїх здібностей і конкретних умов, що вимагають від нього не тільки розумової, але й організаційної самостійності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)