Тема 3: Народонаселення та його роль у розвитку народного господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3: Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства 

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства;

- демографічні проблеми;

- міграцію населення та її види;

- міське та сільське населення;

- урбанізацію, дезурбанізацію та проблеми довкілля;

- трудові ресурси, трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості.

 

План

 

1. Основні демографічні показники.

2. Міграції населення та їх види.

3. Міське та сільське населення.

4. Проблеми малих та середніх міст.

5. Особливості розміщення трудових ресурсів.

6. Національний склад населення України.

 

Питання для обговорення

 

1. Оцініть сучасну демографічну ситуацію в Україні.

2. Визначте регіональні особливості та відмінність у рівні життя населення.

3. Охарактеризуйте причини та визначте основні напрямки міграційних процесів в Україні.

4. Проаналізуйте тенденції змін співвідношення міського та сільського населення.

5. Доведіть необхідність обмеження зростання великих міст, пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

6. Розкрийте сутність поняття “трудові ресурси” та визначте особливості їх розміщення.

 

Методичні рекомендації

 

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з розгляду питань народонаселення та його ролі у розвитку і територіальній організації народного господарства. Слід звернути увагу на кількість населення, його регіональні відтворення, демографічні тенденції в Україні за останні роки, територіальне розміщення, кількість, динаміку і густоту населення різних районів.

При підготовці другого питання необхідно висвітлити роль міграції у зміні співвідношення населення міст і сіл, а також розглянути різні види міграцій.

При підготовці третього та четвертого питань необхідно звернути увагу на національний склад населення і його територіальні особливості, міське й сільське населення, міські агломерації, обмеження зростання великих міст, урбанізацію та проблеми довкілля, пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

При вивченні останнього питання слід звернути увагу на структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства й економічними районами, трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості, аналіз балансу трудових ресурсів, ринок праці, забезпечення ефективної зайнятості.

 

Питання для повторення

 

1. Охарактеризуйте народонаселення та його роль у розвитку й територіальній організації народного господарства.

2. Охарактеризуйте основні демографічні показники.

3. Проаналізуйте демографічну ситуацію в Україні.

4. Визначте міграційні процеси і види міграцій. Розкрийте роль маятникових міграцій.

5. Вкажіть розміщення основних національних груп.

6. Охарактеризуйте чисельність, динаміку і щільність населення.

7. Розкажіть про міське та сільське населення.

8. Дайте характеристику міській агломерації.

9. Чому існують обмеження зростання великих міст?

10. Дайте характеристику урбанізації, дезурбанізації та розкрийте проблеми довкілля.

11. У чому пріоритетність розвитку малих і середніх міст?

12. Дайте характеристику трудових ресурсів, їх значення та розміщення.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

2. Світові міграційні потоки.

3. Історія розвитку системи розселення.

4. Трудові ресурси й трудоресурсний потенціал України.

5. Національності світу

Тести

1. До основних демографічних показників належать:

а) чисельність населення, щільність населення, динаміка трудових ресурсів;

б) рівень доходів населення, продуктивність праці робітників, розмір валового внутрішнього продукту країни;

в) форми розселення, міграції, купівельна спроможність населення.

2. Динаміка природного приросту населення безпосередньо залежить від:

а) середнього віку мешканців певного регіону;

б) рівнів народжуваності і смертності;

в) кількості населення в країні.

3. Серед видів міграції розрізнюють:

а) міські та сільські;

б) імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт;

в) зовнішні і внутрішні, постій й маятникові.

4. Серед низки причин, що вимушують населення мігрувати, можна виділити такі групи:

а) соціальні, техніко-економічні, системні;

б) економічні, екологічні, політичні, соціальні;

в) регіональні, обласні, державні.

5. Назвіть два основних типи розселення:

а) постійне та тимчасове;

б) агломерація і урбанізація;

в) міське і сільське.

6. На які категорії розділяють міські поселення за кількістю жителів:

а) малі, середні, великі, дуже великі, міста-мільйонери;

б) дуже малі, малі, середні, невеликі, міста-мільйонери;

в) індустріальні, агропромислові, змішаного типу, сільськогосподарські, несільськогосподарські.

7. Міста-мільйонери в Україні:

а) Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ;

б) Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса;

в) Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Черкаси.

8. За кількістю жителів села поділяють на:

а) малі (до 500 осіб), середні (500-1000 осіб), великі (понад 1000 осіб);

б) малі (до 100 осіб), середні (100-500 осіб), великі (понад 500 осіб);

в) малі (до 500 осіб), середні (500-1000 осіб), великі (понад 1000-2000 осіб), дуже великі (2000-50000 осіб).

9. Скільки національностей проживає в Україні відповідно до даних перепису населення 2001 р.:

а) 100;

б) 50;

в) 130.

10. Сучасну демографічну ситуацію в Україні характеризують такі проблеми:

а) висока смертність, низька народжуваність, старіння нації;

б) низька смертність, висока народжуваність, нелегальна міграція;

в) висока смертність, висока народжуваність, розширене відтворення населення.

11. Назвіть країну, яка лише завдяки високому рівню розвитку інфраструктури забезпечує високий рівень життя свого населення:

а) Швейцарія;

б) Румунія;

в) Нідерланди.

12. До категорії селищ міського типу в Україні відносять населення з кількістю жителів понад.:

а) 1,5 тис. чол.;

б) 2 тис. чол;

в) 2,5 тис. чол.

13. До категорії міст в Україні відносять поселення з чисельністю жителів понад:

а) 10 тис. чол.;

б) 15 тис. чол.;

в) 20 тис. чол.

14. Які із перелічених показників відносяться до демографічних:

а) статева i вікова структура населення;

б) рівень життя населення;

в) удосконалення технологій в сфері охорони здоров'я.

15. Яка із ознак характеризує простий тип відтворення населення:

а) смертність вище, ніж народжуваність;

б) у ході зміни поколінь чисельність населення не змінюється;

в) чисельність наступного покоління більша від попереднього.

 

Література

[2, 5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 4: Проблеми формування і функціонування ринку праці

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- ринок праці як механізм, що об’єднує агентів “купівлі” - “продажу” робочої сили;

- суб’єкти і об’єкти на ринку праці;

- форми зайнятості;

- проблеми зайнятості в Україні;

- види та рівні безробіття;

- регулювання ринку праці.

План

1. Ринок праці й механізм його формування.

2. Структура й особливості ринку робочої сили України та проблеми зайнятості.

3. Проблеми безробіття і шляхи її вирішення.

4. Активна і пасивна політика держави на ринку праці.

 

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність поняття “трудові ресурси” “трудовий потенціал”. Дайте оцінку кількісному та якісному складу трудових ресурсів України.

2. Охарактеризуйте стан ринку праці в Україні. Поясніть поняття “попит” та “пропозиція” робочої сили.

3. Поясніть поняття “заробітна плата”. Визначте види та форми оплати праці.

4. Проаналізуйте галузеві та регіональні проблеми використання трудових ресурсів.

5. Розкрийте зміст поняття “зайнятість населення”. Перелічите форми зайнятості.

6. Дайте стислу характеристику видів та рівнів безробіття; визначте їх причини і наслідки.

 

Методичні рекомендації

При вивченні теми в першу чергу слід чітко визначити, що саме є об’єктом купівлі продажу на ринку праці, які суб’єкти виступають агентами попиту і пропозиції на робочу силу.

Необхідно звернути увагу на заробітну плату, як важливий соціально-економічний фактор в суспільстві; розглянути умови оплати праці на підприємствах.

Далі потрібно охарактеризувати сучасний стан й особливості ринку робочої сили в Україні. При цьому слід приділити увагу питанням проблематики забезпечення зайнятості в різних галузях народного господарства; причинам та наслідкам безробіття. Проаналізувати світовий досвід шляхів зниження рівня безробіття в країні.

Щодо останнього питання, слід обумовити необхідність державного регулювання ринку робочої сили. Необхідно розглянути механізм активної і пасивної політики держави на ринку праці. Визначити функції та оцінити ефективність діяльності державної служби зайнятості.

Питання для повторення

1. Визначте структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства й економічними районами.

2. Охарактеризуйте трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості.

3. Проаналізуйте баланс трудових ресурсів України.

4. Дайте характеристику ринку праці, забезпечення ефективної зайнятості.

5. Масове безробіття як наслідок кризових явищ в економіці України.

6. Державна політика в сфері зайнятості.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)